• Period: 1 BCE to 590

  De vroege kerk

  Het vroege christendom wordt gewoonlijk gerekend vanaf het eerste pinksterfeest tot aan de wijding van paus Gregorius I op 3 september 590.
 • 28

  Jezus van Nazareth

  Jezus van Nazareth
  Jezus van Nazaret was een Joodse profeet. Vanaf ongeveer 28 n.Chr. trad hij op in Galilea en Judea. Op bevel van de Romeinse prefect Pontius Pilatus werd hij in 30 n.Chr. door Romeinse soldaten gekruisigd. Sommige mensen zien hem als zoon van God, andere als weg naar God en andere als voorbeeld om te leven
 • 45

  Paulus

  Paulus
  Paulus was een van de vroege leiders van de christelijke kerk en speelt een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christendom in de landen rond de Middellandse Zee. Velen menen dat Paulus voor zijn bekering Saulus heette. Paulus werd geboren omstreeks 3 na Chr. in Tarsus (Cilicië) en overleed in Rome, in het jaar 64 of 67. Hij was iemand die eerst Christenen vervolgde en nadat hij licht van God zag bekeerde.
 • 50

  Petrus

  Petrus
  Petrus is een persoon uit het Nieuwe Testament en een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij geldt voor katholieken als de eerste paus en voor orthodoxen als de eerste patriarch. In kunst en iconografie is Petrus vrijwel altijd te herkennen aan zijn markante grijze baard en de sleutels van de hemel, die het Petrusambt symboliseren.
 • 320

  Keizer Constantijn de Grote

  Keizer Constantijn de Grote
  Flavius Valerius Aurelius Constantinus was een Romeins keizer. In juli 306 werd hij door zijn troepen uitgeroepen tot imperator en Augustus. Door allianties, militaire overwinningen en meevallers ging hij een steeds groter deel van het Romeinse Rijk regeren tot hij vanaf 324 alleenheerser werd. Constantijn is vooral bekend als de eerste Romeinse keizer die zich zou hebben uitgesproken voor het christendom. Met zijn edict van Milaan maakte Constantijn een einde aan de christenvervolgingen.
 • 325

  Concilie van Nicea

  Concilie van Nicea
  Concilie van Nicea was een concilie van christelijke bisschoppen die bijeengeroepen waren in Nicea in Bithynië door de Romeinse keizer Constantijn I in 325. Dit was de eerste poging om consensus te bereiken in de Kerk door middel van een vergadering die het hele christendom vertegenwoordigde. De belangrijkste besproken punten waren: wie was Jezus tegenover God en datumberekening van pasen vaststellen
 • 500

  Benedictus van Nursia

  Benedictus van Nursia
  De heilige Benedictus wordt algemeen beschouwd als vader van het kloosterleven in de Latijnse Kerk.
  Hij werd geboren in Nursia. Al op veertienjarige leeftijd sloot hij zich aan bij een groep kluizenaars. Later maakte dat groep een eigen klooster, daar was hij overste gekozen. Hij was zo streng dat de monnieken een gifbeker aan hem wilden geven. nadat hij had gezegend brak de beker. om het te voorkomen, stichtte hij een nieuwe klooster met zijn nieuwe regels.
 • Period: 500 to Jan 1, 1000

  500-1000

 • 529

  Benedictijnen

  Benedictijnen
  De orde der benedictijnen en benedictinessen afgekort tot OSB, is een kloosterorde die de regel van Sint-Benedictus (480-547) volgt. Wereldwijd zijn er meer dan 8000 benedictijnen en 17.000 benedictinessen. Het is gesticht ca. 529
 • Jan 1, 600

  Paus Gregorius I

  Paus Gregorius I
  De heilige Gregorius bijgenaamd de Grote, was de 64e paus van de Katholieke Kerk. Hij bekleedde het pontificaat van 590 tot aan zijn dood in 604 en geldt als een van de kerkvaders. Paus Bonifatius VIII verleende hem in 1295 de eretitel van kerkleraar. Zijn feestdag is 3 september in de Rooms-katholieke Kerk; de Oosters-orthodoxe Kerk en de Oosters-katholieke Kerken vieren zijn feestdag op 12 maart.
 • Jan 1, 700

  Bonifatius

  Bonifatius
  Bonifatius was een van de belangrijkste Angelsaksische missionarissen en kerkhervormers in het Frankische rijk, bisschop, martelaar en heilig verklaarde. Bonifatius wordt ook de Apostel van de Duitsers genoemd. Meer nog dan missionaris was hij de inrichter van de kerkelijke structuren in het gebied van het huidige Duitsland. Bonifatius werd zo de architect van het christelijke West-Europa.
 • Nov 7, 700

