Història dels Sistemes Operatius

 • Màquina Colossus

  Màquina Colossus
  Col·lecció d'ordinadors desenvolupada per criptoanalistes britànics entre 1943 fins a 1945 amb l'objectiu d'ajudar en el criptoanàlisi del còdi Lorenz. El Colossus feia servir vàlvules termoiòniques per resoldre l'àlgebra de Boole i operacions de càlcul. Colossus va ser d'aquesta manera considerat el primer ordinador programable, electrònic i digital, tot i que va ser programat per mitjà d'interruptors i clavilles i no per un per un ordinador de programa emmagatzemat.
 • 1a Generació: tubs de buit

  1a Generació: tubs de buit
  La tecnologia utilitzada eren les vàlvules de buit o vàlvules termoiòniques. La seva mida obligava a fer unes màquines molt grans. L'àmbit d'ús d'aquest primers computadors era el militar i la seva funció era realitzar càlculs matemàtics (p. ex. trajectòries balístiques). Els programes s'escrivien en llenguatge màquina i cada màquina tenia el seu propi llenguatge. El procés de programació era complex i poc productiu. Es considera que no hi havia el concepte de SO.
 • ENIAC: la primera computadora digital

  ENIAC: la primera computadora digital
  L'ENIAC (acrònim de Electronic Numerical Integrator And Computer, en català: Integrador i Calculador Numèric Electrònic) era una màquina gegant considerada la primera computadora de propòsit general totalment digital. El disseny i construcció de l'ordinador fou finançat per l'Armada dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. Va ser dissenyat pel càlcul de taules de tir de l'artilleria al Laboratori de Recerca Balística de l'Armada dels Estats Units.
 • Màquina Z3

  Màquina Z3
  La computadora Z3, creada per Konrad Zuse el 1941, va ser la primera màquina programable i completament automàtica, característiques usades per definir a un ordinador. El Z3, de tecnologia electromecànica, estava construït amb 2300 relés, tenia una freqüència de rellotge de 5 Hz, i una longitud de paraula de 22 bits. Els càlculs eren realitzats amb aritmètica en coma flotant purament binària
 • Targetes perforades

  Targetes perforades
  La targeta perforada és un mitjà d'enregistrament d'informació digital basat en una cartolina amb unes perforacions que enregistren, de forma binària, «acció» (forat) o «no acció» (no forat). Aquest sistema, molt utilitzat els anys 1960 i 1970, va ser el primer mitjà utilitzat per emmagatzemar i entrar informació (en codi binari o EBCDIC) als ordinadors de l'època.
 • 2a Generació: transistors i sistemes per lots

  A mitjans de la dècada dels 1950 va aparèixer el transistor i va permetre construir computadors molt més fiables, petits i ràpids. Això va permetre que es poguessin fabricar computadors amb la idea de vendre'ls, tot i que només les grans corporacions i les institucions com l'exercit, les universitats i els governs se'ls podien permetre. Apareixen els primers perifèrics:
  - E/S: lectors de targetes perforades i impressores
  - Emmagatzematge: Unitats de dics i cintes magnètiques
 • Mainframes

  Mainframes
  Un ordinador central o mainframe és un ordinador gran, potent i costós utilitzat principalment per una gran companyia pel processament d'una gran quantitat de dades; per exemple, pel processament de transaccions bancàries.
 • FORTRAN i llenguatge assemblador

  Trobaràs més informació aquí i aquí
 • Procesament per lots o batch

  Execució d'un programa sense el control o supervisió directa de l'usuari i que es caracteritza pel fet que la seva execució no precisa cap tipus d'interacció amb l'usuari. Generalment, aquest tipus d'execució s'utilitza en tasques repetitives sobre grans conjunts d'informació. Els programes que executen per lots solen especificar el seu funcionament mitjançant scripts o guions (procediments) en els quals s'indica què es vol executar i, possiblement, quin tipus de recursos necessita reservar.
 • 3a Generació: circuits integrats i multiprogramació

