Locomotora vapor

les màquines de la revolució industrial

 • Period: to

  primera revolució

 • Filadora

  Filadora
  La filadora es una máquina creada per Hargreaves en el 1763.
  Nom genèric que es dóna a les màquines de filar especialment a les més antigues, fetes anar a mà o mitjançant força hidràulica o animal.
  una màquina de filar servia per fer fil.
 • maquina de vapor

  maquina de vapor
  La va crear James Watt.
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica; és a dir, un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic. Les màquines de vapor solen ser motors de combustió externa.
 • filadora intermitent

  filadora intermitent
  La màquina de filar va ser creada per Crompton.
  Màquina de filar intermitent que conserva, automatitzades, les fases de l'antic i primitiu procés de filatura manual amb el fus i la filosa, en el qual la filadora estirava amb els dits la floca sostinguda per la filosa i donava la torsió mitjançant un fus penjat al fil, que impulsava també amb els dits.
 • aerostat

  aerostat
  va ser creat per montgolfer.Un aeròstat és una aeronau no propulsada, més lleugera que el aire, que fa servir el principi d'Arquimedes per poder enlairar-se.Estan compostos per una bossa que conté una massa de gas o aire calent més lleugera que l'aire exterior. A la part inferior de la bossa s'hi pot unir una estructura sòlida denominada barqueta o també se li pot lligar qualsevol tipus de cos, com per exemple un sensor. Els aeròstats no dirigibles es deixen portar pels corrents de l'aire
 • pudelació de ferro

  pudelació de ferro
  Va ser creat Cort.
  Procediment metal·lúrgic d'obtenció de ferro industrial o d'acer de baix contingut de carboni.
  Consisteix a agitar manualment en un forn de reverber un bany de ferro colat líquid al qual hom afegeix una determinada quantitat d'escòria ferruginosa fins que el carboni és eliminat i les impureses són acumulades en l'escòria, que és separada del ferro, en estat pastós i formant boles, per martelleig.
 • teler mecànic

  teler mecànic
  El teler mecànic va ser inventat per Cartwright.
  Un teler mecànic és un sistema mecanitzat de teler accionat per un eix de transmissió. El "teler mecànic, va ser el resultat de l'evolució del teler manual, utilitzant una unitat mecànica i la connexió i sincronitzar tots els mecanismes.
  El teler serveix per fer teles.
 • envasat al buit

  envasat al buit
  va ser creat per appert.
  El procés en que la carn és refredada al buit té com a objectiu allargar la vida útil de la carn, és a dir, allargar el temps entre la producció i el consum per part de l'ésser humà de manera que resulti segura, sense haver de recórrer al congelat o altres mètodes de conservació.
 • vacuna contra la verola

  vacuna contra la verola
  la va crear Jenner
  Les vacunes recombinants són vacunes creades a través de la tècnica de recombinació genètica. Amb aquesta tècnica es crea un virus atenuat capaç d'induir una resposta immunitària, amb la finalitat d'obtenir immunitat contra una determinada malaltia. Les vacunes recombinants es troben dins del grup de les vacunes de subunitats produïdes per tècniques de modificació genètica.
 • teler per a la seda

  teler per a la seda
  L'artefacte utilitzava targetes perforades per aconseguir teixir la roba seguint uns patrons, permetent que fins i tot els usuaris més inexperts poguessin elaborar complexos dissenys. La invenció es basava en els instruments que anteriorment van dissenyar Basile Bouchon.
  Va ser creat per Jacquard
 • locomotora

  locomotora
  va ser creat per stephenson
  La locomotora és el material rodant amb motor que s'utilitza per donar tracció als trens.
 • dinamo

  dinamo
  La va crear Faraday
  Màquina elèctrica rotativa que genera corrent continu.
 • hèlix de vaixell

  hèlix de vaixell
  va ser creat per sauvage.L'hèlix o hèlice és un dispositiu format per un conjunt d'elements denominats pales o àleps, els quals estan muntats de forma concèntrica al voltant d'un eix, girant al voltant d'aquest en un mateix pla.
  La seva funció és transmetre a través de les pales la seva pròpia energia cinètica (que adquireix al girar) a un fluid, creant una força de tracció
 • segadora mecànica

