De Verlichting

 • John Locke

  29 augustus 1632 - 28 oktober 1704 John Locke wordt ook wel de vader van het klassieke liberalisme genoemd. Hij was een Engelse filosoof die werd beschouwd als een van de meest invloedrijke filosofen van de Verlichting.
 • Baruch Spinoza

  24 november 1632 - 21 februari 1677. Hij was een Joods-Nederlandse filosoof en een groot rationalist van de Verlichting. Hij is ook beroemd om zijn postume ethiek.
 • Isaac Newton

  4 januari 1643 - 31 maart 1727. Isaac Newton wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke wetenschappers ooit. Zijn Monograph Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica werd gepubliceerd in 1687 en legt de basis voor de meeste klassieke mechanica.
 • Period: to

  De Verlichting

  • Wetenschappelijke revolutie leidt tot verlichte denken
  • Uitbreiding absolutisme
 • Montesquieu

  18 januari 1689 - 10 februari 1755. Montesquieu staat bekend om zijn articulatie van de theorie van de scheiding der machten. Montesquieu's geschiedenisfilosofie minimaliseerde de rol van individuele personen en gebeurtenissen
 • Voltaire

  21 november 1694 - 30 mei 1778.
  Voltaire was een Franse schrijver, essayist en filosoof - hij stond bekend om zijn humor, satire en verdediging van burgerlijke vrijheden. Hij probeerde de vrijheid van religieus en politiek denken te verdedigen en speelde een belangrijke rol in de Verlichtingsperiode van de achttiende eeuw. Hij publiceerde veel en protesteerde vaak tegen wat volgen hem verkeerd was in de maatschappij.
 • Adam Smith

  June 1723 - July 17, 1790. Adam Smith was een van de sleutelfiguren van de Schotse Verlichting en wordt beschouwd als de vader van de moderne economie
 • Encyclopedie - Denis Diderot

 • Committees of correspondence

  De Committees of correspondence waren, vóór het uitbreken van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, een verzameling Amerikaanse politieke organisaties die de oppositie tegen het Britse parlement en later steun voor de Amerikaanse onafhankelijkheid probeerden te coördineren.
 • Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

  19 april 1775 - 3 september 1783. Oorzaken Onafhankelijkheidsoorlog:
  1. Breed verzet tegen nieuwe Britse belastingen
  Wel meer belasting betalen maar niet meer inspraak. No taxation without representation.
  2. Verlichtingsideeën stimuleren behoefte aan meer zelfbeschikking
  Via literatuur en briefwisseling plantagehouders verlichtingsideeën Britse koloniën verspreid.
  3. Onbuigzame koers van de Britse koning
 • Common Sense - Thomas Paine

  Common Sense is een pamflet van 47 pagina's, geschreven door Thomas Paine in 1775-1776, waarin hij pleitte voor onafhankelijkheid van Groot-Brittannië voor mensen in de Dertien Kolonies.
 • Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring

  1776 verklaarden dertien Britse koloniën gezamenlijk onafhankelijk. Initiatief ging daarbij uit van committees of correspondence. Leider van de onafhankelijkheidsstrijd werd George Washington. Gesteund door populair pamflet Common Sense van Thomas Paine.
 • Amerikaanse Grondwet

  Na Onafhankelijkheidsoorlog: Grondwet voor nieuwe staat. Belangrijkste bepalingen:
  1. De Unie werd een federale staat
  2. Trias politica (scheiding van de machten)
  3. Alle burgers gelijke rechten
  Vrouwen, slaafgemaakten en de oorspronkelijke inwoners kregen in de praktijk geen gelijke rechten. Veel geweld tegen inheemse bevolking en discriminatie vrije zwarte mannen. Alleen kleine groep witte mannen kiesrecht.
 • Samenroepen Staten-Generaal

  Financiële crisis leidt tot samenroepen Staten-Generaal in Frankrijk.
  Nationale Vergadering uitgeroepen door Derde Stand.
 • Bestorming Bastille

  De bestorming van de Bastille was een gebeurtenis die plaatsvond in Parijs, Frankrijk, op de middag van 14 juli 1789, toen revolutionairen de Bastille, bestormden en in bezit namen. De Bastille vertegenwoordigde destijds het koninklijk gezag in het centrum van Parijs.
 • Verklaring van de rechten van de mens en de burger

