Időszalag

 • Period: to

  Időszalag

 • Moliére

  Moliére
  Minden művében játszott is, de kigúnyolja az ember kisszerűségét, képmutatását, fösvénységét, nagyravágyását, gűgjét.
  Legismertebb műve a Tartuffe A képmutatását és a hiszékenység természetrajzát tárja elő. Bemutatja, hogy mindanyian kihasználhatóak vagyunk, és hogy a képmutatót soha nem gyötri lelkiismeret furdalás tettei miatt.
 • Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus

 • Bessenyei György

  Bessenyei György
  1746-ben született és 1811-ben halt meg.
  - Bercelen született
  - Sárospatakon tanúlt
  - 1767-bne Mária Terézia testőre
  - 1773-ban a református egyház ügyvivője volt
  - Áttér a katolikus hitre
  Munkássága:
  - 1772 - Ágis tragédia
  - 1777 - A filózófus
  - Magyarság
 • Volatire

  Volatire
  A francia felvilágosodás kiemelkedő alakja volt.Európa számára ő volt a szellem fejedelme. Minden műfajban tevékenykedett.
  Legismertebb műve a Candiede cimű tézisregény. Ebben Leibniz, német filozófus és matematikus egyik művének alaptételét vizsgálja.
 • A magyar felvilágosodás

  1772-ben kezdődött és 1825-ben ért véget.
  Magyarországon a polgárság aránya 10% alatt van, helyettük a köznemesség válalja a küzdelmet a társadalom átalakitásaiért.
  Uralkodók ebben a korszakban:
  - Mária Terézia (1740-1780)
  - 2.József (1780-1790)
  Konzervativ uralkodók:
  - 2.Lipót
  - 1.Ferenc
  Macenatúra
 • Marie-Henri Beyle

  Marie-Henri Beyle
 • A szerb romantika

 • Batsányi János

  Batsányi János
  1763-ban született és 1845-ben halt meg.
  Legjelentősebb műve "A franciaországi változásokra", ami 1789-ben iródott.
  - A vers egyetlen, hatalmas körmondat.
  - Epigramma.
  - Szerkezete három részre osztható:- 1-4.sor
  - 5-6.sor
  - 7-8.sor
  Jelzős szerkezetek:
  - rút kelepcében
  - képes kötelében
  - gyászos koporsó
  - vas igátorok
 • Kölcsey Ferenc

  Kölcsey Ferenc
  1790-ben született Sződemeteren és 1838-ban halt meg. Magyar költő, politikus és nyelvújító, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Kisfaludy Társaság alapító tagja, a nemzeti himnusz költője.
  Sok műve van, többek között ismert a Hymnus és a Vanitatum vanitas.
  A Hymus cime műfaj jelölő. A versbeli téma a fohász. Az alcim értelmező, magyarázó jellegű. Keretes szerkezete van.
  A Vanitatum Vanitas cime egy idézet az Ószövetség Prédikátorok könyvéből. Ezt PARAFÁZISNAK nevezzük.
 • A romantikus olasz opera

 • Gioacchino Antonio Rossini

  Gioacchino Antonio Rossini
 • Franz Schubert

  Franz Schubert
 • Gaetano Donizetti

  Gaetano Donizetti
 • Honoré De Balzac

  Honoré De Balzac
 • Vörösmarty Mihály

  Vörösmarty Mihály
  1800-ban született és 1855-ben halt meg. Magyar költő, író, ügyvéd, táblabíró, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság rendes tagja, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja. Sok műve közt legismertebbek: Szózat, Ábránd, Guttenberg-albuma, Csongor és Tünde.
  Szózat: Nyitó verse a reform kori költészet. SZÓZAT=szónoklat a néphez, kiáltvány.
  Ábránd: 1843-ban irta, műfaja dal, Csajághy Laurához irta.
  Guttenberg-albuma: 1830-ban irta.
  Csongor és Tünde: mesedráma,témája az ember értelme
 • A angol romantika

