Fr 1

Democratische revoluties

 • Period: to

  De filosoof Spinoza

  Het leven van de mens verloopt net als de natuur wetmatig zonder vooropgezet doel. Religie is wel belangijk → het geeft de mens een morale richtlijn. God heeft niet zelf de wereld geschapen, maar is zelf de schepping.
 • Period: to

  De filosoof Locke

  Een vorst is handig om de wetten uit te voeren. De vorst heeft een sociaal contract waarbij hij de rechten van de burger beschermt, maar als het vertrouwen wordt geschaad bij het volk, mag hij worden afgezet.
 • Period: to

  Absolutisme

  Een staatsvorm waarbij de vorst alle macht in handen heeft.
 • Period: to

  De Verlichting

  De Verlichting is een intellectuele stroming die tot bloei komt in de 17e en 18e eeuw in Europa. Verlichtingsdenkers zetten zich af tegen kerk en autoriteiten. Zij willen de wereld in vrijheid bestuderen en de samenleving opnieuw inrichten. De term Verlichting verwijst naar het licht der rede dat schijnt in de duisternis van de Middeleeuwen.
 • Period: to

  Peter de Grote

  De stichter van de stad Sint-Petersburg en een tsaar met veel politieke hervormingen.
 • Period: to

  De filosoof Voltaire

  Ellende in de wereld was te wijten aan onwetendheid in de samenleving. De kerk hield het volk met opzet dom zodat de kerk veel macht kon hebben. Hij verlangde naar een rechtvaardige staat waarin de vrijheid van burgers voorop stond, zoals vrijheid van geloof.
 • Period: to

  De filosoof Rousseau

  Er bestaat ook een sociaal contract tussen regering en het volk, maar de regering is niets anders dan de uitvoerder van de wetten.
 • Period: to

  De filosoof Kant

  Hij was niet altijd positief over de Verlichting: een volk doet er lang over om kritisch te denken, en het brengt vaak alleen maar tirannie met zich mee. Zijn leus: Durf te weten!
 • Period: to

  Catharina de Grote

  Catharina de Grootste, een enorm belangrijke verlicht absolute machthebber ten tijde van de democratische revoluties en De Verlichting
 • Period: to

  Verlicht Absolutisme

  Het verlicht absolutisme kwam voor het eerst op in Europa. Dit houdt in dat een vorst die absoluut over een land regeerde, verlichte opvattingen in zijn regime meenam
 • Period: to

  De Franse Revolutie

 • De Staten Generaal in Frankrijk komen bij elkaar

  De Staten Generaal in Frankrijk komen bij elkaar
  De Staten-Generaal waren in Frankrijk van 1302 tot 1789 een vergadering van de drie verschillende standen, die de Franse koning bijeenriep als vertegenwoordigers ... Dit was het startsein voor de Franse revolutie.
 • De bestorming van de Bastille

  De bestorming van de Bastille
  De bestorming van de gevangenis met politiek gevangenen vormt de aanleiding tot de Franse Revolutie
 • De verklaring van de rechten van de mens en de burger

  De verklaring van de rechten van de mens en de burger
  Op 26 augustus 1789 wordt in Frankrijk de eerste universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger bekendgemaakt. De verklaring was samengesteld door de Franse markies de Lafayette en de graaf Emmanuel Joseph Sieyès.
 • Period: to

  Frankrijk is een constitutionele monarchie

  Lodewijk XVI werd afgezet en er kwam een constitutionele monarchie.
 • Period: to

  Directoire

  Het Directoire was het vijfkoppige bestuur van Frankrijk dat het land tijdens een deel van de Franse Revolutie regeerde.
 • Staatsgreep Napoleon

  Staatsgreep Napoleon
  Napoleon Bonaparte nam de macht over en maakte dan ook een eind aan het Directoire.
 • Napoleon wordt keizer

  Hij kroont zichzelf tot keizer om alle macht te hebben
 • Napoleon verslagen

  Napoleon verslagen
  Napoleon werd definitief verslagen in de Slag bij Waterloo. Hij stierf in ballingschap op het eiland St. Helena.
 • Congres van Wenen

  Congres van Wenen
  De overwinnaars van Napoleon Bonaparte (Engeland, Rusland, Pruisen, Oostenrijk) kwamen bij elkaar. Ze waren het eens dat de democratische revoluties alleen maar tot chaos hadden gezorgd, dus wilden ze veel hervormingen terugdraaien.
 • Period: to

  Verschillende revoluties in Europa

  Er beginnen kleine revoluties en opstanden te ontstaan na De Restauratie.
 • Verdrag van Verona

  Verdrag van Verona
  Het Congres van Verona was een vergadering tussen vier conservatieve Europese grootmachten - Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Frankrijk - om de invoering van een liberale grondwet in Spanje tegen te houden.
 • Het Communistisch Manifest

  Het Communistisch Manifest
  Karl Marx brengt zijn boek uit over zijn communistische, socialistische opvattingen
 • Period: to

  De eerste Franse Republiek

  De Eerste Franse Republiek werd uitgeroepen door de nieuw opgerichte Nationale Conventie. De Eerste Republiek duurde tot de vestiging van het Eerste Franse Keizerrijk in 1804 onder Napoleon Bonaparte.