Földrajzi felfedezések

Kora újkori egyetemes történelem

 • 1453

  Bizánc eleste

  1453-ban az oszmánok elfoglalján Konstantinápolyt. Ezzel a közel ezeréves Bizánci Birodalom története véget ért.
 • 1474

  Toscanelli térképe

  Toscanelli térképe
  1474-ben Toscanelli elkészíti térképét, amelyen a Földet gömb alakúnak ábrázolja.
 • 1487

  Bartelomeu Díaz eléri a Jóreménység fokát.

  Bartelomeu Díaz eléri a Jóreménység fokát.
  Bartelomeu Díaz portugál felfedező eléri Afrika legdélebbi pontját, amelyet Jóreménység-foknak nevezzünk.
 • 1492

  Amerika felfedezése

  Amerika felfedezése
  Kolombusz eléri az amerikai kontinenst. De nem sejti, hogy a terület, ahová megérkezett az egy új kontinens lenne
 • 1492

  Granadát visszaszerzik a spanyolok a móroktól

  Granadát visszaszerzik a spanyolok a móroktól
  1492-ben a rekonkviszta befejeződik. Teljes Spanyolország megszabadul a mór uralomtól.
 • 1494

  Tordesillasi szerződés

  Tordesillasi szerződés
  A szerződésben a spanyolok és a portugálok felosztják maguk között az ismert Földet. Ez lesz az alapja a későbbi gyarmatosításnak.
 • 1498

  Vasco da Gama eléri Indiát Afrikát megkerülve.

  Vasco da Gama eléri Indiát Afrikát megkerülve.
  Vasco da Gama eléri Indiát Afrikát megkerülve. És Goa-n kereskedelmi telepet hoz létre.
 • 1500

  Pedro Álvares Cabral felfedezi Brazíliát.

  Pedro Álvares Cabral felfedezi Brazíliát.
  Pedro Álvares Cabral 1500-ban felfedezi Brazíliát, amely portugál gyarmat lesz a tordesillasi szerződés alapján is.
 • Period: 1509 to 1547

  VIII. Henrik uralkodása

  1509-1547 között uralkodott a zsarnoki természetű VIII. Henrik Angliában. Tudor-dinasztia tagja volt.
 • Oct 31, 1517

  Martin Luther közzéteszi 95 pontból álló tételét

  Martin Luther közzéteszi 95 pontból álló tételét
  Luther közzéteszi 95 pontból álló tételeit Wittenbergben. Ez az egyház megújítását célozták meg, de egyház szakadáshoz vezetett.
 • Period: 1519 to 1522

  Magellán megkerüli a Földet

  Magellán közös portugál-spanyol expedíció keretein belül megkerüli a Földet. Útközben Fülöp-szigeteknél megölik, de hajói hazaérnek.
 • 1521

  Nándorfehérvár eleste

  I. (Törvényhozó) Szulejmán vezette oszmán seregek elfoglalják Nándorfehérvárat (ma: Belgrád, Szerbia), amely várost Magyarország kulcsának tartottak.
 • 1521

  Wormsi birodalmi gyűlés

  Wormsi birodalmi gyűlés
  V. Károly Luthert eretneknek nyilvánítja és birodalmi átokkal sújtja.
 • Period: 1524 to 1526

  A német parasztháború

  Német nyelvű területeken az anabaptista tanítások hatására parasztlázadások törtek ki. Az egyházi vagyon megkaparintása és teljes vagyonközösség létrehozása volt a cél. A felkelést leverték.
 • 1525

  Paviai csata

  Itáliai háborúk egyik jelentős csatája. A franciák megsemmisítő verességet szenvedtek a Habsburgoktól. I. Ferenc fogságba is esik. Szokás a lovagkor utolsó csatájának is nevezni.
 • 1526

  Cognaci liga

  A pápa, Franciaország, Velence, Milánó és Firenze között kötött szövetség. Célja V. Károly Itália fölötti hatalmának megtörése
 • 1526

  I. Ferdinánd magyar király lesz

 • Aug 29, 1526

  A mohácsi csata

  100 000 fős oszmán sereg döntő győzelmet arat a 25 000 fős magyar sereg felett. A magyar főnemesség, főpapság nagy része és maga a király is meghal az ütközet során.
 • 1529

  Speyeri birodalmi gyűlés

  Speyeri birodalmi gyűlés
  Luther és követői megmaradhattak hitükön, de nem terjeszthették azt. Protestálnak ez ellen.
 • 1529

  Zaragozai szerződés

  Zaragozai szerződés
  1529-ben, a zaragozai szerződéssel, a másik, keleti féltekén, az indonéz szigetvilágon keresztül is meghúzták az érdekhatárt a spanyolok és a portugálok.
 • 1530

  Augsburgi birodalmi gyűlés

  Augsburgi birodalmi gyűlés
  Philipp Melanchton összeállítja Luther tanait, de a császár és katolikus elvetik azokat. Ágostai hitvallás
 • 1534

  VIII. Henrik megalapítja az Anglikán vallást.

  VIII. Henrik miután a pápa nem érvényteleníti házasságát Aragóniai Katalinnal szakít Rómával és egy új egyházat hoz létre az anglikán (angol katolikus) egyházat, amelynek a mindenkori angol király a feje.
 • 1536

  Kálvin kiadja a Keresztény vallás tanítása című művét.

