Historia da química

Timeline created by Uxiaaaaaaaaaaaaaa
 • -500 BCE

  Descubrimento dos átomos

  Descubrimento dos átomos
  Leucipo pensaba que só había un tipo de materia. Sostiña que se dividíamos a materia en partes cada vez máis pequenas, acabariamos atopando unha porción que non se podería seguir dividindo. Un discípulo seu, Demócrito, bautizou a estas partes indivisibles de materia co nome de átomos, término que en grego significa “que non se pode dividir”. Mais tarde proporían unha teoría.
 • -450 BCE

  Teoría dos 4 elementos por Empédocles

  Teoría dos 4 elementos por Empédocles
  Segundo el, todo o que existe no Universo sería composto por catro elementos principais: terra, lume, aire e auga. Surxía entón a teoría dos catro elementos.
 • -440 BCE

  Teoría atómica da discontinuidade da materia

  Teoría atómica da discontinuidade da materia
  Leucipo e Demócrito propuxeron a primeira teoría atómica a partires do seu descubrimento no 500 a.C.
  Os átomos non se distinguen entre si máis que pola forma e a dimensión, e polas súas diversas combinacións no vacío constitúen os diferentes corpos. Pero o seu concepto é rexeitado polos filósofos da natureza a favor da percepción aristotélica.
 • -360 BCE

  Platón idea o término "elementos"

  Platón idea o término "elementos"
  Platón idea o término "elementos" e no seu diálogo Timeo, asume que a partícula minúscula de cada elemento ten unha forma xeométrica especial: lume=tetraedro, aire=octaedro, auga=icosaedro, terra=cubo.
 • -350 BCE

  Teoría dos 5 elementos por Aristóteles

  Teoría dos 5 elementos por Aristóteles
  Aristóteles expande a teoría de Empédocles e propón a idea dunha substancia como unha combinación de "materia" e "forma". Publica así a "Teoría dos 5 elementos", lume, auga, terra, aire e éter.
 • -330 BCE

  Oposición á existencia dos átomos

  Aristóteles opúsose á existencia dos átomos, e a súa autoridade no pensamento occidental fixo que as ideas atomistas quedaran postergadas durante séculos.
 • -50 BCE

  Publicación de Lucrecio

  Publicación de Lucrecio
  Lucrecio publica "Sobre a natureza", unha descrición poética que retoma as ideas do atomismo.
 • 100

  Destilación ELIMINAR

  Destilación ELIMINAR
  Método de separación de mesturas baseadas nas diferenzas dos seus puntos de ebulición.
 • 142

  Pólvora ELIMINAR

  Pólvora ELIMINAR
  Crése que a pólvora foi un descubrimento accidental feito polos alquimistas que intentaban crear un elixir da inmortalidade.
 • 300

  Pedra filosofal/Transmutación dos metais ELIMINAR

  Pedra filosofal/Transmutación dos metais ELIMINAR
  Segundo as ideas imperantes na Idade Media, era unha substancia fantástica á que se lle atribuía o poder de transformar os metais non preciosos en ouro e prata, curar tódalas enfermidades, devolver a xuventude...As ideas sobre a pedra filosofal baseábanse nas observacións prácticas das transformacións duns obxectos en outros, e tamén nas conxeturas de carácter filosófico-natural sobre a unidade da materia.
 • 1220

  Marco primeirizo do método científico ELIMINAR

  O erudito Robert Grosseteste publica varios comentarios aristotélicos onde establece un marco primeirizo para o método científico.
 • 1400

  Metalurxia ELIMINAR

  Metalurxia ELIMINAR
  Esta disciplina é a ciencia das propiedades físicas e químicas dos metais, os seus compostos e aleacións. É a extración de metais a partir de minerais en bruto.
 • Inicio do método científico ELIMINAR

