Nyelvtörténeti korszakok

 • 1000 BCE

  Ősmagyar kor

  Kr.e.1000-Kr.u.896
  Nyelvemléktelen
  Beszédhangok területén komoly változások:
  -létrejött a b,d,g,z,á,é,í
  Létrejött a kötőszó és visszaható névmás szófaja
  Szóalakok
  -örökölt egyszerű képzőkből, képzőborkok
  -igenévképző, birtokos személyjel
  -birtokjel, középfok jele
  Összetett múltidők, -t jeles múlt, feltételes mód jele, felszólító mód j-je is ekkor alakult ki
  Határozóragok névutóként alkotnak szerkezetet
  Igeragozás mai rendszere
  Mondatok átalakulása
  bővítmény+ige sorrend főnév+ige+bővítmény
 • 896

  Ómagyar kor

  896-1526
  Írásos nyelvemlékek
  Hangrendszerben kialakult a v, h, c, zs, dz, gy, ty, ö, a
  Hosszú mgh-k rendszerének kiteljesedése
  Szófajok-névelők, kölcsönös és általános névmás
  Létrejött az -andó, -endő képzős igenév
  Gyakorivá vált a -t jeles múltidő, kiszorítva az -á, -é
  jeleset
  Névutós szerkezetekből határozóragok
  Igeidők rendszerré szerveződtek (határozószóból
  alakultak ki, helyre utaltak)
 • 1526

  Középmagyar kor

  1526-1772
  Kialakul a dzs, visszaszorul a ly
  Több nyelvjárás kettőshangzói is ekkor jöttek létre
  Új szófaj a névutó-melléknév
  Összetett múltidő és az -á, -é jeles múltidő használata
  visszaszorul
 • Újmagyar kor

  Kezdetét irodalom történeti eseményhez kötjük: első
  klasszicista stílusú magyar mű megjelenése
  (Bessenyei György: Ágis tragédiája, dráma)
  1772 - szimbolikus évszám, innentől számítjuk a magyar
  nyelv megújításának kezdetét
  Egységessé válás korszaka
  Létrejön az irodalmi nyelv és az ezen alapuló művelt
  köznyelv
  Első általános helyesírási szabályozás (1832)
  Az általános egységesítés 1920-ban fejeződik be
 • Újabb magyar kor

  1920-tól több milliós nagyságrendű tömegek kerültek
  magyar anyanyelvűként kisebbségi helyzetbe (Trianon)
  - utódállamok területén kisebbségi regionális köznyelvi
  változatok alakultak ki
  Kisebbségben lévő magyarok nyelvét a többség
  befolyásolja (grammatika, szóhasználat)
  20. század végén elektronikus kommunikáció
  megjelenése -> nyelvhasználat társadalmiasulása
  Közös térbe kivitt gondolatok megformálása -> nyelv
  történetének új dimenziója