European union

ΕυρωπαΪκή Ένωση

 • Εορτασμός Ε.Ε

  Εορτασμός Ε.Ε
  Οι ιδέες στις οποίες βασίστηκε η σημερινή Ε.Ε παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε ομιλία του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών,Ρομπέρ Σουμάν.Έτσι,η 9 ΜαΪου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως γενέθλια ημέρα της Ε.Ε
  πηγή: βιβλίο β' γυμνασίου γεωγραφίας
 • Υπογραφή συνθήκης ΕΚΑΧ

  Υπογραφή συνθήκης ΕΚΑΧ
  πηγήΣτο Παρίσι, έξι χώρες – Βέλγιο, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεµβούργο και Κάτω Χώρες – υπογράφουν την
  ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ).

  Τίθεται σε ισχύ στις 23 Ιουλίου 1952 για ένα διάστηµα 50 ετών.
 • Ίδρυση Δ.Ε.Ε

  Ίδρυση Δ.Ε.Ε
  πηγή
  1-2 Ιουνίου - Σε συνεδρίασή τους στη Μεσίνα (Ιταλία), οι υπουργοί Εξωτερικών των έξι κρατών αποφασίζουν την επέκταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας.
  Ίδρυση ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης (∆.Ε.Ε.)
 • Υπογραφή Συνθήκης στη Ρώμη

  Υπογραφή Συνθήκης στη Ρώμη
  πηγή
  Στη Ρώµη, οι έξι χώρες υπογράφουν τις συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ). Οι συνθήκες αυτές τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1958.
 • Συνθήκη Δημιουργίας Ε.Ο.Κ

  Συνθήκη Δημιουργίας Ε.Ο.Κ
  6 κράτη:η Γαλλία,η τότε Δυτική Γεγμανία,η Ιταλία,το Βέλγιο,η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο υπέγραπσαν στη Ρώμη συνθήκη δημιουργίας της ΕυρωπαΪκής Οικονομικής Κοινότητας. πηγή:βιβλίο β'γυμνασίου γεωγραφίας
 • Η Ένωση Ελλάδας με Ε.Ε

  Η Ένωση Ελλάδας με Ε.Ε
  Η χώρα μας ζήτησε να συνδεθεί με την Ε.Ε. πηγή: βιβλίο β' γυμνασίου γεωγραφίας
 • Ίδρυση Ε.Ζ.Ε.Σ

  Ίδρυση Ε.Ζ.Ε.Σ
  πηγή
  Με προτροπή του Ηνωµένου Βασιλείου, µε τη Σύµβαση της
  Στοκχόλµης ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ),στην οποία συµµετέχουν και ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΟΚ.
 • Συμφωνία Σύνδεσης

  Συμφωνία Σύνδεσης
  πηγήΣτην πόλη Γιαουντέ υπογράφεται συµφωνία σύνδεσης ανάµεσα στηνΕΟΚ και 18 κράτη της Αφρικής.</a>
 • Αίτηση Προσχώρησης

  Αίτηση Προσχώρησης
  Έπειτα από ένα μακροχρόνιο πάγωμα της συμφωνίας (το οποίο οφειλόταν και στην επιβολή της στρατιωτικής δικτακτορίας στην Ελλάδα από το 1967 ως το 1974) η χώρα μας υπέβαλε αίτηση προσχώρησης.
  πηγή: βιβλίο β' γυμνασίου γεωγραφίας
 • Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε

  Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε
  Υπογράφηκε η Πράξη Προσχώτησης της Ελλάδας στην ΕυρωπαΪκή Κοινότητα,στην οποία και ενταχθήκαμε από την 1η Ιανουαρίου 1981 ως 10 μέλος.
  πηγή:βιβλίο β' γυμνασίου γεωγραφίας
 • ΟΝΕ

  ΟΝΕ
  πηγήΤον Ιούνιο του 1988, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τον στόχο της σταδιακής υλοποίησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και ανέθεσε σε μια επιτροπή, υπό την προεδρία του Jacques Delors, τότε Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μελετήσει και να προτείνει συγκεκριμένα στάδια που θα οδηγούσαν στην εν λόγω ένωση.
 • Κατάργηση περιορισμών στα κράτη-μέλη

