İlk Çağ'da kurulan uygarlıklar

By Zeki
 • 4000 BCE

  Hint Uygarlığı

  Hint Uygarlığı
  Hindistan’da hem bir çok farklı uygarlığın yaşamış olması hem de Kast Sistemi’nin var olması halkın kaynaşmasını engellemiş ve onların millet haline gelmesini geciktirmiştir.
 • Period: 4000 BCE to 2000 BCE

  Sümerler

  Sümerler, yazı, dil, tıp, astronomi, matematik gibi pozitif öğretilerin yanı sıra din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda da diğer medeniyetlere örnek olmuşlardır. Sümerler döneminde Mezopotamya'da 18 tanesi büyük olmak üzere yaklaşık 35 şehir ve kasaba var olduğu bilinmektedir. Bunlara; Kiş, Nippur, Zabalam, Umma, Lagaş, Eridu, Uruk ve Ur örnek verilebilir.
 • Period: 4000 BCE to 1000 BCE

  Anav Kültürü

  Orta Asya’nın en eski kültürü
 • Period: 3500 BCE to 1200 BCE

  Girit Uygarlığı

  Ege’de kurulan ilk medeniyet Girit Uygarlığıdır.
 • 3300 BCE

  Sümerlerin yazıyı icat etmesi, tarih devirlerinin başlaması

  Sümerlerin yazıyı icat etmesi, tarih devirlerinin başlaması
  İlk olarak yazı Sümerler tarafından çivi yazısı olarak bulundu. Sümerler çivilere çizmiş olduğu semboller yazının bulunmasını sağlamıştır. Sümerler yazıyı bulurken kentlerin gelişmesi ve ticaretin artması sebebi ile bulunduğu bilinmektedir. Sümerler yazıyı bularak sosyal ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu şekilde ilk olarak çivi yazısını icat etmişlerdir.
 • 3200 BCE

  İran Uygarlığı

  İran Uygarlığı
  Asya’nın Anadolu’yla-Mezopotamya’yla-Mısır’la-Suriye’yle bağlantısı vardı, bir çok farklı uygarlığa sahipti.
 • Period: 3150 BCE to 333 BCE

  Mısır Uygarlığı

  İlk vezirlik (kâtip) sistemi Mısırlılarda görülür.
  İlk kez güneş takvimi kullanmışlardır.
  M.Ö. 1280’de Hititler ile yaptıkları ve Suriye’yi paylaştıkları “Kadeş Antlaşması” bilinen ilk dostluk ve ittifak, aynı zamanda ilk yazılı antlaşmadır.
  Mumyacılık faaliyetleri insan vücudunun yakından tanınmasını ve Mısır’da tıp ve eczacılık biliminin gelişmesini sağlamıştır.
 • Period: 3000 BCE to 600 BCE

  Elamlar

  Sami kökenli olan Elamlılar Mezopotamya’nın güneydoğusunda hüküm sürmüşlerdir.M.Ö 7. yüzyılda Asurlular tarafından yıkılmışlardır.
 • Period: 2500 BCE to 1700 BCE

  Hattiler

  Hattiler, Hititlerden önce ilk siyasi birliği kuran uygarlık olduğu düşünülmektedir.
 • Period: 2500 BCE to 609 BCE

  Asurlular

  M.Ö 2100 yıllarında Arabistan’dan gelerek Mezopotamya'ya yerleşen Asurlular Sami kökenli bir kavimdir. Fakat zamanla içlerine Sümerlilere benzeyen Hurriler de karışmıştır. Bu devlet adını kuruldukları Asur şehrinden almıştır. Başkenti Dicle kıyısında kurulan Ninova şehridir. Asurlular M.Ö 1960 yıllarından sonra Anadolu’da pek çok ticaret kolonisi kurmuşlardır. Anadolu’ya yazının gelmesi Asurlu tüccarların sayesinde olmuştur.
 • Period: 2500 BCE to 1700 BCE

  Afanesyevo Kültürü

  Türklere ait en eski kültür
 • 2375 BCE

  Sümerlerin tarihte ki ilk yazılı kanunları yapmaları

  Sümerlerin tarihte ki ilk yazılı kanunları yapmaları
  Urukagina Kanunları, bilinen ilk Sümerce hukuk metnidir.
 • Period: 2334 BCE to 2150 BCE

  Akadlar

  Sümerlerin zayıflamasından sonra güçlenen Akadlar, Sami kökenli savaşçı bir topluluktur. Sümerlerden sonra Mezopotamya’nın hükümdarlığını ele geçiren bu topluluk, Mezopotamya’daki medeni gelişimin öncülüğünü yapmıştır.Çok tanrılı bir inanca sahip olan Akadlar zafer anıtını inşa eden topluluk olmuştur. Akadlar, Sümerlerin aksine merkezi otoriteye önem vermiş ve Mezopotamya’yı tek bir merkezden yönetme planları kurmuşlardır.
 • 2100 BCE

