Beszédfejlődés szakaszai

Timeline created by Nagtimas94
 • 0 -0,3 év

  Sírási hangok ("Differenciált" és "differenciálatlan"kiáltások)
  A leggyakrabban ejtett hangok magánhangzószerű elemek, ill. mássalhangzószerű torokhangok.
  Auditórikus tapasztalatokon alapuló veleszületett képesség birtoka.
 • 0,3-0,6 év

  A kommunikáció alapját a diádikus szociális interakciók adják.
  Megjelenik a szociális mosoly.
  Képes torokból nevetni, kuncogó hangokat képezni.
  A gesztusokat észreveszi, ő is próbálja utánozni azokat.
  A nyelvi megértés előbb funkcionál, mint a produkció.
  A gőgicsélés hangai és a sírás fejlődése párhuzamosan zajlik.
  A gagyogás.
  Az agyfélteke dominanciája.
 • 0,6-0,9 év

  Szótagsorozatok jelennek meg.
  Elsőként a kettőzött gagyogást tapasztaljuk
  végez a gyermek.
  Másodsorban a kevert gagyogás jellemző.
  Harmadsorban pedig párbeszédszerű gagyogást végez.
  A diszkriminációs képesség folyamatosan fejlődik.
 • 0,9-1 év

  A közös figyelem kialakulása: a protoimperatív és a protodeklaratív.
  A szociális referencia a gyermek a szülő érzelmi állapotát veszi át.
  Interszubjektivitás.
  Protoszavak megjelennek.
  A konvencionális jelentések dekódolásával kezdődik az adekvát beszédmegértés.
 • 1-1,6 év

  A szavakat mondatokként használja (holofrázis) a gyermek
  Túláltalánosít vagy túldiszkriminál.
  Egyes dallamokat mindig ugyanazzal a dallammal ejti ki.
  Hangutánzás és az ismétlés fontossága.
 • 1,6 - 2,0 év

  Kétszavas mondatok használata.
  Telegrafikus beszéd.
  Echolália.
  A szókincse kibővülése és egyre pontosabbá válása.
  A globális percepció finomodása.
 • 2,0 - 3,0 év

  A többszavas mondatok alkalmazásának kezdete.
  Összetett /mellérendelt/ mondatok.
  A beszédmegértésre a kulcsszó-stratégia további, ámde differenciáltabb fennállása jellemző.
  A szociabilitás, a gondolkodási teljesítmény javulása, a verbális kommunikáció dominanciája jellemző.
  A nyelvhasználat folytonos mennyiségi és minőségi fejlődésen megy keresztül.
  Szüksége van vizuális információkra.
  Aktív és passzív szókincse is ugrásszerűen gyarapodik.
  Egocentrikus beszéd.
 • 3 -4 év

  A megértés fokozatos.
  A szukcesszív feldolgozást kiegészíti a szimultán elemzés.
  A megértésben, észlelésben a fonetikai-fonológiai elemzés még mindig fokozott jelentőséggel bír.
 • 4 -5 év

  A megértési modell felsőbb szintjeinek túlsúlya.
  Bővülő aktív és passzív szókincs.
 • 5 - 6 év

  A magánhangzók és mássalhangzók szóban elfoglalt helyének, egyes képzési mozzanataiknak elkülönítésére, a mentális lexikon mozgósítása már szótagnyi egység alapján is lehetővé válik.