Kontakten med europæerne

 • Europæiske handelskompanier og kinesiske købmænd

  Fra 1720 kunne europæiske handelskompagnier således kun handle med en særligt privilegeret – og kontrolleret – gruppe af kinesiske købmænd, og handelen skulle fra 1760 foregå i en bestemt havn, Canton (Guangzhou). Set fra den kejserlige regerings synsvinkel var europæernes handel udtryk for, at de ønskede at få del i den kinesiske kulturs frembringelser, og de burde være taknemmelige for, at det blev tilladt dem
 • Period: to

  Opium export

  I 1773 eksporterede de ca. 1000 kasser opium til Kina, og i 1832 var eksporten oppe på 23.570 kasser.
 • Period: to

  Kaozheng opstår

  I slutningen af 1700-tallet var der ganske vist blandt de intellektuelle opstået en bevægelse – kaozheng,"søgen efter beviser" –Denne bevægelses tilhængere dyrkede efter vestligt forbillede matematik, astronomi og andre naturvidenskaber, men de fik ikke gennemført ændringer i det kinesiske undervisningssystem.
 • Kina melder at de ikke behøver noget fra England

  Den kinesiske regering meddelte i 1793 den britiske ambassadør George Macartney, at Kina havde alt, hvad det behøvede, og at mærkværdige europæiske varer ikke havde nogen interesse.
 • Forbud på opium

  Kejseren forbød i 1800 enhver import af opium, fordi opiumafhængigheden antog et faretruende omfang, men det standsede ikke denne handel. Briterne ignorerede simpelthen forbuddet. De anså det kinesiske styre for forældet, inkompetent og ineffektivt
 • Regeringen prøver at slå mod opium

  I 1839 forsøgte regeringen at slå til mod opiumshandelen. Et stort parti britisk ejet opium blev beslaglagt og brændt, og briter blev tilbageholdt. Det udløste en britisk krigserklæring i januar 1840.
 • Britisk krigserklæring

 • missionsstationer med skoler/sundhedsklinikker

  Fra 1840erne virkede tusinder af europæiske og amerikanske missionærer og oprettede missionsstationer med skoler og sundhedsklinikker.
 • Kejseren slutter krigen med en ydmygende fred

  I 1842 måtte kejseren slutte en ydmygende fred, der indebar åbning af en række havne for europæisk handel. Hongkong blev afstået til briterne, og Kina måtte betale en stor krigsskadeerstatning.
 • ingen erfaringer indtil da

  Indtil midten af 1800-tallet havde Kina næsten ingen erfaringer med militære sammenstød med europæerne
 • Taiping-oprør

  1850: “Taiping-oprør”: Det var en religiøs-social bevægelse, hvis leder opfattede sig som Jesu yngre bror, og som havde som mål at oprette "Den store freds himmelske kongerige", et harmonisk, socialt retfærdigt tusindårsrige. Bevægelsen var strengt disciplineret og dyrkede munkeagtige idealer: seksuel afholdenhed, forbud mod alkohol og opium og beskeden livsførelse. Den fik et forbløffende omfang og tilføjede de kejserlige tropper det ene nederlag efter det andet.
 • Befolkningstallet falder

  Befolkningstallet faldt skønsmæssigt fra ca. 412 millioner i 1850
 • regeringen begynder moderniseringspolitik

  Først efter de militære nederlag i midten af 1800-tallet begyndte den kejserlige regering en moderniseringspolitik, men tøvende og ubeslutsomt.
 • kinesisk toldvæsen i europa

  det kinesiske toldvæsen blev stillet under international europæisk ledelse fra 1854
 • Period: to

  Opiumskrig i kina

  1856-1860 begyndte en ny krig som var resultatet af kinesernes fortsatte forsøg på at modarbejde europæernes handel – herunder deres ulovlige salg af opium.
 • Tongzhi blev kejser

  I 1861 var den kun 5-årige Tongzhi blevet kejser.
 • generobring af Nanking

  1864: Generobring af Nanking
 • Period: to

  Sun Yat Sen (1866-1925)

  Sun Yat Sen (1866-1925)
 • Japansk succes

  Den forbløffende succes demonstrere, Japan havde haft med sin moderniseringspolitik, der var begyndt så sent som i 1868.
 • Tonzhi døde

  Tongzhi døde allerede i 1875
 • Period: to

  europæisk imperialististiske stater og japan

  Mod slutningen af 1800-tallet havde de europæiske imperialistiske stater og Japan etableret hver deres interesse- og indflydelsesområder i Kina
 • Period: to

  modsættelse af Frankrigs kolonisering af Vietnam

  I 1884-85 forsøgte regeringen med militær magt at modsætte sig Frankrigs kolonisering af Vietnam, men led et sviende nederlag
 • Period: to

  Kina besejres i en krig mod Japan

  Den ultimative ydmygelse fulgte i 1894-95, da Kina blev besejret i en krig mod Japan.
 • Kinas jernbane

  I 1896 havde Kina 600 km. jernbane - det meget mindre Japan 3.700 km.
 • Guangxu blev myndig

  Da Guangxu blev myndig og trådte i karakter som kejser, slog han i 1898 ind på en så radikal reformkurs, at det konservative embedsapparat forfærdedes.
 • bokseropstanden opstår

  i 1898 opstod en omfattende voldelig fremmedfjendtlig bevægelse, som europæerne kaldte "bokseropstanden"
 • bokseropstanden nedkæmpes

  De imperialistiske stater sammen om en koordineret, international militæraktion og nedkæmpede bokserne. Den kinesiske regering blev gjort ansvarlig for opstanden og overgrebene og måtte i 1901 indgå en ydmygende aftale, der indebar en stor kinesisk erstatningsbetaling og henrettelse af de personer, der ansås for ansvarlige for opstanden.
 • eksamenssystemet afskaffes

  Det ældgamle mandarin-eksamenssystem afskaffedes i 1905, og året efter udstedtes løfte om indførelse af en forfatning.
 • Kejseren væltes

  Cixi gennemføre et kup, hvor kejseren blev væltet og hans nærmeste rådgivere henrettet. Guangxu sad i husarrest til sin død i 1908.
 • Der var militært opstand

  1911 var der militært opstand
 • Period: to

  republikken udråbes

  de revolutionære kunne udråbe republikken ved årsskiftet 1911-1912.
 • Yuan Shi Kai dør

  Yuan Shi Kai dør i 1916, og når ikke at gennemføre sine planer om at blive kejser.
 • Kommunistisk revolution

  kommunistiske revolution i 1949.