HISTORIA DELS INVENTS DE GRAVACIO DEL SO

Timeline created by Jan Pelfort Salvatella
In Music
 • Fonoutógrafo

  Fonoutógrafo
  Primer aparell capaç de transcriure les de soroll a un medi visible.
  Captava les ones sonores a traves d'una botzina, lo que feia que una corda situada dintre de l'aparell vibrés. D'aquesta forma es gravava sobre paper ahumat. L'unic inconvenient era que la gravació no es podia reproduir.
 • Fonógraf

  Fonógraf
  Gravava el so amb una agulla que anava fent solcs al voltant d'un cilindre que es diu Tinfoil. Aquest si reproduia el so. Grabaven el so per guardar el discursos polítics
 • Gramófon

  Gramófon
  El funcionament d'aquest aparell era el mateix que el del fonógraf. La diferencia era que aquest no feia solcs a un cilindre sinó que els feia en un disc.
 • Toca discs

  Toca discs
  El toca discs estava constitut per un plat giratori, un braç fonocaptor i la capsula. Els discos estaven fets d'acetat, roca de pissarra, laca....
 • Cassette

  Cassette
  Molt més compacte i portable que els altres i completament diferent en quan a la forma i funcionament ja que aquest portava una cinta magnética la qual passava per dos petits carrets que s'allotjaven dintre d'una carcassa de plàstic. Amb el cassette van aparèixer nous aparats reproductors.
 • Walkman

  Walkman
  El walkman funcionava amb piles i podies escoltar la teva musica en qualsevol lloc, inclus quan caminaves pel carrer
 • Disc Compacte (CD)

  Disc Compacte (CD)
  Un format més pràctic que els altres, ja que es conservava mes temps, més capacitat d'amenaçament i múltiples usos. Media 12 cm i tenia una capacitat de 650 mb .
 • MP3

  MP3
  Un contenidor de dades la seva funció era comprimir la informació d'enormes arxius.