Eadwine psalter

Kua cultuuur van de kerk

By Imme
 • 784

  moskee Córdoba (vanaf 784)

  moskee Córdoba (vanaf 784)
  bloeitijd Islam (tot ong 1000): handel, wetenschap en kunst
  Abd ar-Rahmân I (de immigrant) verovert de zuidelijke helft van Spanje en Portugal met als nieuwe hoofdstad Córdoba, waar hij met de bouw van de moskee begint. plaatselijke en Arabische stijlen worden gecombineerd. De zuilen komen waarschijnlijk uit oude Romeinse gebouwen.
  Arabische invloeden:
  onderste boog in hoefijzervorm
  doorlopende motieven, geen personen afbeelden
 • Period: 990 to 1050

  Guido van Arezzo

  bedenker van solmisatie rond de 11e eeuw wordt de muzieknotatie bedacht:
  1. (Gregoriaans) neumen boven tekst voor de loop van de melodie
  Guido van Arezzo:
  2. notenbalk met 2 gekleurde lijnen. geel voor de C, rood voor de F
  3. vierlijnige notenbalk met sleutel en vierkante noten.
  4. name voor de noten (solmisatie). namen aan de hand van eerste lettergrepen van regels van de Johanneshymne (do-re-mi)
 • 1000

  Benedictijner kloosterorde meest invloedrijk

  Benedictus van Nursia (6e eeuw)
  ora et labora (bid en werk) - regels voor kloosterleven (regula Benedicti) golden voor heel Europa.
  7 uur per dag bidden, verder handwerk (op het land of in scriptorium) scriptorium - schrijfkamer om boeken te kopiëren
 • 1000

  Gregoriaanse kerkmuziek

  iedere streek gebruikte zijn eigen melodien voor de zang in kloosters. In het jaar 600 zou Paus Gregorius hier regels voor hebben opgesteld, maar die waren pas rond de 9e eeuw in gebruik.
  - eenstemmige melodielijn
  - niet-maatgebonden ritme
  - sober, meestal voor elke lettergreep 1 toon, soms een reeks tonen om een woord nadruk te geven (halleluja) het Gregoriaans is ook het begin van de muzieknotatie. er werden neumen (tekentjes) boven de tekst gezet als geheugensteuntje.
 • 1000

  Europa dunbevolkt

  Europa- dunbevolkt, onherbergzaam
  wereldmacht in handen adel
  Kloostersen burchten ver uit ekaar.
  Woongemeenschappen zelfvoorzienend, geen contact onderling.
  Burchtheer eigenaar land, volk staat opbrensten af in ruil voor bescherming, volk voelt zich veilig.
  Burchtheren zorgen voor verdediging en bestuur, monniken hebben de taak om god te loven met zang en gebed.
 • 1000

  aantal kloosters groeit

  Verspreiding van de Romaanse bouwstijl neemt toe.
  massieve muren en rondbogen de getijden: vaste tijden voor gebedsdiensten in de kloosters. Volgens een jaarrooster worden alle 150 psalmen samen met andere liederen gezongen.
 • 1000

  Cluniacenzers

  Cluniacenzers
  enorme rijkdom en macht ter ere van de glorie van god.
  Sainte Madeleine is een van de kerken gebouwd door de cluniacenzers.
  Architectuur: symbool voor de pelgrimstocht richting Santiago de Compostella. Je moet door de Narthex en het donkere middenschip vol waarschuwingen voor duivelse verleidingen. Als die overwonnen zijn kom je bij de apsis met licht als symbool voor het doel van je reis: Het Rijk Gods
 • Period: 1000 to 1200

  Laatste oordeel

  Het laatste oordeel is een onderdeel van het laatste bijbelboek over het einde der tijden met gruwelijke rampen die het leven op aarde onmogelijk maken. Christus ordeelt als rechter over de bestemming van de ziel: Hel, Hemel of Vagevuur
  Doel afbeeldingen: gelovigen in toom houden met angst voor hel. dit is makkelijk door de dagelijkse ziekte en dood op straat, struikrovers en vijanden (bewoners van andere burchten) kerk rijk door aflaten (kwijtschelding zonden). Angst bevordert verkoop aflaten
 • Period: 1000 to 1400

  feodaal stelsel brokkelt af

 • Period: 1000 to 1200

  Romaanse bouwkunst

  massieve gesloten muren
  laagbouw
  rondbogen
  beelden in reliëf
 • Period: 1000 to 1200

