Local meeting2

แผนการสรรหาคณะกรรมการ เขต 13

  • ประชาสัมพันธ์ระดับตำบล

    ประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
    เวทีชี้แจงประชาสัมพันธ์ระดับตำบล กองทุน พระนครใต้ (อ.เมืองสมุทรปราการ) ๗ ส.ค. ๕๔ (๗ ตำบล)
  • ประชาสัมพันธ์ระดับตำบล

    ประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
    กองทุน จังหวัดสมุทรปราการ 1 (อ.เมืองสมุทรปราการ) ๗ ส.ค. ๕๔ (๕ ตำบล)