1 revolucion industrial

Revolució Industrial

By Xema
 • Period: to

  Primera Revolució Industrial

  La Revolució industrial va ser possible gràcies a una sèrie de transformacions paral·leles:
  -El creixement de la població
  -L'expansió de l'agricultura
  -L'aparició d'una nova mentalitat econòmica. Van destacar dos sectors: la indústria tèxtil i la siderúrgica.
 • Filadora

  Filadora
  Inventor: Hargreaves Va ser la primera màquina manual de filar que podia filar diversos fils alhora. Tenia com a avantatge permetre filar molt més ràpid i, per tant, fer més amb menys temps.
 • Primera màquina de vapor

  Primera màquina de vapor
  Inventor: James Watt
  Descripció: És una màquina tèrmica que utilitza el vapor d'aigua com a font d'energia. Consisteix en fer combinar aquest vapor i la condensació del mateix per generar moviment i, alhora, energia mecànica.
  Va tindre un gran paper en el procés d'industrialització, permetia fer la feina molt més ràpid.
 • Filadora intermitent

  Filadora intermitent
  Inventor: Samuel Crompton La filadora intermitent és una màquina que a més de filar, torçava el fil i amb la velocitat dels rodets produïa fils de diversos tipus.
 • Aeròstat

  Aeròstat
  Inventor: Montgolfier Un aeròstat és una aeronau no propulsada, més lleugera que el aire, que fa servir el principi d'Arquimedes per poder enlairar-se.
  Estan compostos per una bossa que conté una massa de gas o aire calent més lleugera que l'aire exterior. A la part inferior de la bossa s'hi pot unir una estructura sòlida denominada cistella.
 • Pudelació del ferro

  Pudelació del ferro
  Inventor: Henry Cort Va començar a refinar ferro i convertir-lo de arrabios en ferro forjat (o ferro en lingots) utilitzant innovadors sistemes de producció.
 • Teler mecànic

  Teler mecànic
  Inventor: Edmund Cartwright És un sistema mecanitzat de teler accionat per un eix de transmissió.
  Va ser molt utilitzat en els sectors tèxtil i la siderúrgia per teixir i filar peces de cotó. Els permetia fer-ho el doble de ràpid.
 • Envasat al buit

  Envasat al buit
  inventor: Appert La conserva alimentària és el resultat del proces de manipulació dels aliments de manera que siga possible preservar-los l'objectiu final de la conserva és mantindre els aliments preservats de l'acció de microorganismes capaços de modificar les condicions sanitàries i de gust dels aliments.
 • Vacuna contra la verola

  Vacuna contra la verola
  Descubridor: Edward Jenner
 • Teler per a la seda

  Teler per a la seda
  Inventor: Jacquard Utilitzava targetes perforades per aconseguir teixir la roba seguint uns patrons, permetent que fins i tot els usuaris més inexperts poguessin elaborar complexos dissenys.
 • Hèlixs de vaixell

  Hèlixs de vaixell
  Inventor:
  Inventor: Sauvage L'hèlix és un dispositiu format per un conjunt d'elements denominats pales o àleps, els quals estàn montats de forma concèntrica al voltant d'un eix, girant al voltant d'aquest en un mateix pla.
 • Locomotora

  Locomotora
  Inventor: George Stephenson
  Descripció: És una locomotora autopropulsada impulsada per l'acció del vapor d'aigua.
  Es va utilitzar per transportar carregaments entre les mines de carbó.
 • Primer tren de passatgers (UK)

  Primer tren de passatgers (UK)
  Es va inaugurar la primera via fèrria per al transport de passatgers entre Liverpool i Manchester.
 • Dinamo

  Dinamo
  Inventor: Faraday va ser el primer generador elèctric capaç de produir potència elèctrica per a la indústria, i és encara el generador més important pel que fa al seu ús durant el segle XXI. La dinamo utilitza l'electromagnetisme per convertir la rotació mecànica en electricitat, en forma de corrent continu.
 • Segadora mecànica

  Segadora mecànica
  Inventor: McCormick és una màquina agrícola dedicada a fer les feines de recol·lecció de productes agrícoles. La majoria dels productes en els que es fa servir són cereals com l'arròs, dacsa, blat, ordi i altres, però amb adaptacions menors també es poden collir oleaginoses (colza), proteaginoses (pèsol proteaginós) i altres conreus com cotó o productes forestals.
 • Telègraf

  Telègraf
  Inventor: Morse El telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància. El de més ampli us al llarg del temps ha sigut el telègraf elèctric, encara que també s'han utilitzat telègrafs òptics de diferents formes i modalitats funcionals.
 • Fotografia

  Fotografia
  Inventor: Daguerre La fotografia és la tècnica que permet obtenir i guardar de manera permanent imatges, sobre una superfície de material sensible a la llum o en dispositius d'emmagatzematge de dades, basant-se en el principi de la càmera obscura.
 • Telèfon

  Telèfon
  Inventor: Meucci és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies.
 • Convertidor d'acer

  Convertidor d'acer
  Inventor: Henry Bessemer Va ser el primer procés industrial amb una despesa assumible per la producció en massa d'acer a partir delingot de ferro de primera fusió. La clau del principi és l'eliminació de les impureses del ferro per l'oxidació amb aire bufat a través d
 • Period: to

  Segona Revolució Industrial

 • Frigorífic

  Frigorífic
  Inventor: Tellier Una nevera, gelera o frigorífic és un electrodomèstic que serveix per conservar productes a una temperatura propera al punt de congelació, normalment cap als 4 °C. Servia per transportar els aliments en vaixells a llargues distàncies.
 • Convertidor de ferro ric en fòsfor

  Inventor: Thomas
 • Lampada elèctrica

  Lampada elèctrica
  Inventor: Thomas Edison És un dispositiu que produeix llum a partir d'energia elèctrica, aquesta conversió es pot fer mitjançant diferents mètodes com l'escalfament per efecte Joule d'un filament metàl · lic, per fluorescència de certs metalls davant una descàrrega elèctrica o per altres sistemes.
 • Bacil de la tuberculosi

  Bacil de la tuberculosi
  Descubridor: Koch El reservori fonamental és l'home, bé sigui sa, infectat o malalt. La font d'infecció d'aquesta malaltia, la constitueix gairebé exclusivament l'home malalt. Encara que hi ha altres vies (molt infreqüents) gairebé la totalitat dels contagis ho són per via a erògena.
 • Primer automòbil

  Primer automòbil
  Inventor: Paul Daimler
  Descripció: Va ser quan es van perfeccionar els motors que utilitzaven gasolina o gasoil com a combustible.
 • Vacuna contra la ràbia

  Vacuna contra la ràbia
  Descubridor: Louis Pasteur
 • Motor d'explosió

  Motor d'explosió
  Inventor: Daimler és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies. És juntament amb el motor dièsel, el més utilitzat avui en dia en la indústria ed l'automoció.
 • Raigs X

  Raigs X
  Inventor: Wilhelm Roentgen Designa una part de l'espectre electromagnètic que correspon a radiació menys energètica que els raigs gamma, però més que els raigs ultraviolats.
 • Aeroplà

  Aeroplà
  Inventor: germans Wright
  Descripció: És una aeronau, més pesant que l'aire, capaç de volar per l'atmosfera.
  Es va enlairar per primera vegada.