Kronolog-forløb 1914-2018

 • Udbruddet af Første Verdenskrig (WW1)

  Med den tyske hærs indmarch i Belgien i august 1914 på vej mod et omfattende angreb på Frankrig var det, der hurtigt skulle udvikle sig til Første Verdenskrig, en realitet. Årtiers spændinger mellem på den ene side Tyskland og Østrig-Ungarn og på den anden side Frankrig, Rusland og England var nu endt med den krig, de fleste havde forventet, og som de fleste var sikre på ville være overstået i løbet af få uger.
 • USA træder ind i WW1

  Vendepunktet kom, da USA, der var kommet ind i krigen i1917, i løbet af sommeren 1918 begyndte at gøre sin militære indflydelse gældende på vestfronten.
 • Den russiske revolution

  Kun Sovjetunionen formåede helt at navigere uden om den økonomiske krise og følgevirkningerne heraf. Den nye sovjetrepublik havde med kommunisternes magtovertagelse afskaffet markedsøkonomien og i stedet indført planøkonomi, der er en målrettet styring fra statens side af hovedelementerne i den økonomiske udvikling.
 • WW1 slutter

 • Folkeforbundet

  Den amerikanske præsident Wilson havde i forlængelse af erfaringerne med Første Verdenskrig foreslået oprettelse af en fredsskabende organisation med alle verdens lande som medlemmer. Der var bred enighed om det fornuftige i ideen, og resultatet blev Folkeforbundet, der blev oprettet i 1919. Folkeforbundet blev imidlertid ikke nogen succes, især fordi et flertal i den amerikanske kongres ikke mente at USA skulle være med.
 • Versailles-traktaten

  For Tysklands vedekommende fik det militære nederlag alvorlige konsekvenser. I juni 1919 måtte Tyskland underskrive Versaillestraktaten, hvis indhold var udtryk for især franske øer om et opgør med Tyskland efter krigens afslutning. Det indeholdt bestemmelser for hvad Tyskland skulle efter krigens afslutning (se s.67 i bogen.)
 • Børskrakket

  Allerede ved første verdenskrig udbrud var USA verdens største industrination og dermed verdens førende økonomi. Derfor fik det betydning faktisk over hele verden, da børskrakket efter en periode med højkonjunktur indvarslede en alvorlig økonomisk krise med lukning af virksomheder og arbejdsløshed.
 • Hitler danner regering

  I 1933 blev Hitler som lederen af landets største parti bedt om at danne regering, og kort tid derefter var Tyskland blevet en diktaturstat med Hitler som landets "führer."
 • Steinckes Socialreform

 • Tyskland angriber Polen

  Efter en række brud på Versaillestraktatens bestemmelser, som de europæiske stormagter og USA modstræbende undlod at gribe ind over for, indledte Hitler med Tysklands angreb på Polen i 1939 en krig, der i løbet af få år udviklede sig til en verdenskrig.
 • Tyskland angriber USSR

 • Pearl Harbour

 • WW2 slutter

  Krigen der kom til at vare til 1945, er den blodigste krig, menneskeheden endnu har oplevet: Man skønner at den kostede over 50 millioner mennesker livet, heraf omkring 6 millioner jøder, der bl.a. omkom i udryddelseslejre som ofre for nazismens antisemitisme.
 • Indien bliver selvstændigt

  Afkoloniseringen begyndte med Indiens uafhængighed i 1947.
 • FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder

  Som konsekvens af nazismen og fascismens forbrydelser mod menneskerettigheden formulerede FN i 1948 "Verdenserklæring om Menneskerettigheden." Læs mere på s. 74 i bogen.
 • USSR udvikler atomvåben

  Sovjetunionen havde i 1949 fået udviklet atomvåben, og udsigten til et væbnet opgør mellem supermagterne var dermed et skræmmende perspektiv, eftersom et krigsudbrud kunne ende med at udslettelse af alt liv på kloden.
 • NATO oprettes

  I adskillige lokale konflikter rundt omkring i verden stod USA og dets allierede støttede den anden.