Eesti iseseisvumine + MRP

 • I maailmasõja algus

  Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinadi atentaat. Riigid jagunevad kahte leeri: Antant ja liitlased ning Keskriigid
 • Sõjaseisukord

  Esimene maailmasõda: keiser Nikolai II kuulutas osades kubermangudes, s.h Liivi- ja Eestimaal, välja sõjaseisukorra. Kehtestati sõjatsensuur
 • Sõjategevus jõuab Eesti lähistele

  Sakslased Riia all
  Augustis Eesti vetes saksa sõjalaevad - Liivi lahes
  Paanikas lasti "Waldhof" õhku
  Paldiski kohal tseppeliin
  Evakueerimised - Tartu Ülikooli varad
 • Kriisiaasta

  Sõja tõttu majandus kokku varisemas, sõjavägi demoraliseerunud,
  valitsus segaduses
  Andis võimaluse vähemusrahvustele
 • Iseseisva Poola riigi taastamine

  Esimene maailmasõda, Oktoobrirevolutsiooni, Keskriikide sõjaline kokkuvarisemine ja Novembrirevolutsioon Saksamaal andsid võimaluse Poola iseseisvumiseks
 • Ülelinnaline streik Tallinnas

  Uudised impeeriumi pealinnas toimunud rahutustest jõudsid Eestisse. Rüüstati politsei- ja kohtuasutusi, vabastati vange, tapeti, süüdati, purustati
 • Period: to

  Veebruarirevolutsioon

  Sai alguse Petrogradist sotsiaalsete probleemide süvenemise tulemusena, milleni I ms oli Venemaa viinud: üleriigiline puudus, sõjatüdimus, umbusaldus valitsuse vastu
 • Nikolai II loobub troonist

  Veebruarirevolutsiooni tagajärg, Venemaast sai vabariik. Võim läks Ajutise Valitsuse kätte
 • Petrogradi demonstratsioon

  Eesti sõjaväeosad, ohvitserid ülesrivistatud ja igal polgul oma eesti lipp lehvimas
  Avaldati survet Ajutisele Valitsusele autonoomiaseaduse kinnitamiseks
 • Ajutise Valitsuse määrus

  Nõudmine autonoomiale
 • Ajutise Valitsuse määrus Eestimaa kubermangu juhtimise ajutise korra kohta

  Eestimaa kubermang ühendati Liivimaa kubermangu põhjaosa ühtseks rahvuskubermanguks. Kubermangukomissaar Jaan Poska
 • Maanõukogu valimised

  Eesti esimese parlamentaarse rahvaesinduse e Maapäeva valimised
  Sealt omakorda seati ametisse täidesaatvat võimu teostav Maavalitsus
 • Saksa väed hõivavad Poola, Leedu ja Kuramaa

  Saksa väed jõudsid Riiani ning ületasin Väina jõe
 • Saksa dessantkoondis Saaremaal

  Vene väed lagunevad, pole vastupanu
  Kogu Lääne-Eesti saarestiku hõivamine
 • Enamlaste patrullimised

  Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee saatis oma komissaarid Tallinna garnisoni väeosadesse, raudteejaamadesse ja riigiastustesse ning punakaartlased asusid patrullima linna tänavail
  Hõivatakse strateegilised punktid: postkontorid, raudteejaamad...
 • Enamlaste pööre

  Saadakse teada Ajutise Valitsuse kukutamisest Petrogradis
  Tallinlastele anti teada: "Pööre on täitsa korda läinud"
  Kukutamine oli toimunud päev varem
  Eesmärk: revolutsioon, et kehtestada enamlik režiim
 • Pööre Eestis

  Enamlane Viktor Kingissepp võtab Jaan Poskalt võimu üle
  Kõrgeimaks kohalikuks valitsusasutuseks sai Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee, eesotsas Jaan Anvelt
  Olulisemad otsused enamlaste partei keskkomitees Petrogradis
  Nõukogud; miilitsa asemel enamlaste Punakaart; ühe partei diktatuur
 • Maanõukogu Toompeal

  Otsused, millega katkestati riiklikud sidemed Venemaaga ja Maakogu muutus kõrgeimaks seadusandlikuks võimuks Eestis
  Maanõukogu saadeti laiali
 • Delegatsioon Lääne-Euroopasse

  Uuriti teiste riikide suhtumist Eesti iseseivumisideesse, luuakse sidemeid suurriikide diplomaatidega
 • Katkestatakse Eesti Asutava Kogu valimised

