Danmark i opbrud

 • Skoleloven

  Der blev lavet en skolelov som inkluderede 7 års undervisningspligt og som sendte alle danske børn i skole.
 • Den første jernbane

  Den første jernbane blev indviet, og gik fra København til Roskilde. I 1914 var jernbane udvidet med 4000 km.
 • Avisernes frembrud

  Aviserne slog virkelig igennem efter 1870, og i 1873 holdet hver fjerde bonde avis.
 • De politiske partier

  I 1870 begyndte politikere og vælgere at organisere sig i politiske partier og det Forenede Venstre blev skabt, få år efter blev Højre dannet.
 • Industrialiseringen

  Industrialiseringen fik sit første gennembrud i Danmark.
 • Fagforeningerne

  I 1870 blev en række fagforeninger oprettet
 • Period: to

  Højre havde regeringsmagten

  Højre havde regeringsmagten i 30 år, med Estrup som statsminister. I 1901 udnævnte kongen et Venstreministerium, som gjorde at ingen regering nu kunne blive siddende hvis de havde et flertal fra Folketinget imod sig.
 • Period: to

  Eksportens udvikling

  Eksportens omfang blev mere end fordoblet, og i 1900 udgjorde smør næsten halvdelen og flæsk en fjerdedel af eksportens værdi.
 • Socialdemokraterne

  Socialdemokraterne blev for første gang repræsenteret i folketinget med to mandater
 • Forfatningskampen kulminerede

  Forfatningskampen kulminerede, da regeringen vedtog en provisorisk finanslov med udgifter, som Venstre havde nedstemt.
 • Fattighjælp

  39.000 modtog fattighjælp, af dem var de 17.000 anbragt på fattiggårde.
 • Septemberforliget

  Venstre og højre indledte et samarbejde i ønsket om at afslutte forfatningskampen. Det endte med et forlig i 1894, som gik ud på at Venstre accepterede Københavns befæstning imod, at Estrup gik af som konseilspræsident.
 • Alderdomsunderstøttelse

  Der blev vedtaget en ny lov om, at personer over 60 kunne få alderdomsunderstøttelse uden, at det medførte diskriminerende virkninger.
 • Period: to

  Landmændenes fremgang

  Landbruget oplevede en stabil og stærk økonomisk fremgang. En tid der omtales som de gode gamle dage.
 • Danmarks indbyggertal

  I 1800 var der 925.000 indbyggere, I 1900 var der 2,5 mio indbyggere, I 2017 var der 5,7 mio indbyggere
 • Den nye skolereform

  Venstre gennemførte sammen med Socialdemokraterne en ny skolereform, der skulle demokratisere adgangen til de højere uddannelser. Før 1903 tog man studentereksamen på en latinskole, hvor eleverne blev optaget i 10-12 års alderen. Først i 1875 blev det tilladt for piger at tage studentereksamen samt studere ved universitetet.
 • Christian IX’s bedrageri

  Kong Christian IX havde bedraget Den Sjællandske Bondestands Sparekasse for 15 mio kr.
 • Voldgiftsretten

  I 1910 indførtes der ved lov, Voldgiftsretten (idag: Arbejdsretten) samt forligsinstitutionen.
 • Højre ændrede navn til Det Konservativ Folkeparti

 • Kvinderne fik stemmeret

  Kvinder og tyende fik stemmeret