300px guilhem de berguedan with two ladies

De Ramon LLull a Eugeni d'Ors

 • Period: 1200 to 1400

  Primera part de la literatura catalana S. XII-XIV

  -Emancipació creixent del llatí i de l'occità.
  - Secularització progressiva.
  -Conquesta de generes nous.
 • 1213

  L'occità decau.

  Després e la Batalla de Muret, la literatura occitana decau.
 • Period: 1232 to 1316

  Ramon Llull

  Primer escriptor de llengua catalana que es coneix.
  El que fa Ramon Llull amb la literatura, es molt semblant a la d'Alfons X el Savi amb la liteartura castellana. Es a dir convertir el català en una llengua de literatura i cultura.
 • 1238

  La Crònica de Pere el Cerimoniós

  La Crònica de Pere el Cerimoniós
  Pren com a model la de Jaume I: el rei la va dictar personalment o en va en va controlar ell mateix la redacció per un equip d'escrivans.
 • Period: 1238 to 1311

  Arnau de Vilnova

  Va ser un teòleg i metge d'origen desconegut, per a alguns valencià, per a d'altres aragonès, entre altres hipòtesis que s'han defensat.
  Escrigué obres molt importants per a la medicina europea medieval, com per exemple Regimen Sanitatis ad regem Aragonum o Speculum medicinae.
 • Period: 1265 to 1336

  Ramon Muntaner

  Fou un militar, administrador, polític i cronista català, ciutadà de València i ciutadà de Mallorca. Eminentment conegut per ser el redactor d'una de les quatre grans cròniques, visqué de primera mà diverses gestes militars dels reis d'Aragó. També fou camarlenc de Jaume III de Mallorca, batlle d'Eivissa i capità d'almogàvers.
 • 1271

  LLibre de contemplació en Déu

  LLibre de contemplació en Déu
  Aquest llibre pretén demostrar que el Déu cristià està darrere de totes les coses i que aquest fet és el que dóna sentit al món.
  LLull va creure que la manera de convéncer els infidels l'havia resolt amb l'Art, el nocli de tot el seu sistema de pensament.
 • 1272

  Llibre de meravelles i Llibre de les bésties

  Llibre de meravelles i Llibre de les bésties
  Es divideix en dues parts, cada una de les quals tracta un tema diferent. La setena es el Llibre de les bèsties, que tracta el tema de la societat de l'època amb faules d'animals.
 • 1276

  Llibre dels fets, Jaume I

  Llibre dels fets, Jaume I
  És el primer text historiogr'afic escrit en català i l'única biografia d'un rei que s'ha conservat de l'edat mijana europea.
 • 1288

  Crònica de Bernat Desclot

  Crònica de Bernat Desclot
  Certifica l'entrega de la Corona d'Aragó al gran escenari europeu. Però, a diferencia de Jaume I, o més tard de Muntaner, l'autor no recorre mai a la providència com a procediment d'interpretació general.
 • 1311

  Vida coetània

  Vida coetània
  Llull va dictar en llatí aquesta autobiografia i va encarregar-ne la versió definitiva a uns monjos de París. Es per aixó que en l'obra es parla d'ell en tercera persona. LLull explica el canvi que va experimentar en la seua vida i quiens van ser a partir d'aleshores, els objectius a què la va dedicar.
 • 1325

  Crònica de Ramon Muntaner

  Crònica de Ramon Muntaner
  A diferència de la de Desclot, ofereix una relació estreta entre els fets histórics i els que l'autor va viure personalment, circumstància que certifica la certesa del relat.
 • Period: 1330 to 1409

  Francesc Eiximenis

  Fou un escriptor franciscà català del segle XIV a la Corona d'Aragó. Probablement un dels autors catalans medievals més llegits, copiats, publicats i traduïts. Per tant, hom pot afirmar que, tant en l'àmbit literari com en l'àmbit polític, tingué molta influència.
 • Period: 1346 to 1413

  Bernat Metge

  Fou un escriptor, traductor i primer representant de l'humanisme a les lletres catalanes. És considerat un dels millors prosistes del tombant del segle XIV, introductor de l'estil renaixentista a la literatura catalana, amb una fina intel·ligència, i una gran sornegueria. També fou secretari reial. La seva obra mestra és Lo somni (1399).
 • Period: 1350 to 1419

  Sant Vicent Ferrer

  Va ser un dominic valencià que recorregué mig Europa predicant la seua moral i visió del cristianisme. D'elevada formació intel·lectual, influí marcadament a la cort del Papa Benet XIII d'Avinyó i en l'elecció de la dinastia castellana dels Trastàmara per a regnar a la Corona d'Aragó. És venerat com a sant per diverses confessions cristianes.
 • Period: 1350 to 1417