  Selgus, et enamlased ei saavuta Asutavas Kogus absoluutset enamust. Rahvas oli neis pettunud, et polnud täidetud varasemaid lubadusi
  Lisaks kehtesttati kogu Eestis piiramisseisukord, algas baltisakslaste ja eesti rahvuslaste ulatuslik arreteerimine
 • Saksa pealetung

  Vene armee riismed põgenesid, enamlaste Punaarmee oli liiga nõrk
  Kahe nädalaga olid enamlased Eestist välja löödud
 • Päästekomitee loomine

  Moodustati Maanõukogu vanematekogu otsusega ning oli mõeldud tegutsemiseks erakorralistes oludes, ennekõike iseseisvuse väljakuulutamiseks
  Konstantin Päts, Jüri Vilms, Konstantin Konik
 • Iseseisvusmanifest

  Vanematekogu kiitis teksti heaks, põhiautorid: Juhan Kukk, Ferdinand Peterson
  Päts ja Vilms proovivad sõita Haapsallu, saksalased jõuavad ette
 • Ebaõnnestunud katse sõita Tartusse

  Manifestist tehakse koopiad, saadetakse maakonnalinnadesse laiali
 • Manifesti ettelugemine Pärnus

  Hugo Kuusner loeb iseseisvusmanifesti Endla teatri rõdult ette
  Esimene avalik ettelugemine Eestis
 • Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus

  Kohalikud patrullid võtavad tänavatel võimust, põrked enamlaste ja rahvuslaste vahel. Tõkestati enamlaste põgenemist
  Ajutises Valitsuses olid kõigi demokraatlike erakondade esindajad
  Peaminister Konstantin Päts, asetäitja Jüri Vilms
  Iseseisvusmanifest kleebiti tänavatele
 • Iseseisvuse katkemine ja Saksa okupatsioon

  Päeva algus pidulik: rahvuslipud, aktused, jumalateenistused
  Sõjaväeparaad ja Reaalkooli trepil loetakse iseseisvusmanifest ette
  Linna marsivad Saksa väed
 • Bresti rahuleping

  Vene-Saksa rahuleping, mis jättis endised Eesti- ja Liivimaa kubermangud Venemaale, kuigi kogu võim läks Saksa sõjaväelaste kätte. Kehtima hakkas sõjaväeline diktatuur
 • Balti hertsogiriik

  Venemaa endistest kubermangudest moodustatud Saksamaa koosseisu kuuluv autonoomne riik. Kunagi ei realiseerinudki.
  Eestlastele oleks lubatud vaid kultuurautonoomiat
 • Compaigne'i vaherahu

  Novembri algul puhkes Saksamaal revolutsioon, mis viis keisri kukutamisele ja sotsialistliku valitsuse loomisele. I maailmasõja lõpp, mis pidi tegema lõpu ka Saksa okupatsioonile Eestis
 • Ajutise Valitsuse koosolek; Eesti Kaitseliit

  Legaalne
  Tegevust alustas Eesti Vabariigi esimene relvastatud kaitsestruktuur (Johan Pitka, Ernst Põdder)
 • Võim eestlaste käes

  Kõigepealt Põhja- siis Lõuna-Eestis
  Eesti-Saksa kokkulepe, sõlmitud Riias
  Koos oli uuesti Maanõukogu
  Eesti riiklus hakkas toimima tegelikult
 • Sõja algus, punaste esimesed katsed

  Punaarmee üritab vallutada Jaanilinna ja Narvat, Saksa väed löövad rünnaku tagasi
  Ajutine valitsus kutsub vabatahtlikuid üles Rahvaväkke astuma
 • Vabadussõja algus

  Punaarmee rünnak Narvale, kaitses on Saksa armee ja liituvad Eesti vabatahtlikud
  Põhjus: I ms Saksamaa kaotus ja punaste võimalus kaotatu tagasi võita
 • Sõjaseadus terves Eesti Vabariigis

  Eesti Ajutine Valitsus kuulutas välja, et 1. dets alates on kõikide 21-24 a meeste mobilisatsioon ja käsk Eesti ohvitseridele naasta polkudesse
 • Punased vallutavad Narva

