Ramonllull2

Literatura Valenciana S XII-XIX

 • 1100

  Literatura Trobadoresca

  Primera llengua vernacla alternativa: provençal o llengua d'oc.
  Poètica que abordava temes com l'amor i la guerra o l'escarni.
 • Period: 1138 to 1196

  Guillem de Berguedà

  Trobador
 • Jan 1, 1150

  Trobadors

  Interpretaven poemes mitjançant el cant. El prestigi que aconseguien els permetia viure a la cort.
 • Jan 1, 1150

  Joglars

  De procedència més humil que els trobadors. Interpretaven poesies amb el cant i amb l'acompanyament musical d'un instrument.
 • 1150

  Berenguer de Palol

  Trobador
 • 1150

  Guillem de Cabestany

  Trobador
  I
  Lo dous cossire
  que.m don'Amors soven,
  dona, .m fai dire
  de vos maynh ver plazen.
  Pessan remire
  vostre cors car e gen,
  cuy ieu dezire
  mais que no fas parven.
  E sitot me desley
  per vos, ges no.us abney,
  qu'ades vas vos sopley
  ab fina benevolensa.
  Dompn'en cuy beutatz gensa,
  maytans vetz oblit mey,
  qu'ieu lau vos e mercey. Link text
 • 1200

  Les cròniques medievals

  Narren esdeveniments històrics fent-ne una interpretació subjectiva.
  Relacionades amb els nostres reis dels segles XIII i XIV: Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós.
  Temàtica: narració de les gestes dels reis
  Caràcterística més important: uniformitat lingüística
 • 1200

  El Cant de la Sibil·la

  La nit de Nadal, a Mallorca i també a alguns pobles valencians, es representa aquesta litúrgia i cant gregorià. El tema de fons és una profecia de la sibil·la eritrea sobre el judici final i l'arribada de Crist, amb un to apocalíptic. Un rei vendrá perpetual
  Vestit de nostra carn mortal
  Del cel vindrá tot certament
  Per fer del segle jutjament Ans que el judici no será
  Un gran senyal se mostrará
  Lo sol perdrá lo resplendor
  La terra tremirá de por. Cant de la Sibil·la
 • Period: 1208 to 1276

  Jaume I

  E tantost com nos meseren pel portal, cantaren Te Deum laudamus; e no sabien los cler-gues que nós deguéssem entrar allí, mas entram quant cantaven aquel càntich. E puys levaren-nos a Sent Fermí, e quant aquels qui’ns portaven entraren per la església de Sent Fermí cantaven Benedictus Dominus Deus Israel.
  (Jaume I, Llibre dels fets, cap. 5)
 • Period: 1232 to 1316

  Ramon Llull

  Libre de Evast e Blanquerna [...] Féu asalt en un castell que era d’un dona que havia molt bella filla. Ventura fo que lo cavaller atrobà la donzella fora les portes del castell, ab d’altres donzelles; e pres aquella e·n lo coll de son cavall la posà, a força de la donzella e de totes les altres, e entrà-se’n ab ella en lo gran boscatge. Link text
 • Period: 1265 to 1336

  Ramon Muntaner

  Narra els fets des de l'engendrament de Jaume I fins la coronació d'Alfons III el Benigne (1328). En nom de Nostre Senyor ver Deus Jesuchrist, e de la sua beneyla mare, madona sancta Maria, e de tots los seus baneyls sancts e sanctes, Amen. Per ço com es deure que cascu deja retre gracies e merces a Deus e a la sua beneyta mare de la gracia e merce que li fa Crònica de Ramon Muntaner, Pròleg
 • 1288

  Bernat Desclot

  Narra els fets històrics des del regnat de Ramon Berenguer IV (1131-1162) fins a Pere II el Gran (1276-1285). Yo, dix lo comte, reb la donzella en aytal manera que, aytant com yo viva, no vull esser apellat rey; car yo son ara hu dels millors comtes del mon, e si era apellat rey, no seria dels majors, ans seria dels menors. Llibre del rei En Pere, Capítol III
 • 1300