  Κατάργηση περιορισμών στα κράτη-μέλη
  πηγήΜε βάση την Έκθεση Delors, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε τον Ιούνιο του 1989 ότι το πρώτο στάδιο υλοποίησης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης θα ξεκινούσε την 1η Ιουλίου 1990, ημερομηνία κατά την οποία καταργήθηκαν κατ' αρχήν όλοι οι περιορισμοί στην κυκλοφορία κεφαλαίων ανάμεσα στα κράτη μέλη.
 • Μετονομασία της Ε.Ο.Κ

  Μετονομασία της Ε.Ο.Κ
  Στην ολλανδική πόλη Μάαστριχτ υπογράφηκε η ομώνυμη συνθήκη με την οποία η Ε.Ο.Κ μετονομάστηκε σε ΕυρωπαΪκή Ένωση. πηγή: βιβλίο β' γυμνασίου γεωγραφίας
 • Ίδρυση ΕΝΙ και ΕΚΤ

  Ίδρυση ΕΝΙ και ΕΚΤ
  πηγή
  Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ) την 1η Ιανουαρίου 1994 σηματοδότησε την έναρξη του Δεύτερου Σταδίου της ΟΝΕ και, κατά συνέπεια, τη διάλυση της Επιτροπής των Διοικητών. Το ΕΝΙ αποτέλεσε ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο αντανακλούσε επίσης την κατάσταση της νομισματικής ολοκλήρωσης στο εσωτερικό της Κοινότητας. Το ΕΝΙ δεν έφερε καμία ευθύνη για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής στην Ε.Ε.
 • ΕΚΤ

  ΕΚΤ
  πηγή
  Με την ίδρυση της ΕΚΤ την 1η Ιουνίου 1998, το ΕΝΙ ολοκλήρωσε τα καθήκοντά του. Σύμφωνα με το άρθρο 123 (πρώην άρθρο 109Λ) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το ΕΝΙ τέθηκε υπό εκκαθάριση μόλις ιδρύθηκε η ΕΚΤ. Το ΕΝΙ ολοκλήρωσε εγκαίρως τις προπαρασκευαστικές εργασίες που του είχαν ανατεθεί και η ΕΚΤ αφιέρωσε τους τελευταίους μήνες του 1998 στον τελικό έλεγχο των συστημάτων και διαδικασιών.
 • Έναρξη του 3ου σταδίου

  Έναρξη του 3ου σταδίου
  πηγή
  Έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ: 11 χώρες της ΕΕ υποδέχονται το ευρώ, το οποίο εισάγεται στις χρηµαταγορές και αντικαθιστά τα εθνικά νοµίσµατα σε συναλλαγές που δεν περιλαµβάνουν µετρητά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλαµβάνει την ευθύνη για την νοµισµατική πολιτική της ΕΕ. Η Ελλάδα θα ακολουθήσει το 2001. Λαµβάνουν χώρα οι πέµπτες άµεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλ
 • Ένταξη του ευρώ

  Ένταξη του ευρώ
  πηγή: πηγή
  Η Ελλάδα εντάχθηκε στο ευρώ την 1.1.2001. Ακολούθησε μεταβατική περίοδος ενός έτους όπου μόνον λογιστικά χρησιμοποιούνταν το ευρώ. Την 1.1.2002 κυκλοφόρησαν και τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ για χρήση από τους πολίτες.
 • Επέκταση της Ε.Ε

  Επέκταση της Ε.Ε
  πηγή
  1 Μαΐου - Η Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Απόρριψη Συντάγματος

  Απόρριψη Συντάγματος
  πηγή
  29 Μαΐου - Οι Γάλλοι ψηφοφόροι απορρίπτουν το Σύνταγµα µε δηµοψήφισµα τρεις µέρες αργότερα το απορρίπτουν και οι Ολλανδοί ψηφοφόροι.
 • 13ο μέλος

  13ο μέλος
  πηγή
  Η Σλοβενία έγινε το δέκατο τρίτο μέλος την 1η Ιανουαρίου 2007.
 • Εξάπλωση του Ευρώ

  Εξάπλωση του Ευρώ
  πηγή
  1 Ιανουαρίου - η Μάλτα και η Κύπρος υιοθετούν το ευρώ.