  Liturgisch drama

  Liturgie: voorschriften voor de eredienst in de kerk
  Oorspronkelijk voor priesters en monniken (latijn), maar de diensten werden ook door de leken bezocht (niet-ingewijde burgers) -> liturgie aantrekkelijker maken door polyfone muziek en liturgisch drama Liturgisch drama: uitbreiding van liturgie met dialogen en theatrale middele (rolverdeling en regie) om de handelingen van de mis te verduidelijken later:
  kostuums, decorstukken
  op andere plekken in de kerk
  langzaam volkstaal ipv. Latijn
 • 1030

  timpaan Sante Foy, Conques 11e eeuw

  timpaan Sante Foy, Conques 11e eeuw
  Romaans timpaan van het laatste oordeel als een soort schema afgebeeld.
  midden: Christus op troon: strenge oordelaar tussen goed en kwaad
  links: rust, figuren onder keurige poortjes rondom Abraham
  rechts: chaos, mensen worden door helpers Hel ingesleept, Judas (geldbuidel om nek) wordt opgehangen, monsters. Tong uitrukken = straf voor kwaadsprekerij
 • Period: 1081 to 1151

  Abt Suger

  Grondlegger bouwstijl gotiek.
  Architectuur van de kerk afspiegeling van het goddelijke
  publiek de kerk in lokken
  Kerkarchitectuur moet imponeren om meer pelgrims te lokken en meer giften te genereren
  In een kerk moet het publiek het goddelijke (licht) als een soort wonder ervaren
  De geschriften van Dionysius van Areopagiet: god is licht. Maar door een vergissing dacht men dat Dionysius van Parijs (die het Christendom naar Frankrijk bracht) dit gezegd had en namen ze het op in de architectuur
 • 1096

  eerste kruistochten naar Jeruzalem

  kruistochten hebben een militair karakter en zijn bedoeld om terrein terug te winnen op de Islam
  Paus Urbanus II wil Jeruzalem heroverenen brengt in Frankrijk, Duitsland en Italië enorme legers op de been.
  Ridders -> aflaten verdienen door hun werk te doen (vechten)
  na 4 jaar komen ze aan en na een afslachting is de stad weer van de Christenen ookal leefden er tot die tijd christenen en moslims gewoon vredig samen
 • 1098

  Cisterciënzer kloosterorde gesticht

  Sommige kloosterlingen, waren ontevreden over de luxe van de cluniacenzers terwijl het volk in armoede leefde. Ze worden de cisterciënzers, een orde gebaseert op eenvoud en soberheid.
  monniken komen bijna nooit buiten het kloostercomplex Bernardus van Clairveaux:
  met kloosters in onherbergzame gebieden, geïsoleerd van weldoeners met giften
  regels liturgie: geen opsmuk -> boeken niet geillustreerd
 • 1100

  indeling gotische kerk (volgens wikipedia, niet volgens haar)

  1. koorsluiting (apsis);
  2. priesterkoor;
  3. doksaal;
  4. kooromgang;
  5. straalkapellen;
  6. kruising of viering;
  7. transept;
  8. schip of middenschip;
  9. zijbeuken;
  10. narthex.
  plaatje uploaden werkt niet:
  komt van deze link https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiskerk
 • Period: 1100 to 1200

