Waikato Wars 1863-1864

  • Period: to

    Waikato War-Meremere

  • Waikato War-Rangariri

  • Waikato War-Ngaruawahia

  • Waikato War-Te Ranga

  • Period: to

    Waikato War-Orakau

  • Waikato War-Gate Pa