  Es basa en l'aparició d'una nova tecnologia electrònica: els circuits integrats. Els circuits integrats permeten desenvolupar màquines més ràpides i molt més petites. També cal destacar l'abaratiment de costos que va permetre que els ordinadors es comencessin a utilitzar en empreses mitjanament grans i l'aparició d'un sector informàtic comercial. Millor eficiència i velocitat dels dispositius i aparició del terminals remots que permeten accedir a bancs de dades remotes.
 • Màquina System 360

  Màquina System 360
  Primera família d'ordinadors dissenyada per cobrir una gamma completa d'aplicacions: petites, grans, científiques, comercials, etc. El disseny fa una clara distinció entre l'arquitectura i l'aplicació, el ​​que ha permès a l'IBM llançar una sèrie de dissenys compatibles a preus diferents. Tots, excepte els sistemes més costosos, han utilitzat microprogramari per implementar el conjunt d'instruccions, que presentava un byte de 8 bits d'adreçament i càlculs en binari, decimal i de coma flotant.
 • Spooling

  Procés mitjançant el qual la computadora introdueix tasques en un buffer (un àrea especia en memòria o en un disc) de forma que un dispositiu pugui accedir-hi quan ho necessiti.
 • Time Sharing

  Temps compartit o bé Time Sharing, es refereix a compartir un recurs de computació entre molts usuaris per mitjà de la multitasca, és a dir, permet que un gran nombre d'usuaris interaccioni simultàniament en un sol ordinador.
 • Implementació Multics

  Multics ( Multiplexed Information and Computing Service) va ser un dels primers sistemes operatius de temps compartit i va tenir una gran influència en el desenvolupament dels posteriors sistemes operatius.
 • 4ª Generació: computadores personals

  Integració a gran escala de circuits integrats (LSI/VLSI) que va permetre reduir els costos fins al punt d'obrir el mercat de la informàtica als usuaris domèstics. Aparició de dispositius que permeten les comunicacions entre ordinadors i aparició dels SO amb capacitat per treballar amb xarxa. Apareixen els primers sistemes distribuïts que permeten la compartició de recursos entre màquines remotes. Apareix el concepte de sistema operatiu en temps real.
 • Xips de silici i circuits integrats

 • Llançament de l'IBM PC

  Llançament de l'IBM PC
  El IBM Personal Computer (més conegut com a IBM PC, Ordinador Personal d'IBM en català) és l'ordinador original (i el percussor) de la plataforma de maquinari IBM PC compatible. El terme «personal computer» era comú abans del 1981 i era usat a principis del 1972 per caracteritzar l'Alto del Xerox PARC. No obstant això, degut a l'èxit de l'IBM PC, aquest terme s'ha emprat en forma genèrica per parlar d'ordinadors compatibles amb IBM.
 • IBM llança DOS

  IBM llança DOS
  IBM PC-DOS va ser un sistema operatiu tipus DOS (Disk Operating System) d'IBM per als seus equips de còmput personal, comercialitzat durant els anys 1980 i 1990.
 • MAC OS

  MAC OS
 • Sistemes operatius de xarxa

  Un sistema operatiu de xarxa (en anglès, Network Operating System) és un programari que permet la interconnexió d'ordinadors per poder accedir als serveis i recursos, programari i maquinari, creant xarxes de computadores. Igual que un equip no pot treballar sense un sistema operatiu, una xarxa d'equips no pot funcionar sense un sistema operatiu de xarxa. Consisteix en un programari que possibilita la comunicació d'un sistema informàtic amb altres equips en l'àmbit d'una xarxa.
 • UNIX

  UNIX
 • Windows 95

  Windows 95
 • Windows 98

  Windows 98
 • Windows NT

  Windows NT
 • Windows XP

  Windows XP
 • Windows Vista

  Windows Vista
 • Ubuntu

  Ubuntu
 • Windows 7

  Windows 7
 • Windows 8

  Windows 8
 • Windows 10

  Windows 10