  Segle XIV

  Aquest segle conegué una sèrie de canvis importants en les estructures medievals. Els factors que els van provocar van ser:
  -Crisi econòmica a Europa per males collites
  -Augment de guerres entre senyors feudals
  -Difusió de malalties, particularment, de la pesta negra. La
  població va quedar reduïda a la meitad.
  -Despoblament dels camps amb una paral·lela emigració a les
  ciutats.
 • 1300

  Teatre en l'edat mitjana

  Es manifestava en dues tendències: teatre religiós i teatre profà.
  El teatre religiós tingué una presència més significativa. Tenia l'objectiu de propagar el missatge de la religió catòlica entre la població. Es classifica en 5 cicles: Cicle de Nadal, de Pasqua, cicle marià, hagiogràfic, cicle del Corpus i bíblic. El teatre profà servia d'entreteniment per a la cort i per al poble. Alguns elements d'aquest teatre eren els joglars, les mascarades i les desfilades.
 • Period: May 9, 1319 to May 1, 1387

  Pere el Cerimoniós

  Comprén el seu regnat i el del seu pare, Alfons III, el Benigne. E no gaire aprés nasquem nós, e fom nats, complits los set mesos que fom engenrats, e nasquem tan feble e tan eixaquiós, que no es pensaven les madrines, ne aquells qui foren a la nostra naixença, que poguéssem viure. E nasquem en Balaguer, a cinc dies de setembre de l'any de la Incarnació de Nostre Senyor mil e trescents denou. Fragment del Llibre de Literatura 1 Batxillerat Edelvives
 • Period: 1330 to 1409

  Francesc Eiximenis

  Deus saber que a Mallorques havia un mercader qui entrant en la Seu e faent gràcies a Déu, aprés que fos vengut de son viatge, encès candeles per los altars, e a la fi sobrà-li’n una; e viu aquí la imatge del diable e dix entre si mateix així: -Per ma fe, puis tots los sants han haüt de mes candeles e em sobra aquesta, aitambé te n’hauràs. Així que encès la candela aquella a la imatge del diable. Lo crestià, El mercader i el Diable
 • Period: 1335 to 1410

  Jaume March

  Oncle d'Ausiàs March. Va escriure diversos poemes i un diccionari de la rima, Llibre de concordances apellat diccionari, que havia de servir de manual per a poetes jocfloralescos
 • Period: 1338 to 1413

  Pere March

  Pare d'Ausiàs March. Autor de poemes al·legòrics. Destaca la constant moralitzadora de la seua poesia, revestida dels tòpics literaris feudals.
 • Period: 1348 to 1413

  Bernat Metge

  Figura principal de l'humanisme en la nostra literatura. Bé pens que et recorda d'aquella mesquina mare, per crim capital per lo pretor a mort condemnada en lo carçre, e per compassió de son execudor, per tal que aquí famejant morís, reservada; com sa filla, la qual algunes vegades l'entrava vesitar, jatsia fos ben amonestada e sol·licitada[...] Lo somni, Bernat Metge
 • Period: 1350 to 1419

  Sant Vicent Ferrer

  Ara, voleu saber la festa que li és feta a l’ànima quan la munten a paraís? La auctoritat de Jesucrist vos ho declara: «Factum est autem ut moreretur mendicus et portaretur ab angelis in sinu Abrahe»; no diu «ab angelo», set «ab angelis in sinu Abrahe». Ooh, quinya honor li és, que àngels la apòrton, e van cantant. Sermó, El cel i l'infern
 • Period: 1352 to 1419

  Antoni Canals

  És millor allunyar-se, a poc a poc, de la falda de la dita fortuna, i no fiar-se massa en les seues debilitats. Però com? I vols tu donar fe ni creença a la fortuna, que mai cessa de remoure, amb moviment sobtat, la roda inestable? La fortuna no solament és cega, sinó que a més fa cecs tots aquells que abraça i rep dins del seu si, i no dota dels seus falsos dots [...] [Scipió e Aníbal, Antoni Canals] Llibre de text de 1Batx
 • Period: 1355 to 1423