  Luuakse uus sotsialistlik (vaba)riik: Eesti Töörahva Kommuun, et jääks mulje nagu oleks tegu kodusõjaga punaste ja valgete eestlaste vahel
  Punaste poliitikat ja oma reforme viljelevad Pöögelmann ja Anvelt
  Punased jätkavad pealetungi ja rinne jääb pidama Valkla juurde, langeb ka Tartu
 • Liitlasabi: britid

  Briti laevastik jõuab Tallinna reidile ja seetõttu ei saa Punased teha meredessanti. Britid saavad Punastelt kätte kaks laeva, mis lähevad Eesti mereväele (siiani Eestil vaid suurtükipaat Lembit)
  Briti laevastik kaitseb Eesti rannikut 5.jaanuarini
 • Johan Laidoner

  Sõjavägede ülemjuhatajaks nimetati polkovnik Johan Laidoner
  Korraldati mobilisatsioon, mille põhilise osa kaitsejõududest moodustasid esimeses maailmasõjas osalenud eesti ohvitserid ja kooliõpilastest vabatahtlikud
  Luuakse vabatahtlikest eriväosad, nt Julius Kuperjanovi oma Lõuna-Eestis
 • Liitlasabi: soomlased

  Jõuavad soome vabatahtlikud (3500), kes on n-ö soome valged ja eelneva sõjakogemusega
  (Taani vabatahtlikud)
 • Seis enne vastupealetunge

  Punaarmee oli vallutanud ja okupeerinud ligi kaks kolmandikku Eesti territooriumist ning ähvardasid vallutada Tallinna, Paide, Põltsamaa, Viljandi ja Pärnu
 • Rahvaväe pealetung

  Rahvaväe pealetung Kehras
 • Tapa

  Tapa vabastatud: oluline sõlmpunkt
 • Tartu

  Tartu vabastamine Kuperjanovi partisanidega
 • Narva

  Narva vabastamiseks Utrea dessant mereteed pidi (Rakveres raudteesillad õhku lastud), Soome vabatahtlikud abis
 • Paju lahing

  Valga vabastamiseks oli vaja vabastada ja tagasi vallutada Paju mõis; ohvriterohke; Kuperjanov hukkub
  Jaanuariga on Eesti territooriumid vabastatud
 • Pitseri

  Vallutatakse Pitseri ja Pihkva, liituvad vene valged ja territooriumid antakse neile
 • Asutav Kogu (valimised)

  Kõige rohkem said kohti vasakpoolsed: Sotsiaaldemokraadid ja Töörahva erakond (Päts on tulemustes pettunud)
  Sündmus toimus Estonia kontserdisaalis
  Lubatakse 2 seadust: 1. Maaseadus: lähed sõtta, saad maad. 2. Põhiseadus
  Esimese valitsuse eesotsas Otto Strandman
 • Suurpealetung

  Mai-juuni korraldatakse Antanti kureerimisel suurpealetung, koondatakse kõik punaste vastatse jõud
  Vene valged võtavad suunad Petrogradile, Põhja-Lätile ja Pihkvale
  Pealetung edukas
 • Period: to

  Landeswehri sõda

  Baltsisakslastest koosnev Landeswher ei tunnista Läti Ajutist Valitsust. Nende eesmärk: Balti hertsogiriik.
  Eestlased toetavad lätlasi, britid proovivad osapooli lepitada
  Tekkis enneolematu sõjavaimustus: ajalehed kutsusid üles sakslasi halastamatult hävitama
  Võnnu lahing
  Antanti soovil kirjutati alla vaherahule, Saksa väeosad pidid Lätist lahkuma
 • Võnnu lahing

  Al Pätsi võimuperioodist: Võidupüha
  Algas sakslaste pealetungiga, 4 päeva ägedaid lahinguid, eestlaste varuüksuste saabumine, sakslased saavad käsu taanduda (Saksa vägede juhi Goltzilt), 23.hommikul marssisid Rahvaväe üksused lahinguteta Võnnu linna
 • Esimesed rahuläbirääkimised Pihkvas

  Antant ei toeta, plaanivad okt suurt ühist pealetungi Petrogradile
  Kasvas sõjatüdimus, süvenesid majandusraskused ja tugevnes vasakpoolsete rahupropaganda
 • Loodearmee pealetung

  Loodearmee e vene valged (poliitika ebapopulaarne, palju ohvitsere, vähe lihtsõdureid)
  Ei tunnista Eesti iseseisvust
  Neilt võetakse relvad ja Eesti Rahvaväel on üks liitlane vähem
 • Punaste Narva pealetung

