Upplysningen, Franska- och industriella- revolutionen.

 • Period: Feb 15, 1565 to

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei var en italiensk fysiker och astronom som upptäkte flera viktiga saker om världen, t ex hur luftmotstånd fungerar. Han lärde också ut att Jorden och alla andra planeter kretsar runt solen, men det tvingade kyrkan honom att förneka.
 • Galilei

  Galilei
  Målning som skall föreställa Galileo Galilei
 • Period: to

  Jean Baptiste Colbert

  Var en finansminister under Ludvig XIV och inflytelserik företrädare för en merkantilistisk politik vars mål framför allt var att öka statens förmåga att helt behärska och kontrollera den ekonomiska utvecklingen.
 • Period: to

  John Locke

  John Locke var en engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer har fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 • Period: to

  Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu menade att den lagstiftande, dömande och verkställande makten måste delas upp så att ingen kan utnyttja makten till sin egen fördel. han ansåg också att parlamentet som styr ett land ska bestå av två avdelningar.
  hans teorier har påverkat de lagar som beskriver hur ett land ska styras, i bland annat Sverige och USA.
 • Period: to

  François de Voltaire

  François-Marie Arouet, som var Voltaires riktiga namn, var en fransk författare och en av de viktigaste upplysningsfilosoferna. Han ansåg att människor skulle följa sitt egna förnuft istället för att följa gamla vanföreställningar och det som staten och kyrkan bestämde.
  Voltaire kritiserade samhället med hjälp av bland dikter, romaner och pjäser.
 • Merkantilism

  Är en ekonomisk åskådning som siktar på att förbättra den ekonomiska utvecklingen genom att framhålla landets egna industri och export. Detta var framför allt aktuellt under 16-1700 talet men förekom också under senare årtal. Målet var att minska eller till och med förbjuda importer till sitt eget land för att främja den egna produktionen.
 • liberalism

  Liberalismen är en politisk tanke/lära som betonar flera inriktningar som alla siktar på att alla människor ska vara helt fria. Tanken främdes främst under 17-1800 talet. Den tidiga industriella revolutionen i Storbritannien gav särskild tyngd åt de liberala idéerna och kraven på avreglering och tullfrihet
 • Period: to

  Jean-Jacques Rousseau

  Rousseauvar en schweizisk-fransk författare och filosof. Hon såg negativt på vetenskapens och teknikens inflytande på människan. Han ansåg att människans liv hade genom dessas inflytande blivit alltmer artificiellt, och för var dag som gått hade hon kommit ifrån sitt ursprung
 • Period: to

  Denis Diderot

  Diderot var en fransk författare och filosof som tidligt ansågs vara lämpad för präst- eller domarbanan men valde att gå sin egen väg som fri litteratör och obunden tänkare.
 • Den Flygande Skytteln

  Den Flygande Skytteln
  Var den första revolutionerande maskinen för vävning och uppfanns av John Kay. Med hjälp av denna maskin kunde en person jobba lika snabbt som tre - fyra kunde för hand.
 • Period: to

  Ludvig XVI

  Ludvig den 16:e var konungen som styrde i Frankrike då revolutionen bröt ut. Han hoppades länge på att han skulle bli enväldig kung igen. Hans fru, Marie-Antoinette, var ofta mer beslutsam än kungen, och kom därför att påverka hans politiska beslut.
 • Period: to

  Axel (von) Fersen

  Axel (von) Fersen var en svensk greve, militär och tjänsteman som är kännd för sin kärleksrelation med franska drottningen Marie-Antoinette.
 • Period: to

  Marie Antoinette

  Ludvig den 16:es fru Marie, drottning av Frankrike och född i Österrike.
 • Period: to

  Markisen av Lafayette

  Marie Joseph Gilbert de Motier var en fransk general och statsman. Han slogs som general mot britterna i det amerikanska frihetskriget. Under franska revolutionen var han medlem av nationalförsamlingen som konstitutionell rojalist.
 • Jordbruket i England: Enclosure-acts