  Anselm Turmeda

  Diners de tort fan veritat,
  e de jutge fan advocat;
  savi fan tornar l'hom orat,
  pus que d'ells haja. Diners fan bé, diners fan mal,
  diners fan l'home infernal
  e fan-lo sant celestial,
  segons que els usa. Diners fan bregues e remors,
  e vituperis e honors,
  e fan cantar preïcadors:
  Beati quorum. Diners alegren los infants
  e fan cantar los capellans
  e los frares carmelitans
  a les grans festes. Fragment de L'elogi dels diners
 • Period: 1375 to 1440

  Andreu Febrer

  Combes e valls, puigs, muntanyes e colls,
  vei ja vestits de comblacs e de neus,
  bois e jardís tots despullats de rams,
  l'aire cobert de vents, pluigs e de grops,
  e el mar tot blanc d'escuma per mal temps,
  e tuit l'aucell estant en terra mut,
  qui per l'hivern no móvon xants ne crits;
  mas ieu sui calds quan l'altri búfon l'ungla. "Combes e valls, puigs, muntanyes e colls...", Andreu Febrer
 • Period: 1397 to 1459

  Ausiàs March

  Es considera el gran renovador de la nostra poesia medieval (introdueix innovacions en el tractament de la dona). Els seus versos aporten una representació molt viva de la realitat quotidiana.
  La seua obra es classifica en quatre apartats: Cants d'amor, Cants de mort, Cants morals i el Cant espiritual. Amor, de vós io en sent més que no en sé,
  de què part pitjor me'n romandrà,
  e de vós sap lo qui sens vós està.
  A joc de daus vos acompararé. [Joc de Daus, Ausiàs March] Llibre de text de 1Batx
 • Period: 1399 to 1424

  Jordi de Sant Jordi

  Desert d’amics, de béns e de senyor, en estrany lloc i en estranya contrada, lluny de tot bé, fart d’enuig e tristor, ma voluntat e pensa caitivada, me trob del tot en mal poder sotsmès, no vei algú que de mé s’haja cura, e soi guardats, enclòs, ferrats e pres, de què en fau grat a ma trista ventura. "Presoner", de Jordi de Sant Jordi
 • 1400

  Segle XV

  Aquest segle tanca el món feudal i inaugura un canvi de rumb amb la visió humanista. La ciutat de València esdevé el nucli d'expansió comercial i econòmica de la Corona d'Aragó, fet que incidirà notablement en la cultura i la literatura. Per això, aquest segle es considerat el Segle d'Or de la literatura valenciana.
 • 1400

  Humanisme

  L’humanisme és un moviment de renovació cultural que va sorgir a Itàlia, al segle xiv, i que va ser expandit per Europa durant els segles XV i XVI.
  Les tres figures que sentaren les bases del moviment van ser Dante, Petrarca i Bocaccio.
  A la Corona d'Aragó, s'entén el terme humanisme en referència a la literatura classicista, producte d'aquel context històric i social en què l'Esglèsia perd el seu paper central i ocupa el protagonisme l'home.
 • Period: 1400 to 1478

  Jaume Roig

  Spill, llum e regla,
  homens aregla,
  dones blasona,
  lo llir corona,
  spines, carts crema,
  ço diu lo te
  Sicut lilium inter spinas
  sic amica mea inter fillias. Llibre de les dones, Jaume Roig Aquesta obra tracta sobre els fracassos sentimentals del protagonista, que s’atribueixen a la "maldat" de les dones.
 • 1405