  Bonifaci Ferrer

  Religiós valencià i traductor de la Bíblia a una llengua romànica: el català de València. Fou germà del dominic Sant Vicent Ferrer. Després d'estudiar a la Universitat de Perusa i la Universitat de Lleida retornà al Regne de València per exercir diverses funcions oficials en nom de la ciutat de València i actuar com a ambaixador del Regne de València.
 • Period: 1352 to 1419

  Antoni Canals

  Fou un frare i escriptor. Nasqué al Regne de València de llavors i destacà pels seus sermons (dels quals no se'n conserva cap) i per tres traduccions o adaptacions d'obres clàssiques al català. Fou deixeble de Sant Vicent Ferrer, ensenyà teologia a València fins a l'any 1398 i estigué vinculat a la Cort Reial, que el féu cridar per un període de 1398 a 1401, que es traslladà a Barcelona. Tornat a València exercí de lloctinent de l'inquisidor del regne de 1401 a 1419, any en què morí.
 • Period: 1355 to 1423

  Anselm Turmeda

  De primer, es féu frare franciscà i, posteriorment, desenganyat de la societat occidental i del cristianisme, es convertí a l'islam i visqué com a musulmà a Tunis (moltes obres seves són crítiques a la societat cristiana de l'època). Amb Ramon Llull, és dels pocs escriptors medievals que ha escrit en català i en àrab, i és considerat un clàssic en ambdues llengües. Els seus llibres tingueren gran difusió popular en els països de parla catalana.
 • Period: 1378 to 1511

  Familia Borja

  Foren una família noble valenciana radicada a la localitat aragonesa de Borja i establerta a Xàtiva. Durant el segle XIII i a les ordres de Jaume I el Conqueridor va participar en la conquesta de València. Es poden distingir dues branques: la noble i la plebeia, branca dels avantpassats dels papes Borja. És una de les més poderoses del Renaixement a la Corona d'Aragó i a Itàlia. Lligats a la noblesa i a la jerarquia eclesiàstica, va col·locar molts dels seus membres en els llocs de poder.
 • 1381

  Llibre de fortuna i prudència

  Llibre de fortuna i prudència
  Poema al·legòric en versos apariats de vuit sil·labes que debat la qüestió de la Providència divina al més pur estil de la tradicció medieval, on explica el seu viatge fictici a l'illa de la Fortuna on aprèn que les desgràcies que el persegueixen són una prova de Déu per demostrar la seva innocència i la seva virtut.
 • 1388

  Història de Valter i Griselda

  Història de Valter i Griselda
  Última de les novelle del Decameró, una de les obres clàssiques de la literatura medieval, si bé Bernat Metge es va basar en la traducció llatina de Petrarca, El Griseldis, sent el primer autor a traduir-lo al català, no en l'original italià de Bocaccio. La importància de la traducció de Metge es deu, a més de la seva elegant prosa, a la carta introductòria que acompanya el relat, ja que suposa la primera mostra d'admiració per Petrarca que es coneix a Espanya.
 • 1399

  Lo somni

  Lo somni
  Fingeix un diàleg entre l'autor i el fantasma de Joan I amb un prestigiós recurs literari de regust platònic: la visió en somnis. El fet que estigua escrita en primera persona converteix Metge en una de les primeres personalitats intel·lectuals laiques catalanes que van utilitzar l'escriptura per al prestigi personal.
 • Period: 1399 to 1424

  Jordi de Sant Jordi

  Poeta cortesà i militar, fill d'un esclau morisc alliberat, fou "un dels lírics més considerables de la literatura catalana anterior a Ausiàs March", que en contrast a ell, formaven part de famílies prestigioses. Tingué el càrrec palatí de cambrer reial i fruí de la protecció d'Alfons el Magnànim. En captivitat escriví el poema Presoner, en què palesa les seves angoixes i el seu enyorament per la vida sumptuosa cortesana i la seva confiança en una prompta alliberació per part del rei.
 • Period: 1400 to 1459

  Ausiàs March

  Va ser un poeta i cavaller valencià medieval, originari d'una família de la petita noblesa amb aficions poètiques. Va ser un dels poetes més importants del Segle d'Or valencià. La seua poesia, en llengua catalana, tingué una repercussió notable en la lírica castellana del segle XVI al XVIII. S'han conservat 128 poemes d'Ausiàs March provinents dels manuscrits i edicions antigues, que han estat classificats sovint segons la temàtica: d'amor, de mort, morals i espirituals.
 • Period: 1401 to 1500