  Çin Medeniyeti

  Çin Medeniyeti
  Asya’nın en eski uygarlığıdır. Asya’da yerleşik hayata geçen ilk uygarlıktır. Günümüze kadar gelmiş bir medeniyettir.
 • Period: 2000 BCE to 1200 BCE

  Miken (Aka) Uygarlığı

  Miken uygarlığını meydana getiren Akalar, Çanakkale bölgesinde yaşayan Truvalılarla savaştılar. Tarihe Truva Savaşları olarak geçen bu olay aynı zamanda boğazların hakimiyeti için yapılmış ilk savaştır.
 • 1900 BCE

  Yazının Anadolu’da kullanılmaya başlanması

  Yazının Anadolu’da kullanılmaya başlanması
  Mezopotamya uygarlıklarından Asurların ticaret faaliyetleri sonucunda Anadolu’da tarih çağlarının başlamıştır
 • Period: 1895 BCE to 539 BCE

  Babiller

  Sümerlerin etkisinde bir medeniyet kuran Babiller, ziggurat denen çok katlı tapınakları inşa etmişlerdir. Bu yapıların üst katı rasathane (gözlemevi), alt katını ise ürünlerin depo edildiği kiler olarak kullanmışlardır. Mimari açıdan Mezopotamya’nın en gelişmiş medeniyeti Babiller olmuşlardır.Özellikle devletin başına geçen 5. Kral Hammurabi ile Babiller diğer kavimlere egemenlik kurmuşlardır.
 • 1700 BCE

  Hammurabi Yasaları

  Hammurabi Yasaları
  Hammurabi Yasaları ise MÖ 1700 yıllarında Mezopotamya’da ortaya çıkan tarihin en eski ve en iyi bir şekilde korunmuş yazılı kanunları arasındadır.Dişe diş, göze göz, kısasa kısas / sert kanunlarla toplumsal hayatın düzenlenmesi
 • Period: 1700 BCE to 700 BCE

  Hititler

  Tarihte bilinen ilk "Medeni Kanunu" yaptıkları, cezaların genellikle bedel ödeme esasına dayandığı, kölelere mülkiyet hakkı tanındığı belirtilmiştir.
 • 1296 BCE

  Kadeş Savaşı/İlk yazılı antlaşma

  Kadeş Savaşı/İlk yazılı antlaşma
  Kadeş Savaşı, Hititler ve Mısırlılar arasında antik Kadeş Kenti yakınlarında yapılmıştır.Uzun süren bu savaşta, galibiyetin hangi tarafta olduğu kesin olarak belirlenemedi. Bunun üzerine, Asurlular’ın Önasya’da gittikçe güçlenmesiyle oluşan tehdide ve savaşın bir sonuca varamayacakmış gibi görünmesi nedeniyle Kadeş Antlaşması imzalanarak, Kadeş Savaşı bitirildi.
 • 1260 BCE

  Truva Savaşları

  Truva Savaşları
  Truvalılar X Yunanlılar
 • 1250 BCE

  Fenikelilerin alfabeyi icat etmesi

  Fenikelilerin alfabeyi icat etmesi
  Günümüzde kullanılan birçok çağdaş alfabe Fenike alfabesinden türemiştir. Paleo-İbrani alfabesi, doğrudan Fenike yazı sisteminden gelmektedir. Modern Arap alfabesinin kökeni olan Arami alfabesi; Avrupa'da Yunan alfabesi, Yunan alfabesi üzerinden Kiril alfabesi ve Latin alfabesi, Fenike alfabesinden türemiş alfabelerdir.Fenike Alfabesi olarak adlandırılan ve ilk alfabe olduğu iddia edilen yazıt, İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan Marsilya Yazıtı'dır.
 • 1230 BCE

  Ege Göçleri

  Ege Göçleri
  Dorlar Yunanistan’a, Yunanistan’daki Akalar da Batı Anadolu’ya ve adalara…
 • Period: 1200 BCE to 377 BCE

  Yunan Uygarlığı

  Krallık dönemi kapandıktan sonra, yerine Polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkarıldı.
 • Period: 1200 BCE to 676 BCE

  İyonyalılar

  İyonyalılar'ın dini inançlarına göre, tanrılar insan gibidir.
  Yunanistan'dan gelen Akalar, bu bölgeye gelerek şehir (polis) devletleri kurmuşlardır.
 • Period: 1000 BCE to 520 BCE

