Letöltés

Reformáció

By nseva
 • Period: Jan 1, 1497 to Jan 1, 1560

  Melanchton, Philippe

  reformátor, Luther társa
 • Feb 16, 1497

  Melanchton, Philippe

  Melanchton, Philippe
 • Period: Jan 1, 1504 to Jan 1, 1552

  Sylvester János

  az első teljes Újszövetség fordítója, az első magyar nemzetiségű diák Wittenbergben
  1541: első M.o-on nyomtatott könyv: Újtestamentum
 • Period: Jan 1, 1510 to Jan 1, 1574

  Heltai Gáspár

  A magyar széppróza első mestere
  Az ő nevéhez fűződik Kolozsvár reformációja
  Pap : katolikus, evangélikus, református, unitárius
  Könyvkiadó: nyomdája van: ev. ref. egyház igényeinek nyomtat, erkölcsnemesítő olvasmányok, biblia fordítás 1551-1565,
  Művei még: A részegségről.... Száz fabula
  Papírmalomja is van 1560.
 • Period: Apr 19, 1510 to Apr 20, 1575

  Sztárai Mihély

  legendás élet, sokszínű író, első magyar iskoladráma
 • Period: Jan 1, 1512 to Jan 1, 1575

  Huszár Gál

  Pap, Reformátor- sokáig elfeledve
  Anaxius (méltatlan) Gallusz
  Presbiter: magasabb teológiai képzettség -----> akkor mondták rá, mikor eretnekséggel vádolták Az első protenstáns énekeskönyv nyomtatója hazánkban
 • Period: Jan 3, 1532 to Jan 1, 1572

  Méliusz Juhász Péter

  A magyar református egyház megszervezője,
  Szentírás feltétlen tekintélyét vallotta. Mélius és Heltai hasonlósága: a szegények pártolása
 • Period: Jan 1, 1535 to

  Károlyi (Rados) Gáspár

  A bibliafordító "istenes vén ember" Az első magyar nyomtatott Biblia lefordítása és kiadása, Vizsolyban
 • Period: Feb 22, 1535 to

  Bornemissza Péter

  evangélikus lelkész,
  szuperintendes,
  író,
  Balassi Bálint nevelője
 • Jan 1, 1536

  Pesti Gábor :Száz fabula

  Pesti Gábor :Száz fabula
  Magyarul először Pesti Gábor adta ki, Bécsben egy latin változat alapján http://www.aszevgim.hu/litera/ref_irodalom.pdf
 • Jan 1, 1542

  A katolikus Heltai

  Kezdetben katolikus pap lehetett, részt vett 1542-ben a Brassóban tartott zsinaton, ahol Honterus reformátor egyházi szabályzatát fogadták el.

  Az iratot Wiittenbergbe vitte, ahol Lutherrel és Melachtonnal is találkozott.
 • Jan 1, 1544

  Az evangélikus Heltai

  Beiratkozott a wittenbergi egyetemre 1543. febr. 17-én.
  Kolozsváron 1544-ben kapott állást, mint az ottani szászok evangélikus vezető prédikátora --> az ő nevéhez fűződik Kolozsvár reformációja, majd Dávid Ferenc veszi át a terepet.
 • Jan 1, 1555

  Huszár Gál üldözöttsége

  Először egyházi hatóság elé Vízkeletről idézték, mert a reformáció eszméit nyíltan vallotta, terjesztette.
  Második: 1555: Magyaróvár: Hitvitán állt helyt
  Harmadszorra: Kassán fogságba ejtették --> Debrecenben száműzöttnek vallja magát: 1562. febr. 14.:"Huszár Gál, a kassai lelkipásztor, exul"
  Az érsek Komáromból is elűzette--> Komjáti várkastély--> Telegdi zaklatása
  Pápán pestisben meghal.
 • Mar 11, 1556

  Károlyi a wittenbergi egyetemen tanul

  Luther már 10 éve halott, viszont Philipp Melanchton, reformátor és jeles professzor tanította (történelmi előadások), és kedvelte a magyarokat.
 • Period: Jan 1, 1557 to

  Bocskai István

  "a magyarok Mózese", Első református erdélyi fejedelem
 • Jan 1, 1558

  A református Heltai

  Kolozsvár és vele együtt Heltai is református lett 1558-59-ben.
  A város lakói 1565-ben elfogadták az unitárius vallást (Szentháromság-tagadó), majd 1569-ben ő is ennek a felekezetnek lett a tagja.
 • Mar 1, 1561

  Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek

  Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek
  Első protestán énekeskönyv. Menekülés közben 3 városban 2 év alatt Debrecenben fejezte be. 1975 után találtak belőle példányt.
  Huszár Gál énekeskönyvének szerkezete és tartalma meghatározta a hazai protestáns felekezetek énekeskönyveit.
 • Jan 1, 1565

  Az unitárius Heltai

  A város lakói 1565-ben elfogadták az unitárius vallást (Szentháromság-tagadó), majd 1569-ben ő is ennek a felekezetnek lett a tagja.
 • Jan 1, 1566

  Száz fabula

  Száz fabula
  Heltai leghíresebb munkája.
  Az oktató mese, állatmese műfaja az ókori görög Aiszóposz nevéhez fűződik.
  Nőellenessége -- 87. fabulában Luther is nagyon hasznosnak tartotta a fabulákat / kihagyva a világias darabokat/ bekerültek a reformáció iskoláinak tananyagába.
 • Jan 1, 1570

  Heltai Gáspár: Háló

  Heltai Gáspár: Háló
  Utolsó vallási témájú munkája. Spanyol szerzők nyomán az inkvizíciót támadja, de az 1538-as gyulafehérvári hitvita is benne van.
 • Jan 1, 1572

  Heltai Gáspár: Ponciánus császár históriája

  Szerelmi tematikájú, szórakoztató novellagyűjtemény, a nők csalárdságáról is. Nőellenes sztereotípiája: " hosszú haj, rövid ész"
 • Jan 1, 1574

  Heltai Gáspár felesége

  Az első női nyomdász, és könyvkiadó. Férje halála után ő vezette változatlan színvonalon a nyomdát.
 • Jan 1, 1574

  Heltai Gáspár: Cancionale; Krónika az magyaroknak dolgairól

  Históriás énekesköny A krónikás könyvében Bonfini latin munkáját vette alapul. Nála is Mátyás van a középpontban.
 • Jan 1, 1574

  Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok

  Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok
  Legnagyobb műve, mely páratlanná avatja reformátoraink között. Imádságok ebből a korból csak innen maradtak fenn, Huszár könyvében.
  Kottás énekeskönyv.
  Páratlan érték vallás- irodalom-, zenetörténetben.
 • Period: Jan 1, 1574 to

  Szenci Molnár Albert

  A vándor irodalmár, 3 évnél nem tartózkodik tovább egy helyen sem, 30 évig él Németországban
 • Period: Jan 1, 1580 to

  Bethlen Gábor

  "az álorcás magyar", legnagyobb erdélyi fejedelem,
  a legerdélyibb ember"
 • Period: to

  I. Rákóczi György --------- apja Rákóczi Zsigmond-Vizsoly.....

  "bibliás őrálló fejedelem"
  apród, birtokos, főkapitány... fejedelem------------aranykor----------építkezések---------könyvkiadás------- Sárospatak---felesége Lorántffy Zs. Fejedelmi Parainasis----fiának
 • Period: to

  Lorántffy Zsuzsanna

  I. Rákóczi György "helpmeet"-je
  Lelki rokonság Medgyesi Pállal (Kálvin és Renáta hercegné) Coméniust hívta Magyarországra, Sárospatakot hagyom az egész nemes Magyarországnak"
 • Apáczai Csere János:- "igazi könyves ember" :

  Apáczai Csere János:- "igazi könyves ember" :
  "igazi könyves ember" : Gy. Szabó Béla metszete
  "szenvedélyes pedagógus"
  első doktori cím /harderwijki egyetem : "Hungarus"
  a magyar iskolatörténet egyik kulcsfigurája
  Megbecsülésének egyik eseménye: a bp.-i "Ece cogito ergo sum" (350 év) konferencia anyagából összeállított kötet
 • Period: to

  Apáczai Csere János

  "igazi könyves ember" : Gy. Szabó Béla metszete
  "szenvedélyes pedagógus"
  első doktori cím /harderwijki egyetem : "Hungarus"
  a magyar iskolatörténet egyik kulcsfigurája
  Megbecsülésének egyik eseménye: a bp.-i "Ece cogito ergo sum" (350 év) konferencia anyagából összeállított kötet
 • Házasságkötés

  Aletta van der Maet -- Utrecht/Katalin templom
 • Veszélyes tanártárs: Isaac Basire - Basirius Izsák

  Independesnek bélyegezte Apáczait.
  Összecsapásukra 1655. szept. 24-én került sor, II. Rákóczi György jelenlétében.
 • Magyar Encyclopaedia

