Evolucion de las tecnologias de la informacion

By Berta
 • Primeira xeracion

  Os ordenadores da primeira xeracion estaban creados a base de valvulas electronicas que tinhan un tamanho e dimensions considerables. Se atopaban con facilidade.
 • Segunda xeracion

  Ordenadores baseados no emprego dos transitores e que presentaban vantaxes notables: tinhan dimensions mais reducidas, tinhan menos averias, consumian menos enerxia e eran menos custosos na hora de fabricacion.
 • Fibra optica

  Kapany inventa a fibra ootica, baseandose nos experimentos de Tyndall en 1870 con chorros de auga e demostra que as fibras de vidro son capaces de transmitir, sen distorsion, luz ou imaxes polo seu interior.
 • Terceira xeracion

  Favricanse os primeiros chips, circuitos integrados feitos con microconductores que sustituen os transitores e dan orixe a terceira xeracion de ordenadores.
 • Primeiro satelite comercial

  Ponse en orbita o primeiro satelite comercial de comunicacions do mundo, que realiza a primeira transmision de imaxes de television en directo en EEUU e Europa, so capaz de retransmitir de 30 a 45 minutos.
 • Syncom 2

  EEUU pon en orbita o satelite de comunicacions Syncom 2, que logra o establecemento de comunicacion telefonica via satelite. A enerxia necesaria para o seu funcionamento a obten de paneis solares, a calidade da conexion e aceptable.
 • Unimat

  A empresa Unimation comercializa o primeiro robot industrial sinxelo, o Unimat. Empregase para realizar traballos pesados, sucios ou perigosos.
 • Orbita xeoestacionaria

  Lanzase o primeiro satelite artificial de comunicacions que acada unha orbita xeoestacionaria, a unha altura aproximada de 36000 km sobre a superficie terrestre. O seu periodo de movemento e igual o periodo de rotacion da Terra, non presenta movemento algun respecto a superficie terrestre. Polo que se melloran as transmisions telefonicas, televisivas e de datos, xa que non e necesaria a interrupcion das telecomunicacions.
 • Charles Kao

  Charles Kao emprega por primeira vez na historia a fibra optica para a transmision de conversaciones telefonicas. Fai pasar ondas elctromagneticas en vez de luz visible polo interior das fibras, asi demostra que ditas fibras tamen transmiten un amplo espectro de frecuencias grazas as mesmas leis fisicas que permiten a conducion de luz. No caso da transmision de conversacions telefonicas mediante fibra optica, e posible conducir de forma simultanea moitas conversacions de distintas frecuencias.
 • Arpanet

  O departamento de defensa dos EEUU desenvolve a rede Arpanet e o protocolo de transmision TCP/IP, que permitia o envio de informacion entre os seus ordenadores por distintas rutas, co fin de poder sobrevivir a unha destrucion parcial do sistema. A esta rede consideraselle a precursora de internet.
 • Texas Instruments

  A companhia Texas Instruments inicia a fabricacion dos microprocesadores e lanza a primeira calculadora de bolsillo, con un microprocesador que realiza operacions de calculo sinxelas. Os ordenadores que incorporan microchips se denominan de carta xeracion.
 • Terminais

  A empresa IBM crea estacions denominadas terminais, para o manexo e recepcion de datos, conectadas a un ordenador central mediante un cable. Dispoen de monitor e teclado, permiten o acceso a unha unidade central de procesamento de datos, na que poden estar conectados varios usuarios de diferentes lugares. Se implantan os sistemas multiusuario, que dividen a capacidade de calculo do sistema en breves intervalos de tempo, asignadoos aos distintos usuarios para facer as tarefas que desexen.
 • Conexions para a transmision de sinais televisivas por cable