  Segle d'or

  El segle d'or valencià o segle d'or de les lletres valencianes correspon a un període històric que abasta gairebé tot el segle xv i que aporta les millors obres literàries en valencià de l'època. La immensa majoria dels grans escriptors d'aquest temps són valencians.
 • Period: 1401 to 1478

  Jaume Roig

  Fou un metge de prestigi social i professional a la València del seu temps. És l'autor d'una de les obres emblemàtiques del segle d'or de la literatura valenciana medieval, que titulà Espill.
 • Period: 1410 to 1465

  Joanot Martorell

  fou un escriptor medieval valencià, conegut per haver escrit el Tirant lo Blanc, la seua obra més coneguda i considerada la primera novel·la moderna d'Europa.
 • Period: 1430 to 1490

  Isabel de Villena

  Fou una religiosa i escriptora valenciana protofeminista del segle xv. Durant la seva vida com a religiosa, va guanyar fama de persona virtuosa i intel·ligent, i es tenia molt present la seua ascendència reial. Isabel de Villena és la primera escriptora amb nom conegut de la literatura valenciana. Va morir al mateix convent on va residir quaranta-cinc anys, víctima d'una epidèmia que assolà València l'any 1490.
 • 1432

  Curial e Güelfa

  Curial e Güelfa
  És una novel·la cavalleresca o realista de "cavalleria humanística" a la italiana, però escrita en un català de preferències lèxiques valencianes i amb molts italianismes. S'escrigué entre les corts de Nàpols i Milà (1445-1448).
 • Period: 1435 to 1497

  Roís de Corella

  Fou un religiós conegut per la seva obra literària. Tant la seva vida com la seva obra estan condicionades per les transformacions socioculturals que es van produir al segle xv amb el pas de l'època medieval al Renaixement.
 • Period: 1438 to 1516

  Bernat Fenollar

  Va ser un eclesiàstic i poeta valencià. Alguns dels seus debats poètics s'apleguen en el Cancionero General (1511) d'Hernando del Castillo. Juntament amb Jeroni Pau va escriure Regla d'esquivar vocables e mots grossers i pagesívols.
 • Period: 1450 to 1507

  Jaume Gassull

  Fou un poeta del País Valencià del segle xv.
  Entre les seves obres més reconegudes es poden trobar:
  La brama dels llauradors de l'horta de València contra lo venerable mossén Fenollar (c. 1490). La vida de Santa Magdalena en cobles. Lo procés de les olives (amb Bernat Fenollar i quatre contertulians). Lo somni de Joan Joan. Al reverend Mossén Fenollar, com a procurador d'en moreno.
 • 1460

  Tirant lo Blanc (Tirant lo Blanch)

  Tirant lo Blanc (Tirant lo Blanch)
  És considerada un dels màxims exponents de la novel·la cavalleresca en llengua catalana i del segle d'or valencià.
 • 1460

  Espill

  Espill
  és una novel·la en versos, del metge valencià Jaume Roig, escrita segons la tradició d'estudis al voltant del 1460, el mateix any que Joanot Martorell va començar a escriure el seu Tirant lo Blanc. També és coneguda amb els títols Llibre de consells i Llibre de les dones.
 • Period: 1493 to 1540

  Lluís Vives

  També conegut com a Lluís Vives o bé Ioannes Lodovicus Vives (en llatí), fou un dels màxims representants de l'humanisme europeu, destacant en diversos àmbits del pensament i de la cultura. Vives es formà en l'humanisme hispà, que amb profundes arrels a l'edat mitjana, mantenia l'escolasticisme mentre rebia el Renaixement.
 • 1497

  Vita Christi

  Vita Christi
  És l'obra fonamental en valencià de la religiosa i escriptora del segle xv Sor Isabel de Villena, a la qual narra la vida de Crist a partir de personatges femenins que compartien la seva vida. Es considera la primera obra literària valenciana protofeminista i va ser editada per primer cop per Aldonça de Montsoriu, l'abadessa que la va succeir, el 1497.
 • Period: 1500 to

  La Decadència S. XVI - XIX

  És el període de la literatura catalana que comença amb l'edat moderna (Segle XVI) fins a la Renaixença catalana del segle XIX. La decadència és, en part, una construcció dels autors de la Renaixença i crítics posteriors.
 • Period: 1510 to 1567

  Pere Serafí

  Fou un poeta i pintor català del Renaixement. Els seus contemporanis l'anomenaren «lo Grec»; hom creu que això és perquè de petit s'hauria establert a Barcelona provinent de Xipre.
 • 1557

  Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa

  Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa
  És una obra literària escrita per Cristòfor Despuig el segle XVI. El text fou recuperat per Fidel Fita i publicat durant la Renaixença a partir d'un exemplar manuscrit del segle XVII localitzat per aquest editor a la ciutat de Tortosa. L'obra és dedicada per Despuig a "Francesch de Moncada comte d'Aytona" i data segons aquesta font de 1557.
 • Period: 1579 to

  El Rector de Vallfogona (Vicent Garcia)

  Fou un poeta i eclesiàstic català, el primer gran escriptor de la literatura catalana barroca. La seva obra, que abraça tots els gèneres, va inaugurar una escola literària que, en general, va conservar la seva vigència fins ben entrat el segle xix. La immensa fama que va adquirir es va mantenir inalterada fins al triomf de la Renaixença.
 • Period: to

  Joan Ramis

  Il·lustrat menorquí, advocat, escriptor, historiador i polític
  Escrigé obres neoclàssiques i barroques.
 • Period: to

  Rubió i Ors

  També conegut pel seu pseudònim lo Gayter del Llobregat (o, actualment, lo Gaiter del Llobregat), fou un escriptor català, president de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i rector de la Universitat de Barcelona.
 • Period: to

  Marià Aguiló

  Fou un poeta, bibliògraf, bibliòfil, erudit i lingüista mallorquí. El 1858 es traslladà a València com a bibliotecari a la Biblioteca Provincial de València, ciutat des d'on impulsà eficaçment el ressorgiment literari nacional i, on tingué contacte amb Vicent Wenceslau Querol i Teodor Llorente Olivares. El mateix any es dedicà a la Bibliografia Catalana que fou premiada el 1860 a Madrid, tot i que no fou publicada fins al 1927.
 • Poema La Pàtria

  Poema La Pàtria
  Un poema culte en llengua catalana que està dividit en sis octaves de versos alexandrins d'art major (versos nobles),escrit per Bonaventura Carles Aribau a Madrid per felicitar el banquer Gaspar Remisa el dia del seu sant. El poema ha estat popularment conegut com a «Oda a la Pàtria».
 • Period: to

  La Renaixença

  Fou un moviment cultural i literari del català del segle xix. El seu nom sorgeix de la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura després de segles de diglòssia respecte al castellà (període anomenat genèricament Decadència). És paral·lel a altres similars, com el Rexurdimento gallec, el Surdimientu asturià o el Felibrige a Occitània.
 • Period: to

  Teodor Llorente

  Fou un poeta valencià, escriptor en llengua catalana i castellana. És el poeta més reconegut de la Renaixença valenciana, un dels personatges més decisius de les lletres valencianes contemporànies i l'autor del segle xix que realitzà major i millor producció en valencià. Pel que fa a la seua producció en castellà, va influir entre poetes valencians d'estil romanticista del segle XIX, traduint també obres internacionals d'autors d'este estil literari.
 • Period: to

  Àngel Guimerà

  Fou dramaturg, polític i poeta en llengua catalana. La seva extensa obra, notable per unir a una aparença romàntica els elements principals del realisme, el va convertir en un dels màxims exponents de la Renaixença o "ressorgiment" de les lletres catalanes a l'acabament del segle xix.
 • Period: to

  Jacint Verdaguer

  Fou un prevere i destacat poeta en llengua catalana.
  Verdaguer és una de les grans figures de la Catalunya moderna. Poeta romàntic, adscrit a la generació de la Restauració de 1874, que en el marc de la Renaixença tornà a situar la llengua catalana en la categoria de llengua literària.
 • Period: to

  Narcís Orella

  Va ser un advocat i escriptor català que va cultivar el realisme i el naturalisme, però va acabar adaptant-se al modernisme de l'època, tot i així va acabant sent un dels escriptors més reconeguts del segle xix.
 • Period: to

  Eugeni d'Ors

  Fou un escriptor i filòsof català casat amb l'escultora Maria Pérez Peix. Usà el pseudònim Xènius. Fou l'iniciador del moviment noucentista.
 • Lo Catalanisme

  Lo Catalanisme
  És un llibre publicat per Valentí Almirall amb el subtítol Motius que el legitimen, fonaments científics i solucions pràctiques. Suposà la culminació de la divulgació doctrinal d'un nou catalanisme anomenat particularisme i l'intent d'organitzar un moviment emancipador a Catalunya però mai separatista, després del desengany d'Almirall davant el federalisme espanyol.