March

Literatura Catalana

 • 1400

  SEGLE D'OR DE LA LITERATURA CATALANA

  SEGLE D'OR DE LA LITERATURA CATALANA
  Aquesta esplendor es va centrar a València. La ciutat va experimentar un fort creiximent demogràfic i es va convertir en un gran centre mercantil i financer. D’aquest segle són els poetes Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March, junt amb Joanot Martorell.
 • 1400

  AUSIÀS MARCH

  AUSIÀS MARCH
  Va nàixer a Gandia a l’any 1400. Fill del poeta Pere March i d’Elionor Ripoll. Va ser armat cavaller molt jove i va participar en les campanyes militars d’Alfons el Magnànim a la Itàlia meridional i al nord d’Àfrica. A partir del 1430, March es va dedicar a administrar els seus béns i a defensar els seus privilegis feudals. El 1439 es va casar amb Isabel Martorell, germana de Joanot Martorell. Degut a la seua mort aquest mateix any, March es va tornar a casar. El poeta va morir al 1459
 • 1400

  OBRA D'AUSIÀS MARCH

  March és el primer autor de la nostra literatura que escriu poesia culta en un català sense provençalismes. En les seues composicions l’experiència amorosa es combina amb la reflexió moral i l'expressió de la subjectivitat propia. March fa servir la literatura com un mitjà per a expressar-se, per a aclarar-se, i considera el català, des del punt de vista retòric, com la llengua de la veritat. Concepció de l’amor.
 • 1400

  ESTIL D'AUSIÀS MARCH

  L’estructura formal dels seus poemes s’ajusta a la poesia trovadoresca, com ara l’ús del decasíl.lab amb cesura en la quarta síl.laba, o les combinacions estròfiques del repertori provençal, fonamentalment l’octava decasil.làbica
 • 1400

  LITERATURA I VIDA LITERÀRIA

  Durant el segle XV la ciutat de València va experimentar una explendor financera, comercial, artística i cultural. A mitjan segle es van produir canvis importants en la vida literària de la ciutat. L’obra literaria de Joan Roís de Corella exemplifica els canvis profunds que es van produir en les nostres lletres de final del segle XV.
 • 1400

  JAUME ROIG

  JAUME ROIG
  Va nàixer a València a la primeria del segle XV i va morir a la mateixa ciutat el 1478. Sabem que va cursar estudis universitaris, perquè els documents de l’època l’anomenen “mestre en medicina”. D’altra banda, hi ha nombrosos testimonis de la seua relació professional amb la corona cataloaragonesa , el poder municipal i els estaments religiosos de la ciutat: va ser metge de la reina Maria de Castella. Jaume Roig es va casar el 1443 amb Isabel Pellicer, amb qui va tenir sis fills.
 • 1400

  VITA CHRISTI

  VITA CHRISTI
  És l’única producció seua que coneixem, una vida de Jesucrist adreçada a les monges del convent de la Trinitat. El Vita Christi se centra en el naiximent i la infantesa de la mare de Déu i de Jesús, i en la Passió d’aquest fins a l’Assumpció de Maria. La predicació de Jesucrist és objecte d’una atenció molt més reduïda.
 • 1405

  VIDA DE JOANOT MARTORELL

  VIDA DE JOANOT MARTORELL
  Va nàixer a València, entre el 1405 i el 1411, en una família de la noblesa valenciana lligada a la cort de Gandia i la cort reial de Martí l’humà.El poder econòmic i la influencia dels Martorell va declinar progressivament. L’any 1437 Martorell va desafiar el seu cosí Joan de Mompalau, que s’havia promés en matrimoni amb Damiata.Completament arruïnat, va formar part d’una partida de bandolers i va ser empresonat per diversos delictes. L’autor va morir el 1465, solter i sense descendencia.
 • 1423

  JORDI DE SANT JORDI

  Segurament nascut a València a la fi del segle XIV. Al 1423 va ser capturat durant un combat militar i va caure en poder de Francesco Sforza, que lluitava a sou per als enemics napolitans de Magnànim.
 • 1424