  Aangenomen door de Nationale Grondwetgevende Vergadering tijdens de Franse Revolutie.
 • Wet-Le Chapelier

  Grondwet: Frankrijk wordt een constitutionele monarchie
 • Eerste Coalitieoorlog

  20 april 1792 - 17 oktober 1797. Frankrijk oorlog Oostenrijk. Rechtszaak Lodewijk XVI onder leiding Jacobijnen → afgezet.
 • Franse Republiek

  Terreur van Jakobijnen onder Robespierre
 • Fugitive Slave Act

  De Fugitive Slave Act van 1793 was een wet van het Amerikaanse Congres om uitvoering te geven aan de Fugitive Slave-clausule van de Amerikaanse grondwet, die later werd vervangen door het dertiende amendement. De eerste garandeerde het recht voor een slavenhouder om een ontsnapte slaaf terug te krijgen.
 • Lodewijk XVI geëxecuteerd

  Lodewijk XVI werd met zijn familie opgesloten en berecht door de Nationale Conventie, die hem schuldig bevond en de doodstraf toemat. Zijn halsrechting op 21 januari 1793 maakte van hem de enige koning van Frankrijk die geëxecuteerd is.
 • Opstand tegen radicale leiders

  → afgezet en onthoofd
 • Franse Directoire

  Girondijnen (gematigden) vestigen Directoire. De Directory was de regerende vijfkoppige commissie in de Franse Eerste Republiek van 2 november 1795 tot 9 november 1799, toen het werd omvergeworpen door Napoleon Bonaparte in de staatsgreep van 18 Brumaire en vervangen door het consulaat. Directoire is de naam van de laatste vier jaar van de Franse Revolutie.
 • Napoleontische tijd

  Napoleon aan de macht, alleenheerser en tenslotte keizer tot en met 1815. Code Napoléon.
 • Veldtocht van Napoleon naar Rusland

  24 juni 1812 – 14 december 1812. De Franse invasie van Rusland was begonnen door Napoleon om Rusland terug te dwingen tot de continentale blokkade van de Verenigd Koninkrijk. > Werd zijn ondergang.
 • Congres van Wenen

  Congres van Wenen in 1814-1815 doel: stabiele politieke orde te scheppen na Napoleon. Legitimiteit vorsten / machtsevenwicht tussen Europese staten. Herstelden veel van de situatie van vóór de Franse Revolutie = Restauratie. Maar houden o.a. Code Napoléon.
 • Period: to

  Ontstaan politieke stromingen

  Rond 1815: Conservatisme, liberalisme en nationalisme.
  Rond 1848: Socialisme
  Rond 1870: Feminisme
 • Period: to

  Restauratie

 • Slag bij Waterloo

  De Slag bij Waterloo werd uitgevochten op zondag 18 juni 1815, nabij Waterloo in België, destijds onderdeel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Napoleon verslagen.
 • Julirevolutie in Frankrijk

  27 juli 1830 – 29 juli 1830.
  De Julirevolutie was een revolutie die in 1830 door de middenklasse in Frankrijk tegen koning Karel X werd gevoerd. De Franse middenklasse vond zichzelf te veel benadeeld door de koning, die in haar ogen te veel macht had. Als gevolg van de geslaagde Julirevolutie braken er in de rest van Europa ook revoluties uit.
 • Belgische Revolutie

  25 augustus 1830 – 21 juli 1831. De Belgische Revolutie was het conflict dat leidde tot de afscheiding van de zuidelijke provincies van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en de oprichting van een onafhankelijk Koninkrijk België.
 • Grondwetsherziening Nederland

  Liberalisme drijfveer achter herziening Nederlandse grondwet door Thorbecke. De Grondwetsherziening van 1848 legde de basis voor het huidige stelsel van parlementaire democratie in Nederland. Sinds deze herziening van de Nederlandse Grondwet is niet langer de Koning, maar zijn de ministers verantwoordelijk voor het beleid.
 • Liberale revoluties in Europa

 • Eenheidsstaat Italië

 • Frans-Duitse Oorlog

  19 juli 1870 – 10 mei 1871
 • Uitroepen Duitse keizerrijk

  In 1871 werd koning Wilhelm I van Pruisen tot Duitse keizer uitgeroepen in de Spiegelzaal van het paleis van Versailles. Het door Bismarck gewenste keizerrijk, één Duitsland onder Pruisische leiding, was een feit. Wilhelm I wordt tot keizer uitgeroepen.