  A romantika az utolsó igazi korstilus. Európa nagy részén elterjedt a 19-ik században. A romantika a regény jentésű román zóból ered. A romantika érzemességet és az ösztönösséget hangsúlyoza. A romantikus lélek az exotikusat, különöset, fúrcsát kedveli. A romantikára jellemző, hogy elmosódnak a műfaji határok. Kevert műfajok jönnek létre: verses regény, drámai költemény, elégikus óda.
 • Vincenzo Bellini

  Vincenzo Bellini
 • Későromantika a zenében

  A XIX. sz. zenéjét a korábbi, egységesebb stílusokkal szemben a sokféleség, sokszínűség jellemezte. A romantika késői korszakának három jelentős irányzata alakult ki: a wagnerizmus, a nemzeti zenekultúra kialakulására való törekvés, valamint a verizmus.
  - Wagnerizmus
  - Richard Strauss
  - Gustav Mahler
  - Max Reger
  - Edward Grieg
  - Bedřick Smetana
  - Leos Janacek
  - Antonin Dvořak
  - verizmus = realizmus, valószerűség
 • A realizmus

 • Berzsenyei Dániel

  Berzsenyei Dániel
  1776-ban született és 1836-ben halt meg.
  1803-ban barátja Kis János néhány versét elküldte Kazincinak, aki lelkesedett értük.1813-ban jelent meg első kötete. 1817-ben Kölcsey egy igazságtalan birálatot ir Berzsenyi-ről.1825-ben válaszként egy irást jelentet meg.
  Legismertebb műve "A közelitő tél".
  A klasszicizmus és a romantika határán alkot. Ebben a műben arról ir, ahogy az őszből tél lesz. Az ősz lehangoló képe és egyben a ifjúság örömeinek elvesztése.
 • Nyikolaj Vasziljevics Gogol

  Nyikolaj Vasziljevics Gogol
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy

  Felix Mendelssohn-Bartholdy
 • Robert Schumann

  Robert Schumann
 • Frederic Chopin

  Frederic Chopin
 • A romantikus német opera

 • Liszt Ferenc

  Liszt Ferenc
 • George Byron

  George Byron
  1788-ban született és 1824-ben halt meg.
  Az angol romantikus költészet egyik legismertebb képviselője.
  Legismertebb műve: Childe Harold zarándokútja
  A mű főhőse nem kötődik senkihez, magányosságára, otthontalanságára büszke. Az unalom hatására kel útra. Byron embergyűlülete, világfájdalma, életuntsága, melyet spleen-nek nevezünk. Európa szerte divattá vált.
 • Giuseppe Verdi

  Giuseppe Verdi
 • Richard Wagner

  Richard Wagner
 • Arany János

  Arany János
 • Petőfi Sándor

  Petőfi Sándor
  Petőfi Sándor (született Kiskőrös, 1823. január 1. – Fehéregyháza, 1849. július 31.) magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet ​egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt ​közel ezer verset írt magyarul, ebből körülbelül nyolcszázötven maradt ​az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították.​ Ismert művei: Az alföld; A puszta, télen; Szeptember végén; Egy gondolat bánt engemet; Nemzeti dal.
 • Gustave Flaubert

  Gustave Flaubert
 • Madács Imre

  Madács Imre
  -1823-ban Alsószelencén született és 1864
  - Vizsgáit Vácon tette le
  - Pesti hirlapban álnéven jeletetett meg tudósitásokat
  - Főműve volt az Ember tragédiája
  - Célja az volt, hogy bemutassa az ember történelmét az elejétől a végig
  - A főműve 1860-ben lett kész, amire Arany is felfigyelt
  - Ez nem felel meg a hármas egységnek
  - 15 szinből áll
  - Teremtést, Bűnbeesést, első emberpár kiűzését foglalja magába
  - A főhős, Ádám álomba merül és csak a 15. szinbe ébred fel
 • Vajda János

