LLEIS I NORMATIVA

 • Article 40,2

  Així mateix, els poders públics fomentaran una política que garanteixi la formació i readaptació professionals; vetllaran per la seguretat i higiene a la feina i garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats.
 • Article 43,1

  Es reconeix el dret a la protecció de la salut
 • Article 43,2

  Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris. La llei establirà els drets i els deures de tothom en aquest punt.
 • Article 19,1

  Els espanyols tenen dret a elegir lliurement la residència i a circular pel territori nacional Tenen també dret a entrar i sortir lliurement d’Espanya en la forma que la llei estableixi. Aquest dret no podrà ser limitat per motius polítics o ideològics.
 • Article 4.2

  Els Estatuts podran reconèixer banderes i ensenyes pròpies de
  les Comunitats Autònomes. Aquestes s’utilitzaran juntament amb la bandera d’Espanya en els seus edificis públics i en els seus actes oficials.
 • Espanya entra a la UE

 • Article 1.1

  Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret,
  que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.
 • Article 14.2

  Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler
  cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o
  qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • Article 21.2

  Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler
  cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o
  qualsevol altra condició o circumstància personal o social.