Historia da Informática

 • Invención da Pascalina

  Invención da Pascalina
  Blaise Pascal inicia a invención da primeira calculadora coñecida polo nome de Pascalina.
 • Staffelwalze

  Staffelwalze
  Neste ano Gottfried Leibniz levou a cabo unha extensión da Pascalina, e creou unha nova máquina máis avanzada chamada "Stepped Reckoner" ou "Máquina de Leibniz".
  Esta máquina fue la antecesora directa de las calculadoras manuales.
 • Telar de Jacquard

  Telar de Jacquard
  Joseph Marie Charles, también conocido como Joseph Marie Jacquard utilizó tarjetas perforadas para controlar susu máquinas de telar y automatizarlas.
 • Charles Babbage

  Charles Babbage
  Esta persona desarrolla una máquina diferencial que permitía cálculos como funciones trigonométricas y logarítmicas, utilizando las tarjetas de Jacquard.
 • Gottfried Leibniz

  Gottfried Leibniz
  Neste ano desenvolveuse unha máquina analítica capaz de executar as catro operacións, almacenar datos de memoria e imprimir resultados. Esta máquina foi rematada tras a súa morte polo que o apodo de "Pai da Informática" foi recibido por Charles Bobbage.
 • O inicio da era da computación

  O inicio da era da computación
  Herman Hollerith perfecionou os sistemas das tarxetas gráficas perforadas e inventou máquinas para procesalas conseguindo resultados 3 anos despois.
 • Tabulation Machine Company

  Tabulation Machine Company
  En función dos resultados obtidos, fundou esta empresa que logo se asociou con outras dúas máis pequenas.
 • Computing Tabulation Recording Company

  Computing Tabulation Recording Company
  Este foi o resultado da unión entre a TMC (Tabulation Machine Company) e as outras dúas empresas pequenas
 • IBM

  IBM
  Esta empresa coñecida como a Internacional Business Machines é o resultado da evolución da CTRC (Computing Tabulation Recording Company)
 • Analizador Diferencial

  Analizador Diferencial
  Esta é a máquina que anuncia a Idade Moderna da Informática, que foi creadar por Vannevar Bush
 • Alan Turing

  Alan Turing
  Neste ano publica un artículo sobre "Números Computables".
 • Claude Shannon

  Claude Shannon
  No mesmo ano que Turing esta persona escribe unha tesis da conexión entre a lóxica simbólica e circuítos eléctricos.
 • George Stibitz

  George Stibitz
  Este personaxe constrúe na súa mesa de cociña a famosa "Model K", que era unha máquina dixital basada en relés e cables.
 • Modelos de Proba (Z1 e Z2)

  Modelos de Proba (Z1 e Z2)
  O Mark I prestou os seus servicios matemáticos durante 16 anos na Universidade de Harvard, a pesar de que non tuvo moito éxito debido a que en 1941, en Alemaña, Konrad Zuse xa estaba creando estes modelos de probas. Inmediatamente despois completouse un ordenador operacional coñecido polo nome de Z3
 • Ordenador Computacional (Z3)

  Ordenador Computacional (Z3)
  Konrad Zuse creou o Z3, que consistía nun dispositivo controlado por programa e basado no sistema binario e era moito máis pequena e de menor coste que o Mark I
 • Inicio de la Primera Generación

  Inicio de la Primera Generación
  O matemático Alan Turing puxo en creación unha serie de máquinas chamadas COLOSSUS, que traballaban con símbolos perforados nunha argolla de papel.
 • Mark I

  Mark I
  Neste ano surxe a primeira computadora electromecánica, Foi construida en Harvard polo equipo do profesor H.Aiken e coa axuda financeira da IBM, que invertiu un total de 445.881,46 €. Esta máquina estaba controlada por programas e empregaba o sistema decimal.
 • EDVAC

  EDVAC
  A Electronic Discrete Variable Computer ou "Ordenador Electrónico de Variables Discretas". Entonces os datos eran almacenados electronicamente nun medio material compostos dun tubo de mercurio cheo de mercurio.
  Outra gran característica desta máquina era poder codificar a información de forma binaria en vez da forma decimal.
 • ENIAC

  ENIAC
  Neste ano naceu a Electronic Numerial Interpreter and Calculator.
  Era o primeiro ordenador dixital electrónico en gran escala e foi proxectada por John W. Mauchly e J. Presper Eckert.
 • Invención do TRANSISTOR

  Invención do TRANSISTOR
  Neste ano John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain.
 • EDSAC

