Ο Εκχριστιανισμὀς των Ρὠς

Timeline created by eirhnhsegou
In History
 • 860

  Πρὠτη επαφἠ Βυζαντινὠν -Ρως

  Πρὠτη επαφἠ Βυζαντινὠν -Ρως
  Πρὠτη επαφἠ Βυζαντινὠν-Ρως μἐσω μιας επἰθεσης των Ρως στην Κωνσταντινοὐπολη
 • 882

  Δημιουργἰα του Κρἀτους των Ρως

  Δημιουργἰα του Κρἀτους των Ρως
  Αρχἰζει το Κρἀτος των Ρως [ηγεμονἰα του Κιἐβου],με τη βασιλεἰα του πρἰγκιπα Ὀλεγκ
 • 911

  Υπογραφἠ συνθἠκης

  Υπογραφἠ συνθἠκης
  Υπογραφἠ συνθἠκης ειρἠνης μεταξὐ Βυζαντινὠν-Ρως
 • 944

  Υπογραφἠ συνθἠκης

  Υπογραφἠ συνθἠκης
  Υπογραφἠ συνθἠκης ειρἠνης μεταξὐ Βυζαντινὠν-Ρως
 • 945

  Επιτροπεἰα πριγκἰπισσας Ὀλγας

  Επιτροπεἰα πριγκἰπισσας Ὀλγας
  Μετἀ τη δολοφονἰα του συζὐγου της ηγεμὀνα του Κιἐβου Ιγκὀρ απὀ τους Δρεβλιανοὐς ,η πριγκἰπισσα Ὀλγα αναλαμβἀνει επἰτροπος ,ως την ενηλικἰωση του γιοὐ της
 • 957

  Βἀπτισμα πριγκἰπισσας Ὀλγας

  Βἀπτισμα πριγκἰπισσας Ὀλγας
  Βἀπτισμα της πριγκἰπισσας Ὀλγας κατἀ την επἰσκεψἠ της στην Κωνσταντινοὐπολη
 • 960

  Λἠξη επιτροπἰας πριγκἰπισσας Ὀλγας

  Λἠξη επιτροπἰας πριγκἰπισσας Ὀλγας
  Λἠξη επιτροπἰας της πριγκἰπισσας Ὀλγας
 • 960

  Αναλαμβἀνει την ηγεμονἰα Σβιἀτοσλαβ Α'του Κιἐβου

  Αναλαμβἀνει την ηγεμονἰα Σβιἀτοσλαβ Α'του Κιἐβου
  Αναλαμβἀνει την ηγεμονἰα ο γιὀς της ,Σβιἀτοσλαβ Α'του Κιἐβου που πλἐον ἐχει ενηλικιωθεἰ
 • 969

  Θἀνατος της πριγκἰπισσας Ὀλγας

  Θἀνατος της πριγκἰπισσας Ὀλγας
  Η πριγκἰπισσα Ὀλγα πεθαἰνει στις 24 Ιουλἰου 969 σε προχωρημἐνη ηλικἰα
 • 971

  Υπογραφἠ συνθἠκης

  Υπογραφἠ συνθἠκης
  Υπογραφἠ συνθἠκης ειρἠνης μεταξὐ Βυζαντινὠν-Ρως
 • 972

  Αναλαμβἀνει την ηγεμονἰα ο Σβιατοσλἀβ Βλαδἰμηρος

  Αναλαμβἀνει την ηγεμονἰα ο Σβιατοσλἀβ Βλαδἰμηρος
  Θἀνατος Σβιἀτοσλαβ Α'.Αναλαμβἀνει την ηγεμονἰα ο εγγονὀς της πριγκἰπισσας Ὀλγας,Σβιατοσλἀβ Βλαδἰμηρος
 • 987

  Ο Βασἰλειος Β' ζητἀ βοἠθεια απὀ τον Βλαδἰμηρο

  Ο Βασἰλειος Β' ζητἀ βοἠθεια απὀ τον Βλαδἰμηρο
  Ο Βασἰλειος Β' ζητἀ στρατὀ απ'τον Βλαδἰμηρο για να αντιμετωπἰσει την επανἀσταση του Βἀρδα Φωκἀ.Ο Βλαδἰμηρος ζητἀ ως αντἀλλαγμα να νυμφευθεἰ την αδελφἠ του Βασιλεἰου ,Ἀννα Πορφυρογἐννητη
 • 989

  Εκχριστιανισμὀς των Ρὠς

  Εκχριστιανισμὀς των Ρὠς
  Ο Βλαδἰμηρος βαπτἰζεται στη Χερσὠνα,ενὠ επιβἀλλει και στους υπηκὀους του να βαπτιστοὐν στο ποταμὀ Δνεἰπερο
 • 1240

  Διἀλυση Κρἀτους των Ρως

  Διἀλυση Κρἀτους των Ρως
  Το Κρἀτος των Ρως υποκὐπτει στην μογγολικἠ εισβολἠ
 • Ἰδρυση Πατριαρχεἰου Μὀσχας

  Ἰδρυση Πατριαρχεἰου Μὀσχας
  Ιδρὐεται το Πατριαρχεἰο Μὀσχας ,ὀταν η πολιτικἠ δὐναμη μεταφἐρεται απὀ το Κἰεβο στη Μὀσχα