  segadora mecànica
  va ser creat mc.cornick.
  una dalladora o segadora mecànica és una màquina agrícola que s'usa exclusivament per segar fenc, palla o civada, entre d'altres.
  Quan la segadora s'enganxa al tractor i a la turbina, abans de segar es baixa el cos de la segadora, permetent així que sigui possible segar al ras de sòl.
 • telègraf

  telègraf
  va ser creat per morse.
  El telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància. El de més ampli us al llarg del temps ha sigut el telègraf elèctric
 • fotografia

  fotografia
  va ser creat per daguerre
  La fotografia és la tècnica que permet obtenir i guardar de manera permanent imatges, sobre una superfície de material sensible a la llum o en dispositius d'emmagatzematge de dades, basant-se en el principi de la càmera obscura. En la càmera obscura s'aconsegueix projectar una imatge nítida captada per una lent o un conjunt de lents sobre una superfície.
 • telèfon

  telèfon
  va ser creat per meucci.
  és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies
 • convertidor d'acer

  convertidor d'acer
  La va crear Bessemer.
  El procés Bessemer fou el primer procés industrial amb una despesa assumible per la producció en massa d'acer a partir delingot de ferro de primera fusió. El procés li deu el nom al seu inventor Henry Bessemer, qui registrà la seua patent l'any 1855. Es va descobrir d'una manera independent per William Kelly. El procés també havia sigut utilitzat fora d'Europa durant segles, però mai de manera industrial.
 • Period: to

  segona revolució

 • frigorífic

  frigorífic
  va ser creat per tellier.
  Una nevera, gelera o frigorífic és un electrodomèstic que serveix per conservar productes a una temperatura propera al punt de congelació, normalment cap als 4 °C.
 • convertidor de ferro ric en fòsfor

  convertidor de ferro ric en fòsfor
  Thomas al 1878 va inventar un sistema para explotar el ferro ric en fósfor, fins llavors no s'havien tingut en consideració aquestos yaciments por al carácter del metal.
 • lampada elèctrica

  lampada elèctrica
  la va crear Edison.
  El 1878 va ser patentada per Joseph Wilson Swan qui, després d'experimentar amb més de mil materials diferents, aconseguí industrialitzar-la amb filament de bambú carbonitzat. Des de llavors, en el món dels còmics el símbol de la bombeta s'associa a tenir una idea o una ocurrència. Més tard, Thomas Alva Edison va millorar-la.
 • bacil de la tuberculosis

  bacil de la tuberculosis
  El Mycobacterium tuberculosis és l'eubacteri que causa la major part dels casos de tuberculosi. Va ser descrit el 24 de març de 1882 per Robert Koch, qui, gràcies a aquest fet, va rebre el premi Nobel de Medicina. Per aquesta raó, rep també el nom de bacil de Koch. El seu genoma va ser seqüenciat en 1998.
 • La vacuna de la rabia

  La vacuna de la rabia
  la va crear pasteur
  La ràbia o hidrofòbia, terme d'ús més arcaic, és una malaltia aguda causada per la infecció per part del virus de la ràbia, un Rhabdovirus que infecta el sistema nerviós central causant encefalitis.
 • motor d'explosió

  motor d'explosió
  va ser creat per daimler.
  El motor d'explosió és un tipus de motor de combustió interna que utilitza l'explosió d'un combustible, provocada mitjançant una espurna, per expandir un gas i empènyer així un pistó que transmetrà l'energia.
 • Raigs X

  Raigs X
  El va crear Roengten
  El terme raigs X o radiació X designa una part de l'espectre electromagnètic que correspon a radiació menys energètica que els raigs gamma, però més que els raigs ultraviolats. La seva longitud d'ona està compresa entre 10 nanòmetres i 100 picòmetres, que correspon a freqüències de 30 PHz a 3 EHz). Foren descoberts pel físic alemany Wilhelm Röntgen el 1895.
 • aeroplà

  aeroplà
  creat per els germans wright.
  Un avió és una aeronau, més pesant que l'aire, capaç de volar per l'atmosfera. Conté un cos, a la part frontal, en el qual s'ubica la cabina de comandament i a la part restant del cos hi viatgen els passatgers o la càrrega