ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 • Βασικοί σταθμοί της Ε.Ε

  -1951: Έξι χώρες (Γαλλία, Γερμανία,
  Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμ-
  βούργο) ιδρύουν την Ευρωπαϊκή
  Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
  (Ε.Κ.Α.Χ.).
 • Βασικοί σταθμοί της Ε.Ε

  1981: Η Ελλάδα γίνεται το δέκατο
  μέλος της Ε.Ε.
 • 1989

  -1989: Πτώση τείχους Βερολίνου
 • 1990

  1990: Ενοποίηση της Γερμανίας
 • 2002

  2002: Κυκλοφορία του ενιαίου Ευ-
  ρωπαϊκού νομίσματος (Ευρώ) και
  απόσυρση των εθνικών νομισμάτων.
 • 1957

  -1957: Οι έξι χώρες με τις συνθήκες
  της Ρώμης, ιδρύουν την Ευρωπαϊκή
  Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) και
  την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής
  Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ).
 • 1992

  -1992: Δημιουργείται η συνθήκη
  για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συν-
  θήκη Μάαστριχτ). Η Ευρωπαϊκή
  Κοινότητα ονομάζεται Ευρωπαϊκή
  Ένωση.
  -2002: Κυκλοφορία του ενιαίου
 • 2003

  2003: Έγκριση ευρωπαϊκού Συ-
  ντάγματος από την Ευρωπαϊκή Συ-
  νέλευση.
 • 2004

  2004: Είσοδος δέκα νέων χωρών
  στην Ε.Ε. και της Κύπρου. Είναι το
  τέλος της διχοτόμησης της Ευρώπης.
 • 2004+

  2004: 25 κράτη υπογράφουν τη θέ-
  σπιση Συντάγματος της Ευρώπης,
  αλλά δεν επικυρώθηκε
 • 2009

  2009: τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη
  της Λισαβόνας. Στόχος της είναι να
  καταστήσει την Ε.Ε. πιο δημοκρα-
  τική, αποτελεσματική και διαφανή,
  και συνεπώς ικανή να αντιμετωπίσει
  παγκόσμιες προκλήσεις.
 • 2013

  2013: Τίθεται σε ισχύ το «δημοσιο-
  νομικό σύμφωνο». Στόχος είναι η ενί-
  σχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας
  στην Ευρωζώνη με τον «κανόνα του
  ισοσκελισμένου προϋπολογισμού»
  και με έναν διορθωτικό μηχανισμό.
 • 2013+

  2013: Εγκρίνεται ο ενιαίος μηχα-
  νισμός εποπτείας των τραπεζών και
  άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, και
  με τον τρόπο αυτόν τίθενται τα θε-
  μέλια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής
  Ένωσης.
 • Period: to

  1981

  1981: Η Ελλάδα γίνεται το δέκατο
  μέλος της Ε.Ε.
 • Period: to

  1957

  -1957: Οι έξι χώρες με τις συνθήκες
  της Ρώμης, ιδρύουν την Ευρωπαϊκή
  Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) και
  την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής
  Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ).
  -1981: Η Ελλάδα γίνεται το δέκατο
 • Period: to

  1981

  1981: Η Ελλάδα γίνεται το δέκατο
  μέλος της Ε.Ε.
 • Period: to

  1981

  1981: Η Ελλάδα γίνεται το δέκατο
  μέλος της Ε.Ε.