  Punaarmee koondas Narva vallutamiseks 160 000 meest ja 200 suurtükki. Otserünnakud ja ümberpiiramised
  Eesti kaitse jäi püsima, rünnak ebaõnnetus
 • Relvarahu

  1919a lõpus Tartu Rahukonverents
  Eesti delegatsioon, juhtis Jaan Poska, taotles: 1. vaherahu sõlmimist 2. Eesti iseseisvuse tunnustamist 3. idapiiri kindlaksmääramist
  31. dets kirjutati alla, kehtima hakkas 3. jaan 1920
  Vabadussõda oli lõppenud
 • Vabadussõja lõpp: Tartu rahu

 • Molotovi-Ribbentropi pakt (MRP)

  I MS rahulepingud ei rahuldanud täiesti isegi võitjariike, Saksamaa eriti halvas olukorras. II MS puhkemise põhjus - vastastikune mittekallaletungi leping. Salajane protokoll: Ida-Euroopa jagamine
  Saksamaal võimul natsionaalsotsialistid, lubadused Suur-Saksamaast.
  Nõukogude Liit - kommunistliku maailmarevolutsiooni idee; tuua impeeriumi koosseisu tagasi Tsaari-Venemaale kuulunud valdused
  NL ja Saksamaa poliitilised ja sõjalised liitlased
 • II maailmasõja algus

  Saksamaa ründab Poolat
 • Sõda Saksamaa vastu

  Prantsusmaa ja Suurbritannia kuulutavad Saksamaale sõja
  Saksamaa piiridele koondatud lääneriikide väed passiivsed
  Saksamaa jätkab plaanide elluviimist
 • Ettekääne Eesti ründamiseks

  Moskva ootas plaanide käivitamiseks Baltikumis sobivat ettekäänet, Eesti oli kuulutanud ennast neutraalseks
  Tallinna sadamasse oli sisenenud Poola allveelaev Orzel - Eestit süüdistatakse neutraliteedi rikkumises
 • Punaarmee ründab Poolat

  Lääneriigid Nõukogude Liidule sõda ei kuuluta
  Moskva jätkab plaanide elluviimist
 • Eesti agresseerimine NL poolt

  NL kaitserahvakomissaari (K. Vorošilovi) käskkiri, milles nõuti Eestile "võimsa ja otsustava" löögi andmist
  Agressiooni alguspäevaks määrati 29.09 ja Eesti piirile koondati sõjamehi ja -tehnikat
  Arutluste ajal Nõukogude väed rikuvad korduvalt Eesti piire
  Kremli nõudmistega lepiti, sest vastuhakuks puudusid vajalikud materiaalsed ressursid ja välistoetus
 • Vastastikuse abistamise pakt (allkirjastamine)

  24.09 Eesti välisminister Karl Selter Moskvas, väidetavalt kaubanduskokkuleppeks, tegelikkuses pakti sõlmimiseks, mis lubaks NL luua Eesti territooriumile sõjalaevastiku baasid Eesti andis NL rendile maa-alad mereväebaaside loomiseks Saaremaal, Hiiumaal, Paldiski ümbruses. Moskva müüs Eestile soodustingimustes relvastust. Lepingu juures salajane lisaprotokoll
 • NL baaside lepingud

  5.10 Läti
  10.10 Leedu
  Soome keeldub
 • Baltisakslaste lahkumine Eestist

  Hitler kutsub saksa rahvusgrupid Saksamaale
  Mõju Eestile: 700a orjapõlve lõpp; vapustas rahvast; kahandas ühiskonna majanduslikku ja vaimset potentsiaali; tugevdas kuuldusi Balti riikide Moskvale mahamüümise kohta
  Peaministri kohalt astus tagasi ebapopulaarne Kaarel Eenpalu, uue kabineti kujundas Jüri Uluots
 • Baaside lepingu jõustumine

  Tallinna sadamas 3 Vene miinilaeva, millele peagi järgnesid Balti sõjalaevastiku põhijõud
  Maavägede sissemarss 18.10
  Soomusmasinad, sõjalennukid ja punaväelased
  Suhtlus eestlastega keelatud ja puudulik
  Näiliselt vabariik, tegelikult NL protektoraad ja Eesti välispoliitika sõltuvuses idanaabrist
 • Talvesõda

