F100009746

A evolución das tics

 • 3000 BCE

  O ábaco

  O ábaco
  Ten a súa orixe en Babilonia. Servía para representar números no sistema decimal e contar.
  Sobre o 1300 a.C. invéntase o ábaco chino.
 • A pascalina

  A pascalina
  Inventada por Blaise Pasca, era capaz de sumar e operar con 5 díxitos. Creouna para axudar ao seu pai a calcular os impostos que tiña que pagar.
 • A calculadora universal

  A calculadora universal
  Creda por Gottfried Wilhelm Von Leibnitz, foi o primeiro que propuxo o uso dun sistema binario para realizar os cálculos. En teoría podía realizar as catro operacións aritméticas pero a tecnoloxía disponible fíxoo imposible.
 • A máquina analítica

  A máquina analítica
  Inventada por Charles Babbage, era capaz de realizar todas as operacións matemáticas e de programarse mediante tarxetas de cartón perforado
 • A teoría da álxebra de Boole.

  A teoría da álxebra de Boole.
  George Boole, que permitiu o
  desenvolvemento da álgebra binaria. Considérase o pilar da electrónica de conmutación e da electrónica dixital na actualidade.
 • A máquina tabuladora

  A máquina tabuladora
  Inventada por Herman Hollerith. Empregábase para clasificar
  a información das persoas censadas nos Estados Unidos. O sistema estaba baseado nas tarxetas perforadoras, as cales clasificaban por sexo, idade e orixe á poboación.
 • Tabulating Machine Company

  Tabulating Machine Company
  Esta compañía foi fundada por Hollerith, sendo a precursora de IBM.
 • International Business Machines

  International Business Machines
  T. J. Watson renombra a empresa CTR, chamándoa "International Business Machines" (IBM).
 • O analizador diferencial

  O analizador diferencial
  Creada polo enxeñeiro Vannevar Bush. Foi un computador analóxico mecánico deseñado para solucionar ecuacións diferenciais por integración, sendo uns dos primeiros dispositivos de computación avanzados en ser usados.
 • IMB 601

  IMB 601
  IBM introduciu unha tarxeta de punzón chamada "IBM 601", era capaz de multiplicar nun segundo.
 • Máquina de Turing

  Máquina de Turing
  Creada por Alan M. Turing. Era capaz de resolver todo tipo de problemas con solucións algorítmicas.
 • Automatic Sequence Controlled Calculator

  Automatic Sequence Controlled Calculator
  Howard H. Aiken desenvolveu a idea de Babbage en xunto con IBM, que foi dende 1937 ata 1944. Isto deu lugar a "ASCC", coñecida como "Harvard Mark 1". Sendo capaz de sumar dous números en menos dun segundo e multiplicalos en dous segundos.
 • Hewlett Packard

  Hewlett Packard
  Fundada por William Hewlett e David Packard. Coñecida como HP
 • Teoría Matemática de las Comunicaciones

  Teoría Matemática de las Comunicaciones
  Foi desenvolto por Claude Shannon. Esta teoría presenta, por
  primeira vez, as medidas da cantidade da información : bit (Binary Digit).
 • Z1

  Z1
  Konrad Zuse inventou numerosas computadoras, as cales eran capaces de resolver complicados cálculos científicos. Baseábase nunha calculadora en sistema binario. No 1940 desenvolveu a Z2.
 • Period: to

  1º Xeración

 • Electronic Numerical Integrator And Computer

  Electronic Numerical Integrator And Computer
  Creada polos estadounidenses John William Mauchly e John Presper Eckert, co propósito de resolver os problemas de balística do exército dos Estados Unidos, non se terminou ata 1946.
 • Plankalkul

  Plankalkul
  Konrad Zuse desenvolveu a linguaxe de programación.
 • Short Order Code

  Desenvolto por John Mauchly. crese que foi a primeira linguaxe de programación de alto nivel.
 • Ferranti Mark I

  Ferranti Mark I
  Surxe da colaboración entre a universidad de Manchester e dos irmáns Ferranti. Ferranti Mark I foi das primeiras computadoras comerciais da historia.
 • Univac-1

  Univac-1
  Foi creada por John W. Mauchly e P. Eckert, sendo o primer ordenador posto en venta.
 • Electronic Discret Variable Automatic Computer

