1

Αποφάσεις της ΕΕ στο μεταναστευτικό φαινόμενο

 • Πρώτη δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Πρώτη δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • πρόταση επείγουσας μετεγκατάστασης για 40.000 άτομα που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη
  • σύσταση με την οποία ζητεί από τα κράτη μέλη να επανεγκαταστήσουν 20.000 άτομα από χώρες εκτός της ΕΕ, τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας
  • σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών
  • κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων
  • δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της οδηγίας για την μπλε κάρτα
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

  • μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση
  • επιστροφή και επανεισδοχή
  • συνεργασία με τρίτες χώρες
 • Δεύτερη δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  • πρόταση για επείγουσα μετεγκατάσταση 120 000 ατόμων με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας από τις χώρες της πρώτης γραμμής
  • μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης για όλα τα κράτη μέλη
  • κοινό ευρωπαϊκό κατάλογο των ασφαλών χωρών διέλευσης
  • πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφής
  • οδηγό για τους κανόνες των δημόσιων συμβάσεων για μέτρα στήριξης των προσφύγων
  • μέτρα για την αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της προσφυγικής κρίσης
  • καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική
 • Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τη μετανάστευση

  Το Συμβούλιο εξέδωσε τελική απόφαση για τη σύσταση προσωρινού και έκτακτου μηχανισμού μετεγκατάστασης από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη. Ο μηχανισμός θα εφαρμοστεί για 40 000 άτομα με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας.
  Η Προεδρία συνέταξε συμπεράσματα στα οποία σκιαγραφείται η δράση για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης.
 • Άτυπη σύνοδος των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων

  • ανταπόκριση στις επείγουσες ανάγκες των προσφύγων μέσω της παροχής συνδρομής στην Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ
  • βοήθεια στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών
  • αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης στην Αφρική
  • αντιμετώπιση της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
  • στήριξη των κρατών μελών της «πρώτης γραμμής» μέσω της δημιουργίας κέντρων πρώτης υποδοχής (hotspots) και εξασφάλιση
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης: χαιρέτισαν τη συμφωνία για σχέδιο κοινής δράσης ΕΕ-Τουρκίας και συμφώνησαν να επιτύχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά μέτρα κατά την προσεχή διάσκεψη κορυφής της Βαλέτας
  • ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
  • επιστροφή και επανεισδοχή: βελτίωση της εφαρμογής βάσει των εν ισχύι νομοθετημάτων και συμφωνιών και ενίσχυση του ρόλου του Frontex
 • Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

  • επιτάχυνση των εν εξελίξει διαδικασιών μετεγκατάστασης
  • ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
  • πάταξη της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων
  • βελτίωση της επιστροφής και επανεισδοχής
 • Διάσκεψη κορυφής για τη μετανάστευση

  • αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης
  • καλύτερη προώθηση και οργάνωση των διαύλων νόμιμης μετανάστευσης
  • ενίσχυση της προστασίας των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο
  • καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και της παράνομης διακίνησης μεταναστών
  • βελτίωση της συνεργασίας για την επιστροφή, την επανεισδοχή και την επανένταξη
 • Σύνοδος των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ με την Τουρκία

  Η ΕΕ και η Τουρκία ενέκριναν κοινό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης που έχει δημιουργήσει η κατάσταση στη Συρία.
  Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα εντείνουν την πολιτική και οικονομική συμμετοχή τους, προκειμένου να ανακοπεί η μεταναστευτική ροή προς την ΕΕ μέσω της Τουρκίας. Η ΕΕ δεσμεύεται να χορηγήσει αρχικό ποσό ύψους 3 δισ. ευρώ πρόσθετων πόρων, ώστε να βοηθήσει την Τουρκία να βελτιώσει την κατάσταση των Σύρων προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα.
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • τη λειτουργία των κέντρων πρώτης υποδοχής («hotspots»)
  • την υλοποίηση των αποφάσεων μετεγκατάστασης και των επιστροφών
  • τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
  • τη συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης
 • Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία: συμφωνία σχετικά με τις λεπτομέρειες χρηματοδότησης

  Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία: συμφωνία σχετικά με τις λεπτομέρειες χρηματοδότησης
  Τα κράτη μέλη συμφώνησαν σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία με ποσό ύψους 3 δισ. ευρώ. Κατόπιν αυτού η ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες στην Τουρκία και στις κοινότητες που τους φιλοξενούν.
 • Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - μηχανισμός επείγουσας βοήθειας εντός της ΕΕ

  Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου με σκοπό τη δημιουργία μηχανισμού επείγουσας βοήθειας για την αντιμετώπιση κρίσεων εντός της ΕΕ. Με τον μηχανισμό αυτόν θα μπορεί να παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση σοβαρών κρίσεων στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής μεταναστευτικής κρίσης.
 • Το Συμβούλιο εγκρίνει μηχανισμό για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης εντός της ΕΕ

  Το Συμβούλιο ενέκρινε μηχανισμό στήριξης έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κρίσεων εντός της ΕΕ. Με τον μηχανισμό αυτόν η ΕΕ θα μπορέσει να βοηθήσει την Ελλάδα και άλλα πληττόμενα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη δυσχερή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει προκαλέσει η μεταναστευτική κρίση. Στόχος της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ είναι η παροχή τροφίμων, καταλυμάτων, νερού, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στους πρόσφυγες.
 • Το Συμβούλιο εγκρίνει χρηματοδότηση για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης εντός της ΕΕ

  Το Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που πρότεινε η Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2016. Συμφώνησε να διαθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 80,2 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016 προκειμένου να στηρίξει την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στην προσφυγική κρίση.
 • Σύνοδος κορυφής της G7

  Σύνοδος κορυφής της G7
  Η G7 ζήτησε την ανταπόκριση της παγκόσμιας κοινότητας στη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Οι ηγέτες δεσμεύθηκαν για αύξηση της παγκόσμιας βοήθειας, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των προσφύγων και των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν. Κάλεσαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους διμερείς χορηγούς να ενισχύσουν τη βοήθειά τους. Συμφώνησαν επίσης να βελτιώσουν τους νόμιμους διαύλους μετανάστευσης και ενθάρρυναν τη δημιουργία συστημάτων επανεγκατάστασης.
 • Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: τελική έγκριση

  Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: τελική έγκριση
  Το Συμβούλιο έδωσε την τελική του έγκριση για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ο κύριος ρόλος της είναι να βοηθήσει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και θα παράσχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην ΕΕ.
 • Οι ηγέτες της ΕΕ συμφωνούν ως προς τα επόμενα στάδια με σκοπό το κλείσιμο του διαδρόμου της Κεντρικής Μεσογείου

  Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη στήριξη προς τη συνεργασία της Ιταλίας με τη Λιβύη και επαρκή χρηματοδότηση για τα προγράμματα που συνδέονται με τη μετανάστευση στη Βόρεια Αφρική.
  Δεσμεύθηκαν επίσης να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, ώστε να επιτευχθεί συναίνεση το πρώτο εξάμηνο του 2018.
 • Χώρος Σένγκεν: Το Συμβούλιο συνιστά την παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα

  Το Συμβούλιο επέτρεψε την προσωρινή παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις. Η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία μπορούν να παρατείνουν τη διεξαγωγή αναλογικών προσωρινών συνοριακών ελέγχων σε συγκεκριμένα σημεία των συνόρων τους για μέγιστη περίοδο 6 μηνών.
 • Το Συμβούλια εγκρίνει συμπεράσματα για τα παιδιά-μετανάστες

  Το Συμβούλια εγκρίνει συμπεράσματα για τα παιδιά-μετανάστες
  Οι υπουργοί ενέκριναν συμπεράσματα του Συμβουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι τα παιδιά-μετανάστες έχουν δικαίωμα στην προστασία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και το διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του παιδιού.
  Το 2015 και το 2016, 30% των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ ήταν παιδιά, πολλά από τα οποία ταξίδευαν χωρίς την οικογένειά τους.
 • Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο

  Η Προεδρία της Μάλτας και οι αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε ευρεία πολιτική συμφωνία ad referendum και για τα δώδεκα κεφάλαια του κανονισμού σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο
 • Έγκριση συστήματος εισόδου-εξόδου

  Το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό για σύστημα εισόδου-εξόδου και τον κανονισμό για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν όσον αφορά το σύστημα εισόδου-εξόδου.
  Στο σύστημα αυτό θα καταχωρίζονται πληροφορίες για την είσοδο, έξοδο και άρνηση εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν.
 • Το Συμβούλιο εγκρίνει 3,7 δισ. ευρώ επιπλέον για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προβλημάτων

  Το Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για να αυξηθεί η χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα εκτός της ΕΕ που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προβλημάτων. 3,7 δισ. ευρώ προορίζονται για έργα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.