  OBRA DE JORDI DE SANT JORDI

  Els díhuit poemes que s’han conservat es van escriure entre el 1416 i el 1424. Aquesta producción és la millor mostra de la tradició poètica catalana que es va construir a partir del segle XIV. La poesia de Jordi de Sant Jordi és arcaÏtzant i està plena de referents trovadorescos. El poeta, fins i tot, componia música per als seus poemes, com els antics trobadors.
 • 1430

  LA NOVEL.LA CABALLERESCA

  LA NOVEL.LA CABALLERESCA
  Es proposa diferenciar les novel.les cavalleresques, com el Tirant, de les que relaten aventures meravelloses protagonitzades per per personatges molt poc creïbles en terres exòtiques i en temps fabulosos, que s’estima més anomenar “llibres de caballeries”.
 • 1430

  CARACTERÍSTIQUES DEL CURIAL

  Representa una de les temptatives més originals d’innovació del gènere de la novel.la cavalleresca. L’obra narra l’ascensió social d’un jove de condició baixa per mitjà de la cavalleria i de l’amor. La formació de Curial com a cavaller és donada en part per l’adquisició dels millors refinaments cortesans, com la poesia. A més d’una novel.la caballeresca, és també una novel.la sentimental.
 • 1430

  ISABEL DE VILLENA

  ISABEL DE VILLENA
  Nascuda probablement a València el 1430, Isabel de Villena era filla natural del noble i escriptor Enric d’Aragó i de Castella. Des de menuda es va educar a València en la cort de la reina Mariaa, esposa del Magnànim i cosina prima seua.
 • 1435

  MODELS LITERARIS DEL CURIAL I DEL TIRANT

  Amb voluntat de versemblança, tant el Curial com el Tirant tenen com a models literaris les cròniques històriques. Les dues novel.les són la prova de la manera com la tradició historiográfica catalana va arribar a generar una narrativa ben ambiciosa. El Curial és el que hui anomenem una novel.la històrica, perquè situa l’acció al final del segle XIII, als diez del rei Pere el Gran. El tirant, d’altra banda, té un dels models literaris més importants en la Crònica de Ramon Muntaner.
 • 1435

  CURIAL E GÜELFA

  CURIAL E GÜELFA
  Probablement escrita entre 1435 i el 1462, la novel.la que actualment coneixem amb el títol de Curial e Güelfa va ser trobada per Manuel Milà i Fontanals a la fi del segle XIX.
 • 1435

  JOAN ROÍS DE CORELLA

  JOAN ROÍS DE CORELLA
  Va nàixer a València el 1435 i hi va morir el 1497. La seua obra va ser molt divulgada i coneguda en la València del segle XV, i imitada per diversos autors, com ara Joanot Martorell. Joan Roís va escriure, tant en prosa com en vers, una obra extensa i variada, que tracta tan temes religiosos com profans.
 • 1458

  LA TRAGÈDIA DE CALDESA

  LA TRAGÈDIA DE CALDESA
  Entre l’obra de Corella destaca la Tragèdia de Calesa (cap al 1458), una novel.la molt breu en què es combina la prosa amb el vers i que ha estat considerada l’obra mestra de l’autor. Aquesta, narra la infidelitat d’una dona (Caldesa), amant del narrador protagonista.
 • 1458

  POESIES CONTRA CALDESA

  La Tragèdia de Caldesa va ser seguida per dos poemes que constitueixen una incentiva crua i despietada contra Caldesa, a qui s’atribueix una luxúria sense límits.
  En el primer, titulat “A Caldesa”, Corella recorre a l’insult més directe i hi deixa entreveure la seua ràbia. En canvi, en el segon poema “Debat ab Caldesa”, l’autor fingeix una discussió entre el poeta i la dama, i s’hi repeteix el qualificatiu al.lusiu al nom.
 • 1459

  L'ESPILL

  L'ESPILL
  L’any 1459, fugint de la pesta, Jaume Roig es va refugiar a Callosa d’en Sarrià i va iniciar la redacció de l’Espill amb el propòsit de demostrar que totes les dones són malvades.
 • 1460

  TIRANT LO BLANC

  TIRANT LO BLANC
  Joanot Martorell va començar a redactar el Tirant lo Blanc al començament de l’any 1460. Quan va morir, el 1465, la novel.la segurament ja devia estar acabada, encara que pendent de revisió.