  Inicio do método científico ELIMINAR
  A historia da ciencia atribúe ao científico italiano Galileo Galilei o mérito de aplicar por primeira vez o método científico no estudo da caída dos corpos.
  Ata entón críase que os corpos con maior peso caían máis rápido que os máis lixeiros. O sentido común e os experimentos sinxelos parecían avalar esa opinión.
  Sen embargo, Galileo rexeitou esa explicación e propuxo a hipótese de que tódolos corpos tardan o mesmo tempo en caer dende unha mesma altura, independentemente do seu peso.
 • Lei de Boyle-Mariotte ELIMINAR

  Lei de Boyle-Mariotte ELIMINAR
  Foi formulada polo físico e químico británico Robert Boyle e o físico e botánico francés Edme Mariotte.
  A lei di que:
  A presión exercida por unha forza química é inversamente proporcional á masa gasosa, sempre e cando a súa temperatura se manteá constante (se o volume aumenta a presión diminúe, e se a presión aumenta o volume diminúe).
 • Teoría do floxistoELIMINAR

  Teoría do floxistoELIMINAR
  Foi postulada polo alquimista/químico alemán Johann Joachim Becher, para explicar o proceso químico da combustión, e foi defendida polo seu compatriota, o físico e químico Georg Ernest Stahl.
  É unha teoría científica obsoleta segundo a cal toda substancia susceptible de sufrir combustión contén floxisto, e o proceso de combustión consiste basicamente na carencia de dita substancia.
 • Lei dos gases ideais ELIMINAR

  Lei dos gases ideais ELIMINAR
  Unión das fórmulas de Gay-Lussac, Boile e Charles.
  É a ecuación de estado do gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuais sen atración nin repulsión entre elas e cuxos choques son perfectamente elásticos.
 • Lei de conservación da masa ELIMINAR

  Lei de conservación da masa ELIMINAR
  Foi elaborada independientemente por Mijaíl Lomonósov e descuberta uns anos despois por Antoine Lavoisier.
  Esta lei afirma ao efectuarse unha reacción química a masa non se crea nin se destrúe, só se transforma, é dicir, as substancias reaccionantes ao interactuar entre si forman novos produtos con propiedades físicas e químicas distintas ás dos reactivos, isto debido a que os átomos das substancias se ordean de forma distinta.
 • Lavoisier invalidou a Teoría do floxisto ELIMINAR

  Lavoisier invalidou a Teoría do floxisto ELIMINAR
  Lavoisier fixo experimentos con plomo, xofre e estaño, e atopou que a masa do residuo dun destes corpos despois da calcinación era maior que o corpo inicial, invalidando así a Teoría do floxisto. En efecto, o peso do floxisto sería negativo no caso dos metais, o que non ten sentido. Esta demostración abriu o camiño á Revolución química.
 • Lavoisier descubre a lei de conservación da masa ELIMINAR

  Lavoisier descubre a lei de conservación da masa ELIMINAR
 • Lei de Charles/lei dos volumes ELIMINAR

  Lei de Charles/lei dos volumes ELIMINAR
  Afirma que para un gas ideal a presión constante o volume é directamente proporcional á temperatura absoluta (en Kelvin).
  Isto pódese atopar utilizando a teoría cinética dos gases.
 • Clasificación en 4 familias dos elementos ELIMINAR

  Clasificación en 4 familias dos elementos ELIMINAR
  O químico francés Lavoisier clasificou en 4 familias os poucos elementos coñecidos entón, unha das cales correspondía aos elementos metálicos.
  A clasificación de Lavoisier resultou moi errónea, pero os elementos metálicos estaban ben clasificados, porque as súas propiedades físicas e químicas son tan características que é fácil distinguilos dos demais.
 • Declaración legal do primeiro Sistema Internacional de Medidas ELIMINAR

  Declaración legal do primeiro Sistema Internacional de Medidas ELIMINAR
  Neste ano foi declarado legal en Francia o primeiro sistema de medidas con carácter universal e coherente, chamado sistema métrico decimal. Non foi adaptada por máis países ata finais do S.XIX.
 • Avances químicos

  Avances químicos
  A química avanza na identificación e clasificación dos distintos tipos de átomos.
 • Lei de Gay-Lussac ELIMINAR