  Gilabert de Pròixita

  Amant llanguesc e llaguint pas
  gran pena
  e penant muir e morint vau
  perdent
  gauig e solaç, conquistant
  marriment;
  e fa-ho midons:com plus vai,
  plus m’estrena
  d’ira crusel fent-me d’ergull
  semblança.
  E mai no el fi per què em
  degúes alcir,
  si doncs en dir
  que és la millor e pus valent
  que sia;
  e si per çco nenguns homs
  deu morir,
  eu sui aicell que és dret
  que ella m’alcia. Poema de Gilabert de Pròixita
 • Period: 1410 to 1468

  Joanot Martorell

  ”E prestament ho anaren a dir a Tirant, lo qual trobaren que encara estava en lo llit, que no s’era llevat, car per causa de la molta sang que havia perduda e per les nafres que encara no eren ben guarides no es llevava massa matí per donar repòs al cos, e per ço ell no es trobà ab lo Rei en aquella hora que anava a oir missa. Tirant lo Blanc, Joanot Martorell
 • Period: 1430 to 1490

  Isabel de Villena

  Car la persona qui humiliar-se vol no li cal sinó que conega que és home, e llavors serà cert quantes són les misèries que segueixen la natura de l'home, e coneixerà quanta raó té d'humiliar-se e de tembre en tota la vida sua, car qui les coneix, tostemps troba dins si causes de perill que el fan viure en gran temor del juí de Déu. [Vita Christi, Isabel de Villena] Llibre de text de 1Batx
 • Period: 1435 to 1497

  Joan Roís de Corella (Poesia)

  Ab plor tan gran que nostres pits abeura
  e greu dolor que nostre cor esquinça
  venim a vós, filla de Déu e mare;
  que nostra carn dels ossos se arranca
  i l’esperit desitja l’ésser perdre,
  pensant que, mort per nostres greus delictes,
  ver Déu e hom, lo fill de Déu e vostre
  jau tot estés en vostres castes faldes. Oració a la Verge Maria, Joan Roís de Corella
 • Period: 1435 to 1497

  Joan Roís de Corella (Narrativa)

  A tan alt grau l'estreni de ma dolor ateny que de present me dolch en algun temps sia ver ma tristor finar pugua. En açò passe los infernats, que l'ésser trist me delita e só content ma dolor eternament coldre. E, si a ma dolorida penssa alguna hora la mort se presenta, refuse acceptar, per lo delit que la pèrdua de ma vida-m porta Tragèdia de Caldesa
 • 1445

  Curial e Güelfa

  Curial e Güelfa és una novel·la cavalleresca a la italiana, però escrita en un català de preferències lèxiques valencianes i amb molts italianismes. Està dividida en tres llibres.
 • 1450

  La novel·la cavalleresca

  La novel·la cavalleresca coincideix amb els llibres de cavalleria en el tema (aventures, amor, guerra) però es desmarca en un aspecte fonamental: la voluntat de versemblança. La novel·la cavalleresca està ambientada en un espai real, amb personatges no idealitzats i sense presència d'elements fantàstics.
 • 1460

  El Misteri d'Elx

  Manifestació dramàtica que representa la mort i l'assumpció de la Mare de Déu. La representació té lloc a la basílica de Santa Maria d'Elx, els díes 14 i 15 d'agost de cada any, dates que corresponen a la divisió del drama en dos actes: la Vespra i la Festa.
  El text és anònim, fou escrit en valencià i compta amb un salm i algun vers llatí de la litúrgia.
  L'escenografía compta amb dos eixos espacials. El primer és horizontal, on es troben l'andador i el cadafal i el segon és vertical, la magrana.
 • 1460

  El teatre en el Renaixement

  Representa l'evolució de l'Humanisme italià, en un nou moviment que es contraposa obertament a la "foscor" medieval.
  Es tracta d'impulsar l'interés científic i la formació intel·lectual, abandonar el teocentrisme, i renovar l'art i l'estética a partir de la recuperació de la tradició grecollatina. Les obres dramàtiques del renaixement havien de tenir:
  -unitat d'espai: ha de tenir un únic espai.
  -unitat de temps: duració de menys de vint-i-quatre hores.
  -unitat d'acció: una sola intriga.
 • Period: 1480 to 1549

