Speech and language development 1

Beszédfejlődés szakaszai

 • Születés

  Születés
  FONÉMAÉSZLELÉS
  nyelvi és nem nyelvi hangok megkülönböztetése
  az csecsemő és anya kapcsolat az érintéssel, a hangok, mozdulatok jelrendszerével és ezek megfejtésével kezdődik
  SÍRÁS -> szükségletének kielégítésére szüksége van a környezete jelenlétére (pl éhség csökkentésére) -> az anya adekvát gesztusokkal, gondoskodással fog válaszolni, létrejön az érzelmi együttműködés, ami megalapozza a nyelvelsajátítást
 • Period: to

  A beszédpercepció és Prozódia

  A beszédpercepció: a babáknak nagyon finom a hangpercepciójuk, például meg tudják különböztetni a zöngés hangokat zöngétlen párjuktól (p-b, t-d, k-g) Prozódia (hangsúly, hanglejtés, dallam):
  • anya hangjának megkülönböztetése
  • 10-12 hónapos korukig a gyermekek képesek az összes hang észlelésére
  • ebben a korban megtörténik a képességek újraszerveződése, és csak az anyanyelv hangjai maradnak meg a készletben
 • Period: to

  Beszédhangok 0-6 hónap

 • Period: to

  1-2 hónap

 • 3 hó

  3 hó
  gügyögés
 • Period: to

  3 hó

  gügyögés
 • Period: to

  3-6 hó

 • 6 hó

  6 hó
  a nem nyelvi fonémák közötti különbségtétel képességének elvesztése
 • Period: to

  Beszédhangok 7 hónap

  a gagyogás elkezd mindjobban az anyanyelvre hasonlítani
 • Period: to

  Beszédhangok 8-10 hónap

 • Period: to

  Szókincs 8-10 hónap

  Az értés mindig megelőzi a produkciót Az eltérés a produkció és a percepció között hosszú ideig fennmarad.
 • 9 hó

  9 hó
  első szavak, holofrázisok
 • Period: to

  Szókincs 11-13 hónap

 • 12 hó

  12 hó
  szavak használata a szülők figyelmének felkeltése céljából
 • Period: to

  16-18 hó

 • Period: to

  Az első 50 szavas szókincs 24 hónapig

  • 16 hónap
  a gyermekek legalább 3-szor több szót értenek, mint amennyit mondanak.
  • 18 hónapig
  A szókincs elsajátítása lassú, 2 szó/ hét
  • 18-24 hónap között
  6-7 szó/hét
  kétéves korra a gyerekek elérik az 50 szavas első szókincset.
  Az első 50 szavas szókincshez tartoznak a konzekvensen használt, de csak a szülők által értelmezett saját szavak is.
  Nagyon fontos ennek az első szókincsnek a megléte a meghatározott időtartamra, a hiánya komoly tanulási nehézséget vetíthet elő.
 • 18 hó

  18 hó
  szókincs ugrásszerű növekedése
  kétszavas kifejezések (távirati beszéd)
  szómondatok használatának a kezdete
  aktívan kezdi kombinálni a szavakat
  a szavak és a morfémák összeillesztése által alkot mondatokat
 • Szókincsrobbanás

  Szókincsrobbanás
  2 év:
  az első két szó asszociációjából az első kezdetleges mondatok, melyek még nélkülözik a nyelvtani szabályt
  Ebben az életkorban nagy egyéni különbségek vannak, (van olyan gyerek, akinek a szókincse 100 szó, másnak lehet 500 szó is)
  Az egyéni különbségekre az a magyarázat, hogy agyi érés következménye az artikulációs bázis, de a percepciós bázis fejlődése is. Továbbá nagyok az egyéni különbségek a gyermeki kíváncsiság tekintetében is.
 • 24 hó

  24 hó
  helyes válasz közvetett kérdésekre
 • Period: to

  Nyelvtan - Szintaktikai fázis

  2 éves kortól megjelennek az kétszavas mondatok
  itt tanulják meg annak szabályát, hogy hogyan kombinálják a szavakat a mondatokban
  a fejlődés nagyon gyors
  A gyerekek képesek azokból a mondatokból, amiket hallanak, új mondatokat alkotni. Ebben a fázisban a hibáik a nyelvi kreativitás eredményei. A gyermekek megalkotják a saját nyelvtanukat, amit azután hozzáigazítanak a felnőttekéhez.
  A beszédelsajátításban legfontosabb szerepe az anyának van, fontos a tekintet, szemkontaktus, érintés, rítusok.
 • Period: to

