Utvärderingsplan för fritidshemmet

By tesslan
 • Period: to

  Utvärderingsplan för fritidshemmet

  En tidsplan över olika tillfällen för elevinflytande, föräldrainflytade samt utvärderingstillfällen.
 • Enkät 1: Förväntningar på fritidshemsverksamheten

  Dirket i början av terminen skickar fritidshemmet ut en enkät med frågor som ger föräldrarna möjlighet att dela med sig av sina förväntningar på barnomsorgen. Enkäten görs med fördel med väldigt öppna frågor.
 • Arbetsplan för höstterminen görs

  Utifrån vad som kom fram i enkäterna gör man en arbetsplan som ska gälla för höstterminen. Denne presenteras sen på föräldramötet som varje klass brukar ha i början av läsåret.
 • Föräldramöte med samtal om enkät 1

  På föräldramötet lyfter fritidspersonalen de svar som framkom av enkäterna till diskussion. En grovplanering över höstterminen bör presenteras för föräldrarna och deras synpunkter som kom upp i enkäterna ska gärna kunna kopplas ihop med de planerade aktiviteterna. På detta sätt upplever föräldrarna en känsla av inflytande och medbestämmande i verksamhetens planering.
 • Drop-In-Fika

  En gång varje termin har vi fika för föräldrarna. När man hämtar sitt barn kan man få en kopp kaffe och kaka. Tillfället kombineras med fördel med någon form av vernissage.
 • Trivselsamtal med eleverna

  Nu genomför personalen korta enskilda samtal på 5-10 minuter med fritidshemsbarnen. Frågor som rör elevens trivsel på fritids, hans/hennes sociala liv på fritids, dennes synpunkter på verksamheten m.m. ska lyftas. Gärna avslutas med en överrenskommelse om en sak man ska försöka bli bättre på. Tex bli bättre på att plocka undan, eller leka med fler personer än bara bästisen osv. Dokumentet som sen sammanställs ligger som underlag till lärarpersonalens utv.samtal samt ska skriva under av målsman.
 • Stormöte för fritidsbarnen under skoltid

  Alla inskrivna är sällan på fritidshemmet samtidigt och därför läggs större fritidsmöten bäst under skoltid. Tex under det allra sista passet på dagen. Då får alla inskrivna möjlighet att ta emot information samt delge sina åsikter om verksamheten samtidigt. Möjligheten till diskussioner av bra kvalitet är större om alla kan delta vid samma tillfälle chansen att barnen får lära sig se på problem och möjligheter genom fler kompisars ögon ökar.
 • Ny grovplanering för fortsatta HT görs

  Veckan innan novemberlovet gör personalen en ny grovplanering som sträcker sig fram till julavslutningen. De utgår i från de punkter som kom fram på stormötet och av föräldrarnas enkäter.
 • Enkät 2: uppföljningsenkäten!

  Syftet är dels att föräldrarna fortfarade ska ges möjlighet att påverka, men denna gång utifrån hur väl fritidspersonalen har lyckats i sitt arbete för att motsvara deras förväntningar på verksamheten (svaren från enkät 1), dels att fritidshemspersonalen lättare håller fokus på den fortsatta kvaliteten på verksamheten om de regelbundet utsätter sig själva och verksamheten för utvärdering utifrån.
 • Arbetsplan för vårterminen görs

  När alla enkäter är inkomna kan en arbetsplan sättas samman inför vårterminen. Denne lyfter man på föräldramötet för fritidsbarnsföräldrar i januari.
 • Föräldramöte enbart för fritidsföräldrar

  Genom att erbjuda ett "halvtids-föräldramöte" får föräldrarna tillfälle att ta upp sina tankar kring verksamheten. Huvudmaterialet för detta möte är de enkäter och de aktiviteter som genomförts under hösten.
 • Trivselsamtal

  Enligt samma princip som under höstterminen.
 • Drop-In-Fika

  Drop-in-fika enligt samma princip som fikat den 1 oktober.
 • Enkät 3: Avslutningsenkät

  I denna enkät är det dags att utvärdera vårens verksamhet, men även ange efter olika skalor hur pass nöjd man är med olika moment.
  I slutet av enkäten kan föräldrarna ges möjligheten att komma med egna idéer och önskemål inför kommande läsår.
 • Verksamhetsberättelse

  Nu är det på tiden att allt underlag: grovplaneringar, dokumentationsmaterial, trivselsamtal, enkäter m.m. sammanfattas till en avslutande verksamhetsberättelse. I slutet av berättelsen kan man med fördel skriva in de saker som man just då kommer på att man skulle vilja arbeta lite extra med under nästa läsår.