ιστορία και την εξέλιξη της ΕΕ

By KALLIDA
 • Τα 6 ιδρυτικά κράτη 18/4/1951

  Το όραμα του Ρομπέρ Σουμάν αρχίζει να παίρνει μορφή όταν έξι χώρες —Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες— υπογράφουν Συνθήκη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργάνου που θα διαχειρίζεται κεντρικά την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Οι χώρες αυτές θα αποφασίζουν μαζί για το πώς θα χρησιμοποιείται ο άνθρακας και ο χάλυβας στην Ευρώπη, και καμία χώρα δεν θα μπορεί να κατασκευάζει όπλα χωρίς να το γνωρίζουν οι άλλες.
 • Τα 6 ιδρυτικά κράτη 18/4/1951

  Το όραμα του Ρομπέρ Σουμάν αρχίζει να παίρνει μορφή όταν έξι χώρες —Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες— υπογράφουν Συνθήκη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργάνου που θα διαχειρίζεται κεντρικά την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Οι χώρες αυτές θα αποφασίζουν μαζί για το πώς θα χρησιμοποιείται ο άνθρακας και ο χάλυβας στην Ευρώπη, και καμία χώρα δεν θα μπορεί να κατασκευάζει όπλα χωρίς να το γνωρίζουν οι άλλες.
 • Δικαστήριο της ΕΕ

  Ιδρύεται το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι η ανώτατη νομική αρχή της ΕΕ. Αποστολή του είναι να μεριμνά ώστε η νομοθεσία της ΕΕ να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χώρα της ΕΕ, και οι χώρες και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
 • Εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 8/9/1952

  Η προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ δεν ασκείται από ένα πρόσωπο, αλλά από ένα κράτος μέλος που προεδρεύει στις συνεδριάσεις συμβάλλοντας στη διασφάλιση της συνέχειας των εργασιών της ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ αναλαμβάνουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα εκ περιτροπής. Η πρακτική αυτή ξεκίνησε το 1952, όταν η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας άσκησε την προεδρία από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο. Η διάρκεια της εκ περιτροπής προεδρίας ορίστηκε το 1958 σε έξι μήνες .
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 25/3/1957

  Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Το ταμείο αποτελεί σήμερα κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς προωθεί την καλύτερη εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, και συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών και των οικογενειών τους.
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 25/3/1957

  Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Το ταμείο αποτελεί σήμερα κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς προωθεί την καλύτερη εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, και συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών και των οικογενειών τους.
 • Οι πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές 07-10/6/1979

  Για πρώτη φορά, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν αυτούς που θέλουν να τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν από την καθιέρωση των άμεσων εκλογών, οι ευρωβουλευτές διορίζονταν από τα εθνικά κοινοβούλια κάθε κράτους μέλους. Οι ευρωπαϊκές εκλογές διεξάγονται κάθε 5 χρόνια από τότε. Δικαίωμα ψήφου αποκτάτε στην ηλικία των 18 ετών σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Αυστρία, τη Μάλτα (16) και την Ελλάδα (17).
 • Οι πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές 07-10/6/1979

  Για πρώτη φορά, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν αυτούς που θέλουν να τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν από την καθιέρωση των άμεσων εκλογών, οι ευρωβουλευτές διορίζονταν από τα εθνικά κοινοβούλια κάθε κράτους μέλους. Οι ευρωπαϊκές εκλογές διεξάγονται κάθε 5 χρόνια από τότε. Δικαίωμα ψήφου αποκτάτε στην ηλικία των 18 ετών σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Αυστρία, τη Μάλτα (16) και την Ελλάδα (17).
 • Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1/7/1987

  Αν και οι εισαγωγικοί δασμοί μεταξύ των κρατών μελών καταργήθηκαν το 1968, οι εμπορικές συναλλαγές δεν είναι ελεύθερες μεταξύ των χωρών της Κοινότητας λόγω διαφορών στις εθνικές νομοθεσίες. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη θεσπίζει ένα εξαετές πρόγραμμα για την απάλειψη αυτών των διαφορών, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επισημοποιεί την ονομασία «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
 • Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1/7/1987