  2-5 év

  a gyerekek háromszor több szót értenek, mint amennyit mondanak
  a szókincs elsajátítása lassú: 2 szó/hét
  A saját nyelvtanukat hozzáigazítják a felnőttekéhez, jellemző a nyelvi kreativitás.
  többszavas mondatalkotás kezdete
  3 évesen összetett, mellérendelt mondatokat is alkotnak
  szükségük van a vizuális információkra: beszélő szájmozgása, mimikája, hangképzése
  saját logikájára, értelmező képességére, érzelmeire támaszkodik
 • Period: to

  30 hó

  beszédmódosítás
  nyelvtani szabályok felismerésének a kezdete
 • 30 hó

  30 hó
  a hallgató figyelembevételének megfelelő beszédmódosítás
  nyelvtani kategóriák felismerésének kezdete
 • Period: to

  Óvodáskor

  Piaget szerint erre a korra az egocentrikus beszéd jellemző. Tükrözi a saját élményket és a belső állapotot. Vigotszkij szerint az egocentrizmus függetlenül az életkortól gyakorlati problémamegoldással jár együtt. Átmenet a kommunikáció és a gondolkodás között. Az egocentrizmus körülbelül az óvoda-iskola átmenet idején megszűnik. Helyét a belső beszéd veszi át, ami hangos gondolkodást jelent.
  Igékből, főnevekből és indulatszavakból alkotnak mondatokat
 • Period: to

  Beszédészlelés és beszédértés 3-4 éves korban

  A megértés fokozatosan a közlésegységek egyes részleteire külön-külön kiterjed, a kulcsszó-stratégia fokozatosan érvényét veszti. A megértésben és észlelésben a fonetikai-fonológiai elemzésnek még mindig nem nagy a jelentősége, de már az anyanyelvi szabályoknak megfelelő szinten. A szukcesszív feldolgozás mellett megjelenik a szimultán elemzés és a szemantikai szint is.
 • Period: to

  3-4 év

  Egyre többet ért.
  Beszédfejlődést és az aktivitást elősegíti a társas kapcsolatok száma és a változatos kommunikációs helyzet, a megismerési vágy

  a kíváncsiság és a gondolkodás fejlődése A verbális kommunikáció dominanciája jellemző
  kiragadja az esemény egy részletét és azt hangsúlyozza
 • Period: to

  Beszédészlelés és beszédértés 4-5 éves korban

  4 -5 éves korban a megértési modell magasabb szintű lesz. A szavakat a mentális lexikonból már nagyobb szótag-, vagy szó-szintű egység alapján, és rövidebb idő alatt azonosítja a gyermek. Bővül az aktív és a passzív szókincs.Különböző szerkezetű, ugyanazon tartalmú mondatok könnyíthetik illetve nehezíthetik a megértést.
  mellékneveket és számneveket is használnak
  majd helyhatározók és végül az időhatározók is beépülnek a tudásba
 • Period: to

  Beszédészlelés és beszédértés 5-6 éves korban

  5 - 6 éves korban a gyermek a magánhangzók és mássalhangzók szóban elfoglalt helyének, egyes képzési módjainak elkülönítésére lesz képes. A mentális lexikon mozgósítása már szótagnyi egység alapján is lehetővé válik.
  mellérendelő és összetett mondatokat fogalmaznak meg
  elsajátítják a toldalékrendszereket
 • Kisgyermekkor

  Kisgyermekkor
  nyelvtani komplexitás gyors növekedése Kisgyermekkor (1 – 3 év)
  Egy éves kortól hároméves korig tart. Az akaratlagos szabályozás és az autonómia kezdetének az időpontja. Második kisgyermekkor vagy óvodáskor (3 -6/7 év)
  Hároméves kortól, hatéves korig tart. A személyiségfejlődés szempontjából kiemelkedő jelentőségű szakasz.
 • Period: to

  6-7 év

 • iskoláskor

  iskoláskor
  az írott nyelv elsajátítása Kisiskoláskor (6/7 -10 év) Az óvodáskor végétől a tízedik év végéig tart. Az iskolába lépés fontos társadalmi állomás. Itt alakul ki a tanuláshoz, ismeretszerzéshez való viszony, amely döntő mértékben meghatározza a későbbi életpályáját.
 • serdülőkor

  serdülőkor
  a specializált nyelvi funkciók elsajátítása Serdülőkor (10 – 18 év)
  A serdülőkor (pubertás) az identitás szempontjából fontos periódus. Három további szakaszra osztható:
  - Prepubertás (10 – 12 év)
  - Pubertás (12 – 16/17 év)
  - Posztpubertás (16/17 – 18 év)
  A serdülőkor szakaszkezdései között nagy egyéni eltérések lehetnek.