Dansk/Historie overbliksforløb

 • Period: 500 to Nov 18, 1000

  Tidlig/mørk middelalder

  Denne tidperode betragtes som mørk middelalder pga. økonomisk tilbagegang.
 • Period: 500 to Oct 31, 1500

  Europæisk middelalder

  Feudalsamfundet dominerer over hele europa --> samfundet er delt op i stænder: Bønderne, de gejstlige, adelden. Forbindelsen melem disse tre feudale led bestod i høj grad af perosnlige bånd og gensidige forpligtelser. Den stærke beskyttede den svage, og til gengæld udførte den svage arbejde, betalte skat eller stillede sig til rådighed ved krigsførelse.
  Det var i Frankrig at den feudale samfundsstruktur udvikledes. I Danmark var vi langt bagefter i forhold til fx Tyskland, England og Frankrig.
 • Period: Nov 18, 1000 to Nov 18, 1250

  Høj middelalder

  I denne tidperiode fordobledes befolkningen tilnærmelsesvist
 • Nov 13, 1034

  Slaget ved Fodevig

  Slaget ved Fodevig nær Skåne var det sidste afgørende slag under borgerkrigen mellem Erik Emune, kong Niels og Magnus Nielsen.
 • Jun 15, 1219

  Dannebrog faldt fra himmelen

  I følge en legende faldt Dannebrog ned fra himmelen og er verdens ældste nationalflag.
 • Period: Nov 18, 1250 to Nov 18, 1500

  Senmiddelalder

 • Nov 14, 1349

  Den Sorte Død i DK

  Pesten ramte i hårdt i Danmark, ligesom i resten af Europa.
 • Jun 1, 1479

  Indvigelse af Københavns Universitet

 • Period: Nov 14, 1500 to

  Litteratur: Renæssancen

  Ordet "renæssance" betyder genfødsel og selve perioden havde sin opstart i 1300-tallets Italien, hvor det var en reaktion på Den Sorte Død. I renæssancen var der fokus på mennesket som individ og man begyndte at male billeder, som rent faktisk lignede mennesket (dybde og perspektiv). I den danske renæssancetid havde Christian d. 4. drømme om Danmark som en potentiel stormagt. Disse drømme forsvandt dog, da vi i slutningen af renæssancen mistede store områder til Sverige.
 • Period: Nov 18, 1500 to

  Hjertebogen

  Hjertebogen er en poesibog, hvori der er fundet nogle af de tidligste nedskrevne folkeviser.
 • Period: to

  Det oplyste enevælde i Europa

  Enevælden betød at der kun var én regent. I middelalderen delte kongen sin magt med kirken og adelen, men efter middelalderen var kirken sat mere eller mindre ud af spillet. Formelt set havde kongen nu al bestemmeksesret, men i praksis afhang kongens magt i høj grad af opbakning fra adelen. Under oplysningstiden udvikler enevælden sig til at være et oplyst enevælde. Det betyder, at kongen nu måtte betragte sig selv som værende statens tjener i stedet for statens hersker.
 • Ludvig den 14. arvede den franske trone

  Ludvig den 14. var af den opfattelse, at "staten, det er mig"
  Den unge konge var blot 4 år, da han arvede tronen. Dog overtog hans mor, Anna af Østrig, regentdkabet indtil Ludvig var gammel nok til selv at bestemme.
 • Frederik den 4. arvede den dansk-norske trone

 • "Glorious revolution" - Locke

  Med Lockes bidrag til "Glrious revelution" var der formuleret et teoretisk grundlag, der pegede frem mod et bredere funderet opgør med den enevældige styreform.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  I 1700-tallets Europa begyndte man at bruge udtrykket "oplysning" om den tankegang g de ideer, man mente adskilte samtiden fra fortiden. Det handlede i høj grad om at stille spørgsmål og forholde sig kritisk til det bestående. Det var ikke lægere tilfredsstillende kun at undersøge et spørgsmål ud fra et teologisk synspunkt. Oplysningsmændene i Danmark agerede som modpart til romantikerne.
 • Ludvig Holdbergs "Jeppe på bjerget"

 • Christian den sjete bliver konge af Danmark

 • Period: to

  Lanbrugskrise

  Danmark-Norge blev i 1730'erne ramt af en landbrugskrise der skyldtes faldende efterspørgsel og deraf følgende prisfald.
 • Stavnsbåndet indføres

  Stavnsbåndet blev indført med en forordning af 4. februar 1733. Det indebar, at de unge mænd på landet ikke uden godsejerens tilladelse kunne forlade det gods, hvor de var født.
 • Period: to

  Den Industrielle Revolution

  Den Industrielle Revolution startede i England i 1750 og tog rigtig fart i 1780'erne. I Danmark begyndte industrialiseringen først sidst i 1800-tallet og varede helt frem til 1950'erne.
 • Stavnsbåndet ophæves

  Stavnsbåndet blev officielt ophævet i 1788, men var først helt afviklet i 1800.
 • Period: to

  Litteratur: Romantikken

  Romantikken er en litterær periode som er let genkendelig på flere måder. En romantisk forfatter skrev typisk tekster i et sprog, som i høj grad forherligede naturen og landbrugslivet. Nationalismen er en vigtig del af romantikken og gennem denne så man tilbage på den historiske storhedstid.
  "Guldhornene" er skrevet af Oegenschläger og anses for at være et programdigt og den danske romantiks hovedværk.
 • Skolegang for alle i Danmark

  I Danmark indførte man skolegang for alle. Kirken og staten stod for undervisningen.
 • Grundtvigianismen i DK

  N.F.S. Grundtvig har dén dag i dag stor betydning for vort land og for danskheden. På baggrund af Grundtvigs livssyn og kristendomssyn er der i dag fri- ,efter- og højskoler.
 • Period: to

  Litteratur: Det Moderne Gennembrud

  Det Moderne Gennembrud kom som en reaktion på og modsvar til Romantikkens virkelighedsflugt. Temaer i denne litteraturperiode var typisk religionskritik, ægteskab, kønsroller og samfundskritik.
 • Kvinders stemmeret

  Danske kvinder får stemmeret og retten til at stille op i Folketing og Landsting.
 • Period: to

  Harald Blåtand