  Joan Ferrandis d'Herèdia

  SENYORA: Jo no sé quina paciència baste per a comportar tant de negre visitar com ara s'usa en València. Nunca gent tan inoportuna he vist, que no só senyora en ma casa sols un hora d'entendre en cosa nenguna. Com los portadors no els fugen? I elles, quines cames tenen! [La vesita, Joan Ferrandis d'Herèdia] Llibre de text de 1r Batx
 • 1490

  Tirant lo Blanc

  Consta de 487 capítols, agrupats en cinc parts:
  -Anglaterra: Tirant és nomenat cavaller i participa en justes.
  -Sicília i Rodes: Tirant viatja a Rodes per alliberar l'illa del stge turc
  -L'imperi grec: Tirant es desplaça a la cort de Constantinoble per a ajudar a combatre els turcs.
  -El nord d'Àfrica: De tornada, la seua nau és impulsada al nord d'Àfrica.
  -Tornada a l'imperi grec: Aconsegueix derrotar els turcs i imposar la pau. Els personatges principals són Tirant, Carmesina, Plaerdemavida...
 • 1490

  La literatura durant el Renaixement

  Aquest moviment pretén recuperar els cànons estètics i els models formals del classicisme, tot i que no abandonarà completament alguns trets medievals. Així, juntament amb els clàssics grecollatins, trobem la influència de Dant, Bocaccio i sobretot Petrarca.
 • Period: 1490 to 1542

  Joan Boscà i Almogàver

  No sab lo cami d’amor
  lo qui diu per fellonia
  «tal cosa yo no faria»,
  mostrant l’esdevenidor. Quant los ulls han presentat
  a l’entendre lo bon alt,
  la voluntat fa lo salt
  sperant lo desigat.
  En tal cas es gran error
  dir una semblant follia:
  «tal cosa yo no faria»,
  mostrant l’esdevenidor. No sap lo camí d'amor, Joan Boscà i Almogàver
 • Period: 1490 to 1554

  Pere Antoni Beuter

  És l'autor de "Primera part de la història de València", escrita al 1538.
 • Period: 1492 to 1540

  Joan Lluís Vives

  Va ser un humanista que va escriure la major part de la seua obra en llatí.
 • 1500

  La Commedia dell'arte

  Al segle XVI, va impactar amb èxit aquesta obra, una trama senzilla de text improvisat que pretenia fer riure el públic. Els personatges eren estereotips que s'encarreguen de ridiculitzar comportaments humans. Els personatges utilitzen mitja màscara, que permet més expressions, gestualitat i dóna més vida al personatge.
 • 1500

  Edat moderna (Segles XVI, XVII i XVIII) Pt.1

  Període de decadència literària.
  En 1410, mor Martí I sense descendència. En el Compromís de Casp, es designà a Ferran d'Antequera com a successor. Al final del segle XV començà el procés de castellanització de la noblesa amb la finalitat d'obtenir el vistiplau reial. A partir del 1516, la dinastia dels Àustria influí negativament en la nostra llengual. La guerra dels trenta anys suposà la cessió del Rosselló a França. Al Regne de València, l'expulsió dels moriscos (1609) provocà la pèrdua....
 • 1500

  La literatura popular entre el segle XVI i el XVIII

  La literatura popular és aquella que naix de les necessitats d'expresar-se del poble, entés com a col·lectivitat. El mitjà de transmissió és la tradició oral, l'autor sempre és anònim i s'hi empra el registre col·loquial.
 • 1500

  Edat moderna (Segles XVI, XVII i XVIII) Pt.2

  ...d'una tercera part de la població i de la mà d'obra agrícola. El 1700 moria sense descendència Carles II i començava un conflicte internacional per la successió.
  La victoria progressiva dels Borbons tingué com a conseqüència la promulgació dels decrets de Nova Planta, els quals suprimien l'organització política i administrativa de la Corona, que assimilava a la de Castella, i es relegava l'ús de la llengua a l'àmbit privat.
 • Period: 1506 to 1567

