Evolució del context educatiu espanyol - Eix cronològic

By berncat
 • Period: to

  Dictadura Franquista

  Al 1970, Espanya es troba sotmesa -des de 1939- per un règim autoritari, cada cop més feble, que governà durant l'etapa coneguda com a "Dictadura Franquista".
 • LGE

  Entra en vigor la Ley General de Educación. Defineix l'estructura bàsica del sistema educatiu espanyol que romandrà vigent fins a la dècada del 90. Estableix la obligatorietat i gratuïtat de l'educació fins al catorze anys:
  • Educació obligatòria: EGB (Ensenyança General Obligatòria): 6-14 anys
  • Educació post-obligatòria: BUP (Batxillerat Unificat Polivalent) i COU (Curs d'Orientació Universitària) i FP (Formació professional 1, 2 i 3.
  Només el COU i PF3 donen accés als estudia universitaris.
 • Period: to

  Transició espanyola

  Després de la mort del dictador a Espanya hi comença una etapa d'inestabilitat política, plena d'alts i baixos, que culminarà amb la consolidació d'un règim monàrquic-parlamentari emparat per la constitució de 1978.
 • Period: to

  Legislatura I: UCD (Suárez i Calvo-Sotelo)

 • LOECE

  Entra en vigor la Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares (govern UDC). Harmonitza la LGE amb les bases constitucionals aprovades el 78. És ambigua respecte la relació entre l'escola pública i la privada, cosa que iniciarà un llarg debat al respecte.
 • Period: to

  Restauració de la democràcia (monarquia parlamentària)

  Després d'uns anys d'inestabilitat política plena d'alts i baixos s'inicia, amb la victòria electoral del PSOE d'Adolfo Suárez, una etapa de consolidació democràtica al Regne d'Espanya
 • Period: to

  Legislatures II-V: PSOE (Felipe González)

 • Primer projecte per la implantació de les TIC a l'escola

  Es tracta de l'anomenat Projecte Atenea seguit pel Projecte Mercuri. Concretaven la introducció de materials informàtics i audiovisuals al currículum.
 • LODE

  Entra en vigor la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (govern PSOE). Canvia el sistema de concerts amb l'escola privada: permet subvencions sempre i quan es compleixi una sèrie de requisits (subordinació ideològica a la constitució, més llibertat d'ensenyança pel personal docent, preferència d'admissió d'alumnes amb més proximitat al centre...) A més, permet als col·lectius de pares, alumnes i professors a participar de la gestió dels centres escolars a través dels consells escolars.
 • LOGSE

  Entra en vigor la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (govern PSOE). Primer canvi estructural del sistema educatiu despres de la LGE, canvi que actualment encara roman vigent.
  • Educació obligatòria: Escola Primària, 6-12, i ESO (Escola Secundària Obligatòria), 12-16. -Educació post-obligatòria: Batxillerat i FPs
  Fou aprovada àmpliament, amb l'excepció del Partir Popular, que s'ha mostrat sempre crític al respecte.
 • Aparició d'internet

 • LOPEG

  Entra en vigor la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (govern PSOE). Dona més autonomia al centres i obliga als col·legis concertats a admetre tot tipus d'alumnat (dirigit principalment a col·lectius immigrants i/o a minories).
 • Period: to

  Legislatures VI-VII: PP (Aznar)

 • LOCE

  Entra en vigor la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (govern PP). Aquesta llei va mantenir la estructura aplicada per la LOGSE per aplicar-li canvis més superficials. Alguns d'ells: -Diferents itineraris a ESO i Batxillerat per especialitzar als estudiants des de més joves
  -Introducció de l'assignatura de Religió com a assignatura avaluable i computable.
  -Revàlida a final del Batxillerat No obstant aquests canvis, aquesta llei fou interrompuda el 2004 pel PSOE.
 • Period: to

  Legislatures VII-IX: PSOE (Zapatero)

 • LOE

  Entra en vigor la Ley Orgánica de Educación (govern PSOE). Es tracta d'una llei que reforumula molts aspectes de les lleis anteriors, mantenint la estructura de base implantada per la LOGSE: -Dues noves assignatures: Educació per la Ciutadania (ESO) i Ciències del Món Contemporani (Batxillerat).
  -Assignatura de Religió no computable i optativa pels alumnes.
  -Més de dos suspensos impliquen repetir curs (a no ser que el professorat no ho cregui convenient)
 • Esclat de la crisi econòmica i inici d'un període de retallades importants en educació

 • "Boom" de les xarxes socials

  Principals xarxes socials a Espanya: Facebook, Twiter i, més recentment, Instagram
 • Period: to

  Legislatures X-XII: PP (Rajoy)

 • "Boom" dels smartphone

 • LOMCE

  Entra en vigor la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (aprovada pel PP en solitari). -Recupera les revàlides a ESO i Batxillerat
  -Religió avaluable però amb alternatives
  -Assegura el control del govern central sobre assignatures troncals
  -Promou l'especialització
  -Promou beneficis per centres concertats
 • Period: to

  Legislatura XII: PSOE (Pedro Sánchez)