  Lei de Gay-Lussac ELIMINAR
  Postula que as presións exercidas por un gas sobre as paredes do recipiente que o contén son proporcionais ás súas temperaturas absolutas cando o volume é constante.
 • Lei das presións parciais/lei de Dalton ELIMINAR

  Lei das presións parciais/lei de Dalton ELIMINAR
  Establece que a presión dunha mestura de gases,que non reaccionan quimicamente, é igual á suma das presións parciais que exercería cada un deles se só un ocupase todo o volume da mestura, sen variar a temperatura.
 • Lei de Henry ELIMINAR

  Lei de Henry ELIMINAR
  Enuncia que a unha temperatura constante, a cantidade de gas disolta nun líquido é directamente proporcional á presión parcial que exerce ese gas sobre o líquido.
 • Gay-Lussac ELIMINAR

  Gay-Lussac ELIMINAR
  Gay-Lussac traballou na preparación do potasio e investigación as propiedades do cloro.
 • Deuse forma á Lei de Charles ELIMINAR

  Deuse forma á Lei de Charles ELIMINAR
  Gay-Lussac deu forma á lei que Charles descubrira en 1787 sobre a relación entre volume e temperatura, pero que quedara sen publicar.
 • Identificación do iodo ELIMINR

  Identificación do iodo ELIMINR
  O químico francés Courtois, por medio dunha reacción química produciu un gas de color violeta que Gay-Lussac identificou como un novo elemento, ao que chamou iodo (violeta).
 • Lei de Avogadro

  Lei de Avogadro
  Toma o nome de Amedeo Avogadro, quen afirmou que:
  En iguais condicións de presión e temperatura as densidades relativas dos corpos gasosos son proporcionais aos seus pesos atómicos.
  Baseouse nos traballos previos de Gay-Lussac e Dalton.
 • Primeiro descubrimento dos isómeros

  Primeiro descubrimento dos isómeros
  Friedrich Wöhler e Justus von Liebig levan a cabo o primeiro descubrimento oficial dos isómeros, chamados así previamente por Berzelius. Ao traballar con ácido cianhídrico e ácido fulmínico, ambos deducen correctamente que a isomería é causada por diferentes arreglos de átomos dentro dunha estrutura molecular.
 • Teoría do vitalismo ¿ELIMINAR?

  Teoría do vitalismo ¿ELIMINAR?
  Wöhler sintetiza a urea, establecendo así que os compostos orgánicos poden ser producidos a partir de materias primas inorgánicas, coo que refuta a teoría do vitalismo.
 • Lei de Graham ¿ELIMINAR?

  Lei de Graham ¿ELIMINAR?
  Establece que as velocidades de difusión e efusión dos gases son inversamente proporcionais ás raíces cadradas das súas respectivas masas molares.
 • Procedemento para a produción de ácido sulfúrico ELIMINAR

  Procedemento para a produción de ácido sulfúrico ELIMINAR
  Gay-Lussac creou un procedemento para a produción de ácido sulfúrico baseado no emprego da torre chamada de Gay-Lussac.
 • Experimentos de Faraday? ELIMINAR

  Experimentos de Faraday? ELIMINAR
  Michael Faraday realiza experimentos relacionados co paso de correntes eléctricas a través de gases a moi baixa presión e observa un arco que sae do cátodo e chega ao ánodo. Faraday conclúe que este arco é debido á aceleración polo campo eléctrico, de ións presentes, de forma natural, no gas a baixa presión.
 • Lei de Hess ELIMINAR

  Lei de Hess ELIMINAR
  Germain Henri Hess propón a lei de Hess, unha exposición primeriza da lei da conservación da enerxía, que establece que os cambios de enerxía nun proceso químico dependen só dos reactivos e dos produtos e non da vía específica levada a cabo entre estos dous estados.
 • Valencia química

  Valencia química
  O químico Frankland comezou as súas investigacións sobre o enlace químico, e chegou á conclusión de que un átomo dun elemento químico unicamente se podía combinar cun número determinado de átomos de outros elementos. En base a estas observacións anuncia a teoría da valencia química.
 • Creación da tabla periódica por Mendeléyev

