Ευρωπαϊκη ενωση!

Συνθήκες στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Συνθήκη του Παρισιού(ΕΚΑΧ)

  Συνθήκη του Παρισιού(ΕΚΑΧ)
  ΕγχειρίδιοΙδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) από τα έξι ιδρυτικά μέλη της( Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω χώρες, Βέλγιο, Λουξεμβούργο).Τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιουλίου 1952.Σκοπός της η δημιουργία αλληλεξαρτήσεων στον κλάδο του άνθρακα και του χάλυβα, έτσι ώστε να μην μπορεί μία χώρα να κινητοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις της χωρίς να το γνωρίζουν οι υπόλοιπες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο εκτονώθηκαν οι εντάσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έπαυσε να ισχύει στις 23 Ιουλίου 2002.
 • Period: to

  Συνθήκες στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Συνθήκες της Ρώμης

  Συνθήκες της Ρώμης
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση Τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1958.Συνθήκες της Ρώμης :
  1) Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και 2) Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ((ΕΥΡΑΤΟΜ)
  Η ίδρυση των δύο Κοινοτήτων οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση.
 • Συνθήκη των Βρυξελλών - Συνθήκη Συγχώνευσης

  Πρόκειται για μεταρρυθμιστική συνθήκη. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1967.Σκοπός της ήταν να εξορθολογιστεί η λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
  Κυριότερες αλλαγές: Συγχωνεύτηκαν ορισμένα όργανα των τριών τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ιδρύθηκε μία κοινή Επιτροπή( η γνωστή Κομισιόν) και ένα κοινό Συμβουλίου και για τις τρεις - Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ).
  Καταργήθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ.
 • Συνθήκη Σένγκεν

  Συνθήκη Σένγκεν
  Yπεγράφη στην κωμόπολη Σένγκεν του Λουξεμβούργου από πέντε κράτη μέλη της ΕΕ με στόχο την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας για τους υπηκόους των κρατών που υπέγραψαν τη Συμφωνία, καθώς και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Τέθηκε σε ισχύ στις 26 Μαρτίου 1995, δημιουργώντας έτσι τη Ζώνη Σένγκεν.Σήμερα ο χώρος Schengen αποτελείται από 26 Ευρωπαϊκά κράτη, 22 από τα οποία είναι κράτη μέλη της ΕΕ.
 • Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ)

  EUROPAΣυνθήκεςτης ΕΕ Υπεγράφη στις 17 Φεβρουαρίου 1986 στο Λουξεμβούργο από εννέα κράτη και στις 28 Φεβρουαρίου 1986 στη Χάγη από τα υπόλοιπα τρία κράτη.Αποτέλεσε τη βάση για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς.
  Τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιουλίου 1987.Σκοπός της η μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων και η επίσπευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εν όψει της ενιαίας αγοράς.
 • Συνθήκη της ΕΕ (ΣΕΕ) Μάαστριχτ

  Συνθήκη της ΕΕ (ΣΕΕ) Μάαστριχτ
  Ιστορία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΤέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993.Πρόκειται για δύο συνθήκες: 1. Συνθήκη για την ΕΕ 2. Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (αντικατέστησε την ΕΟΚ)
  Θεσπίζονται κανόνες για το μελλοντικό ενιαίο νόμισμα, για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας καθώς επίσης και για στενότερη συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη η «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» μετονομάζεται επίσημα σε "Ευρωπαϊκή Ένωση".
 • Συνθήκη του Άμστερνταμ

  Τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999. Σκοπός της η μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εν όψει της προσχώρησης νέων κρατών μελών στην Ένωση.
  Κυριότερες αλλαγές : η τροποποίηση και ενοποίηση των Συνθηκών ΕΕ και ΕΟΚ με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών, την ανάπτυξη Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας ,τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων και τη μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων.
 • Συνθήκη της Νίκαιας

  Συνθήκη της Νίκαιας
  Μεταρρυθμιστική συνθήκη.Τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003. Σκοπός της η μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων, ώστε να μπορεί η ΕΕ να λειτουργεί αποτελεσματικά μετά την αύξηση των κρατών μελών της σε 25.
 • Συνθήκη της Λισαβόνας

  Συνθήκη της Λισαβόνας
  Εγχειρίδιο: Η Ευρώπη σε 12 μαθήματαΤέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.Σκοπός να γίνει η ΕΕ πιο δημοκρατική και ικανή να αντιμετωπίζει "με μία φωνή" παγκόσμια προβλήματα.Θεσπίζει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων όπως είναι η διασυνοριακή εγκληματικότητα. Ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προσαρτάται