  Bloeitijd pelgrimsroute naar Santiago de Compostella

  pelgrimstochten:
  brengen gelovigen dichterbij de belangrijkste relieken.
  doel: fouten uit je leven weer goed maken.
  Rome: overblijfselen apostelen
  Santiago de Compostella: graf van Jacobus de oudste
  Keulen: relieken van de drie koningen
  gevaarlijke maandelange tochten over vaste routes
  langs de routes bloeien cultuur en economie op
  zuidelijk van de route naar compostella begint het gebied van de Islam
 • Period: 1100 to 1300

  steden gaan groeien

  gesloten plattelandseconomie maakt plaats voor handel. Noord-Italië: de burgerij krijgt invloed op culturele zaken in de snel groeiende steden. Burgerij maakt stadshuis, de Palazzo Pubblico het middelpunt van de stad met erin het stadsbestuur. Late middeleeuwen:
  tussen religie en vermaak ontstaat straattheater met dagenlange feesten.
  Meer ruimte voor dichters en musici met eigen volkstaal en de status van kunstenaar.
 • 1120

  start bouw Sainte Madeleine Vézalay

  start bouw Sainte Madeleine Vézalay
  Deze kerk is een verstrekpunt voor pelgrims naar Santiago en is dus belangrijk in de verspreiding van het geloof.
  In de narthex (ontvangstruimte) is een timpaan met Christus op zijn troon waarvandaan hij zijn apostelen uitzendt om het geloof te verspeiden. In de boog rondom Christus staan de volkeren die al bekeerd zijn. Aan zijn voeten staan de niet-Christelijke volken afgebeeld als reuzen, dwergen en met flaporen - er is weinig eerbied voor ze
 • 1133

  Kloostercomplex Fontenay

  Kloostercomplex Fontenay
  Fontenay: Cisterciënzer kloostercomplex: centrale kloostertuin: strak en symmetrisch, afspiegeling van goddelijke orde
  de kale kloostergang verbindt de verschillende gebouwen
  torens zijn verboden
  geen entree met laatste oordeel
  beelden of schilderingen op het gebouw verboden
  architectuur: harmonieuze verhoudingen en invallend licht symbool voor god
  bouwtechnisch sterk: eerste spitsbogen -> begin gotiek
 • 1140

  start verbouwing kathedraal Saint-Denis

  Romaans-> afschrikken met laatste oordeel.
  Gotiek -> nadruk op de beloning die gelovigen in het hiernamaals te wachten staat. Abt Suger past hier, waar de botten van Dionysius van Parijs worden bewaard, voor het eerst het idee van god is licht toe. Het graf is een populaire bestemming voor pelgrims, maar Suger wilt het toch meer pimpen. Hij is niet echt een architect, maar meer een theoreticus en filosoof die zijn ideeën promoot in de architectuur.
 • 1146

  Bernardus van Clairvaux roept op tot tweede kruistocht

  Bernardus van Clairveaux roept vanuit de kerk Sainte Madeleine in Vézalay een tweede kruistocht op. Hierna volgen nog meer kruistochten die niks anders bereiken dan een diepe kloof tussen de christenen en arabieren
 • 1150

  toenemende verstedelijking

  steden raken overbevolkt -> voedsel kan niet meer in en om de steden verbouwd worden -> gesloten plattelandseconomie wordt handel.
  steden: adel, geestelijkheid en BURGERS hebben het voor het zeggen. burgers mogen meedoen aan gebedsdiensten en zetten zich in voor de bouw van kathedralen.
  kerk: burgers aanspeken -> diensten spannender door meerstemmige muziek en toneelstukjes van de (in latijn) gezongen teksten.
  Christus wordt een gewoon mens ipv. een koning die wetten voorschrijft.
 • 1150

  begin gotiek in Frankrijk

  In de 12e en 13e eeuw beginnen steden een competitie over wie de hoogste, meest versierde kathedraal kan bouwen. Betaald door belastingen en schenkingen. Gebouwd door plaatselijke gilden en de gespecialiseerde bouwloges die van plaats tot plaats trekken. Ze laten als een soort keurmerk laten ze een teken achter op de kerk.
 • 1150

  Suger: licht als hiërarchie

  Suger beschrijft de verspreiding van goddelijk licht als een soort hiërarchie:
  het licht valt de kerk binnen vanuit 1 bron, de zon -> Gebrandschilderde ramen verspreiden het licht ->
  het licht wordt opgevangen door spiegelende materialen (edeltstenen, zilver en goud) waarmee de kerk is bewerkt.
 • 1150

  incarnatievenster (Chartres)

  incarnatievenster (Chartres)
  Gotische kathedralen: glas-in-lood ramen die bijbelverhalen uitbeelden
  Chartres: incarnatievenster met geboorte Jezus in 30 voorstellingen
  Ongeletterde burgers behoefte aan herkenbare verhalen en personages. Mede hierdoor wordt Jezus in de late middeleeuwen als een mens van vlees en bloed gezien ipv een afstandelijke rechter. (wreed verhaal en herkenbare emoties rouwende moeder)
 • Period: 1150 to 1250