  Pere Serafí

  ¿Quí vol ohir la gesta
  d'un jove enamorat
  que nit y jorn sospira
  d'amors apassionat? Un jorn de primavera
  exit es de poblat;
  cercant va part escura
  fugint de claredat, solet sens companyía,
  del tot desesperat,
  les llàgrimes que plora
  regant per tot lo prat; De un desesperat de amor, Pere Serafí
 • Period: 1510 to 1574

  Cristòfol Despuig

  En lo qual se tracta de la conquista de Tortosa feta per lo compte de Barcelona, també se toquen moltes altres histories dignes de memoria y molt agradables de ohir faent al honor de la corona de Aragó y singularment de la nació Cathalana.Van introduits los mateixos del primer col-loqui. Los col-loquis de la insigne ciutat de Tortosa, Cristòfol Despuig
 • Period: 1518 to

  Joan Timoneda

  Só qui só, que no só io,
  puix d'amor mudat me só. Io crec cert que res no sia,
  o, si só, só fantasia,
  o algun home que somia
  que va alcançar algun do,
  puix d'amor mudat me só. Só del tot transfigurat;
  só aquell que era llibertat,
  i ara d'amors cativat
  me veig molt fora raó,
  puix d'amor mudat me só. Si só, puix que en lo món vixc
  i a mi mateix avorrixc,
  i segons que discernixc
  [...] Só qui só, Flor d'enamorats, Joan Timoneda
 • 1562

  La vesita

  Es tracta d'una obra satírica bilingüe, que fou creada per a ser representada a la cort de Germana de Foix i el duc de Calàbria. Recrea situacions del món cortesà i fa sàtira de les formes de conducta i les relacions dels nobles, amb molta ironia i crítica perfilada.
 • Period: 1582 to

  Francesc Vivenç Garcia

  No serà persona cuerda
  ni manco estimada en res,
  ni tampoc bon portuguès
  qui dirà mal de la merda.
  Que encara que sia verda,
  blanca, negra, parda o groga,
  no és just que ningú se moga
  per dir que sia dolenta,
  perquè, encara que és pudenta,
  és antiquíssima droga... A un assumpto llépol, Francesc Vivenç Garcia
 • Period: to

  Pere Joan Porcar

  "Vérem un gichet que pocs dies ha que l'havien llançat hallí. Y vérem que no tenia mans ni peus, sinó tan solament tenia com a uns mocholets de carn damunt y en lo extrem dels braços y de les cames y los braços fets del tot, fins les mans, com dit és. Y les cames sols tenia tan llargues, que sols eren com fins als genolls. [...] Coses evengudes en la ciutat i regne de València, Pere Joan Porcar
 • El teatre en el Barroc

  Les obres podien alternar vers i prosa, però també era freqüent incorporar-hi cançons. Estan dividides en tres actes, d'acció còmica i tràgica alhora. Durant els segles XVII i XVIII l'escenografía progressa, sobretot en els teatres de les sales cortesanes. Es passa de presentar les accions en diferents espais de l'escenari a la presentació i la variació dels decorats de manera progressiva.
 • La literatura durant el Barroc

  Aquest tipus de literatura va intentar reproduir les tendències de les lletres castellanes, que oscil·laven entre el conceptisme, que tendia a l'ús de l'enginy i dels jocs d'idees amb la intenció d'impresionar, i el culteranisme, que buscava aquest efecte per mitjà de la perfecció formal i la llatinització del lèxic i la sintaxi. En poesia, el recaragolament culteranista ve representat per Francesc Vivenç Garcia En la prosa, destaca la literatura memorialística i els dietaris personals.
 • Gèneres populars