  Electronic Discret Variable Automatic Computer
  Creada por John Von Neumann, "Edvac" concibe unha máquina predecesora dos ordenadores modernos. Empleando
  aritmética binaria e permitía traballar cun programa almacenado.
 • Period: to

  2º Xeración

 • IBM 650

  IBM 650
  IBM desenvolveu o primeiro ordenador producido para vender en grandes cantidades.
 • Uniprinter

  Uniprinter
  A impresora foi deseñada Earl Masterson. Era capaz de imprimir 600 liñas por minuto.
 • 305 Ramac

  305 Ramac
  Iníciase a era do disco magnético como medio de
  almacenamiento, creado por IBM.
 • Formula Translator

  Inventada por John Backus, e os seus compañeiros de IBM, creanron esta linguaxe de programación " Fortran ".
 • Digital Equipment Corporation

  Digital Equipment Corporation
  Kenneth Olsen fundou DEC.
 • O circuito integrado

  O circuito integrado
  Foi inventado por Jack St Clair Kilby de Texas Instruments.
 • PDP-1

  PDP-1
  anunciado por DEC, sendo un ordenador comercial cunha pantalla integrada.
 • Common Business Oriented Language

  Desenvolta esta linguaxe de programación por un equipo formado por fabricantes de ordenadores e o Pentágono ("Cobol").
 • Serie 1400

  Serie 1400
  Lanzada por IBM
 • Spacewar

  Spacewar
  Steve Rusell crea o primer vídeo xogo.
 • 1º Música por ordenador

  Foi creada por Bell Labs.
 • American Standard Code for Information Interchange

  "ASCII" foi un código que permitía o intercambio de información entre máquinas de diferentes fabricantes.
 • 1º rato para ordenador

  1º rato para ordenador
  Inventado por Dough Engelbart
 • Sistema 360

  Sistema 360
  Creado por IBM. Consistiu nu conxunto de seis ordenadores e corenta periféricos que podían traballar en conxuntamente.
 • Basic

  Basic
  Inventada esta nova linguaxe de programación por Thomas Kurtz e John Kemeny.
 • Period: to

  3º Xeración

 • HP-2115

  HP-2115
  Creada por Hewlett Packard.
 • Intel Corporation

  Intel Corporation
  Fundadad por Robert Noyce e Gordon Moore.
 • Unix

  Unix
  Kenneth Thompson e Dennis Ritchie, de AT& T Bell Laboratories, crearonn este sistema operativo.
 • RS-232-C

  RS-232-C
  Introduciuse para o intercambio de información entre ordenadores
  e periféricos.
 • Chip de memoria RAM

  Anunciado pot Intel, con 1Kbyte de capacidade.
 • 4004

  4004
  Este procesador foi creado por Intel. Procesaba 4 bits, a 108 Khz, realizando 60.000 operacións e integraba 2.300 transistores.
 • Pascal

  Pascal
  Niklaus Wirth desenvolveu esta linguaxe de programación.
 • Disquete

  Disquete
  Un equipo de IBM, dirixido por Alan Shugart, creou o disquete de 8 pulgadas. Consistía nun dispositivo só de lectura para cargar programas.
 • Period: to

  4º Xeración

 • O primeiro e-mail

  Nesta data Ray Tomlinson envía o primeiro e-mail
 • 8008

  8008
  Intel presentou este novo procesador, de 8 bits, a 200 Khz,que realizaba 60.000 operacións nun segundo e integraba 3.500 transistores.
 • Pong

  Pong
  Nolan Bushnell fundou Atari e presentou o primero videoxogo posto en venta "Pong".
 • Control Program Monitor

  Gary Kildall presenta un sistema operativo simple para ordenadores personais, baseado na linguaxe PL/M, coñecido co nome 2 CP/M " .
 • Alto

  Alto
  Xerox PARC presentaou" Alto ", ( un ordenador con Ethernet, rato e interfaz gráfico ) e o programa " Bravo " ( primer programa WYSIWYG, What You See Is What You Get, para o ordenador " Alto ").
 • A linguaxe C

  A linguaxe C
  Creada por Brian Kernighan e Dennis Ritchie, esta linguaxe de programación.
 • Altair 8800

