Evolución dos ordenadores

By LoreLR
 • 500 BCE

  Ábaco chino

  Ábaco chino
  Primeiro instrumento de cálculo que serve para efectuar operacións ariméticas sinxelas (sumas, restas, multiplicacións e divisións)
 • Regla de cálculo

  Regla de cálculo
  Instrumento de cálculo que actúa como computadora analóxica. Dispone de varias escalas numéricas.
 • Pascalina

  Pascalina
  Primeira calculadora que funcionaba a base de rodas e engranaxes. Este invento é o antepasado remoto do actual ordenador.
 • Primeira computadora dixital programable

  Primeira computadora dixital programable
  Era programada por unha serie de tarxetas perforadas que contiñan en datos as instruccións.
 • Máquina tabuladora

  Máquina tabuladora
  Unha das primeiras máquinas de aplicación informática. Tiña un lector de tarxetas, un contador, un clasificador e un tabulador
 • Máquina analóxica

  Máquina analóxica
  Un tipo de computador que usa dispositivos electrónicos ou mecánicos para modelar o problema que se está resolvendo, usando un tipo de representación de cantidades físicas para expresar os valores que compoñen o resultado.
 • Z1

  Z1
  Primeira computadora que se pode considerar como tal.
 • ENIAC

  ENIAC
  Electronic Numerical Integrator And Computer (Computador e Integrador Numérico Electrónico) foi unha das primeiras computadoras de propósito xeral. Era Turing-completa, dixital, e susceptible de ser reprogramada para resolver unha extensa clase de problemas numéricos.
 • Period: to

  1ª xeración de ordenadores

  Programábase en lenguaxe máquina. Válvulas electrónicas,
  grandes dimensións. Estropéanse con facilidade e consumen moita enerxía.
 • EDVAC

  EDVAC
  Segunda computadora programable. A diferencia da EINAC, esta non era decimal, senón binaria e tivo o primeiro programa diseñado para ser almacenado.
 • Impresora eléctrica

  Impresora eléctrica
  Só era capaz de imprimir textos.
 • UNIVAC I

  UNIVAC I
  Primeira computadora comercial en ser vendida. Empregaba tubos ao vacío.
 • Microprogramación

  Microprogramación
  Maurice Wilke invéntaa, cousa que simplificou moito o desarrollo da CPU
 • Period: to

  2ª xeración de computadoras

  Programábase con lenguaxes de alto nivel. Substituíu as vávulas de vacío por transistores. Son máis pequenos e consumen menos electricidade.
 • Bell101

  Bell101
  Primeiro módem comercial. Específicamente para convertir señais dixitais de computadora en señais analóxicas para a transmisión a través das súas redes de larga distancia.
 • Spacewar!

  Spacewar!
  Primeiro videoxogo de ordenador
 • Serie 360

  Serie 360
  Primeira familia de ordenadores que poderían executar o mesmo software en diferentes combinacións de velocidade, capacidade e prezo.
 • Period: to

  3ª xeración de computaoras

  Xurdiu có desarrollo dos circuitos integrados. Os ordenadores fixéronse máis pequenos, máis rápidos, desprendían menos calor e eran máis eficientes enerxeticamente.
 • Fibra óptica

  Fibra óptica
  Emprego da fibra óptica para transmitir conversacións telefónicas.
 • ELIZA

  ELIZA
  Primero programa de intelixencia artificial
 • Period: to

  4ª xeración de computadoras

  Integración sobre os compoñentes electrónicos, o que provocou a aparición do microprocesador
 • Conexións televisivas

  Conexións televisivas
  En EEUU instálanse conexións televisivas por cable: de fibra óptica.
 • VISICALC

  VISICALC
  Programa que transformou as computadoras comerciais en computadoras personais
 • Period: to

  5ª xeración de computadoras

  O seu obxectivo era o desenvolvemento dunha nova clase de computadores que emprégasen técnicas e tecnoloxías de intelixencia artificial tanto no nivel de hardware como de software, empregando a linguaxe PROLOG234 ao nivel de linguaxe máquina e ser capaz de resolver problemas complexos.
 • Microsoft Windows

  Microsoft Windows
  Créase Windows, un sistema operativo para computadoras e un dos máis utilizados do mundo actualemnte
 • PIM

  PIM
  Primeiro prototipo del hardware, empregando varia máquina PSI conectadas en red.
 • WWW

  WWW
  (World Wide Web). É un sistema para a distribución de documentos accesibles a través de Internet.
 • GSM

  GSM
  O sistema global para as comunicacións móbiles. Primeiros equipos de telefonía
 • WIKIPEDIA

  WIKIPEDIA
  Wikipedia é unha enciclopedia dixital que se encontra dispoñibel a través de Internet.
 • Impresora 3D

  Impresora 3D
  É un grupo de tecnoloxías de fabricación aditiva onde se crea un obxecto tridimensional superpoñendo sucesivas capas de material. As impresoras 3D son xeralmente máis rápidas, máis baratas e máis fáciles de usar que outras tecnoloxías de fabricación.
 • Ordenador cuántico

  Ordenador cuántico
  O ordenador máis avanzado. A novidade representa un gran paso en relación ao actual proceso de fabricación de chips de silicio que, segundo os especialistas, debe alcanzar o máximo da súa limitación de procesamento físico entre 10 e 20 anos. Primerio ordenador cuántico para uso comercial.