  Vajda János
 • Az orosz nemzeti kúltúra kialakulása

  Itt következett be legkésőbb a polgári átalakulás itt élt legtovább a középkor itt volt legnagyobb a nyomor és a szellemi elmaradottság.
  A társadalmi problémák jó része a jobbágyság intézményében
  gyökerezett
  -Az orosz irodalom ez időszakban a művészetek közül elsőnek tárta fel az orosz valóságot. A zeneművészet szintén felzárkózott az irodalomhoz és szoros kapcsolatban állt vele. Kezdetben a nyugati zene dominált, s az operabemutatók helyszínéül berendezett Pétervár udvari rezidenciája szolgált.
 • Alekszandr Szergejevics Puskin

  Alekszandr Szergejevics Puskin
  Az orosz romantika 1820- 1830 között teljesedett ki. Puskin mindhárom műnemben alkotott. Az orosz anyanyelvűek leginkább a lirikust kedvelték benne. A romatika kedvelte a műfaj keveredését. Elbeszélő költeménye Ruszlán és Ludmilla.
  Legismertebb műve a Jevgenyij Anyegin
  A mű 7 év alatt iródott. Műfaja verses regény. Az Anyegin olyan epikus mű amelyben a cselekmény hátterét képező valóság ábrázolása alapon. Bemutatja a nagyvárosi, vidéki életet, a kor irodalmi, nyelvi vitáért.
 • Johannes Brahmn

  Johannes Brahmn
 • Jovan Jovanovic Zmaj

  Jovan Jovanovic Zmaj
 • Mogyeszt Pertovics Muszrgszkij

  Mogyeszt Pertovics Muszrgszkij
 • A romantikus nemzeti opera

 • Pjotr Iljics Csajkovszki

  Pjotr Iljics Csajkovszki
  1840 - 1893
  - Az orosz zenei romantika legsokoldalúbb nagy alkotói egyénisége.
  - Művészetében egyesíti a nyugati romantika vívmányait az orosz nemzeti hagyományokkal. az első igazi orosz zeneszerző.
  - 1880-tól kezdve neve világhírűvé vált.
  - Céjla az orosz népzenén alapuló zeneművészet megteremtése
  - Művészete leginkább abban különbözik orosz kortársaitól, hogy a nemzeti hangot alárendelte az egyéni, emberi általános érvényű igazságok művészi ábrázolásának.
 • Laza Kostic

  Laza Kostic
 • Nyikolaj Andrejevics Rimszkij Korszakov

  Nyikolaj Andrejevics Rimszkij Korszakov
  1844 - 1908
  - Az "Ötök" csoportjának meghatározó egyénisége volt. Részben az "Ötök" hatására, részben született demokratizmusából eredően Rimszkij Korszakov szívébe zárta az orosz népzenét. Gyűjtötte és
  harmonizálta azt, nincs még egy orosz művész, akinek életműve ilyen mélyen a népi hagyományokból eredne.
  - Alkotómunkája súlypontját 15 operája képezi.
  Művei:
  - Hópelyhecske
  - Szadko
  - Mese a Szaltán cárról
  - Az aranykakas
 • Edgar Allan Poe

  Edgar Allan Poe
  Prózai és lirai munkássága egyaránt úttörő jelentőségű. Irodalmi kritikusként és lapszerkeztőként és a korszak meghatárzó egyénisége. Lirai műveinek központi témája a múlandóság, halál közelség. Poe a novella irodalom nagy megújitója.
  Legismertebb költeménye A Holló, amit 1845-ban irt.
  A Holló költemény hangulata azon alapszik, hogy az epikus vázra ráépül egy látomásos réteg, s a hatást tovább fokozza a gépiesen ismétlődő egyszavas refrén.
 • Guy De Maupassant

  Guy De Maupassant
 • Giacomo Puccini

  Giacomo Puccini