  Magyar Encyclopaedia
  A tudományok első összegzője: hitt abban, hogy a "kiművelt emberfők" jobban fogják érteni a Szentírást
 • De summa scholarum necessitate earumque inter Hungarorus barbariei causis (Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól)

  „tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak”. A kolozsvári kollégium Apáczaival az élén ilyen iskola lett. Iskolateremtő munkásságát Lorántffy Zsuzsanna és Barcsay Ákos fejedelem is nagyra értékelte
 • Instanciázó levél Lorántffy Zsuzsannához

  Instanciázó levél Lorántffy Zsuzsannához
  Anyagi segítséget kér a kolozsvári református iskola megsegítésére. A válasz: ezer magyar forint a serényen tanuló diákok táplálására
 • Halála

  Halála
  Ekkor hunyt el az erdélyi magyar protestáns iskolaügy kiemelkedő alakja. A házsongárdi temetőben. 1660. január 9-én helyezték el hamvait Családi tragédia, hogy nem sokkal utána követte a halálba felesége és gyermeke is.
 • Period: to

  Ráday Pál

  nemzeti és vallásszabadság bajnoka
  Rákóczival közös munka
 • Period: to

  Árva Bethlen Kata

  http://mult-kor.hu/cikk.php?id=11642 Avila író szentjével, Terézzel azonosítják, Antigoné----> Németh László szerint, s erdélyi Sevigne is egyben, első magyar orvosnő /szembetegség gyógyítása,--->dr. Pataky Jenő publikált róla, elveti a természetgyógyászat hatékonyságát: a kürtszó sem elég Jerikó falainak lerombolásához
 • Szenteltbáránycsont-epizód

  Egy, a Bethlen-Haller háztartásban húsvétoló megrögzötten babonás jezsuita vendég a lerágott báránycsont kerti tóba dobásával akarta a békákat elhallgattatni---- > sikertelenül
 • Bod Péter

  Bod Péter
  Bethlen Kata udvari papja,
  Fő művének szöveggondozója
 • Védelmező erős pajzs

  Imádságok.
  Hozzájárult a regény fejlődéséhez
 • Gróf Bethleni Bethlen Kata életének maga által való rövid leírása

  Bod Péter szöveggondozóként segíti.
  "a szeretetnek nincsen más fundamentuma csak a vallás. Egymást is csak Isten szeretetében szerethetjük."
 • Period: to

  Csokonai Vitéz Mihály

  " rongyos csizmás"--- Krúdy,
  első hivatásos irodalmár--- vágya,
  " foglalkozásszerű vendég"
 • Period: to

  Kőrösi Csoma Sándor

  "messzeségek vándora" tibetilógus,
 • Period: to

  Kossuth Lajos

  Magányos óriás, a " magyarok Mózese"
 • Period: to

  Arany János

  költő, tanár, újságíró, MTA tagja, Kisfaludy Társaság tagja
 • Period: to

  Bethlen István

  legerdélyibb magyar, arisztokrata,
  "akié a föld, azé Erdély" --> küzdött azért, hogy megóvja a magyar közép- és nagybirtokot a román felvásárlástól, javasolta magyar parasztok betelepítését Erdély vegyes lakosságú vidékeire,
  " titkos erdélyi miniszter" --- 1919 ősze,
  pengő ---- nevéhez fűződik
 • Period: to

  Ravasz László református

  az élő evangélium hangja,
  modern püspök----ökomenikus
  50 évig hírdeti az igét,
  öriási tekintély,
  szabadkőművességgel nem azonosulhatott, én is Ady Endrében élek ????????????
 • Period: to

  Kós Károly

  nemzetépítő, az erdélyi kultúra égtartó embere, "szent öregember", "muszáj Herkules"
  polihisztor
 • Period: to

  Karácsony Sándor

  a magyar pedagógia legjelentősebb XX.-i tudósa, csak életre-halálra lehet tanítani "csúcsai front"
  az iskola nem egyedül tanít, a diákokat partnerként kell kezelni
 • Period: to

  Ordass Lajos

  ellenálló evangélikus püspök,
 • Period: to

  Németh László

  komplexitás, tejtestvériség,minőségeszmény ,az irgalom mindennél fontosabb, "hitetlenül hiszek"-Ady
  egyszemélyes folyóirata: a Tanú
 • Period: to

  Magyarország miniszterelnöke

  Horthy -korszakban, majd 1929-33-as világgazdasági válság kettétörte pályáját, lemondott ----> németellenes lett, Bethlen fő célja: a trianoni békeszerződés reviziójának valamilyen megvalósítása