  Notre-Dameschool: polyfone kerkmuziek

  polyfonie = meerstemmige muziek
  12e eeuw: minder verstaanbare liedteksten.
  Notre-Dame Parijs: driestemmige polyfonie ontwikkeld.
  Kapelmeester Perotin: Alleluia nativitas. Oorspronkelijk gregoriaans hoor je terug in het vaststaand motief van langgerekte tonen, door tenor gezongen (= cantus firmus). Hieromheen contratenoren met snelle melodieën. De woorden zijn niet meer te verstaan. (het eerste woord van het lied duurt 2 min)
 • Period: 1150 to 1400

  Gotische bouwstijl

  transparantere gevel
  grote roosvensters
  opengewerkte torens
  Bedoelt om veel mensen te ontvangen
  - Veel licht door de vensters
  - Het geluid van de kerkklokken door de open toren in de hele stad te horen
  Spitsbogen -> hoger bouwen
  Beelden los van de muur
  Realistische weergave mensfiguren
 • 1163

  start bouw Notre-Dame Parijs

 • 1164

  relieken drie koningen naar Keulen

 • 1170

  Eadwine Psalter

  Eadwine Psalter
  psalmenboek waarin schrijver Eadwine een zelfportret als illustratie plaatste.
  bijzonder want: monniken werken niet voor eigen roem, maar altijd in dienst van het klooster en uiteindelijk god.
 • Period: 1181 to 1226

  Franciscus van Assisi

  voorbeeld franciscaner bedelorde Volgt het voorbeeld van Jezus:
  Zendt leerlingen uit om te prediken
  Geen geld op zak
  Geen schoeisel
  Geen staf
  Maar 1 stel kleding
  Volgelingen die met hem meereizen
  Preekt op straat, ipv. in de kerk
  Volkstaal ipv. Latijn
  Loflied over schoonheid schepping ipv. Onverstaanbare psalmen
  Benadrukt menselijke kant Jezus
  kerststal voor visueel beeld geboorte Jezus. Thema’s als geboorte en dood spreken de burgers aan
 • 1194

  Start bouw kathedraal in Chartres

  suger -> kerk moet een waterval van licht zijn. lichtspectakel
  grote vensters
  verhoogd middenschip
  slanke kolommen om het koor -> lijkt alsof wanden van glas zijn gemaakt
  drie portalen met roosvensters
  veel ramen mogelijk door skeletbouw -> gewicht wordt niet meer gedragen door muren, maar afgeleid via ribben die verbonden zijn met luchtbogen en pijlers
 • Period: 1200 to 1400

  mirakelspelen en mysteriespel

  religieus drama buiten de kerk mirakelspel:
  Lossere Bijbelinterpretaties
  Zondaars die op wonderbaarlijke wijze hun leven beteren
  Mariken van Nieumeghen Mysteriespel:
  Combi tussen liturgisch drama, straattheater en processies
  Op Bijbelverhalen gebaseerd, gekoppeld aan religieuze kalender
  toneelspel buiten de kerk, soms met dagenlange feesten
  theatrale effecten
 • Period: 1200 to 1350

