Evolució del dret laboral a Espanya

Timeline created by aina.as
In History
 • Comença la 7a Etapa: El període constitucional de 1978

 • Costitució espanyola

  Costitució espanyola
  El 1978 s'aprova la constitució Espanyola i estableix un sistema de relacions laborals que potencial l'autonomia col·lectiva.
 • Reial decret llei 5/1979, de 26 de gener, sobre creació d'l'Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació

 • Estatut dels treballadors

  Estatut dels treballadors
  Es crea l'Estatuta dels treballadors, norma bàsica que regula els drets i obligacions dels treballadors
 • llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical.

 • Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre

  Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició a soroll durant el treball (derogat excepte per als sectors de la música i l'oci, en què és vigent fins al 15 de febrer de 2008).
 • Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, de la Seguretat Social

 • Llei 14/1994, per la qual es regulen les Empreses de Treball Temporal

 • Reial Decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses

 • Llei de prevenció de riscos laborals

 • Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

 • Reial Decret 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

 • Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dorsolumbars, per als trabajadores.

 • Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la feina amb equips que inclouen pantalles de visualització.

 • Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el trabajo.

 • Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball

 • Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies peligrosas.

 • Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal.

 • Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric.

 • Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el feina.

 • 581 / 5000 Resultados de traducción Reial Decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.

 • Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

 • Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll.

 • Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball.

 • Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats peligrosos

 • Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació

 • Reial Decret 286/2006, de 10 de març

  Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a soroll
 • Reforma laboral

  Conjunt de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

  Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Trabajadores.Es la norma principal que regeix els drets dels treballadors a Espanya.
 • Reforma laboral 2020

  Reforma laboral 2020
  Conjunt de mesures urgents per regular el mercat laboral i la crisi del COVID-19