  Fenikeliler

  Toprakları tarıma elverişli olmadığı için, denizciliği önem vermişlerdir.Fenikeliler, Akdeniz'de geniş bir alanda birçok uygarlık ile ticaret ilişkileri kurmuş, Doğu ve Ön Asya uygarlıkları ile Akdeniz uygarlıkları arasında kültürel etkileşim yaşanmasını sağlamışlardır.
  Fenikelilerin dünya uygarlığına en önemli katkıları günümüzde kullanılan Latin alfabesinin temelini oluşturan 22 harfli ilk alfabeyi bulmalarıdır.
 • Period: 1000 BCE to 70

  İbraniler

  Filistin ve Lübnan dolaylarında yaşayan İbraniler Sami (Arap) ırkındandırlar. Hz. Musa zamanında birlik haline geldiler, devlet haline gelmeleri Hz. Davud zamanında oldu, bu dönemde Kudüs şehri kurularak başkent yapılmıştır.Tek Tanrı inancı ilk defa İbranilerde görülmüştür. "Musevilik" denilen bu dinin sadece İbranilere gönderildiği kabul edilmiş, bu durum Museviliğin başka toplumlar arasında yayılmasını engellemiştir.
 • Period: 900 BCE to 600 BCE

  Urartular

  Urartular'ın dini inançlarında, ölümden sonra hayat vardır. Bundan dolayı, mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymuşlardır.
 • Period: 800 BCE to 676 BCE

  Frigler

  Frigler, tarım ile ilgili çok sert ve keskin kanunlar yapmışlardır. Öyle ki, bir öküz kesen veya saban kıran ölüm cezası alıyordu
  İlk hayvan hikâyelerini (Fabllar) Frigler yazmıştır.
 • 776 BCE

  İlk olimpiyatlar

  İlk olimpiyatlar
  Yunanlıların Tanrı Zeus için düzenlediği şenlikler…
 • 753 BCE

  Roma’nın kurulması

  Roma’nın kurulması
 • 700 BCE

  Lidyalıların ticarette parayı kullanmaları

  Lidyalıların ticarette parayı kullanmaları
  Milattan önce 7. yüzyıla kadar insanlar ticarette değiş tokuş yaparlardı ve değiş tokuş yaptıkları şeylerin arasında sığır, taş gib taşınması zor olan şeyler vardı. Lidya’lılar milattan önce 7. yüzyılda ticarette kullanılacak ve kolay taşınabilir bir değiş tokuş aracı olan parayı bulmuşlardır. O zamanki paralara sikke adı verilmiştir.
 • Period: 700 BCE to 300 BCE

  Tagar Kültürü/Altaylılar

  Orta Asya'nın en gelişmiş kültürü
 • Period: 687 BCE to 546 BCE

  Lidyalılar

  Tarihte bilinen ilk parayı kullandılar
 • 550 BCE

  Pers İmparatorluğu’nun kurulması

  Pers İmparatorluğu’nun kurulması
  Anadolu-İran-Mısır-Suriye topraklarında…
 • 359 BCE

  İskender İmparatorluğu’nun kurulması

  İskender İmparatorluğu’nun kurulması
  Makedonya-Trakya-Yunanistan topraklarında…
 • 334 BCE

  Büyük İskender'in Asya Seferi'ne çıkması

  Büyük İskender'in Asya Seferi'ne çıkması
  Ülkede istikrarı sağlayan İskender, MÖ 334’te 35 bin kişilik ordusuyla Asya Seferi’ne çıkmıştır.İskender, Çanakkale Boğazı üzerinden Anadolu’ya geçerek;Persleri Granikos ve Issos savaşlarında yenmiştir. Anadolu, Suriye, Mısır ve Mezopotamya’yı ele geçirmiştir. Bir süre bu bölgede kaldıktan sonra Hindistan’a kadar ilerlemiştir.
 • Period: 220 BCE to 216

  Büyük Hun Asya Devleti

  Türklerin kurduğu ilk devlettir. İlk kez onluk sistemi uygulayan devlet. Kuzey Hunlar, güney ve kuzey olarak ikiye ayrıldıktan sonra batıya göç edip Kavimler Göçünü başlattılar.
 • AD 1

  Hz İsa'nın doğumu

  Hz İsa'nın doğumu
 • 330

  Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nda resmi din kabul edilmesi

 • 375

  Kavimler Göçü

  Kavimler Göçü
 • Period: 375 to 469

  Avrupa Hun Devleti

  Avrupada kurulan ilk türk devleti. Balamir Macaristan'da kuruldu.
 • 395

  Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

  Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması
  Doğu Roma ve Batı Roma olarak