  Enclosure-acts innebar en rationalisering av jordbrukets markanvändning. Processen styrdes framför allt av godsägare, som först övertog byallmänningarnas betesmark och sedan framtvingade en sammanslagning av det medeltida tegskiftets små utspridda jordlotter. Enclosurerörelsen fick sin största omfattning efter 1760 då parlamentet i ökad utsträckning godkände ansökningar om skiften.
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  Spinning Jenny var den första maskinen som kunde spinna garn och skapades av James Hargreaves.
 • Ångmaskinen

  James Watt uppfann den första ångmaskinen som kunde lagra den värmen som krävdes för att hålla den igång, Tidligare versionen hade nämligen forlorat denna värme.
 • Ångbåten

  Ångbåten
  Nu kunde man bygga den efterlängtade ångbåten. Redan under 1600-talet hade man börjat att planera en båt som drevs av åga, men inte förens James Watt utvecklade sin ångmaskin var detta en möjlighet. Den första fungerande ångbåten uppfanns av William Symington.
 • Period: to

  Jakobinerna

  jJakobinklubben var en politisk klubb med stort inflytande under franska revolutionen. Jakobinklubben i Paris leddes av Maximilien de Robespierre. Efter thermidorkuppen 1794 fängslades och avrättades flera ledande jakobiner, och klubben stängdes.
 • Generalständerna

  Generalständerna
  Frankrikes riksförsamling under l'ancien régime. (Old Regime) De generalständer som möttes i Versailles i maj 1789 upphävde ståndsindelningen och proklamerade sig som en enda församling och gav Ludvig XVI begränsad makt.
 • Franska revolutionen: Orsak

  Franska revolutionen: Orsak
  1788 drabbades Frankrike av en ekonomisk kris som ledde till Samtidigt ökade arbetslösheten Dessutom hade den franska staten samma år hamnat i akut brist på pengar vilket tvingade Ludvig XVI att samtidigt som landet var i djup kris sammankalla generalständerna för att skapa ett fungerande beskattningssystem. Vilket ledde till uppror.
 • Koppling till upplysnings filosofer

  Koppling till upplysnings filosofer
  Upplysningens filoser skrev mycket om hur orättvist klassamhället var, dem skrev också ner tankar om folkstyre. Detta inspererade folket till uppror och jämnlikhet.
 • Stormningen av Bastiljen

  Stormningen av Bastiljen
  Franskarevolutionen startade då fästningen Bastiljen. Det sägs att den upptog ett särskilt intresse hos revolutionärerna just på grund av dess symbolvärde som orättvisans och det juridiska godtyckets fängelse.
 • Period: to

  Terrorn

  Terrorn var en period under Franska Revolutionen som markerades genom avrättningen av "revolutionens fiender". Perioden startade pga den politiska konflikten mellan rival-partierna Girondena och Jakobinerna.
 • Franska Revolutionen Konsekvenser

  Franska Revolutionen Konsekvenser
  Klassamhälet rasade och efter revolutionen övertogs makten av tre konsuler varav Napoleonvar var förste konsul. Han utmanövrade sina konkurenter och krönte till slut sig själv till kejsare för att visa att ingen stod över honom.
 • Aktiebolag

  Under 1700-talet så började det bildas en hel del med aktiebolag runt om i Europa. Många utav dessa finns kvar i minnet genom bevarade aktiebrev. I Storbritannien bildades under industrialismen (1800-talet) mängder av aktiebolag som var inriktade på järnvägar, banker, gruvor, textilier och kommunikationer.
 • Banker

  Industrialismen medförde från 1800-talets mitt ett kreditbehov som endast nybildade banker med stort inbetalt aktiekapital, s.k. aktiebanker, kunde tillgodose. Tendensen till stordrift inom bankväsendet blev samtidigt påfallande. Sammanslagningar och banker med omfattande filialnät blev utmärkande för europeiskt affärsbankväsen.
 • Ånglokomotivet

  Redan år 1804 uppfanns det första ånglokomotivet, men det hade stora problem, t ex. att spåren var gjorda för hästdragna vagnar. 1814 uppfan George Stephenson sitt ånglok för gruvarbeten. ''det blev kallat det första användbara ånglokomotivet. 1825 invigde han ´världens första offentliga järnväg.