  Troubadours

  Wereldlijke muziek:
  Late middeleeuwen: niet-kerkelijke liederen in notenschrift uitgegeven
  Ontwikkeling van eenvoudig eenstemmig -> complex polyfoon
  Kerk: dansen en straatmuzikanten -> minstrelen van Satan Troubadours:
  Trekken met eigen repertoire langs adellijke hoven
  Bloeiperiode: 1200 Frankrijk
  Van adel
  Geschoold
  Hoog aanzien Jongleurs:
  Beroepsmucici
  Ongeschoold
  Laag aanzien Heinrich Frauenlob: troubadour
  Speelt vedel
 • Period: 1200 to 1400

  passiespel

  14e eeuw: niet iedereen is blij dat de mis een theater is geworden -> liturgisch drama buiten de kerk = mirakelspel of passiespel Passiespel:
  Variant mysteriespel
  Lijdensverhaal kruisiging Jezus
  Decor op verschillende podia
  Pasen
  De kruisiging en opstanding uit de dood
  Begin: bijbelverhaal waarbij drie Maria’s opzoek zijn naar het graf van Jezus
  Priester: wie zoekt gij? (Quem quaeritis?)
  Drie koorknapen: Jezus van Nazareth, de gekruizigde
 • 1209

  stichting van Franciscaner bedelorde

  stichting van Franciscaner bedelorde
  Franciscus van Assisi hij gaf al zijn bezittingen en luxe op om zich aan het geloof te wijden
  Leeft zoals Jezus Aan het einde van zijn leven trekt hij zich dagenlang terug om te vasten -> raakt in extase -> keert terug met de wonden van Jezus op zijn lichaam = bewijs eenwording met Christus hij wordt heilig verklaard en de San Francesco kerk wordt bovenop zijn graf gebouwd
  het is een simpele kerk passend bij zijn roep om eenvoud
  Italiaanse bouwstijl = gotisch georienteerd (door hitte)
 • 1211

  start bouw Notre-Dame Reims

  start bouw Notre-Dame Reims
  De westgevel van de Notre-Dame in Reims is kenmerkend voor de gotiek
  gevel bestaat uit 3 lagen met daaronder drie entrees met spitsbooggewelven. In het midden een enorm roosvenster en openingen voor het klokwerk. Helemaal bovenin is een rij met koningsbeelden en twee opengewerkte torens.
 • 1216

  stiching van Dominicaner bedelorde

 • 1220

  Vestiging bedelorden in de steden

  Kloosterorden afhankelijk van giften
  Giften in ruil voor:
  Onderwijs, armenzorg, verplegen van zieken ze begeven zich meer en meer onder het volk -> kloof kerk en burgers wordt kleiner houden zich langzamerhand steeds meer bezig met het bestuderen van de tastbare en meetbare wereld -> eerste universiteiten ontstaan kunstenaars: meer aandacht anatomie en ruimtelijkheid (bijv. Giotto)
  vroegmiddeleeuwse fabeldieren -> mensfiguren, dieren en planten
 • 1230

  Annunciatie en visitatie

  Annunciatie en visitatie
  Westgevel Notre-Dame Reims links = annunciatie: de engel Gabriël die aan Maria vertelt dat ze zwanger zal zijn van Christus
  rechts = visitatie: de zwangere Maria wordt bezocht door de toekomstige moeder van Johannes de Doper. beelden los van de muur, zeer gedetailleerd, emoties op gezichten, armbewegingen
  de techniek in de twee rechterbeelden is verder gevorderd dan die van de twee linker, terwijl die maar 20 jaar later zijn gemaakt -> de belangstelling voor realistische weergave groeit
 • 1272

  laatste kruistocht naar Jeruzalem

 • 1300

  late middeleeuwen: Siena

  late middeleeuwen: Siena
  enorme stijging aantal inwoners binnen stadsmuren veilig, maar weinig ruimte -> dicht op elkaar en de hoogte in. Toch is er een enorm plein: Piazza del Campo met een hoge toren (status) voor de Nove (stadsbestuur van Siena) van rijke kooplui en bankiers. Burgers de baas:
  Segmenten plein -> richting de Palazzo
  De schilderingen in het stadhuis: burgers willen hun stad zo modern en democratisch mogelijk besturen, iedereen gelukkig
  Rechtvaardigheid, voorzichtigheid, kracht en matigheid centraal
 • 1300

  Fresco Giotto: de dood van de heilige Franciscus

  Fresco Giotto: de dood van de heilige Franciscus
  Giotto:
  Schilderde veel van de Fresco’s in de San Francesco over het leven van Franciscus van Assisi. De dood van de heilige Francsicus: fresco waarop hij drie scènes combineert.
  Onderaan rouwen monniken bij het lichaam
  in het midden is de mis ter ere van de begrafenis
  bovenaan verrijst hij naar de hemel, omgeven door engelen realistische plooien, houdingen en gezichtsuitdrukkingen
  eerste kunstenaar die religieuzen weergeeft als mensen van vlees en bloed
 • Period: 1300 to 1400