  EEUU instala as primeiras conexions para a transmision de sinais televisivas por cable. Sustituen as antenas e empregan sistemas de redes de conductores de fibra optica, con grandes vantaxes: non hai interferencias de caracter atmosferico, non hai ecos debido a existencia de montanhas, non hai distorsions polas estruturas metalicas dos edificios, etc. A transmision por cable logra que o sinal chegue a lugares de dificil acceso e e posible a transmision simultanea de varios programas.
 • Robots industriais

  Imponse a utilizacion de robots industriais nas grandes fabricas xarando unha grande polemica. Temese que o emprego de maquinas gobernadas por ordenadores de lugar a un paro xeralizado e xorden novas polas da industria que xeran postos de traballo. A marxe disto, o emprego de maquinas gobernadas por ordenadores aumenta a complexidade dos productos fabricados e conleva a aparicion dunha nova industria adicada a fabricacion de robots.
 • OTS

  Ponse en orbita o primeiro satelite de telecomunicacions, OTS, desenrolado pola Axencia Europea do Espazo, ESA.
 • Internet

  Xorde a rede de internet, a partir da rede militar Arpanet e rapidamente se extende nos ambentes universitarios; ata os anos noventa non se implanta nas empresas e na actualidade a sua utilizacion esta xeralizada a todo tipo de usuarios.
 • Discos compactos

  anzanse o mercado os primeiros tocadiscos dixitais e os seus correspondentes discos compactos, CD, fabricados polas empresas Sony e Philips. O rexistro dos sinais sonoros non se verifica de forma analoxica, senon dixital; a informacion auditiva se rexistra na superficie en forma de pequenos orificios lonxitudinais e non en sucos espirais coma nos discos de vinilo. A exploracion non se leva a cabo mediante unha agulla, senon a traves de raio laser, sen que exista contacto entre o lector e o dsco.
 • PC

  O uso de ordenadores PC xa esta xeneralizado nas oficinas. Estes empregan unidades de disco magneticas, nas que se introducen disquetes provistos dun revestimento magnetico, denominado floppy disks.
 • Hispasat

  O goberno espanhol da luz verde o programa Hispasat, que permite a Espanha, contar cun satelite de comunicacion propio a partir do veran de 1992. O numero de satelites espanhois ha ido medrando; a maioria deles estan destinados as comunicacions mentres que outros satelites estan asociados a proxectos de investigacion, como e o caso do satelite Nanosat.
 • Internet no mundo

  A rede de internet comeza a empregarse no mundo empresarial e, pouco a pouco, se extende o ambito particular, en principio, como vehiculo de intercambio de correo electronico e posteriormente con fines comerciais.
 • Linhas RTB

  Buscanse novas tecnoloxias para conseguir que o acceso a internet se realice de forma mais rapida e estable; asi aparecen novos modems para as linhas RTB, as linhas dixitais de servizos integrados RDSI,a conexion por cable, etc.
 • Cable TAT

  Inaugurase o mais moderno sistema de transmision de informacion por cable, feito de finisimos fios de vidro que guian a luz e que permiten,Tuckerton con Widemouth e Penmarch, e ten unha lonxitude de 5870 km.
 • Tecnoloxia xDSL

  Implantase a tecnoloxia xDSL, na conexion a internet; esta tecnoloxia permite empregar o par de chumbo dunha linha telefonica analoxica en linhas de alta velocidade. Ademais fai posible que unha unica linha poida ser empregada, a vez, para acceder a internet e para manter unha conversacion telefonica.
 • Tecnoloxia inalambrica

  O que ten o seu inicio na utilizacion de dispositivos inalambricos remata na conexion de uns ordenadores con outros sen necesidade de cables xa que a informacion se transmite por ondas de radio de baixa frecuencia. Deste xeito se consegue a independencia do cable e se favorece a mobilidade dos usuarios.
 • Sistemas WiMAX

  Comezase a investigar e a experimentar con novos sistemas inalambricos de longo alcance, os sistemas WiMAX. Estes sistemas probanse en veleiros de regatas e en plataformas petroliferas situadas mar adentro, para establecer comunicacions coas zonas continentais.