Jarrive napoleone bonaparte 2017 2018

Historische context II Verlichtingsideeën en Democratische Revoluties 1650 - 1848

 • Period: 1473 to 1543

  Nicolaus Copernicus

  Sterrenkundige, geboren in Oost-Pruissen. De eerste die beweerde dat de aarde niet stilstond, maar met grote snelheid om de zon draaide en ook nog iedere dag om zijn eigen as.
 • Period: 1514 to 1564

  Andreas Vesalius

  Vlaamse arts. Schreef over de bouw van het menselijk lichaam, hiermee legde hij de basis voor de moderne westerse geneeskunde. Lijfarts van Karel V en Filips II
 • Period: 1527 to

  Filips II

  Volgde in 1555 zijn vader Karel V op als koning van Spanje en heer der Nederlanden. Hij wilde de katholieke kerk beschermen tegen de protestanten en de moslims, dat leidde tot de Opstand in Nederland.
 • Period: 1548 to

  Giordano Bruno

  Italiaanse filosoof en theoloog. Toonde zich in zijn boeken als aanhanger van Copernicus. Werd na een 7-jarig proces wegens ketterij ter dood veroordeeld en levend verbrand.
 • Period: 1553 to

  Hendrik IV van Navarra

  Leider van de Hugenoten. Huwde met een zuster van koning Hendrik III en werd daardoor de naaste troonopvolger. Was voor religieuze verdraagzaamheid en gaf door het Edict van Nantes bepaalde vrijheden aan Hugenoten. Werd vermoord door een fanatieke katholiek.
 • Period: 1564 to

  Galileo Galilei

  Italiaanse sterrenkundige. Bewees met behulp van telescopen dat Copernicus gelijk had. Hij werd door de Kerk van ketterij beschuldigd en door een kerkelijke rechtbank veroordeeld, doordat hij zijn opvattingen introk en beloofde er nooit meer over te schrijven kreeg hij slechts een lichte straf.
 • Period: to

  Antoni van Leeuwenhoek

  Hij sleep de beste lenzen voor microscopen, waardoor hij micro-organismen en bacteriën ontdekte die niet met het blote oog te zien zijn.
 • Period: to

  John Locke

  Engels filosoof en een van de grondleggers van de verlichting. Hij schreef de belangrijkste werken over staatkunde, de menselijke kennis, opvoedkunde en godsdienst. Hij pleitte voor meer invloed van het Parlement.
 • Period: to

  Baruch Spinoza

  Afkomstig uit een Joods-Portugese familie uit Amsterdam. Hij erkende de wetten uit de joodse natie niet en werd zo de Joodse gemeenschap uitgezet. Hij verdedigde zich tegen de tolerantie en de vrijheid van het individu.
 • Period: to

  Jacobus II

  Zoon van de Engelse koning Karel I. Toen in 1660 de monarchie in Engeland werd hersteld werd Jacobus II 5 jaar later koning. Hij stemde in met de uitbreiding van de rechten van het parlement.
 • Period: to

  Lodewijk XIV

  De koning van Frankrijk en het voorbeeld voor alle absoluut vorsten in Europa. Als symbool van macht liet hij het paleis van Versailles bouwen.
 • Period: to

  Isaac Newton

  Engelse onderzoeker. Hij stelde de leer van de zwaartekracht op, zo kon men uitrekenen met welke kracht voorwerpen tot de zon, de maan, de aarde en andere planeten konden worden aangetrokken.
 • Period: to

  Koning-stadhouder Willem III

  Werd in 1672 stadhouder van de Republiek en hij bemoeide zich vooral met de buitenlandse politiek. Hij verzette zich tegen de Katholieke koning van Engeland en werd uiteindelijk de nieuwe koning van Engeland.
 • Period: to

  Charles-Louis Montesquieu

  Franse filosoof. Hij was van adel en wijdde zijn tijd aan het besturen van zijn landgoed, maar nog meer aan studies in allerlei wetenschappen. Hij pleitte voor de scheiding van drie machten (wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht)
 • Period: to

  Voltaire

  Zeer invloedrijke schrijver in de Verlichting. Hij kreeg in Engeland de interesse voor staatsinrichting en reflecteerde zijn kritiek op het Franse bestuursysteem en de Katholieke Kerk.
 • Period: to

  Frederik de Grote

  Koning van Pruissen en bewonderaar van de Franse filosoof Voltaire. Hij voerde veel verlichte ideeën uit, maar hij bleef een absoluut vorst. (verlicht absolutisme)
 • Period: to

  Jean-Jacques Rousseau

  Zeer invloedrijke Franse schrijver tijdens de Verlichting. Hij werkte mee aan de Encyclopedie en schreef een boek over het sociaal contract, waarin staat dat alle mensen recht hebben op vrijheid.
 • Period: to

  Denis Diderot

  Hij schreef samen met andere Franse verlichters het belangrijkste boek van de Verlichting; de Encyclopedie.
 • Period: to

  Adam Smith

  Filosoof en pionier op het gebied van de politieke economie. Hij schreef een boek over dat ieder individu volgens zijn eigen belang moet streven, zo kan iedereen welvarend leven.
 • Period: to