  NL ja Soome vahel, sest Soome ei allkirjastanud baaside lepingut
  Soomel otsene välisabi puudub; NL visatakse Rahvasteliidust välja
  Eesti lennuväljadelt Vene pommitajad ründavad Soome linnu
  Soome tekitas NL suuri kaotusi ja sundis ta tagasi tõmbuma
  13.03.1940 rahuleping: Soome sunnitud 1/10 territooriumist loovutama ja andma Punaarmeele rendile Hanko poolsaare (,mis säilitas iseseisvust ja jäi ka 1940.a suvel NL agressioonist puutumatuna)
 • Okupeerimised Euroopas

  Saksa väed hõivasid Taani, Norra (aprill); okupeerisid Hollandi ja Belgia (mai) ning sisenesid Prantsusmaale, juunis langes Pariis
  Lääneriigid ei saa Saksamaa välksõja vastu
  Moskva kasutab aega Baltiriikide ründamiseks (tähelepanu lääneriikidel): süüdistused baaside lepingu rikkumises, nõuti baaside maa-ala laiendamist, suurendati baasivägede arvukust
 • NL ultimaatum

  NL Leedule (14.06), Eestile ja Lätile (16.06)
  Nõudmised: täiendavate Punaarmee väekoondiste paigutamine tähtsamatesse keskustesse, Moskvale meelepärase valitsuse moodustamine
  Sõjaline vastupanu võimatu - Baltiriigid alistuvad vaikselt
 • NL poolt võimu ülevõtmine

  Varahommikul tuli üle Eesti piiri 90 000 okupatsiooniarmee sõdurit
  Suuremates asulates NL garnisonid, baasivägede kontrolli all Tallinn
  Laidoner kirjutab alla Narva diktaadile: kontroll kõigi sidekanalite ja ühendusteede üle N Liidu käes; keelustati rahvakogunemised, meeleavaldused, eraisikutel kästi loovutada relvad
 • Juunipööre

  Andrei Ždanov (Stalini eraesindaja) Tallinnas: suunab uue valitsuse moodustamist
  Kohalikud vasakmeelsed peavad korraldama meeleavalduse Moskva toetuseks. Ettevõtmise soodustamiseks kohal Punaarmee soomukid. Nõuti Uluotsa valitsuse vahetamist. Vabaduse väljak, Toompea (punalipp) ja Kadriorg
  Patarei vanglast päästetakse poliitilised vangid (NL salakuulajad, terroristid)
  Pätsi allkirjaga uus valitsus: peaminister Johannes Vares-Barbarus, mitte ühtegi kommunisti
 • Põhjalikud muudatused

  Riigikogu saadeti laiali, kuulutati välja Riigivolikogu valimised (Riiginõukogu ei moodustatud). Eesti Töötava Rahva Liidu propaganda Moskva-meelsete kandidaatide toetuseks.
  14-15.juuli Balti valimised - üles seati 1 kandidaat, tulemusi võltsiti, valijaid hirmutati
 • ENSV ehk Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik

  Kommunistlik Riigivolikogu kuulutas välja ENSV ja palus võtta ta NL koosseisu
  6.aug võetakse ENSV vastu ja Eesti annekteerimine Venemaa poolt jõudis lõpule
 • Muudatused riigis

  Senise riigiaparaadi lammutamine: ametist tagandati kõrgemad ametnikud, sõjaväe ja politsei juhid, kohtunikud, maavanemad, linnapead. Võtmepositsioonid järk-järgult kommunistide käes
  Uus põhiseadus: Riigivolikogu muutus Ülemnõukoguks (esimees J. Vares), valitsusest sai Rahvakomissaride Nõukogu (esimees J. Lauristin), linna- ja vallavalitsuste asemel täitevkomiteed, EKP (Karl Säre)
  Kõik täitsid Moskva korraldusi. Nõukogulik rahvakohtu, miilits, Punaarmee laskurkorpus (endine Eesti sõjavägi)
 • Repressiivpoliitika ja massiküüditamine

  SARK e NKVD viis ellu repressioonid, keegi ei tundud end kaitstuna
  Kuni 1940.a lõpuni kadus teadmatusse üle 1000 inimese (n-ö eliit)
  Massiküüditamine korraga kõigis Balti riikides: täisealised mehed vangilaagrisse, ülejäänud asumisele Mindi metsavendadeks: algselt polnud jõudu, hiljem n-ö sakslaste abistajad ja liitlased NL ja Punaarmee vastu
 • Suvesõda