  Composicions religioses:
  -Nadales: giren al voltant del naixement de Jesús.
  -Goigs: cançons anònimes que lloen Jesucrist. Solen integrar-se en processons, romeries o novenes. Composicions profanes:
  -Corrandes o cançons de pandero: cançons curtes amb una finalitat de lloança.
  -Romanços: composicions en heptasíl·labs.
  -Cançons de bandolers: fan referencia a aventures.
 • Period: to

  Francesc Fontanella

  TIRSIS: La cadena, oh Mireno, fabricada de causes a l'Arquetip subjectes, prevenint els efectes tal vegada amb les senyals declara els efectes; amb les terrenes ombres ofuscades, ignora nostra vista els objectes, però de Mauro la ciència rara amb els raigs de son geni els [declara. [Lo desengany, Francesc Fontanella] Llibre de text de 1r Batx L'estil d'aquesta obra es caracteritza per estar farcit de recursos retòrics variats i per un registre lingüístic molt castellanitzat.
 • Period: to

  Francesc Mulet

  Era un frare dominicà, autor d'un teatre de to satíric. Tabalada: [...] Que tinc por no siga espia
  Del Rey Matarot, Grumet
  I acha prés eixa invensió
  Pera tindre la ocasió,
  De esplorar una monarquía.
  No el deixes anar de nit
  Fent á les fosques pul pul
  Perque li calfaré el cul
  Si el trobe fora del llit. El rei Matarot i la infanta Tellina, Francesc Mulet
 • La literatura durant el segle XVIII

  El principle d'aquest segle està marcat per la continuació de les formes literàries del Barroc. Cap a la segona meitad del segle va desenvolupar-se el Neoclassicisme, que tornava a la imitació estètica i formal dels clàssics. Els gèneres més conreats són la tragèdia de tema clàssic, la poesia pastoral i la faula.
  En literatura el moviment durà poc a causa de l'aparició del preromanticisme.
 • Period: to

  Fra Lluís Galiana

  Era l'home, com ara digam, d'estos que se'ls caifa la tafarra a cada trico; poro, per altra part, baix de davant i fet a les bones fusades, perqué, encara que li anareri fent tres tres, nunca dia esta boca es meua ni es posava alt de polsera, ans be sempre pareixia no tocar en cel ni en térra pensant en la mona de Pasqua i com si nunca haguera vist cul en finestra. Rondalla de rondalles, Fra Lluís Galiana
 • Period: to

  Joan Ramis i Ramis

  Grans déus, a son favor que estàs previngut!
  No així de los humans el cor està format:
  severo a la virtut, als vicis inclinat,
  la imatge de sos gusts gravada en sa memòria,
  sobre de la virtut alcança la victòria.
  I, aunque esta més i més interiorment lo crida,
  sensible a lo que veu, lo que no veu olvida. Lucrècia, Joan Ramis i Ramis
 • Segles XVIII-XIX

  La Revolució Industrial transformà la societat i afavorí un desenvolupament econòmic sense precedents. L'accés a la cultura deixà de ser de les elits privilegiades i anà estenent-se a altres capes socials La creació literària deixà de concentrar-se en l'aristocràcia i permeté cada vegada més la professionalització de l'escriptor.
 • El Romanticisme

  El el Romanticisme deixà de valorar-se el fet artístic a partie de la seua relació amb la veritat de Déu i començà a valorar-se l'originalitat en la creació de l'artista Aquesta recerca de la llibertat va crear dues tendències contraposades:
  -Romanticisme conservador:es limita a la defensa de la llibertat individual
  -Romanticisme liberal: defensa la rebel·lia i l'individualisme i s'oposa a la retallada de llibertats Característiques:
  -Individualisme
  -Nacionalisme
  -Llibertat
  -Rebel·lia i evasió
 • Period: to

