LITERATURA CATALANA

 • 1101

  PRIMERS TESTIMONIS ESCRITS EN CATALÀ ( S. XII)

  Va ser una època de canvis i fi del monopoli dels clergues i del llatí en la cultura. Els textos en català més antics són:
  -Un fragmente del Llibre jutge, del segle XII
  -Les Homilies d'Organyà, recull sermons en català de la fi del segle XII i el començament del segle XIII
 • 1101

  LA POESÍA TROBADORESCA (S. XII)

  Conreada per trobadors, composta de lletra i música, que difonien els joglars i acostumava a girar entorn d'una ideologia amorosa nomenada AMOR CORTÉS. Els generes principals són:
  -La cançó, que constiueix un poema amorós.
  -El plany, cant de tristesa per la mort d'una persona.
  -El sirventés, composició moralitzadora o de sàtira i de burla.
  -L'alba, descriu el disgust dels enamorats quan clareja el dia.
  -La balada, composició per a ser ballada.
 • 1201

  CRÒNIQUES (Fi del segle XIII)

  Són conciderades les precedents de la novel·la. Aquestes obres són:
  -Llibre dels fets, de Jaume I.
  -La Crònica de Bernat Desclot.
  -La Crònica de Ramon Muntaner.
  -La Crònica de Pere el Cerimoniós.
 • 1232

  RAMÓN LLULL (1232-1316)

  RAMÓN LLULL (1232-1316)
  -Primer que utilitza prosa en llengua catalana (vol arribar a públic)
  -Tracta teologia (280 llibres) Biografia
  -Convertir infidels
  - Fundar escoles i monestirs
  - Escriure llibres que demostressin veritat cristiana
 • 1301

  HUMANISME (S. XIV)

  Va sorgir a Italia amb l'intenció de recuperar els escriptors clàssics llatins i grecs.
 • 1340

  BERNAT METGE

  BERNAT METGE
  Autor de la literatura mediaval catalana més pròxima a l'esperit de l'humanisme pel seu caracter escèptic, lliure i independent, pel seu estil i per la seua concepció de la literatura. Algunes obres són:
  -Sermó (1381)
  -Llibre de Fortuna e Prudència (1381)
  -Història de Valter e Griselda (1388)
 • 1350

  SANT VICENT FERRER (1350-1455)

  SANT VICENT FERRER (1350-1455)
  Va dur a terme una tasca missionera i predicadora. Els seus sermons presenten les característiques següents:
  -Ús d'efectes teatrals.
  -Interpel·lacions a l'auditori
  -Ús d'exemples i de semblances de la vida quotidiana.
  -Crítica dels vicis del seu temps
 • 1401

  EL SEGLE D'OR DE LA LITERATURA CATALANA (S.XV)

  Època d'esplendor artística i literària a Valencia.
  POETES:
  -Jordi de Sant Jordi (fi del segle XIV)
  -Àusias Mrach (1400-1459)
  NOVEL·LISTES:
  -Joanot Martonell
  -Jaume Roig
  -Isabel de Villena
 • 1460

  LA NOVEL·LA CABALLERESCA (Tirant lo Blanc)

  LA NOVEL·LA CABALLERESCA (Tirant lo Blanc)
  Tirant lo Blanc és una de les novel·les de caballeries més importants de la literatura catalana. Va ser escrita entre el 1460 i el 1465 per Joanot Martonell.
 • 1501

  RENAIXEMENT (S.XV i XVI)

  -Joan Timoteda (Flor d'enamorats)
  -Pere Serafí
 • BARROC (fi del S.XVI i começaments S.XVIII)

  Destaquen la poesía i el teatre.
  -Francesc Vicenç Garcia.
 • IL·LUSTRACIÓ (mitjan S.XVII)

  Llibres de memòries i els dietaris
 • MODERNISME (última decada del S.XIX)

  El 1893 el català va començar a diversificar-se en dos grups:
  -Els regeneracionistes, van dirigir la seua activitat a la propagació d'un programa de regeneració moral, social i política.
  Els esteticistes, limitaven les seues activitats al camp de la cultura.
 • NOUCENTRISME

  Al 1906 sorgeix un nou grup d'intelectuals joves, que impulsen una nove imatge de l'artista com a una peça integrada dins de l'estructura social, concengtrada en aquest moviment.
  Joan Maragall, poeta modernista.