historia

 • 9999 BCE

  Paleolitico (2500000 A.C)

  El paleolític és una etapa de la
  prehistòria dels humans
  caracteritzada per l'ús
  d'instruments de pedra tallada,
  encara que també s'utilitzaven
  altres matèries primeres
  orgàniques per construir diversos
  estris: os, banya, fusta, cuir, fibres
  vegetals, etc.
 • 6000 BCE

  Neolitic

  El neolític és un període de la
  prehistòria. En aquest perióde va
  tenir lloc innovacions d'una gran
  transcendència, on els éssers
  humans van descobrir
  l'agricultura i la ramaderia, i es
  van convertir als sedentaris, un
  procés conegut com la revolució
 • 5000 BCE

  Edad dels metalls

  L'edat dels metalls és una de les
  tres grans etapes en les quals
  tradicionalment s'ha subdividit la
  Prehistòria Euroasiàtica que
  ocupa un període molt ampli en
  la història caracteritzat pel
  desenvolupament de les
  societats humanes de la
  metal·lúrgia.
 • 4000 BCE

  edad antiga

  L'edat antiga o antiguitat és el
  període de la història entre el
  naixement de l'escriptura i la
  caiguda de l'Imperi Romà
  d'Occident el 476, que marca
  l'inici de l'edat mitjana. És, per
  tant, el primer període
  pròpiament històric.
 • 401 BCE

  edad mitjana

  L'edat mitjana o edat medieval és
  el període de la història d'Europa
  que va des del segle v fins al
  segle xv. Succeeix a l'edat antiga,
  que acaba amb la caiguda de
  l'Imperi Romà d'Occident, i
  precedeix el Renaixement i l'era
  de l'exploració.
 • 1492

  edad moderna

  L'edat moderna és la quarta de
  les etapes en què es divideix
  tradicionalment la història a
  Occident segons la historiografia
  francesa.
 • edad contemporania

  L'edat contemporània és el nom
  convencional que la
  historiografia occidental,
  principalment europea i nordamericana, aplica al període
  històric que comprèn des de la
  Revolució francesa l'any 1789 fins
  a la nostra actualitat.
 • actualitat