  Josep Bernat i Baldoví

  Ix el tio Collóns rascantselós, y despues de ben menechat l'all-y-óli, pren una revanada de formáche, y ún trós de coca fina: TIO COLLÓNS: ¡Recontrafotre qué feta
  que m'ha pasat esta nit;
  tenint la dona en lo llit
  m'hágut de fer la puñeta!...
  Es el cas que ella roncava,
  siga dormint ó desperta,
  cuant me sá posat molt erta
  la cabota de la fava; El virgo de Visanteta, Josep Bernat i Baldoví
 • Period: to

  Eduard Escalante

  BATISTE: Se pot passar avant?
  D. MAC: Batiste!
  PURA: El xocolater.
  ROMANA: Altra volta ací el marqués de la pastilleta!
  BATISTE: Vinc a dir-te que ací baix m’han fet un encàrrec per a tu.
  ROMANA: Per a mi! Qui?
  BATISTE: Dos cavallers.
  (Desembolicant el paper i traent una enorme trena de cabells, abillada amb un llaç.) Les xiques de l'entresuelo, Eduard Escalante
 • Period: to

  Teodor Llorente

  En el seu llenguatge poètic destaca la musicalitat dels versos, el to grandiloqüent i un lèxic genuí. Com la gabina de la mar blavosa
  que entre ls juncs de la plaja fa son niu;
  com el nevat colom que l vol reposa
  de l'arbre verd en el brancatge ombriu;
  blanca, polida, somrisent, bledana,
  casal d'humils virtuts i honrats amors,
  l' alegra barraqueta valenciana
  s'amaga entre les flors. La Barraca, Teodor Llorente
 • Period: to

  Frederic Soler

  Els esmentads i CONRAD, després Donya Constança que entra REI: Que busques aquí tu? Conrado, parla.
  CONRAD: Don Pere i la infanta fa mitja hora que per veure-us, aquí estan esperant-se.
  REI: Digues que entri primer donya Constança. No et moguis Muntaner d’aquí a la vora
  Conrad se’n va. Entra dona Constança i s’agenolla als peus del rei. Don Jaume el Conqueridor, Frederic Soler
 • Period: to

  Jacint Verdaguer

  Veus eixa mar que abraça de pol a pol la terra?
  en altre temps d'alegres Hespèrides fou hort;
  encara el Teide gita bocins de sa desferra
  tot braolant, com monstre que vetlla un camp de mort. Aquí els titans lluitaven, allà ciutats florien;
  pertot càntics de verges i música d'aucells;
  ara en palaus de marbre les foques s'hi congrien
  i d'algues se vesteixen les prades dels anyells. L'atlàntida, Jacint Verdaguer
 • Period: to

  Àngel Guimerà

  XEIXA garbellant blat. Després PEPA i ANTÒNIA. XEIXA: Tant se me'n dóna que quedi net com brut, aquest blat (Buida el garbell i torna a omplir-lo.) Té: i que li amargui a l'amo.
  PEPA (ve de fora amb un cabàs de mongetes per esclofollar): Déu vos guard.
  XEIXA: Bo! Les d'aquí al costat!
  ANTÒNIA (entrant): Hola, Xeixa!
  XEIXA (indiferent): Hola.
  PEPA: Venim a fer companyia a la Maria. [...] Terra Baixa, Àngel Guimerà
 • Period: to

  Narcís Oller

  -Bé , doncs - féu en Foix per acabar i ben satisfet de l'obsequi que ja esperava-: vostè seurà a la meva dreta; la Pauleta a l'esquerra; al costat seu en Bernat; després la Catarina; l'Eudaldet allà baix; ara, tu, Delfina, entremig d'en Francesc i l'Eladi; i tu, Jordi, al costat de la mare. Està bé? Doncs som-hi. La febre d'or, Narcís Oller
 • La Renaixença

  La Renaixença és el moviment de ressorgiment cultural i literari de la nostra llengua. Característiques:
  -La recepció del Romanticisme fou tardana a causa de l'endarreriment cultural.
  -Es produeix una reivindicació de la llengua pròpia i una voluntat de projectar-la cap al futur i de fer-la apta per al conreu de la literatura culta