Escriptura musical

ORIGEN I EVOLUCIÓ DE L'ESCRIPTURA MUSICAL

By jomiro
 • Period: 400 to Jan 1, 1000

  ALTA EDAT MITJANA

  Es va originar el cant gregorià (un cant religiós que es cantava en llatí i a capella a les esglésies i als monestirs) ; Guido d'Arezzo va crear el tetragrama i les sis primeres notes musicals, comportant així la direcció de la veu en els cants gregorians. Això suposa l'aparició de la polifonia i la música trobadoresca.
 • 540

  Cant gregorià

  Cant gregorià
  Cant en honor al papa Gregori I.
 • Jan 1, 600

  Notació quadrada

  Notació quadrada
  És un sistema de notació que es feia servir a l'edat mitjana en el teragrama. S'escrivia en forma de quadrats que indicaven les notes però no la duració; ho va inventar Guido d'Arezzo.
 • Period: Jan 1, 1000 to Jan 1, 1400

  BAIXA EDAT MITJANA

  Hi té lloc la notació mensural (sistema de notació musical que s'utilitzava a finals del segle XIII fins al segle XVII). Aquesta notació està associada amb la música medieval ars antiqua i l'ars nova.
 • Jan 1, 1221

  Cantigas de Santa Maria

  Cantigas de Santa Maria
  Conjunt de composicions en honor a la verge maria en les que s'explica miracles de la seva intervenció, estàn escrites per Alfons X el savi en Galaico-portugués.
 • Period: Jan 1, 1400 to

  RENAIXEMENT

  Cal destacar principalment la invenció de la impremta, la que va facilitar la difusió de les partitures a no només les classes socials més altes com la noblesa, sinó també a la burgesia. Malgrat que és copiés més ràpid, el cost seguia sent molt elevat i no tothom podia accedir. Per altra banda, apareix la clau els signes de ritme i el compàs.
 • Period: to

  BARROC

  Apareixen els matisos de dinàmica i les línies divisòries a les partitures i, darrerament, es perfeccionen els matisos d'intensitat ( crescendo <; decrescendo >).
 • Period: to

  CLASSICISME

  Les característiques principals de la música del classicisme són: l’afegiment de l’equilibri, el qual cerca la igualtat de l’expressivitat i l’estructura musical; la bellesa i l’harmonia, a més de la claredat a la vegada senzillesa, ja que la música esdevé menys complicada que al barroc. Hi ha un major protagonisme dels acords en les melodies, es substitueixen el clavicèmbal pel piano i, en aquests períodes cal destacar les obres de compositors coneguts com Haydn, Mozart, Beethoven i Bach i altr
 • Period: to

  ROMANTICISME

  Les característiques principals són l’aparició de més detalls expressius i indicacions de tempo. A això se li afegeix la creació de nous gèneres i formes musicals com el drama musical, al ballet, al poema simfònic, etc. Destaca la musica per a piano i per a orquestra simfònica, com també l’òpera i el lied. Els compositors adquireixen més bona reputació i la música es trasllada a les sales de concert; Alemanya i Àustria, es converteixen en el centre musical més important en quan a música instrum
 • Period: to

  CONTEMPORÀNIA

  És a partir del 1900, és a dir que ja és el segle XX. No hi ha moltes innovacions durant aquest període. Els compositors s’individualitzen de manera que les seves obres queden classificades en diferents gèneres o estils com el jazz, el blues, el gospel, etc. Aquest moviment rep el nom d’individualització musical i, a partir d’aquí, es crea el que coneixem com la notació actual.
 • Notació neumàtica

  Notació neumàtica
  És un sistema de notació empleada entre els segles IX i XIII. Són signes gràfics que representaven un so o més, especificant el seu nombre, la seva relació rítmica o articulatòria. Entonació i melodia dins d’una escala imprecisa.
 • Organum

  Primera manifestació polifònica que es coneix a occident al segle IX. Consisteix en duplicar una melodia amb un moviment paral·lel.