  22.juuni Saksa-Vene sõda
  7.juuli sakslased üle Eesti piiri - Sakslased algselt punaväest edukamad (Lõuna-Eesti), piiramised, punased taanduvad vaikselt (käsk kõik enda järelt hävitada)
  28.juuli jätab Punaarmee Tallinna maha
 • Saksa okupatsioon

  Saksa sõdurid kui vabastajad NL ja Punavägede käest, suur rõõm
  Saksamaa ei tunnista Eesti iseseisvust
  Eesti kindralkomissariaat K. S. Litzmann (kõige tähtsam), alluvatel ametikohtadel ainult sakslased (pidi olema ajutine lahendus)
  Eesti Omavalitsus ja Hjalmar Mäe (toetas Saksa okupeerimist, sakslaste käepikendus)
  Majanduspoliitika vastuoluline: Saksa varustamine, hoiduti röövmajanduslikest sammudest; põlevkivi; müüginormid; varade natsionaliseerimine
  Üldine elatustase langes
  Eesti Rahva Ühisabi
 • "Eesti on juudivaba"

  Repressioonid ja genotsiid, natside rassiteooria (nt juutide, mustlaste vastu)
  Mõrvad, poliitilised vangid, sõjavangid, koonduslaagrid
  Al 1942 Eestisse toodi Euroopa juute ja rajati 20 koonduslaagrit
 • Eesti SS- leegion, soomepoisid, tööpataljonid

  Varem: luuakse vabatahtlikest koosnevaid väeosi - idapataljone ja politseipataljone (kättemaksusoov punastele)
  Leegion ebapopulaarne: rahvas sakslastes pettunud, korraldatakse sundvärbamine ja osaline sundmobilisatsioon (1943) - moodustati 20. Eesti SS-diviis
  Mindi Soome soomepoiste hulka (juht: kapten Karl Talpak) - Jalaväerügement 200
  Mobiliseeritud läksid tööpataljonidesse (poliitiliselt ebausaldusväärsed mehed, füüsiline raske töö, enamus suri)
  1942.a sügis: Uuralites 8.Eesti laskurkorpus
 • Sõda taas Eestis

  Idarinde põhjalõigus Punaarmee üldpealetung, Narva all nt 7 kuud
  Sakslased ehmunud ja punased saavutavad osalise edu
  30.jaan Uluots kuulutab välja üldmobilisatsiooni - punavägede vastu
  Vastupealetung edukas, jätkub võitlus Narva pärast (kuni aprillini)
 • Taasiseseisvumiskatse

  Lootused Atlandi Hartal ja demokraatlikel lääneriikidel
  Loodi vastupanugruppe hõlmav Eesti Vabariigi Rahvuskomitee (Otto Tief); koostöö sundis Uluotsa rühmaga erimeelsused ja umbusu kõrvale
 • Pommitamine

 • Punaarmee pealetungid

  Saksamaa sõjaline olukord halveneb Euroopas, taandumine Narva alt, punaste uus pealetung
  Saksa väed tõmbusid tagasi Tannenbergi liinile - võtmeks Vaivara Sinimäed (2 nädalat vägevaid lahinguid), Punaarmee ei saa läbi (10.08)
  25.aug Punaarmee Tartus
 • Sakslaste taandumine ja Punavägede pealetung

  Sakslastel kriitiline olukord Riia lähistel, sest Punaarmee jõudis mereni. Halvima vältimiseks ostustatakse Eesti ja Põhja-Läti maha jätta, Vene pealetung.
  22. sept Nõukogude tankid Tallinnas - kogu mandriosa okupeerimine
  Puudus jõud ja abi, punastele polnud suurt vastupanu
 • Suur põgenemine

  Kuni punaseid veel natuke suudeti aeglustada, põgenesid paljud üle mere. Kokku lahkus Eestist 80 000 inimest, rohkesti loovharitlasi
 • Vabariiki ei tulnud

  Sakslased taanduvad ja J. Uluots määrab ametisse Vabariigi Valitsuse (juhtimine usaldati Tiefile; sõjaväe ülemjuhataja kindralmajor Jaan Maide)
  20. sept Pikas Hermannis sinimustvalge lipp
  21. sept valitsus lahkub Eestist, et jätkata võitlust eksiilis
  Riigi Teataja
 • Nõukogude võimu taaskehtestamine

  Algas punaarmee sissetungiga 1944.a suvel