  Creación da tabla periódica por Mendeléyev
  Mendeléyev publicou unha táboa dos elementos onde dispuxo ordeados en filas e columnas os 63 elementos coñecidos ata entón. Ademais, con gran intuición, reservou espazos baleiros para elementos que, segundo o predixo, aínda non se aillaran.
  Co tempo, eses elementos foron descubertos e, ademais, comprobouse que tiñan as propiedades anticipadas por Mendeléyev.
 • Teoría de Arhenius ELIMINAR

  Teoría de Arhenius ELIMINAR
  O químico sueco S.Arhenius propuxo un modelo dos ácidos e as bases que explicaba porqué cando reaccionan nas chamadas reaccións de neutralización, as súas características se contrarrestaban.
  -Un ácido é unha substancia que ao disolverse na auga produce ións H+.
  -Unha base é unha substancia que ao disolverse na aiga produce ións OH-.
  Segundo este modelo, a reacción de neutralización entre un ácido e unhas base produce unha sal e auga, formada pola unión dos ións do átomo cos da base.
 • Modelo atómico por Thomson

  Modelo atómico por Thomson
  O físico inglés Thomson propuxo un modelo atómico no que incluía os electróns. Segundo este modelo, un átomo estaría constituído por unha esfera de materia con carga positiva, en cuxo interior estarían distribuídos os electróns.
 • Descubrimento fermentación en ausencia de células vivas ELIMINAR

  Descubrimento fermentación en ausencia de células vivas ELIMINAR
  Eduard Buchner demostra que a fermentación alcohólica débese á acción dunhas enzimas chamadas zimasas e non á simple acción fisiolóxica das células da levadura, co que descubre a fermentación en ausencia de células vivas.
 • Thomson descubre o electrón

  Thomson descubre o electrón
  Certos experimentos evidenciaron a existencia de partículas de masa menor que a dos átomos e con carga eléctrica negativa, os electróns.
 • Espectrometría de masas ELIMINAR

  Espectrometría de masas ELIMINAR
  Wilhelm Wien demostrou que los raios anódicos poden ser desviados por campos magnéticos, e que a cantidade desviada é proporcional á relación carga/masa. Este descubrimento conduciu logo á técnica analítica conocida como espectrometría de masas.
 • Síntese do amoniaco ELIMINAR

  Síntese do amoniaco ELIMINAR
  O químico alemán Fritz Haber descubriu a síntese do amoniaco a partires dos seus elementos.
 • Número de Avogadro

  Número de Avogadro
  En honra ao seu descubrimento previo, Jean Perrin denominou ao número de partículas (átomos ou moléculas) contidos nun mol como Número de Avogadro.
 • Proceso Haber-Bosch ELIMINAR

  Proceso Haber-Bosch ELIMINAR
  Fritz Haber e Carl Bosch desenrolaron a síntese do amoniaco a nivel industrial, o proceso Haber-Bosch. Así a industria química puido producir grandes cantidades de amoniaco, substancia esencial para preparar fertilizantes e explosivos, a moi baixo coste económico.
 • Modelo atómico nuclear

  Modelo atómico nuclear
  Rutherford observou que a carga positiva atopábase acumulada nun pequeno volume do interior do átomo, separada polos electróns. Segundo o modelo proposto, o átomo está constituído por un núcleo central e a corteza electrónica, onde están os electróns que xiran arredor. Para xustificar a neutralidade eléctrica do átomo, o número de protóns debía ser idéntico ao de electróns.
  Para explicar a existencia de átomos dun mesmo elemento con masas distintas, supúxose que existían os neutróns.
 • Thomson descubre os isótopos

  Thomson descubre os isótopos
  Thomson demostrou en 1912 a existencia de isótopos estables pasando neón a través dun tubo luminoso e desviando os ións de neón por medio de campos eléctricos e magnéticos; esto demostrou que o elemento estable neón existe en máis dunha forma. Thomson encontrou dous isótopos do neón de números másicos 20 e 22.
 • Localización dos electróns