  EDSAC
  Electronic Delay Storage Automatic Calculator ou "Calculadora Automática con Almacenamento por Retardo Electrónico".
  Con esta máquina comezou a "Era do Ordenador"
 • LEO

  LEO
  Primeiro ordenador comercial.
 • Inicios da Segunda Xeración

  Inicios da Segunda Xeración
  A Bell Laboratories inventou o Transistor que pasou a ser un compoñente básico na contrucción de ordenadores.
 • UNIVAC

  UNIVAC
  Jhon Mauchly y Presper Eckert crearon a Universal Automatic Computer ou "Computadora Automática Universal".
  Esta era unha máquina electrónica con programas almacenados que recibía instrucciones de una cinta magnética de alta velocidade en vez das tarxetas perforadas.
 • Grace Hopper

  Grace Hopper
  Esta persona transformouse nunha pioneira no procesamento de datos, pois creou o primeiro compilador e axudou a desenvolver as linguaxes de programación que fixeron que as computadoras sexan máis atractivas para o mercado.
 • Jay Forrester

  Jay Forrester
  Construiu unha memoria magnética máis pequena e moi rápida, a cal sustituía as que usaban válvulas electrónicas.
 • IBM

  IBM
  Esta empresa concluiu a primeira computadora producida en serie, a 650, que era de tamaño medio.
 • Gordon Teal

  Gordon Teal
  Descubre un medio de fabricar transistores de cristais de silicio a un baixo coste
 • Invención da TRADIC

  Invención da TRADIC
  Neste ano remátase o primeiro ordeandor transistorizado, feito por Bell Laboratories e coñecido polo nome de TRADIC, o cal poseía un total de 800 transistores.
 • Inicio da Terceira Xeración

  Robert Noyce, Jean Hoemi, Jack Kilby e Kurt Lehovec participan do desarrollo do CI (Circuito Integrado)
 • Steven Hofstein

  Steven Hofstein
  Descubriu neste ano o transistor de efecto de campo, usado nos circuitos integrados MOS
 • PDP-8

  PDP-8
  Digital Equipment lanza esta máquina , que era o primeiro mini ordenador comercial e a precio competitivo.
 • Burroughs

  Burroughs
  Os primeiros ordenadores con circuíto integrado foron creados neste ano e tiñan o nome de B2500 e B3500.
 • Microprocesador Intel 4004

  Microprocesador Intel 4004
  Foi diseñado por Ted Hoff, e o cal era o único chip con todas as partes básicas dun procesador central. Este procesador era a CPU dun ordenador de 4 bits.
 • Creación do ALTAIR 8800

  Creación do ALTAIR 8800
  Ed Roberts, do MITS en Albuquerque, Novo México, constrúe este micro ordenador , cuxa máquina foi construida en base ao procesador de Intel, o 8080.
 • Primeiro Software para micro ordenador

  Primeiro Software para micro ordenador
  Os estudantes William (Bill) Gates e Paul Allen crean o primeiro software para micro ordenador, o cal era unha adaptacion do BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code ou "Código de Instruccións Simbólicas para todos os Propósitos dos Principiantes") para o ordenador ALTAIR.
  Anos máis tarde Gates e Allen fundaron Microsoft.
 • Apple II

  Apple II
  É creado este microordenador xunto a TRS-80 de Radio Shack e a PET de Commodore.
 • SoftWare "VisiCalc"

  SoftWare "VisiCalc"
  Foi o primeiro programa comercial para microordenadores.
 • Inicio da Cuarta Xeración

  Inicio da Cuarta Xeración
  Foi creador o IC LSI - Integrade Circuit Large Scale Integration ou "Circuíto Integrado en Ancha Escala de Integración", donde foron desarrolladas técnicas para aumentarse cada vez máis o número de compoñentes no mesmo circuíto integrado.
  Algúns tipos de IC LSI incorporaban hasta 300.000 compoñentes nun único chip.
 • IBM-PC

  IBM-PC
  Neste ano IBM resolve entrar no mercado de microordenadores coa IBM-PC
 • Inicio da Quinta Xeración

  Inicio da Quinta Xeración
  Os ordenadores de Quinta Xeración teñen como característica o uso de IC VLSI - Integrated Circuit Very Large Scale Integration ou "Circuítos Integrados nunha Escala Moito Maior de Integración"
  Os "Chips" son dun tamaño diminuto, facendo que sexa posible a creación de ordenadores cada vez máis pequenos, como é o caso da micro miniaturización do microprocesador F-100 que mide solamente 0,6 cm cadrados e é tan pequeno como para pasar polo burato dunha agulla.