  Catherina de Grote

  Kwam in 1762 in Rusland aan de macht. Ze correspondeerde met Voltaire en Diderot. Ze hielp Diderot financieel om de Encyclopedie de kunnen voltooien.
 • Period: to

  Jacques-Louis David

  De schilder van Napoleon tijdens de Franse Revolutie. Hij werd na de val van Napoleon uit Frankrijk verbannen en vestigde zich in Brussel.
 • Period: to

  Olympe de Gouges

  Franse schrijfster van toneelstukken en strijder voor de rechten van vrouwen. Ze stelde zelf de verklaring voor de rechten van de vrouw op.
 • Period: to

  Lodewijk XVI

  Koning van Frankrijk en getrouwd met Marie Antoinette. Lodewijk kon de economische problemen in Frankrijk niet de baas worden en dat leidde tot de Franse Revolutie.
 • Period: to

  Marie Antoinette

  Koningin van Frankrijk en vrouw van Lodewijk XVI. In het begin was zij populair, maar toen later beek dat zij veel geld uitgaf werd dat minder.
 • Period: to

  Maximilien de Robespierre

  Werd tijdens de Franse Revolutie de leider van de radicale Jacobijnen. Hij reageerde tijdens deze "terreur" als een dictator en was onder velen populair door zijn sobere leefwijze.
 • Period: to

  Napoleon Bonaparte

  Keizer van het Franse keizerrijk en succesvol generaal tijdens de Franse Revolutie. Hij kroonde zichzelf tot keizer. Hij werd uiteindelijk verslagen bij de slag in Waterloo.
 • Period: to

  Alexander I

  Tsaar van Rusland. Hij voerde vanaf 1805 oorlog met Napoleon, toen Napoleon in 1812 Rusland binnenviel werd dat hem fataal. Rusland werd de machtigste mogendheid op het Europese vasteland
 • De eerste Franse revolutie

  De eerste revolutie brengt de verklaring van rechten van de mens en een grondwet voort. Verlichte ideeën staan aan de basis van beide documenten: Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
 • Cahiers de doléances

  De klaagbrieven door onderdanen en burgers geschreven aan Lodewijk XVI, over machtsmisbruik, feodale afspraken en de monarchie.
 • Period: to

  Alphonse de Lamartine

  Frans schrijver en politicus. Hij werd in 1848 minister van Buitenlandse Zaken.
 • Wet Le Chapelier

  Wet, vernoemd naar een Jacobijn, over het verbieden van economische samenwerkingsverbanden en de vrijheid van het ondernemen. In de praktijk worden alle Gilden verboden.
 • De tweede Franse revolutie

  De tweede revolutie moet gelijkheid voor alle burgers brengen, maar loopt uit op een periode van machtsmisbruik en buitensporig geweld. (Jacobijnen)
 • Proces van burger Capet

  Dit was het Jacobijnse schijnproces tegen koning Lodewijk XVI, de koning werd bij zijn burgernaam - Capet - aangesproken en beschuldigd van landveraad. Vervolgens is hij ter dood veroordeeld middels de guillotine.
 • Period: to

  Tsaar Nicolaas I

  Tsaar van Rusland. Hij volgde Alexander I op. Hij schoot het Habsburgse rijk te hulp, door de revolutie in Hongarije te onderdrukken.
 • Period: to

  Jan Rudolf Thorbecke

  De beroemste Nederlandse liberaal en de grondlegger van de parlementaire democratie in Nederland. Hij heeft de nieuwe grondwet opgesteld.
 • De derde Franse revolutie

  Napoleon Bonaparte regeert als een absoluut vorst, maar houdt de grondwet en de rechten en vrijheden van de burgers in stand. (Girondijnen)
 • Code Napoleon

  Het Frans burgelijk wetboek dat in opdracht van Napoleon wordt opgesteld. Hij wil hiermee een einde maken aan de onenigheid in Frankrijk op het gebied van rechtspraak, eigendomsrecht en burgerlijke stand.
 • Period: to

  Louis Blanc

  Franse journalist en politicus, hij pleitte voor de heerschappij van de arbeidersklasse en voor het recht op arbeid.
 • Period: to

  Karl Marx

  Studeerde rechten en geschiedenis in Berlijn en werd journalist bij een liberale krant in Keulen. Later schreef hij samen met zijn vriend Friedrich Engels het Communistisch Manifest, waarin alle arbeiders werden opgeroepen tot revolutie.
 • Congres van Wenen

  Het streven van Europese machthebbers naar een stabiele orde in Europa. Het congres heeft twee uitgangspunten, namelijk de Restauratie en een machtsevenwicht tussen de Europese staten creëren
 • Verdrag van Verona

  In dit verdrag vraagt Frankrijk steun van haar bondgenoten om in Spanje het regime van de in 1820 door de liberalen verjaagde koning Ferdinand VII te herstellen. Groot-Brittannië trekt echter aan de rem, waarna het bondgenootschap uit elkaar valt.
 • Belgische opstand

  De burgelijke weerstandsbeweging tegen koning Willem I der Nederlanden, die tot de onafhankelijkheid van België leidde.
 • Frankfurter Parlement

  In Frankfurt komt het parlement bijeen om een nieuwe grondwet op te stellen voor heel Duitsland