  Italië; trecento als opmaat naar renaissance

 • 1337

  begin Honderdjarige Oorlog

 • 1338

  het goede bewind

  het goede bewind
  Ambrogio Lorenzetti Nieuw: heel gedetailleerd beeld van dagelijks leven
  Opdracht van de Nove voor twee fresco’s in vergaderzalen. Gevolgen van goed en verstandig bestuur te zien. Alle terreinen waarmee het bestuur zich bezighoud terug te vinden:
  verdediging van de stad
  rechtspraak
  bestuur over de provincie
  zorg voor onderwijs en zieken
  reguleren van handel
  bescherming van ambachten In de tweede fresco de verschrikkingen van slecht bestuur.
 • Period: 1347 to 1354

  Pestepidemie

  kost een derde van de Europeanen het leven
 • Period: 1350 to 1400

  Ars Nova (Guillaume de Machaut)

  polyfone niet-kerkelijke muziek Hoofse liefde
  Belangrijk onderwerp voor gedichten en liedteksten
  Liefde voor een onbereikbare vrouw
  Liefde koesteren en in stilte lijden ipv haar hart veroveren
  Troubadour Bernard van Ventadour: Quan vei l’alauzeta mover (lied hoofse liefde) Ars Nova:
  Nieuwe polyfone liedkunst Guillaume de Machaut:
  Dichter van niet-religieuze gedichten, sommige op muziek
  Teksten vaak over hoofse liefde
  Vaste dichtvorm
 • 1363

  La messe de Nostra Same (Guillaume de Marchaut)

  De mis: bestaat uit gezongen delen in vaste volgorde, meestal met melodielijnen van verschillende componisten. La messe de Nostra Dame:
  Mis geschreven door maar 1 componist: Guillaume de Machaut
  Vier gelijkwaardige stemmen
  Geschreven voor de Notre-Dame in Reims, want hier komen de complexe zangpartijen goed tot hun recht door de hoge binnenruimte.
  Machaut schreef ook niet-kerkelijke liederen en wordt gezien als grondlegger van het meerstemmige Franse chanson.
 • Period: 1378 to 1394

  Clemens VII tegenpaus in Avignon (Ars subtilior)

  1400, Avignon Codex Chantilly: een verzameling experimentele muziek, genaamd Ars Subtilior
  Componisten in of rond het hof van Clemens VII (tegenpaus)
  Zeer experimenteel (tegenstelende ritmes en opvallende muzieknotatie)
  weinig liefhebbers Bijv. Belle, bonne, sage (Baude Cordier) in de vorm van een hart met de rood gekleurde noten met afwijkende tijdsduur
 • 1380

  Italiaanse polyfonie

  eind 14e eeuw Francesco Landini:
  Eco la Primavera (ode aan de lente)
  Organist in kerk San Lorenzo, maar schreef nooit kerkelijke muziek
  Schrijft eigen muziek en voert dit uit
  Virtuoos organetto (draagbaar orgel) speler
  Blind
  Covec squarcialupi: verzameling Landini’s muziek
  Begin renaissance
 • 1400

  volksfeesten en wagenspelen: 13e en 14e eeuw

  volksfeesten en wagenspelen: 13e en 14e eeuw
  Volksfeesten:
  Overgave, roes, gevaar, saamhorigheid Siena:
  Plein net een amfitheater
  ieder segment staat voor een van de afgevaardigden in de Nove.
  Dagelijkse markt, terechtstellingen, openluchtmissen en volksfeesten
  Palio (paardenrennen): De verschillende wijken van de stad nemen het tegen elkaar op, op het Piazzo. Wagenspelen:
  Variant mysterie- en passiespelen
  Decors op boerenwagens
  Karren trekken in optocht langs publiek
  Wagens gemaakt door de gilden, met bijpassend bijbelverhaal