evolucion da tecnoloxia da informacion

 • primera xeracion

  Os ordenadores da chamada primeira xeracion aparecen a mediados do seculo XX hacia 1946;estaban creados a base de valvulas electronicas e tenian tamano e dimensions considerables. Se estropeaban con grande facilidade e conumian gran cantidade de enerxia.
 • segunda xeracion

  A aparicion do transistor, hacia 1950, abre multiples caminos no campo da tecnica; os ordenadores basados no empleo dos transistores consideranse da segunda xeracion, e presentaban ventaxas notables: tenian dimensions mais reducidas, sufrian un numero menor de averias, consumian menos enerxia e os costes de fabricacion eran tamen menores.
 • Kapany inventa a fibra optica

  En 1955 , o britanico Kapany inventa a fibra optica. Kapany basase nos experimentos que realizou Tyndall en 1870 con chorros de auga e demostra cas fibras de vidro son capaces de transmitir, sen distorsion, luz ou imaxes polo seu interior.
 • terceira xeracion

  En 1958 fabricanse os primeiros chips, circuitos integrados feitos con semiconductores; estos sustituyen os transmisores e dan orixe a terceira xeracion de ordenadores.
 • O primer satelite comercial de comunicacions

  En 1962 ponse en orbita o primer satelite comercial de comunicacions do mundo, que realiza a primeira transmision de imaxes de television en directo entre Estados Unidos e Europa; so era capaz de transmitir durante periodos de 30 a 45 minutos.
 • Syncom 2

  En 1963 , EE.UU. pone en orbita o satelite de comunicacions Syncom 2, que ligra o establecemento de comunicacion telefonica va satlite. A enerxia necesaria para o seu funcionamento a obten de paneis solares, e a calidade da conexion e aceptable.
 • Empresa Unimation

  En 1963, a empresa Unimation comercializa o primer robot industrial sencillo: Unimat. Emplease para realizar traballos pesados, sucios ou peligrosos.
 • Primer satelite artificial de comunicacions

  En 1965 lanzase o primer satelite artificial de comunicacions que alcanza unha orbita geoestacionaria, a unha altura aproximada de 36000 km sobre a superficie terrestre. O seu periodo de movemento e igual o periodo de rotacion da Terra, polo que non presenta movemento algun respecto a superficie terrestre. En consecuencia, se melloran as transmisions telefonicas, televisivas e de datos, xa que e necesaria a interrupcion das telecomunicacions.
 • Empleada por primeira vez a fibra optica

  En 1966, Charles Kao emplea por primeira vez a fibra optica para a transmision de conversacions telefonicas.
  Hace pasar ondas electromagneticas en vez de luz visible polo interior das fibras: asi demostra que tamen transmiten un amplo espectro de frecuencias grazas as mesmas leis fisicas que permiten a conduccion de luz. No caso da transmision de conversacions telefonicas mediante fibra optica, e posible conducir de forma simultanea innumerables conversacions con frecuencias distintas.
 • cuarta xeneracion

  En 1971, a compania Texas Instruments inicia a fabricacion dos microprocesadores e lanza a primeira calculadora de bolsillo, cun microprocesador que realiza operacions de calculo sencillas. Os ordenadores que incorporan microchips denominanse de cuarta xeneracion.
 • Sistemas multiusuario

  A principios dos anos setenta, a empresa IBM crea estacions, para o manejo e a recepcion de datos , denominados terminais , que estn conectadas mediante un cable a un ordenador central. Disponen de monitor e teclado, e permiten o acceso a unha unidade central de procesamiento de datos, o cal poden estar conectados varios usuarios a vez desde lugares diferentes. Hacia 1972 implantanse os sistemas multiusuario,que dividen a capacidade de calculo do sistema en breves intervalos de tempo.
 • Primeiras conexions para a transimision de sinais televisivas por cable

  En EE.UU. instalanse as primeiras conexions para a transmision de sinais televisivas por cable. Sustituyen as antenas e utilizan sistemas de redes de conductores de fiba optica, con grandes ventaxas:no se producen interferencias de caracter atmosferico,nin ecos debidos a existencia de montanas,etc..A transmision por cable logra ca sinal chegue a lugares de dificil acceso e,debido a utilizacion de cables de banda ancha,e posible a transmision de varios programas.
 • Robots industriais

  En 1977 imponse o uso de robots industriais nas grandes fabricas, xenerandose unha gran polemica. Por unha parte, se teme co empleo de maquinas gobernadas por ordenadores de lugar a un paro xeneralizado, e por outra,xurden novas ramas da industria que xeneran a sua vez postos de traballo.Polemica aparte,a utilizacion de maquinas aumenta a complexidade e conlleva a aparicion dunha nova industria dedicada a fabricacion de robots.
 • Primer satelite de comunicacions,OTS