  Localización dos electróns
  O físico danés Niels Bohr chegou á conclusión de que os electróns só poden atoparse nuns niveles ou capas de enerxía exactamente definidos.
 • Teoría do enlace químico

  Teoría do enlace químico
  As bases desta teoría foron establecidas de forma independente e complementaria por W.Kossel e G.Lewis. O punto de partida foi o distinto comportamento dos gases nobles respecto aos demais elementos.
  Todos os elementos forman compostos con bastante facilidade, excepto os gases nobles, que só os forman en condicións moi extremas. Esta falta de tendencia a enlazarse dos gases nobles foi atribuida á súa particular configuración electrónica.
 • Teoría de colisións

  Teoría de colisións
  Está fundamentada nas teorías atómico-molecular e cinético-molecular da materia. Foi proposta case simultanamente por dous químicos, o alemán M.Trautz e o británico W.Lewis.
  Segundo a teoría de colisións, as partículas dos reactivos chocan a miúdo con elas e, como consecuencia do impacto, algúns enlaces poden chegar a romperse. Os átomos quedan momentaneamente desligados e tenden a enlazarse de novo, pero se o fan en disposición distinta á orixinal terá lugar unha reacción química.
 • Teoría do enlace de valencia

  Teoría do enlace de valencia
  G.Lewis considerou que os enlaces fórmanse da superposición de dous orbitais atómicos de diferentes átomos, cun átomo en cada orbital.
 • Premio Nobel a Haber ELIMINAR

  Premio Nobel a Haber ELIMINAR
  Outorgouselle o Premio Nobel de química a Haber polo seu traballo e porque dispoñer de fertilizantes químicos baratos sería beneficioso para toda a humanidade. Este premio foi amplamente contestado porque Haber tamén colaborou durante a I Guerra Mundial coa industria militar alemá no desenrolo de gases venenosos con dicloro, armas químicas actualmente prohibidas.
 • Fundación da IUPAC ELIMINAR

  A IUPAC é unha organización que regula a nomenclatura química e outorga nomes oficiais aos elementos.
 • Enlace por ponte de hidróxeno ELIMINAR

  Enlace por ponte de hidróxeno ELIMINAR
  W. Latimer e W. Rodebush describen o enlace por ponte de hidróxeno para explicar as propiedades anómatas da auga.
 • Sistema Internacional de UnidadesELIMINAR

  Sistema Internacional de UnidadesELIMINAR
  A undécima Conferencia Xeral de Pesas e Medidas estableceu, a partires do sistema métrico, o Sistema Internacional de Unidades (SI), usado actualmente no ámbito científico e en moitos países.
 • Raios catódicos ELIMINAR

  Raios catódicos ELIMINAR
  Johann Wilhelm Hittorf mentres experimentaba sobre a conductividade eléctrica en gases a baixa presión, descubre que a radiación emitida polo cátodo viaxa seguindo unha línea recta ata o ánodo. Eugen Goldstein dalle a esta radiación o nombe de raios catódicos.
 • Period:
  -300 BCE
  to
  1500

  Alquimia

  A química estaba dominada pola alquimia durante estes séculos.
  O obxectivo de investigación máis coñecido da alquimia era a búsqueda da pedra filosofal, un método hipotético capaz de transformar os metais en ouro. Na investigación alquímica desenrolóranse novos produtos químicos e métodos para a separación de elementos químicos. Deste modo fóronse asentando os pilares básicos para o desenrolo dunha futura química experimental.
 • Period: to

  Comeza a desenrolarse a química como tal.

 • Period: to

  Modelo atómico de Dalton

  O modelo atómico de Dalton foi o primeiro modelo atómico con bases científicas. O autor denominouno "teoría atómica" ou "postulados atómicos".
 • Period: to

  Lei dos volumes de combinación ELIMINAR

  Gay-Lussac afirma que os volumes dos gases que interveñen nunha reacción química, tanto de reactivos como de productos, están na proporción de números enteiros sinxelos.