  Kálvin kiadja a Keresztény vallás tanítása című művét.
  1536-ban jelenteti meg Jean Calvin a Keresztény vallás tanítása című művét, amely egyházának alapvetése lesz.
 • 1540

  A jezsuita rend megalakulása

  A jezsuita rend megalakulása
  Loyolai Szent Ignác (1491-1556) megalapítja a jezsuita rendet. Ez a rend fogja végezni a missziókat, illetve ők hozzák létre a redukciókat, ahol az őslakosokat térítik. Emellett fontos tanítórend is.
 • Aug 29, 1541

  Buda eleste

  1541-ben a törökök tartósan elfoglalják Budát. Magyarország ezután három részre szakad.
 • Period: 1545 to 1563

  A tridenti zsinat

  1545-1563 között három turnusban ülésezett a tridenti zsinat, ahol elindították a rekatolizációt. Bevezették az indexet, összeállították a kánont többek között.
 • Period: 1546 to 1547

  Schmalkaldeni háború

  A schmalkaldeni háborúban 1546–1547 között V. Károly állt szemben a schmalkaldeni szövetség tagjaival. Károly győzelme lezárta a lutheránus csatározásokat, megteremtve ezáltal a birodalom belső egyensúlyát. De megtörni nem sikerült a protestánsokat!
 • 1547

  IV. Iván felveszi a cári címet

  IV. Iván felveszi a cári címet
  Retegett Iván felveszi a cári címet, amely a megnövekedett tekintélyét mutatja. Egyúttal az elbukott Bizánc utódjának tekinti magát.
 • 1555

  Augusburgi vallásbéke

  Augusburgi vallásbéke
  Az augsburgi vallásbéke zárta le a Német-római Birodalomban a 16. században dúló vallásháborúkat. A szerződésben a lutheránus vallást a római katolikussal egyenjogúvá tették. Cuius regio, eius religio elvét fogalmazták meg, tehát aki a föld, azé a vallás. Az alattvalóknak követniük kellett uralkodójukat vallásában is.
 • 1556

  V. Károly felosztja birodalmát.

  1556-ban V. Károly felosztja birodalmát, fia II, Fülöp (Spanyolország, gyarmatok, Németalföld, Burgundia) és testvére Ferdinánd (Német-római Birodalom között) és lemond.
 • Period: 1562 to

  A francia vallásháború

  1562 és 1598 között Franciaországban vallásháború zajlott a hugenották (kálvinisták) és a katolikusok között. Ezt a nantes-i ediktum fogja lezárni 1598-ban.
 • Period: 1566 to

  Németalföldi szabadságharc

  Észak-németalföldi tartományok fellázadnak a spanyol uralom ellen. Részben gazdasági, részben vallási ellentét okozta az összetűzést.
 • 1571

  A lepantoi csata

  A lepantoi csata
  Spanyolország vezette keresztény hajóhad fényes győzelmet arat az oszmán flotta felett Lepantonál.
 • 1572

  Kihal a Jagelló-dinasztia Lengyelországban.

  Kihal a Jagelló-dinasztia. A trónt a francia király Valois Henrik foglalja el. Aki kiszélesítette a rendek jogait.
 • Aug 23, 1572

  Szent Bertalan éjszakája

  Szent Bertalan éjszakája
  1. augusztus 18-án Valois Margit és Bourbon Henrik esküvőjére Párizsba érkező hugenottákat a király tudtával lemészárolják.
 • Period: 1575 to

  Báthory István lengyel uralkodása.

  Uralkodása alatt együttműködött a rendekkel, de erős kézzel kormányzott. Visszaverte Livóniában az oroszokat.
 • 1579

  Utrechti unió

  Az utrechti unió néven ismert szerződést 1579. január 23-án írták alá a mai Hollandia területén található Utrecht városban a Németalföld északi részén található tartományok képviselői, és vállalták hogy ezek után egységesen folytatják a harcot a spanyolok ellen.
 • A nagy armada veresége

  1588-ban az angol flotta legyőzi a spanyolt, így ők válnak a világtengerek uraivá.
 • A nantes-i ediktum

  A nantes-i ediktum
  IV. (Bourbon) Henrik adja ki 1598-ban. A hugenották számára korlátok között, de engedélyezi a vallásgyakorlatot. Ez lezárja a francia vallásháborút, amely 1562 óta tart az országban.