  En mayo de 1978 ponse en orbita o primer satelite de telecomunicacions,OTS, desarrollado pola Axencia Europea do Espazo,ESA.
 • Xurde a rede de internet

  A principios dos anos oitenta xurde a rede de internet, a partir da rede militar Arpanet, e rapidamente extendese nos ambientes universitarios ata os anos noventa non se implanta nas empresas, e na actualidade, su utilizacion est xeneralizada entre todo tipo de usuarios.
 • Discos compactos

  Hacia 1981 lanzase ao mercado os primeiros tocadiscos dixitais e sus correspondentes discos compactos,CD, fabricados polas empresas Sony e Philips. O rexistro das sinais sonoras non se verifica de forma analoxica,senon dixital: a informacion auditiva(sonido) se rexistra na superficie en forma de pquenos orificios lonxitudinais e non en surcos espirais coma nos discos de vinilo. A exploracion non se leva a cabo mediante unha aguxa,senon a traves dun raio laser.
 • El uso de ordenadores PC xa est xeneralizado nas oficinas

  Hacia 1983, o uso de ordenadores PC xa esta xeneralizado nas oficinas, Estos utilizan unidades de disco magneticas, nas que se introducen disquetes provistos dun revestimento magnetico denominados floppy disks. O diametro de estos discos pode ser de 3 elevado a 1/2", 5 elevado a 1/4" u 8".
 • cable TAT

  En 1988 inaugurase o mais moderno sistema de transmision de informacion por cable,feito de finisimos fios de vidro que guian a luz (fibras opticas) e que permiten,de este modo,comunicar a informacion case sen distorsions. E o cable TAT(Trans Atlantic Telephone),que constitue o primer paso para o establecemento dunha rede integral de comunicacions de extension mundial.Esta primeira linea une Tuckerton(Nueva Jersey) con Widemouth(Gran Bretana) e Penmarch(Francia),e ten unha lonxitude de 5870 km.
 • Hispasat

  En 1989, o goberno espaos da luz verde o programa Hispasat,que permite a Espaa,contar cun satelite de comunicacion propia a partir do veran de 1992. O numero de satelites espanois foi crecendo; a maioria de eles estan destinados as comunicacions, mentres que outros satelites estan asociados a proxectos de investigacion,como e o caso del satelite Nanosat.
 • Arpanet y el protocolo de transmision TCP/IP

  A finais dos anos sesenta, o departamento de defensa de EE.UU. desarrolla a rede Arpanet e o protocolo de transmision TCP/IP(Protocolo de Transmision/Protocolo Internet):esta rede permitia o envio de informacion entre os seus ordenadores por distintas rutas,co final de que puidesen sobrevivir a unha destruccion parcial do sistema.A esta rede se la considera a precursora de internet.
 • A rede comeza a utilizarse no mundo empresarial

  Hacia 1990, a rede internet comeza a utilizarse no mundo empresarial e, pouco a pouco,extendese no ambito particular, en principio, como vehiculo de intercambio de correo electronico e , posteriormente,con fins comerciais.
 • Nuevos modems para las lineas RTB...

  En la decada dos anos noventa buscanse novas tecnoloxias para conseguir que o acceso a internet se realice de forma mais rapida e estable; asi aparecen novos modems para as lineas RTB,as lineas dixitais de servizos integrados(RDSI), a conexion por cable,etc.
 • Tecnoloxia xDSL

  En 1999 implantase a tecnoloxia xDSL na conexion a intenet; esta tecnoloxia permite utilizar o par de cobre dunha linea telefonica analoxica en lineas de alta velocidade.Ademais,fai posible cunha linea poida ser utilizada,a vez, para acceder a intenet e para manter unha conversacion telefonica.
 • Tecnoloxia inalambrica

  A partir de 2002, comeza a implantarse a tecnoloxia inalambrica. O que ten o seu inicio na utilizacion de dispositivos inalambricos(ratons,teclados...)acaba na conexion duns ordenadores con outros sen necesaidade de cables,xa que a informacion transmitese por ondas de radio de bixa frecuencia.De este modo conseguese a independencia do cable e se favorece a mobilidade dos usuarios.
 • Sistemas WiMAX

  A partir do ano 2005, empezase a investigar e a experimentar con novos sistemas inalambricos de largo alcance , os sistemas WiMAX. Estos sistemas probanse en veleros de regatas e en plataformas petroliferas situadas mar adentro,para establecer comunicacions coas zonas continentais.