  Altair 8800
  Foi o primeiro PC dispoñible como un kit.
 • Micro-soft

  Micro-soft
  EN abril Bill Gates e Paul Allen fundaron Micro-soft.
 • Basic v2.0

  En jullo Bill Gates e Paul Allen presentano sendo a versión a 4K e 8K.
 • Apple I

  Apple I
  Steve Wozniak e Steve Jobs crearon o ordenador "Apple I".
 • 1º impresora de chorro de tinta

  1º impresora de chorro de tinta
  IBM inventa a primeira impresora de chorro a tinta.
 • 8085

  8085
  Presentado por Intel, foi un microprocesador de 8 bits a 5 MHz, con 6.500 transistores e podía direccional 64 Kbytes de memoria. Funcionaba a tensión única de 5 voltios.
 • On Time

  O primeiro servizo comercial de e-mail.
 • Apple Computer

  Apple Computer
  Fundada en abril por Steve Wozniak e Steve Jobs.
 • PCs con monitor

  Tandy e Commodore diseñan PCs con monitor incluido.
 • Apple II

  Apple II
  Apple Computer presenta " Apple II ".
 • WorldStart

  En abril aparece "WordStart", o procesador de textos máis utilizado en todo o mundo
 • 8086

  8086
  Intel crea o procesador "8086" de 16 bits. Inicialmente funcionaba a 5 MHz.
 • MX-80

  MX-80
  Esta impresora de agullas foi presentada por Epson, a cal se convertá nun estándar do mercado
 • 68000

  68000
  O porcesador foi presentado Motorola, tiña cunha velocidade de procesamento moito maior que a dos seus contemporáneos.
 • VisiCalc

  Daniel Bricklin e Robert Frankson crean " VisiCalc ", foi a primeira folla de cálculo.
 • 1º móbiles

  1º móbiles
  Aparecen os primeiros teléfonos móbiles
 • dBase II

  Creada por Wayne Ratliff.
 • 1º disco duro para ordenadores personais

  Seagate Technology fabrica o primeiro disco duro para ordenadores personais. Tiña unha
  capacidade de 5 Mb.
 • Microsoft Disk Operating System

  Microsoft Disk Operating System
  Microsoft presenta " MS-DOS" un programa básico para o novo IBM PC.
 • IBM PC

  IBM PC
  IBM presenta "IBM PC" ( Personal Computer ). Vendéronse máis de 45.000 unidades nos primeiros 4 meses
 • Period: to

  5º Xeración

 • Adobe Systems

  Adobe Systems
  John Warnock funda Abobe Systems con Charles Geschke.
 • 1º rato para IBM PC

  1º rato para IBM PC
  Mouse Systems crea o primeiro rato especialmente diseñado para o IBM PC.
 • Sun MicroSystem

  Sun MicroSystem
 • Word Perfect

  Word Perfect
  Satellite Software International presenta o procesador de textos "Word Perfect".
 • Lisa

  Lisa
  Apple anuncia "Lisa", o primeiro ordenador persoal cun interface gráfico WIMP.
 • Apple IIe

  Apple IIe
  Apple Computer presenta "Apple IIe".
 • C++

  C++
  Esta linguaxe de programación foi presentada por AT&t Bell Labs.
 • Word

  Word
  Microsoft presenta o procesador de textos "Word".
 • Word Perfect 3.0

  Satellite Software International presenta "Word Perfect 3.0".
 • IBM PC-XT 370

  IBM PC-XT 370
  Anunciado por IBM
 • MS-DOS 2.0

  Microsoft presenta “MS-DOS 2.0”, cun soporte de disquetes de 360 Kbytes e discos duros de 10 Mbytes
 • Turbo Pascal

  Borland International pone á venta a linguaxe de programación “Turbo Pascal”.
 • Macintosh 18k

  Apple Computer anuncia "Macintosh 18k", o primeiro ordenador controlado co rato que tivo éxito, cunha interface gráfica.
 • Multiplan 1.1

