Last ned

Den kalde krigen

 • Bakgrunnen for den kalde krigen 1

  Dethelevareresultatavenseriehendelserog misforståelser, og forskjellen mellom to politiske ideologier, kommunisme ogkapitalisme.I 1917 var det revolusjon i Russland, og kommunistene tok makten. Disse kalte seg bolsjevikene, og her var Lenin den store lederen. Han ville arbeide for en verdenskommunisme. Kommunisme er en samfunnsteori som her felleseie og deling av landets ressurser som sentralt punkt. Det vil si at alle får like mye av alt uansett hvor mye de arbeider og hva slags arbeid de har.
 • Bakgrunnen for den kalde krigen 2

  I 1917 var det revolusjon i Russland, og kommunistene tok makten. Disse kalte seg bolsjevikene, og her var Lenin den store lederen. Han ville arbeide for en verdenskommunisme. Kommunisme er en samfunnsteori som her felleseie og deling av landets ressurser som sentralt punkt. Det vil si at alle får like mye av alt uansett hvor mye de arbeider og hva slags arbeid de har.
 • Bakgrunnen for den kalde krigen 3

  Det motsatte av kommunisme er kapitalisme. Det går ut på at noen mennesker, kapitalistene, eier produksjonsmidlene, og de fleste lever av å selge sin arbeidskraft. USA og Storbritannia stod for kapitalisme, og var dermed antikommunister. Disse landene sendte militære tropper inn i Russland for å støtte de som var imot kommunisme i sin kamp mot bolsjevikene. Bolsjevikene vant kampen, og vestmaktene måtte trekke seg ut.
 • Bakgrunnen for den kalde krigen 4

  DaLenindødei1924bleStalinlederiSovjet.Hansatteigangfryktelige terroraksjonermotallemuligemotstandereavkommunismen i landet. Flere millioner russere ble henrettet. Dette ble kalt Moskvaprosessene og vakte stor forferdelse i verden. Under andre verdenskrig drev russerne tyskerne tilbake gjennom landene i Øst-Europa, og mange russiske soldater ble værende i disse landene. Her innførte Sovjet kommunismen ved hjelp av maktbruk, list, valgfusk og trusler. Antikommunistene ble henrettet og drevet vekk
 • Forholdet mellom USA og Sovjetunionen

  Den kalde krigen var en ideologisk maktkamp mellom USA, med sitt liberale demokrati og kommunistiske Sovjetunionen. Hvem av stormaktene som startet den kalde krigen, er en diskusjon den dag i dag, og at krigen varte så lenge som den gjorde beror på begge parters opphisselse av hverandre. USA og Sovjetunionen var hele tiden nervøse for at den andre parten ville få et overtak og utvide sin makt i verden; både geografisk / geopolitisk, teknologisk og militært.
 • Verden ble delt i 2

  Frankrike ville ikke gi landet selvstendighet og det ble krig. I 1954 ble landet delt i to etter en avtale: Nord-Vietnam var kommunistisk og Sør-Vietnam var kapitalistisk. Nord fikk støtte av Sovjetunionen og Kina (penger og våpen), Sør fikk støtte av USA (først våpen og penger, senere også amerikanske soldater).
 • Begrep

  Jernteppet-Under den kalde krigen var jernteppet et begrep som viste til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig, sovjetkontrollert kommunistisk del. Det er i denne betydningen uttrykket ble alminneliggjort av Winston Churchill
  Våpenkappløp-Våpenkappløp er en militær opprustning mellom to eller flere stater. Når et land ser en mulig militær konflikt i fremtiden, kan det prøve å forberede denne ved å produsere mer våpen og øke styrken til sin armé ved å sette inn flere menn
 • Begrep 2

  Dominoteorien-Dominoteorien er en amerikansk geopolitisk teori fra siste halvdel av 1900-tallet. Den gikk ut på at hvis et land kom under kommunistisk styre, ville nabolandene også følge etter, slik som når alle dominobrikkene faller hvis du kun dytter én
 • Hva slags type krig var den kalde krigen

  Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte).
 • Hvorfor ble den kaldt den kalde krigen

  Konflikten ble kalt den kalde krigen fordi trusselen om utløsning av en global atomkrig mellom militæralliansene NATO og Warszawapakten (en «tredje verdenskrig») førte til at partene unngikk å føre direkte kamper («varm krig») mot hverandre.
 • Hvordan oppsto den kalde krigen

  Historikerne er uenige om tidfestingen av utbruddet. Enkelte har satt begynnelsen til den kalde krigen allerede i sluttfasen av andre verdenskrig. Perioden 1945–1947 var preget av konfrontasjoner mellom USA og Sovjetunionen, men samtidig var det en dialog i gang
 • Hvorfor ble berlinmuren reist