  Willibrord

  Willibrord
  Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd was een rooms-katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de "apostel der Friezen", soms ook als "apostel van de Lage Landen". Hij was ook de bisschop van Utrecht.
 • Period: Jan 1, 1000 to Jan 1, 1200

  Conflict tussen keizer en pausen

  De conflict tussen keizer en pausen, ook bekend als de Investituurstrijd was een machtsstrijd tussen de Rooms-Duitse keizer en de paus van Rome tijdens de 11e en 12e eeuw. Deze is genoemd naar een formaliteit, de investituur, maar de twistvraag ging steeds over de benoeming van hogere geestelijken en de abten en abdissen van rijksabdijen
 • Period: Jan 1, 1054 to

  Grote Schisma

  Grote Schisma is de splitsing van de Christelijke Europa. De spitsing geburde tussen Oost en West Europa. Er waren zeer veel misverstanden tussen de Katholieke westen en Orthodoxe oosten. en deze misverstanden hilden de beide kant uit elkaar voor een lange tijd. De "strijd" duurde bijna een millenium.
 • Period: Jan 1, 1096 to Jan 1, 1271

  Kruistochten

  De bekendste kruistochten zijn de religieus geïnspireerde militaire ondernemingen die westerse christenen tussen 1096 en 1271 ondernamen voor de herovering of het behoud van de heilige plaatsen in Palestina tegen de islam. Er waren in totaal 9 kruistochten. Door de kruistochten ontsond handel tussen Azie en Europa, de verloren weteschap van de klassieken weer ontdekt door ismamieten en mensen maakten universiteiten.
 • Jan 1, 1098

  Trappisten

  Trappisten
  Genoemd naar de Abdij Notre Dame de la Grande Trappe. Ze richten zich op bidden en het leven in stilte. Ze verrichten handarbeid op het terrein van het klooster. Deze orde is ook bekend om het trappistenbier dat in aantal van hun abdijen wordt gebrouwen.
 • Jan 1, 1200

  Franciscus van Assisi

  Franciscus van Assisi
  Franciscus werd geboren in Assisi, op ongeveer 20 jarige leeftij trok hij ten strijde tegen Peruga, waar hij gevangen werd genomen. Nadat hij was vrijgekocht door zijn vader, beslist hij te leven volgens het Evangelie. Later doet hij mee aan een kruistocht om met de Sultan te paten. In 1228 werd hij heilig verklaard
 • Jan 1, 1210

  Franciscanen

  Franciscanen
  De franciscanen of minderbroeders vormen een kloosterorde bestaande uit volgelingen van Franciscus van Assisi. Franciscus kwam uit Umbrië, Italië en samen met zijn metgezellen schonk hij al zijn bezittingen aan de armen om zelf in pure armoede verder te leven. De franciscanen behoren tot de bedelorden. Zo proberen zij Christus na te volgen.
 • Dec 22, 1216

  Dominicanen

  Dominicanen
  De dominicanen of Orde der Predikheren vormen een Rooms-katholieke bedelorde welke in 1215 is gesticht in Frankrijk door de Spaanse priester Dominicus Guzmán, met als doel om het Evangelie te verkondigen en ketterij te bestrijden. De orde werd goedgekeurd door paus Honorius III op 22 december 1216.
 • Oct 28, 1500

  Erasmus

  Erasmus
  Erasmus was een humanist, hij wilde de perfecte mens maken. Hij was opgeleid tot priester en en was werkzaam in vele vakken. Een van belangrijke dingen die hij had gedaan was het vertalen van het nieuwe testament in het Grieks. hij heeft ook een boek, Lof der zotheid, geschrevn die kritiek op de kerk geeft door de ogen van een zot, om zo straf te voorkomen
 • Nov 10, 1500

  Maarten Luther

  Maarten Luther
  Luther was een geleerde monnik, nadat hij Rome bezocht had zag hij hoe erg de geestelijken van de goede pad zijn afgedaald en besloot kritiek te leveren. Hij deed dat door 95 stellingen op de deur van een kerk te timmeren. Toen hij werd verbannen vertaalde hij de bijbel in het Duits zodat mesnen konden lezen. Door hem is ook protestantisme ontstaan. Hij vond dat je alleen in hemel komen door de regels van de bijbel te volgen.
 • Jan 1, 1517

