1900-talet till idag.

 • Period: to

  Första världskriget

  Franz Ferdinand var Österrike och Ungerns ärkehertig och tronföljare. Franz blev mördad i Sarajevo och detta ledde till hot och uppbackningar som i sin tur ledde till första världskriget.
 • Period: to

  Orsaker

  Den mest extrema Socialismen, industrierna och jordbruket skulle övertas av arbetarna genom revolution detta gjorde regeringar i många länder rädda och använde sig av Nationalismen som ett motmedel för att få Socialism att sluta växa.
 • Period: to

  Orsaker

  Länderna i Europa bildade allianser två stormakter växte fram detta lede till att läget i Europa blev spänt. En lokal konflikt utbröt kriget.
 • Period: to

  Orsaker

  Koloniseringen och handelsmarknaden var en central del, detta skulle kunna ses som materialism då människor i underläge utnyttjades för produktion.
 • Period: to

  Följder

  En påföljd av första världskriget var att omkring 10 miljoner soldater och 7 miljoner civila miste livet. Tyskland var ett av de länder som blev hårdast drabbat genom orättvisa och radikala fredsvillkor, med en hyperinflation i Tyskland. Påföljden av detta var att nazisterna tog makten i Tyskland, vilket i sin tur ledde till andra världskriget.
 • Period: to

  Perspektiv

  Dem socioekonomiska förutsättningarna och fördelningen av resurser var grunden till första världskriget, detta kan ses som materialism.
 • Period: to

  Ryska revolutionen

  Vladimir Lenin han var bolsjevikernas ledare, han byggde sina teorier från filosofen Kar Marx teori om hur förtyckta arbetarna i ett land måste ta tillbaka makten genom revolution.
 • Period: to

  Händelser

  Sovjetunionen bilades till följd av revolution och blodigt kring inbördeskrig som pågick i tre år.
 • Period: to

  Orsaker

  Ryssland var ett ålderdomligt rike som hade en tsar som styrde enväldigt över en fattig befolkning, vid sekelskiftet skapades flera grupper som var emot tsaren en av dessa grupper var bolsjevikerna som arbetade för en socialist revolution
  Dessa kan ses ur ett idealistiskt perspektiv då idéerna bygger på en filosof.
 • Period: to

  Följder

  En påföljd av detta blodiga krig med många offer var att Sovjetunionen skapades.
 • Period: to

  Perspektiv

  Genom en revolution fick folket makt över viktiga positioner, detta ledde i sin tur till att tsaren avgick. Dessa handlingar kan ses som idealism då handlingarna från befolkningen bygger på filosofisk teori.
 • Period: to

  Andra världskriget

  En central person i andra världskriget var Tyskland ledare Adolf Hitler.
 • Period: to

  Händelser

  Tyskland drabbades hårt av påföljden från första världskriget, ekonomiska resurser och en samhällsstruktur som inte var hållbar ledde till oro i landet som i sin tur till slut gav nazisterna makten i landet.
 • Period: to

  Händelser

  Hoppet om en varaktig fred i Europa blev inte längre aktuellt i september 1939 då Tyskland flygbombade Polen och startade en oförglömlig konflikt som ledde till att andra världskriget utbrast.
 • Period: to

  Orsaker

  Fredsvillkor och begränsningarna som fanns på landet ledde till strukturella problem som inte kunde lösas på individ nivå.
  Läget i Europa under denna tid var spänt på olika sätt och mindre konflikter länderna skapade en oro. Hitlers handling mot Polen var starten till kriget men inte grunden. Detta kan tolkas utifrån ett strukturellt perspektiv det fanns flera underliggande orsaker till kriget.
 • Period: to

  Följder

  Andra världskriget hade förödande konsekvenser med bland annat etnisk resning, miljontals döda och en total förstöring av många länder exempelvis orsakade av flygbombningar.
 • Period: to

  Perspektiv

  Med ett strukturellt perspektiv innebär att det finns flera underliggande orsaker som leder till en förändring. Tysklands inflation, effekter från första världskriget och fredsavtalet var grunder till andra världskriget.
 • Period: to

  Kalla kriget

  Michail Gorbatjov var Sovjetunionens ledare 1985 till 1991 och han var en viktig person under kalla kriget.
 • Period: to

  Händelser

  FN växte fram under andra världskriget med genom ett samarbete via de allierade länderna. Trots att FN hade skapats av de allierade utbröt det kalla kriget mellan öst och väst. Det kalla krigets uppkom på grund utav ideologiska skillnader, det kommunistiska i öst och det demokratiska i väst.
 • Period: to

  Händelser

  De olika stridande i kalla kriget visste inte vart man hade fienden och på grund av detta så spelade propagandan en stor roll i det kalla kriget, de bägge sidorna skröt och visade upp sina olika vapen, uppfinningar eller utvecklingar för att skrämma motståndarna men i det kalla kriget så utbröt ingen faktiskt strid.
 • Period: to

  Orsaker

  Orsaker till det kalla kriget var den stora skillnaden i styret öst gentemot väst. I öst var det ett kommunistiskt socialistiskt styre vilket det demokratiska väst inte uppskattade. I USA ansåg man sig själva vara det utvalda demokratiska folket medan man i öst utgick ifrån den socialistiska kommunistiska utgångspunkten.
 • Period: to

  Orsaker

  Amerikanerna ansåg kommunismen var ett direkt hot emot demokratin. Makt, politiska och ideologiska förhållanden låg till grund för det kalla kriget och på grund av detta så kopplas det kalla kriget till idealism då de två stora skillnaderna i tankesättet skapade stora motsättningar.
 • Period: to

  Följder

  En följd till kalla kriget är Sovjetunionens fall. Då Sovjetunionens ledare Gorbatjov hade valt en mer demokratisk politisk utgångspunkt så skapades olika revolutioner och när Gorbatjov den 25 december 1991 avgick som Sovjetunionens ledare så upplöstes Sovjetunionen.
 • Period: to

  Perspektiv

  I kalla kriget och kommunismens fall så har jag utgått från ett strukturperspektiv. Man ser skillnaden i hur samhället var strukturerat i öst och väst.
 • Period: to

  Världen efter 1989

  Boris Jeltsin var en viktig person då han som första president för Ryssland försökte förändra det ekonomiska systemet i Ryssland genom att sälja statliga ägodelar till privatpersoner och därför lämnade det gamla kommunistiska sättet att styra landet.
 • Period: to

  Händelse

  Den 9 november 1989 föll berlinmuren efter att ha skilt Östtyskland och Västtyskland åt sedan 1961. Berlinmurens fall kan ses som en del utav när Sovjetunionen föll och det kalla kriget tog slut.
 • Period: to

  Orsaker

  I och med berlinmurens fall i november 1989 så öppnades Europa upp öst gentemot väst. Muren i sig hade varit en tydlig skillnad på hur människor levde på de två olika sidorna om muren och när muren föll så öppnades även Europa upp.
 • Period: to

  Perspektiv

  Om man ser till Michal Gorbatjovs nya politiska inriktning som till slut ledde till Sovjetunionens fall så kan man se det ur ett aktörsperspektiv. Genom att Gorbatjov förändrade politiken så mycket så tog till slut det kalla kriget slut.