Educaciocc81

Eix cronològic de l'Educació a Catalunya

By Aroa28
 • Declaració Universal de Drets Humans (ONU)

  Exposa els drets i deures de totes les persones. L'article 26 defensa el dret a l'educació de totes les persones.
 • Llei General d'Educació (LGE)

  Ensenyament obligatori fins els 14 anys cursant l’EGB (educació general bàsica en 8 cursos), estructurada en dues etapes. Després, s’havia d’accedir al batxillerat unificat polivalent (BUP) o a Formació professional (FP)
 • Llei Orgànica reguladora dels Drets a l'Educació (LODE)

  Objectiu: Garantir per a tots el dret a l’educació, fent especial èmfasi en la consecució d’un ensenyament bàsic, obligatori i gratuït, sense cap tipus de discriminació.
 • Convenció sobre els Drets de Nen (ONU)

  L'ONU sol·licita als Estats membres que
  vetllin els drets de tots els infants, entre
  ells, tenir l'accés a una educació gratuïta.
 • Disseny Universal per a l’Aprenentatge

  Inspirant-se en el disseny universal arquitectònic, el DUA considera que el pla d'estudis o el currículum han de ser dissenyats des del principi per poder atendre a tot l'alumnat.
 • Conferència Mundial sobre Educació per a Tots a Jomtien (UNESCO)

  Inici del moviment EPT: educació per a
  tots. L'article 3 parla d'universalitzar
  l'accés a l'educació i fomentar l'equitat.
 • Llei orgànica d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE)

  Regula l’estructura i organització del sistema educatiu en els seus nivells no universitaris amb l’objectiu de que hi hagi una preparació prèvia obligatòria.
 • Normes Uniformes sobre la Igualtat d’Oportunitats per a les persones amb discapacitat (ONU)

  La seva finalitat és garantir que totes les persones amb discapacitat tinguin els mateixos drets i deures que els altres. L'article 5 fa referència a les possibilitats d'accés a l'entorn físic i a la comunicació i informació. L'article 6 sol·licita als Estats membres garantir que l'educació de les persones amb discapacitat formi part integral del sistema educatiu.
 • Declaració de Salamanca (UNESCO)

  El principi rector és que les escoles ordinàries han de poder acollir a tots els infants, independentment de les seves característiques. Per la seva part, defensa que les escoles especials haurien de servir com a centres de formació del personal de les escoles ordinàries, així com donar accés a dispositius i materials específics.
 • Llei orgànica de la participació, avaluació i govern dels centres docents (LOPAGCE)

  Adequa a la nova realitat educativa aprovada per la LOGSE al plantejament participatiu i als aspectes referents a l’organització i funcionament dels centres que reben finançament públic establert a la LODE.
 • Fòrum Europeu de la Discapacitat

  Aquest és l'any de fundació d'aquesta organització no governamental. La seva finalitat és promoure la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat.
 • Decret 299/1997, de 25 de Novembre, Sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials

  Ordenació de l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Inclou el terme d'accessibilitat, però fa referència a l'accessibilitat dels entorns físics.
 • Marc d’Acció de Dakar Educació per Tots (UNESCO)

  Assegura que els governs nacionals tenen l'obligació de vetllar per aconseguir els objectius de l'Educació per a Tots.
 • Manifest de l’escola inclusiva ( Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva de Catalunya )

  Una educació inclusiva, per a tothom, on no es faci cap distinció per raó de procedència, color, sexe, llengua, religió, discapacitat, sobredotació, origen social o qualsevol altra condició.
 • Congrés Europeu sobre Discapacitat i Declaració de Madrid

  És un altre pas endavant en el reconeixement i la protecció dels drets de les persones amb discapacitat en l'àmbit europeu, nacional, regional i local.
 • Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea

 • Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació.

  Regulació del sistema educatiu de Catalunya. Un dels seus principis és el d’inclusió.
 • Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

  És el marc normatiu de Catalunya sobre les condicions bàsiques d'accessibilitat. L'article 32 tracta les condicions d’accessibilitat en la comunicació en l’àmbit de l’ensenyament
 • Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària

  Ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. L'article 14 fa referència a materials didàctics i accessibilitat.
 • Fòrum Mundial sobre Educació a Inchon (UNESCO)

  En el context de la publicació dels 17 objectius de Desenvolupament Sostenible, aquest fòrum va suposar el marc d'acció per a la realització de l'objectiu 4: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per tothom.
 • Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

  El seu objectiu és garantir que tots els centres educatius catalans públics siguin inclusius. Els articles 5 i 6 fan referència als materials.
 • Projecte Llei Celá