  Reformatie

  Reformatie
  De protestantse reformatie was het zestiende-eeuwse schisma binnen het westerse christendom, dat ingezet werd door Maarten Luther, Johannes Calvijn en andere vroege protestanten. Het startpunt van de reformatie wordt traditioneel in 1517 gesitueerd, toen Maarten Luther volgens het verhaal zijn 95 stellingen ophing aan de deur van de Slotkerk te Wittenberg. Na dat moment begon het gewone volk na te denken over de daden van de geestelijken
 • Jul 10, 1530

  Johannes Calvijn

  Johannes Calvijn
  Johannes Calvijn, was een belangrijke Frans-Zwitserse christelijke theoloog tijdens de reformatie, naar wie een protestants-christelijke stroming, het calvinisme, is genoemd. Hij vond dat het al vast staat of je in hemel of hel komt. je kan alleen hopen door sober te leven.
 • Jan 1, 1534

  Jezuïten

  Jezuïten
  De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola met verlatiniseerde voornaam. Het aanvankelijke doel van de groep was hulp aan de naaste, vooral zieken. De sociëteit werd in 1540 goedgekeurd door paus Paulus III Van de mannelijke katholieke orden is het de grootste, met ongeveer 19.000 leden waarvan ruim 13.000 priesters.
 • Jan 1, 1566

  Beeldenstorm

  Beeldenstorm
  De protestanten bestormen de katholieke kerken en vernietigen beelden en beroven de kerken van goud etc.
 • Jan 1, 1580

  Willem van Oranje

  Willem van Oranje
  Willem van Oranje begon zijn loopbaan in dienst van de Rooms-Duitse keizer Karel V. Meningsverschillen met Karels opvolger Filips leidden uiteindelijk tot de Tachtigjarige Oorlog. Deze oorlog had als eindresultaat dat de Noordelijke Nederlanden internationaal erkend werden als onafhankelijke staat.
 • Period: to

  De Gouden Eeuw

  De Gouden Eeuw is een periode in de Nederlandse geschiedenis die samenvalt met de zeventiende eeuw. De noordelijke Nederlanden, maakten een bloeiperiode door op gebied van handel, wetenschap en kunsten. Ook wat betreft haar politieke en militaire macht nam de Republiek in de wereld een vooraanstaande positie in. De bloeitijd van de noordelijke Nederlanden was een belangrijke nieuwe fase in de ontwikkeling van de westerse beschaving.
 • Period: to

  Slavernij

  In de periode van 1637 tot 1863 was Nederland een van de grootse mensenhandels land in de wereld. In 1863 werd de Slavernij afgeschaft omdat er over medemens werd gedacht
 • Period: to

  Verlichting en reformaties

  Er wordt een veroordeelsvrije houding mee aangeduid die gebaseerd is op verstandelijk inzicht. Deze houding kwam in het bijzonder naar voren in de “Verlichting” genoemde periode. Mensen begrepen op dat moment dat het niet om kiningen draait maar om mensen. Men voelde zich aan elkaar verwant door een gemeenschappelijke strijd tegen vooroordelen en traditionele autoriteit en in een gezamenlijke inspanning tot informatie van breder kring. We nemen Engelse en Franse revolutie als begin en eind.
 • Afscheiding

  Afscheiding
  De afcheiding ook bekend als, de belgische revolutie noemen we de burgerlijke weerstandsbeweging in 1830 tegen koning Willem I der Nederlanden die tot de onafhankelijkheid van België heeft geleid. De jonge belgen wilden niet meer onder de macht van de Nederlangen zijn en besloten in opstand te komen. Frankrijk ondersteunde in die opstand.
 • Doleantie

  Doleantie
  Een aantal kerkraden brak met het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk. Ze noemden zich de Nederduitse Gereformeerde Kerk (Dolerende), hiermee aangevend dat zij zich zagen als de voortzetting van de kerk die door koning Willem I de naam Nederlandse Hervormde Kerk had gekregen. De Doleantie was één van de twee grote afscheidingen van de Nederlandse Hervormde Kerk in de 19e eeuw. Tijdens de Doleantie verloor de Hervormde Kerk in één klap ±10 procent van haar leden.
 • Period: to

  Tweede Wereldoorlog

  Tweede Wereldoorlog is het oorlog tussen geallieerden, Verenigd Konikrijk; Verenigde Staten; Sovjet-Unie; China en andere, en asmogendheden, nazi-Duitsland; Japans Keizerrijk; Italië en andere.
 • NAVO

  NAVO
  De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is een na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het NAVO-hoofdkwartier is gevestigd in de Brusselse deelgemeente Haren.