  Posto á venda por Microsoft para PC.
 • PC Portátil IBM

  PC Portátil IBM
  Anunciado por IBM.
 • 1º chip con 1Mb de Ram

  IBM crea un chip con 1 Mb de memoria Ram.
 • MS-DOS 3.0

  Microsoft anuncia "MS-DOS 3.0"
 • CD-ROM para PCs

  CD-ROM para PCs
  Philips e Sony anuncian unidades CD-ROM para PCs.
 • 80386DX

  80386DX
  Intel crea o procesador de 32 bits "80386DX" a 16 Mhz. Integraba 275.000 transistores e dispoía dunha capacidade de direccionamento de 4 Gbytes de memoria
 • Transmission Control Protocol / Internet Protocol

  Aparece o protocolo de comunicacións TCP/IP.
 • Windows 1.0

  Presentado por Microsoft
 • 1ª impresora a cor

  presentada por Xerox
 • DeskPro 386

  DeskPro 386
  Compaq anunciou o "DeskPro 386", o primeiro ordenador no mercado que utilizaba o novo chip de Intel "80386"
 • WordPerfect 4.2

  WordPerfet presenta "WordPerfect 4.2".
 • PS/2

  PS/2
  IBM anunciou as súas máquinas " PS/2 ", esta serie convertiu ás disqueteras de 3,5 pulgadas e o sistema VGA ( Video Graphics Array ) nun estándar para os ordenadores IBM.
 • Windows 2.0

  Presentado por Microsoft
 • Excel

  Excel
  Microsoft presenta a folla de cálculo " Excel ".
 • Creative Labs

  Creative Labs
  W. H. Sim fundou Creative Labs.
 • MS-DOS 4.0

  Microsoft presenta " MS-DOS 4.0 ".
 • Sound Blaster

  nunciada esta tarxeta de sons por Creative Labs
 • World Wide Web

  World Wide Web
  Tim Berners-Lee ( investigador no Instituto de Física CERN de Xinebra ) desenvolveu a linguaxe de " Hypertext Markup ", facendo posible que nacera a WWW.
 • Windows 3.0

  Lanzado, este sistema operativo, o 22 de maio por Microsoft
 • 386 SL

  386 SL
  Intel presenta o procesador “386 SL” a 20 MHz, cunha estrutura interna de 32 bits e externa de 16 bits. Integraba máis de 855.000 transistores, con capacidade de dircecionamiento de 4 GBytes e estaba pensado para o seu uso en ordenadores portátiles.
 • Am386DX

  Am386DX
  Advanced Micro Designs ( AMD ) presenta o seu proceador " Am386DX ".
 • MS-DOS 5.0

  Microsoft anuncia " MS-DOS 5.0 ".
 • Windows NT 3.0

  Microsoft cambia o nome do sistema operativo que compartía con IBM, nomeado OS/2 v3.0. A partir de entón chamouse " Windows NT 3.0 ".
 • PC Multimedia

  Microsoft e outros anuncian o estándar do PC Multimedia.
 • MacOS 7.0

  MacOS 7.0
  Apple Computer presenta o sistema operativo para Macintosh " MacOS 7.0 "
 • Windows 3.1

  Anunciado por Microsoft.
 • Pentium

  Pentium
  Intel anuncia o procesador " Pentium "
 • 1º bug

  Atópase o primeiro " bug " nun procesador Pentium.
 • IntelIDX4435

  Intel anuncia o procesador " IntelIDX4435" a 100 Mhz.
 • MS-DOS 6.22

  Microsoft presenta " MS-DOS 6.22 ".
 • Windows NT 3.5

  Windows NT 3.5
  Microsoft presenta a estación de traballo " Windows NT 3.5 ". e o servidor " Windows T 3.5 ".
 • Power Macintosh PCI

  Power Macintosh PCI
  Apple Computer ofrece unha demostración dun Power Macintosh PCI, utilizando un procesador PowerPC 604 a 120 Mhz
 • Pentium Pro

  Pentium Pro
  Intel anuncia o procesador " P6 ", chamado "Pentium Pro ".
 • Digital Versatil Disk

  Digital Versatil Disk
  Presentado o "DVD" en decembro
 • Office 95

  Office 95
  Microsoft anuncia " Office 95 ".
 • Compra da compañia Lotus Development Corp

  Compra da compañia Lotus Development Corp
  IBM anuncia o sistema operativo PC-DOS 7 e merca a compañía Lotus Development Corp.
 • Adquisición de NeXT