  Berlinmuren var en mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot reise fra 13. august 1961 tvers gjennom Berlin mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin. Muren var 45,1 kilometer lang. Hovedhensikten med å bygge muren var å hindre et stadig stigende antall flyktninger fra DDR i å krysse grensen.
 • Hva er stefdfortreder krig

  En stedfortrederkrig er en krig som offisielt utkjempes mellom to parter, men hvor hver av disse partene er alliert med eller støttet av andre, større makter, og der det egentlige målet med krigen først og fremst er å flytte maktbalansen mellom stormaktene.
 • viktige hendelser

  Faser i den kalde krigen
  Trumandoktrinen (1947)
  Marshallhjelpen (1948)
  Berlinblokaden (1948-49)
  Kommunistisk maktovertakelse i land i Øst-Europa, derav kupp i Tsjekkoslovakia (1948)
  NATO opprettet (1949)
  Tysklands deling i Vest-Tyskland (BRD) og Øst-Tyskland (DDR), 1949.
  Sovjetunionen sprenger sin første atombombe (1949)
 • Mikahil Gorbatsjov

  Gorbatsjov (1931–) var Sovjetunionens siste leder. Året etter at han mottok Nobels fredspris, ble han tvunget til å gå av. Avgangen hans markerte oppløsningen av Sovjetunionen og slutten på den kalde krigen. ​ De fleste russere liker ikke Gorbatsjov. Den største årsaken til det er at han var i stor del skyldig for å ha ødelagt sovjetunionens territorier. I dag bor han i England fordi han mest sannsynlig ville blitt drept dersom han vandret rundt i Russland.​ ​
 • Borgerkrigen i Kina

  1927 – 1936: Kommunistpartiet og nasjonalistene kjemper om makta​ 1936 – 1945: Japanerne okkuperer Kina. Partene kjemper sammen mot Japan​ 1945-1949: Fredsforhandlinger mellom partiene fører ikke til noe. Krigen fortsetter med støtte fra USA og Sovjetunionen​ Mao og kommunistene tok over Beijing. Nasjonalistene flyktet til Taiwan.​ Siden da har Kina vært et kommunistisk land​ Fun fact: Krigen er ennå ikke formelt over
 • Period: to

  Starten på den kalde krigen

 • Jaltakonferansen

  Møte mellom FDR, Churchill og Stalin​ Krevde at Tyskland skulle erkjenne nederlag​ Tyskland betaler krigserstatning i varer​ Delte Europa seg imellom. Også Tyskland. Og Berlin ​ Krevde at Sovjet holdt frie valg i Øst-Europa. ​ Russerne brøt dette kravet => den kalde krigen​ Kamp mellom to stormakter; Kort forklart: frihet først vs orden først. ​
 • Marshallhjelpen

  1947
  13 milliarder dollar​ Plan for å få (Vest-)Europa «på beina» igjen​ Bygge opp økonomien​ Styrke valutaen​ Øke handel​ 60% måtte brukes på industrien => jobber, infrastruktur (skoler, veier)​ Stalin nektet å motta penger. Ordnet med egen plan (Molotov).​ Planen hjalp landene som mottok hjelp
 • Truman-doktrinen

  Hjelpe land (økonomisk) som trues av å bli tatt over av Sovjetunionen («red scare»)​ Tyrkia (står mellom Sovjet og Middelhavet)​ Hellas
 • NATO

  Forsvarsallianse mellom ulike land​ Hindre en ny krig + frykt for sovjetisk innflytelse​ Angrep på ett land er et angrep på alle​ USA, Canada, Norge, Danmark, Belgia, Frankrike, Italia, Nederland, Luxembourg, Portugal (I dag 29 land)
 • Domino-teorien

  Dersom ett land «falt» for kommunismen, ville det dra med seg masse andre land. ​ Derfor var det viktig å stoppe spredningen av kommunismen​ Særlig viktig i Asia, etter at Kina fikk kommunistisk styre i 1949​ Koreakrigen og Vietnamkrigen startet pga. disse tankene
 • 1950 – 1953: ​ Koreakrigen

  Japan hadde okkupert Korea under andre verdenskrig​ Etter Jalta, ble nord gitt til Sovjet, Sør til USA, delt ved 38. breddegrad​ Begge sidene ville ha kontroll over hele landet. Nord gikk til krig mot sør​ Sovjet og Kina støttet nord; USA, UK og FN støttet sør​ Krigen varte i 3 år, mesteparten av tiden kjempet de ved grensa.​ Juli 53 ble det skrevet en fredsavtale. Rundt 2.5 millioner mennesker hadde dødd, ingenting hadde blitt oppnådd.​ Situasjonen er den samme nå, over 60 år senere…
 • Harry Truman:

  President fra 1945-1953. Doktrinen lovte militær og økonomisk bistand til stater som ble truet av kommunistisk maktovertagelse. Luftbroen til Berlin var en av Trumans største utenrikspolitiske seire.
 • George C Marshall:

  George C Marshall: USAs 50. utenriksminister og senere USAs tredje forsvarsminister. Han er mest kjent for å ha utviklet Marshallplanen mens han var utenriksminister. USA skulle aktivt gå inn med økonomisk støtte for å få landene på rett kurs, mot at de åpnet for mer frihandel.
 • Stedfortreder-krig

  Selv om USA og Sovjetunionen ikke offisielt kriget mot hverandre, gjorde de det «indirekte».​ Dette ved at de på hver sin side støttet ulike parter (solgte våpen, bidro med styrker) i konflikter andre steder i verden (USA støttet Pakistan i sin konflikt med India, som ble støttet av Sovjetunionen, de støttet ulike sider i borgerkriger i Afrika, etc)
 • Warsawapakten

  Sovjetunionens svar på NATO​ Sovjet, Polen, Øst-Tyskland, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Albania
 • Warsawapakten

  Sovjetunionens svar på NATO​ Sovjet, Polen, Øst-Tyskland, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Albania
 • 1961: Berlinmuren

  En fysisk mur som skilte Vest-Berlin fra Øst-Berlin.​ Reist av Sovjet for å hindre folk (unge med god utdanning, aka «Brain drain») å dra fra kommunistiske øst til en vestside i økonomisk vekst​ Fysisk manifestasjon av jernteppet​ Nøye overvåket av soldater med maskingevær. «Shoot to kill»-ordre
 • Oktober 1962: Cubakrisen

  1959: Fidel Castro overtar makten i Cuba. Ved hjelp av Sovjet. Kommunistregim
  Sovjet plasserer missiler på Cuba, rettet mot USA​
  USA oppdager dette og er veldig nære å invadere Cuba, noe som ville ført til 3. verdenskrig. Blokade av øya, militær «stand-off» i 13 dager. Verden holder pusten…​
  Til slutt ble det gjort en avtale. USA skulle aldri invadere Cuba, samt at de skulle destruere flere missiler de selv hadde i Tyrkia og Italia. Sovjet skulle fjerne missilene på Cuba
 • John F.Kennedy

  John F. Kennedy: Han var USAs 35. president 1961–1963. Myrdet 1963. Invasjonen av Grisebukta i 1961, Cubakrisen, Romkappløpet, Berlinmuren og vietnamkrigen.
 • Våpenkappløp/romkappløp

  1949: Sovjetunionen prøvesprengte sin første atombombe​ 1952: USA prøvesprenger sin første hydrogenbombe (Sovjet i 53)
  Sovjetunionen første mennesket i verdensrommet​ 1969: Månelanding​ ​
 • Terrorbalanse

  Har ikke noe med terror å gjøre​ Et uttrykk for å beskrive en situasjon hvor to krigsmakter prøver å «skremme» hverandre fra å gå til krig, i frykt for konsekvensene.​ Om å gjøre å være først ute med nye og bedre/større våpen
 • 1955 - 1975 Vietnamkrigen​

  ​ Etter krigen: Vietnam ville styre selv. De allierte mente at Vietnam var fransk​. Ho Chi Minh sine styrker angrep Franskerne. Spurte USA om hjelp. USA ville stoppe kommunistspredning og sendte støtte til franskerne​ Skulle i utgangspunktet gjenforenes under et fritt valg i 1956, men USA grep inn. Hjalp sørsiden å få en USA-vennlig leder. Som var en dårlig leder og upopulær. Ble henrettet i 1963​ 1959: Ho Chi Minh erklærer krig
 • 1987: Nedrustnings- avtale

  Underskrevet av Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov​ Destruering av alle landbaserte atommissiler av mellomdistansetypen.​ Overvåkning av atomeksplosjoner.​ Løfter om nedskjæringer av strategiske våpen.​
 • 1989 - 1990: Berlinmuren rives. ​ Tyskland én nasjon

  Kommunismen faller. Ungarn, Tsjekkoslovakia, Polen. Muren blir således «overflødig»​ Stort press fra verdenssamfunnet om at muren må rives ned​ 9/11-89. Russerne gjør det lovlig å krysse grensen. Rivningen starter.​ Ble ferdigrevet i 1990​
 • Sovjetunionen

  1922 - 1991. ​
  15 selvstendige stater i 1991.​ Den største «delstaten» i Sovjetunionen var Russland, men den inkluderte også land som Estland, Ukraina og Kazakhstan.​ Den kommunistiske ideologien. En idelogi er tanker om hvordan et samfunn skal styres.