  Αν και οι εισαγωγικοί δασμοί μεταξύ των κρατών μελών καταργήθηκαν το 1968, οι εμπορικές συναλλαγές δεν είναι ελεύθερες μεταξύ των χωρών της Κοινότητας λόγω διαφορών στις εθνικές νομοθεσίες. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη θεσπίζει ένα εξαετές πρόγραμμα για την απάλειψη αυτών των διαφορών, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επισημοποιεί την ονομασία «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
 • Η Συνθήκη του Μάαστριχτ 1/11/1993

  Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία πήρε το όνομά της από την ολλανδική πόλη στην οποία υπεγράφη. Αποτελεί σημαντικό ορόσημο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ιδρύει επίσημα την Ευρωπαϊκή Ένωση και προετοιμάζει το έδαφος για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος: του ευρώ. Παρέχει επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαντικότερο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, καθώς και την εξουσία να εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της.
 • Η Συνθήκη του Μάαστριχτ 1/11/1993

  Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία πήρε το όνομά της από την ολλανδική πόλη στην οποία υπεγράφη. Αποτελεί σημαντικό ορόσημο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ιδρύει επίσημα την Ευρωπαϊκή Ένωση και προετοιμάζει το έδαφος για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος: του ευρώ. Παρέχει επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαντικότερο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, καθώς και την εξουσία να εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της.
 • Η κοινή όψη των κερμάτων του ευρώ1996

  Ο βέλγος σχεδιαστής νομισμάτων Luc Luycx, ο οποίος εργάζεται στο Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Βελγίου, κερδίζει τον διαγωνισμό για τον σχεδιασμό της κοινής όψης των μελλοντικών κερμάτων του ευρώ. Εάν κοιτάξετε προσεκτικά, θα δείτε τα αρχικά του στα κέρματα.
 • Η κοινή όψη των κερμάτων του ευρώ1996

  Ο βέλγος σχεδιαστής νομισμάτων Luc Luycx, ο οποίος εργάζεται στο Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Βελγίου, κερδίζει τον διαγωνισμό για τον σχεδιασμό της κοινής όψης των μελλοντικών κερμάτων του ευρώ
 • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1/6/1998

  Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία συνεργάζεται με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών μελών της ΕΕ και είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ευρώ. Βασικός της στόχος είναι να διατηρεί σταθερές τις τιμές προκειμένου να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εδρεύει στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.
 • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1/6/1998

  Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία συνεργάζεται με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών μελών της ΕΕ και είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ευρώ. Βασικός της στόχος είναι να διατηρεί σταθερές τις τιμές προκειμένου να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εδρεύει στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.
 • Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 7/12/2000

  Τα δικαιώματα κάθε ατόμου στην ΕΕ αναγνωρίστηκαν σε διάφορες χρονικές στιγμές, με διάφορους τρόπους και με διάφορες μορφές. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ αποφάσισε να τα συμπεριλάβει στο σύνολό τους σε ένα ενιαίο έγγραφο: τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης, που υπεγράφη από τους ηγέτες της ΕΕ στις 7 Δεκεμβρίου 2000, εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ.
 • Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 7/12/2000

  Τα δικαιώματα κάθε ατόμου στην ΕΕ αναγνωρίστηκαν σε διάφορες χρονικές στιγμές, με διάφορους τρόπους και με διάφορες μορφές. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ αποφάσισε να τα συμπεριλάβει στο σύνολό τους σε ένα ενιαίο έγγραφο: τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης, που υπεγράφη από τους ηγέτες της ΕΕ στις 7 Δεκεμβρίου 2000, εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ.
 • Η Συνθήκη της Νίκαιας 26/2/2001

  Υπογράφεται η Συνθήκη της Νίκαιας από τους επικεφαλής των 15 κρατών μελών της ΕΕ στην ομώνυμη πόλη της Γαλλίας. Η Συνθήκη αυτή αλλάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, έτσι ώστε η ΕΕ να προετοιμαστεί για την προσχώρηση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης μόλις αυτές θα είναι έτοιμες. Αυξάνονται οι νομοθετικές και εποπτικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Συνθήκη τίθεται σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003.
 • Η Συνθήκη της Νίκαιας 26/2/2001

  Υπογράφεται η Συνθήκη της Νίκαιας από τους επικεφαλής των 15 κρατών μελών της ΕΕ στην ομώνυμη πόλη της Γαλλίας. Η Συνθήκη αυτή αλλάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, έτσι ώστε η ΕΕ να προετοιμαστεί για την προσχώρηση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης μόλις αυτές θα είναι έτοιμες. Αυξάνονται οι νομοθετικές και εποπτικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Συνθήκη τίθεται σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003.
 • Το ευρώ 1/1/2002

  Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ γίνονται το νόμιμο νόμισμα 12 χωρών της ΕΕ. Η εκτύπωση, η κοπή και η διανομή τους αποτελεί τεράστιο εγχείρημα από υλικοτεχνική άποψη. Κυκλοφορούν περισσότερα από 80 δισ. κέρματα. Ενώ τα κέρματα του ευρώ έχουν μια κοινή όψη όπου αναγράφεται η τιμή, στην άλλη όψη κάθε χώρα έχει το δικό της σχέδιο. Η αγορά π.χ. ενός εισιτηρίου του μετρό στη Μαδρίτη με φινλανδικά (ή άλλα) κέρματα ευρώ σύντομα θεωρείται πια κάτι φυσιολογικό.
 • Το ευρώ 1/1/2002

  Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ γίνονται το νόμιμο νόμισμα 12 χωρών της ΕΕ. Η εκτύπωση, η κοπή και η διανομή τους αποτελεί τεράστιο εγχείρημα από υλικοτεχνική άποψη. Κυκλοφορούν περισσότερα από 80 δισ. κέρματα. Ενώ τα κέρματα του ευρώ έχουν μια κοινή όψη όπου αναγράφεται η τιμή, στην άλλη όψη κάθε χώρα έχει το δικό της σχέδιο. Η αγορά π.χ. ενός εισιτηρίου του μετρό στη Μαδρίτη με φινλανδικά (ή άλλα) κέρματα ευρώ σύντομα θεωρείται πια κάτι φυσιολογικό.
 • Διεθνής συμφωνία για την κλιματική αλλαγή 12/12/2015

  Σε διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στο Παρίσι, οι ηγέτες 195 χωρών, μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ξεχωριστά, καθώς και η ΕΕ ως σύνολο, καταλήγουν σε μια νέα συμφωνία που απαιτεί δράση εκ μέρους όλων των χωρών προκειμένου να αποφευχθούν οι ολέθριες συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
 • Διεθνής συμφωνία για την κλιματική αλλαγή 12/12/2015

  Σε διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στο Παρίσι, οι ηγέτες 195 χωρών, μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ξεχωριστά, καθώς και η ΕΕ ως σύνολο, καταλήγουν σε μια νέα συμφωνία που απαιτεί δράση εκ μέρους όλων των χωρών προκειμένου να αποφευχθούν οι ολέθριες συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
 • Εμπορική συμφωνία ΕΕ/Καναδά 30/10/2016

  Οι ηγέτες της ΕΕ και του Καναδά υπογράφουν εμπορική συμφωνία που διευκολύνει την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων τόσο στην ΕΕ, όσο και στον Καναδά.
 • Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 7/12/2016

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, παρέχοντας σε νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στήριξης μιας κοινότητας μέσω του εθελοντισμού ή της τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας.
 • Νέα κοινωνικά δικαιώματα για τους πολίτες της ΕΕ 17/11/2017

  Υπογράφεται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας ο «Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Σκοπός του είναι να προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στους Ευρωπαίους, καθώς και δίκαιους μισθούς και καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στους γονείς και τα άτομα που έχουν ευθύνες παροχής φροντίδας.
 • Νέα κοινωνικά δικαιώματα για τους πολίτες της ΕΕ 17/11/2017

  Υπογράφεται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας ο «Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Σκοπός του είναι να προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στους Ευρωπαίους, καθώς και δίκαιους μισθούς και καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στους γονείς και τα άτομα που έχουν ευθύνες παροχής φροντίδας.
 • Τα σχολεία κλείνουν καθώς η νόσος Covid-19 χτυπά την Ευρώπη 1/3/2020

  Τα σχολεία, τα μουσεία, τα εστιατόρια και τα κέντρα αναψυχής κλείνουν και οι μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις ακυρώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ καθώς μια νέα ασθένεια, που μοιάζει με γρίπη, η COVID-19 χτυπά την Ευρώπη. Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν πλέον ασθενείς που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του κορονοϊού που εντοπίστηκε αρχικά στην Κίνα στο τέλος του 2019 και εξαπλώθηκε γρήγορα σε άλλα μέρη του κόσμου.