  Adquisición de NeXT
  Apple Computer adquire a compañía NeXT de Steve Jobs.
 • Windows CE

  Microsoft presenta o sistema operativo "Windows CE" (Consumer Electronics) para ordenadores PDA..
 • OS/2 Warp 4

  OS/2 Warp 4
  IBM lanzao sistema operativo "OS/2 Warp 4".
 • Office 97

  Microsoft anunciou "Office 97".
 • K6

  K6
  AMD presenta o seu procesador "K6"
 • Internet Explorer 3.0

  Internet Explorer 3.0
  Microsoft anunciou “Internet Explorer 3.0” xunto con "Windows NT 4.0"
 • MacOS 8.0

  Apple Computer crea o sistema operativo "MacOS 8.0".
 • PowerMac G3

  PowerMac G3
  Apple Computer presenta o seu procesador "PowerMac G3", dúas veces máis rápido que o procesador Pentium II.
 • Pentium Pro

  Intel saca unha nova versión do “Pentium Pro” a 200 MHz cun bus interno de 300 bits e integrando 1 Mbyte de caché.
 • Denuncia a Microsoft

  Sun Microsystems denunciou a Microsoft por introducir no mercado o navegador Internet Explorer 4.0 sen respectar o estándar da linguaxe de programación Java.
 • Windows 98

  Windows 98
  Microsoft presenta "Windows 98".
 • Pentium Celeron

  Pentium Celeron
  Intel presenta a súa gama de procesadores “Pentium II” de baixo custo que se denominaron “Pentium Celeron” a 266, 300 e 333 MHz. Integraban 7.500.000 transistores de 0,25 micras, bus de 64 bits a 66 Mhz e capacidade de direccionamiento de 4 Gbytes.
 • Pentium II

  Pentium II
  Intel anuncia "Pentium II" a 300, 333, 400 e 450 MHz. Integraba 7.500.000 transistores de 0,25 micras, 512 Kbytes de caché e direccionamiento de 64 Gbytes..
 • IMAC

  IMAC
  Apple Computer presenta o " IMAC ", un ordenador cunha carcasa azul.
 • Power Macintosh G3

  Power Macintosh G3
  Apple Computer introduciu no mercado o Power Macintosh G3 con procesador Powe G· a 300, 350 e 400 Mhz e tamén con carcasa azul. Ademáis introduciu novos cores para o seu IMac, chamados IMacs de "sabores ": uva, mandarina, lima, amorodo e arándano.
 • Pentium III

  Pentium III
  Intel presenta o seu Pentium III a 500 Mhz. un procesador que incorpora 72 novas funcións para a execución de tareas, xogos , música e video. Consegue ir un 19% máis rápido na execución de tareas que o Pentium II a 400 Mhz.
 • Pentium Celeron para portátiles

  Intel presentou os procesadores “Pentium Celeron” para portátiles con velocidades de 266, 300, 333, 366, 400 e 466 MHz. Integraban 8.900.000 transistores de 0,25 micras e consumían entre 7 e 9,2 watios, funcionando a tensión única de 1,6 voltios.
 • Pentium II para portátiles

  Intel presentou os seus procesadores “Pentium II” para portátiles con velocidades de 266, 300, 333, 366 e 400 MHz. Integraban 27.400.000 transistores de 0,25 micras, 256 Kbytes de caché e consumían entre 8,6 e 9,5 watios a 1,55 voltios.
 • Internet Explorer 5.0

  Internet Explorer 5.0
  Microsoft lanzou “Internet Explorer 5.0”.
 • Office 2000

  Office 2000
  Microsoft presenta “Office 2000”.
 • Intenet Explorer 5.5

  Intenet Explorer 5.5
  Microsot presenta “Intenet Explorer 5.5”
 • Windows Millenium

  Windows Millenium
  Microsoft presentou “Windows Millenium”.
 • Adquisición de Compaq

  Adquisición de Compaq
  Hewlett-Packard adquiriu Compaq.
 • Pentium IV

  Intel lanza o procesador “Pentium IV” a 1 GHz.
 • Office XP

  Office XP
  Microsoft presentou “Office XP” (eXPerience).
 • Internet Explorer 6.0

  Internet Explorer 6.0
  Microsoft presentou “Internet Explorer 6.0”