ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Timeline created by stefanopoulos
In History
  • 250,000 BCE

    ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

  • 200,000 BCE

    ΜΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

  • 35,000 BCE

    ΥΣΤΕΡΗ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